Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0407/2013

Předložené texty :

A7-0407/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Hlasování :

PV 10/12/2013 - 7.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0532

Přijaté texty
PDF 243kWORD 50k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 obsahující doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (2013/2133(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Kanadou o dohodě o strategickém partnerství,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách Evropské unie(1),

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o vztazích s Kanadou, zejména na usnesení ze dne 5. května 2010 o vrcholné schůzce EU-Kanada(2), usnesení ze dne 8. června 2011 o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou(3) a usnesení ze dne 13. června 2013 o úloze EU při prosazování širšího transatlantického partnerství(4);

—  s ohledem na rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kanadou z roku 1976(5);

—  s ohledem na prohlášení o transatlantických vztazích mezi Evropským společenstvím a Kanadou přijaté v roce 1990,

—  s ohledem na společné politické prohlášení a na společný akční plán z roku 1996,

—  s ohledem na sdělení Komise o vztazích mezi EU a Kanadou (COM(2003)0266),

—  s ohledem na program partnerství mezi EU a Kanadou přijatý v roce 2004,

—  s ohledem na zprávu Smíšenému výboru pro spolupráci EU-Kanada z roku 2011,

—  s ohledem na závěry meziparlamentního setkání mezi EU a Kanadou z dubna 2013,

—  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0407/2013),

A.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Kanadou mají dlouhou historii, jsou pevné a zakládají se na společných zájmech a hodnotách; vzhledem k tomu, že sdílené hodnoty demokracie a ochrany základních práv by měly být stěžejní součástí jakékoli dohody mezi dvěma smluvními stranami, jejímž cílem je poskytnout pro tento vztah rámec;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Kanada mají dlouhou společnou minulost, která se odráží v rozsáhlé politické a hospodářské spolupráci zahájené v roce 1976, kdy EU s Kanadou jako první členskou zemí OECD podepsala rámcovou dohodu; vzhledem k tomu, že tato dohoda představovala po dlouhou dobu vhodný rámec pro prohlubování vztahů, posilování politického svazku a další spolupráce;

C.  vzhledem k tomu, že Kanada je státem se stabilní parlamentní demokracií; vzhledem k tomu, že Kanada sdílí s EU podobné demokratické hodnoty a zásady;

D.  vzhledem k tomu, že dohoda o strategickém partnerství, o níž se v současnosti jedná, by modernizovala a oživila vztahy mezi EU a Kanadou a výrazně přispěla k prohloubení politických, hospodářských a kulturních vztahů a ke zlepšení naší spolupráce v mnoha oblastech; vzhledem k tomu, že tato dohoda také kodifikuje status EU a Kanady jakožto strategických partnerů;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda o strategickém partnerství by ve spojení s komplexní dohodou o hospodářské a obchodní spolupráci kromě zlepšení institucionální struktury vztahů poskytla evropským a kanadským občanům hmatatelné výhody a příležitosti, jestliže do procesu budou zapojeny všechny zúčastněné strany; vzhledem k tomu, že se očekává, že otevírání trhů a spolupráce v oblasti právních předpisů přinesou značné ekonomické zisky a budou mít pozitivní dopad na zaměstnanost v Kanadě i EU; vzhledem k tomu, že rozšiřování transatlantického partnerství při stávajícím rámci Severoamerické zóny volného obchodu může vést k otevření transatlantického trhu, z něhož by měly prospěch všechny zúčastněné strany, pokud se nesníží úroveň stávajících sociálních norem a norem v oblasti životního prostředí;

F.  vzhledem k tomu, že z výhod a možností, které by přineslo zintenzívnění vztahů mezi EU a Kanadou, by měli rovnoměrně těžit všichni evropští i kanadští obyvatelé v závislosti na svých životních podmínkách a potřebách; vzhledem k tomu, že by měla být uznána různost hospodářských a průmyslových podmínek EU a Kanady, a vzhledem k tomu, že je třeba zaručit dodržování udržitelného a odpovědného využívání zdrojů;

G.  vzhledem k tomu, že dne 18. října 2013 uzavřeli předseda Komise a kanadský ministerský předseda politickou dohodu ohledně klíčových prvků komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci, zatímco jednání o dohodě o strategickém partnerství stále pokračují; vzhledem k tomu, že komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci a dohoda o strategickém partnerství se navzájem v posilování vztahů mezi EU a Kanadou doplňují;

H.  vzhledem k tomu, že souběžně s jednáními o dohodě o strategickém partnerství byla vyjednána dohoda mezi EU a Kanadou o sdílení osobních údajů o cestujících (PNR), která by měla prohloubit vzájemné vazby také v oblasti boje proti terorismu a poskytnout řádná ochranná opatření proti nepřiměřeným postupům profilování založených na uchovávání osobních údajů cestujících z EU;

I.  vzhledem k tomu, že Kanada v roce 2011 oficiálně odstoupila od Kjótského protokolu; vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyzvala Kanadu, aby v souladu se svými mezinárodními závazky snížila emise skleníkových plynů;

J.  vzhledem k tomu, že má-li se zajistit, aby všechny osoby a podniky ze všech členských států EU, včetně Rumunska a Bulharska, měly rovné příležitosti pro spolupráci s kanadskými partnery, je třeba co nejdříve vyřešit otázku plně bezvízového styku;

K.  vzhledem k tomu, že strategické partnerství mezi EU a Kanadou by mělo být řádně zohledněno v mezinárodních fórech a organizacích; vzhledem k tomu, že rozhodnutí ohledně statusu pozorovatele EU, které přijala Arktická rada a které Kanada podpořila, je v této souvislosti politováníhodné; vzhledem k tomu, že se EU zavázala spolupracovat s kanadskými orgány s cílem tuto záležitost vyřešit;

1.  předkládá Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost tato doporučení. Je třeba:

   a) co nejvíce se zasadit o urychlené uzavření dohody;
   b) trvat na tom, že by všechny dohody EU se třetími zeměmi měly obsahovat reciproční ustanovení o podmíněnosti a politická ustanovení o lidských právech a demokracii jako společné potvrzení vzájemného závazku tyto hodnoty dodržovat bez ohledu na situaci v oblasti ochrany lidských práv v těchto zemích; zavést vhodná ochranná opatření, která zajistí, aby mechanismus pozastavení nemohl být kteroukoli ze stran zneužíván;
   c) trvat na tom, že princip podmíněnosti by měla tvořit i součást dohody o strategickém partnerství s Kanadou, aby se v této věci zajistila soudržnost jednotného přístupu EU;
   d) pokud je to možné, vyzvat všechny zúčastněné strany, aby při nejbližší vhodné příležitosti zároveň parafovaly i podepsaly dohodu o strategickém partnerství a komplexní dohodu o hospodářské a obchodní spolupráci, čímž se zdůrazní jejich doplňující se povaha;
   e) zajistit, aby občanská společnost a hlavní zúčastněné subjekty byly plně do procesu zapojeny, aby o něm byly informovány a aby byly v rámci tohoto procesu konzultovány;
   f) zajistit, aby dohoda důrazně zavazovala k meziparlamentní spolupráci, jež uznává významnou úlohu Evropského parlamentu a kanadského parlamentu ve vztazích mezi EU a Kanadou, zejména prostřednictvím dlouho fungující meziparlamentní delegace;
   g) předkládat Parlamentu o uplatňování dohody pravidelné zprávy, které by měly obsahovat přehled prováděných činností a objektivně měřitelných výsledků, pokud jde o různé oblasti dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost, členským státům a vládě a parlamentu Kanady.

(1) Úř. věst. C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
(2) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 64.
(3) Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 20.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0280.
(5) Úř. věst. L 260, 24.9.1976, s. 2.

Právní upozornění - Ochrana soukromí