Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2133(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0407/2013

Indgivne tekster :

A7-0407/2013

Forhandlinger :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0532

Vedtagne tekster
PDF 208kWORD 43k
Tirsdag den 10. december 2013 - Strasbourg
Forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 med Europa-Parlamentets henstilling til Kommissionen, Rådet og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (2013/2133(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Canada om en strategisk partnerskabsaftale,

—  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler(1),

—  der henviser til sine seneste beslutninger om forbindelserne med Canada, navnlig beslutning af 5. maj 2010 om topmødet i 2010 mellem EU og Canada(2), beslutning af 8. juni 2011 om handelsforbindelserne mellem EU og Canada(3) og beslutning af 13. juni 2013 om EU's rolle i fremme af et bredere transatlantisk partnerskab(4),

—  der henviser til rammeaftalen af 1976 om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Canada(5),

—  der henviser til erklæringen af 1990 om transatlantiske forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada,

—  der henviser til den fælles politiske erklæring og fælles handlingsplan af 1996,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse om forbindelserne mellem EU og Canada (COM(2003)0266),

—  der henviser til partnerskabsagendaen af 2004 mellem EU og Canada,

—  der henviser til rapporten fra 2011 til Det Blandede Samarbejdsudvalg mellem EU og Canada,

—  der henviser til resultaterne fra det interparlamentariske møde af april 2013 mellem EU og Canada,

—  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0407/2013),

A.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Canada er historiske, stærke og bygget på fælles interesser og værdier; der henviser til, at de fælles demokratiske værdier og beskyttelse af menneskerettighederne bør danne et centralt grundlag for enhver aftale mellem de to parter med sigte på at opstille en ramme for dette forhold;

B.  der henviser til, at EU og Canada har lang tradition for at føre omfattende politisk og økonomisk samarbejde, hvilket formelt går tilbage til 1976, da EU underskrev en rammeaftale med Canada, den første med et OECD-land; der henviser til, at denne aftale igennem en længere periode har fremstået som en hensigtsmæssig ramme til at udvide forbindelserne, styrke den politiske associering og fremme samarbejdet;

C.  der henviser til, at Canada er et konsolideret parlamentarisk demokrati; der henviser til, at Canada har demokratiske værdier og principper, der ligner EU's;

D.  der henviser til, at den strategiske partnerskabsaftale, som der i øjeblikket forhandles om, vil opdatere og stimulere forholdet mellem EU og Canada og betragteligt hjælpe til at udbygge politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser og forbedre samarbejdet med landet på mange områder; der henviser til, at aftalen kodificerer EU’s og Canadas status som strategiske partnere;

E.  der henviser til, at den strategiske partnerskabsaftale ud over at forbedre de institutionelle strukturer for forbindelserne sideløbende med den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale tillige giver Europas og Canadas indbyggere mærkbare fordele og muligheder, så længe alle interessenter inddrages i processen; der henviser til, at markedernes åbning og reguleringssamarbejdet forventes at skabe væsentlig økonomisk gevinst og have en positiv indvirkning på beskæftigelsen for både Canadas og EU’s vedkommende samt i lyset af et bredere transatlantisk partnerskab og den eksisterende NAFTA-ramme muligvis at føre til etableringen af et transatlantisk marked, hvilket er en situation, der kommer alle involverede aktører til gode, så længe de nuværende sociale og miljømæssige standarder ikke reduceres;

F.  der henviser til, at de fordele og muligheder, der opstår gennem en intensivering af forbindelserne mellem EU og Canada, bør kanaliseres ligeligt ud blandt alle europæiske og canadiske befolkningsgrupper afhængig af deres leveforhold og krav; der henviser til, at der bør tages højde for de forskellige økonomiske og erhvervsmæssige forhold i såvel EU som Canada, og at der skal sikres en bæredygtig og ansvarlig udnyttelse af ressourcerne;

G.  der henviser til, at formanden for kommissionen og den canadiske premierminister den 18. oktober 2013 indgik en politisk aftale om de centrale elementer i en omfattende økonomisk og handelsmæssig aftale, mens forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale stadig pågår; der henviser til, at den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale og den strategiske partnerskabsaftale supplerer hinanden med hensyn til at styrke forholdet mellem Canada og EU;

H.  der henviser til, at der sideløbende med forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale er blevet forhandlet om en PNR-aftale mellem EU og Canada, som skal styrke forholdet også på området for terrorbekæmpelse og sikre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger mod uforholdsmæssig anvendelse af profilanalyser baseret på tilbageholdelse af oplysninger om EU-passagerer;

I.  der henviser til, at Canada formelt trak sig fra Kyotoprotokollen i 2011; der henviser til, at EU gentagne gange opfordrede Canada til at nedbringe sine drivhusgasemissioner i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser;

J.  der henviser til, at spørgsmålet om fuld visumfritagelse bør løses hurtigt, så det sikres, at personer og virksomheder fra alle EU's medlemsstater, herunder Rumænien og Bulgarien, har lige samarbejdsmuligheder med deres canadiske modparter;

K.  der henviser til, at det strategiske partnerskab mellem EU og Canada bør behørigt afspejles i internationale fora og organisationer; der henviser til, at det Arktiske Råds beslutning med opbakning fra Canada vedrørende EU-observatørstatus i denne forbindelse er beklagelig; der henviser til, at EU har forpligtet sig til at samarbejde med de canadiske myndigheder om at løse dette problem;

1.  retter følgende henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil:

   a) at gøre alle de nødvendige fremskridt for hurtigt at indgå aftalen
   b) at insistere på, at alle EU-aftaler med tredjelande bør indeholde klart gensidige konditionalitetsklausuler og politiske klausuler på områderne menneskerettighederne og demokrati som en fælles fornyet bekræftelse af de gensidige forpligtelser i forbindelse med disse værdier uanset status for beskyttelse af menneskerettighederne i de pågældende lande; at vedtage passende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at suspensionsordningen ikke kan misbruges af nogen af parterne
   c) at insistere på, at en sådan konditionalitet skal medtages i den strategiske partnerskabsaftale med Canada for at sikre overensstemmelse med den fælles EU-tilgang på dette område
   d) at opfordre alle involverede parter til om muligt at godkende og undertegne den strategiske partnerskabsaftale og den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale hurtigst muligt og understrege, at de supplerer hinanden
   e) at sikre, at civilsamfundet og hovedinteressenterne inddrages, informeres og høres fuldt ud i processen
   f) at sikre, at aftalen indeholder et reelt tilsagn om interparlamentarisk samarbejde, som anerkender Europa-Parlamentets og det canadiske parlaments vigtige rolle i forbindelser mellem EU og Canada, særlig gennem den allerede længe etablerede interparlamentariske delegation
   g) at forelægge periodiske beretninger til Parlamentet om gennemførelsen af aftalen, som skal give et overblik over udførte aktiviteter og opnåede resultater ud fra objektive efterprøvninger i henhold til de forskellige områder i aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, medlemsstaterne og Canadas regering og parlament.

(1) EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 107.
(2) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 64.
(3) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 20.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0280.
(5) EFT L 260 af 24.9.1976, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik