Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0407/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0407/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0532

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 52k
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά (2013/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για τις σχέσεις με τον Καναδά, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 5ης Μαΐου 2010 για τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά(2), της 8ης Ιουνίου 2011 για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά(3) και της 13ης Ιουνίου 2013 για τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο του 1976 για εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚ και του Καναδά(5),

–  έχοντας υπόψη τη Διατλαντική Διακήρυξη του 1990 σχετικά με τις σχέσεις ΕΚ-Καναδά,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Πολιτική Δήλωση και το Κοινό Σχέδιο Δράσης του 1996,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά (COM(2003)0266),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά, του 2004,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 προς τη Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-Καναδά,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διακοινοβουλευτικής συνάντησης ΕΕ-Καναδά, του Απριλίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0407/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά έχουν μακρά προϊστορία, είναι ισχυρές και βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές αξίες της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών που στοχεύει στη διαμόρφωση πλαισίου για την εν λόγω σχέση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και Καναδάς έχουν μακρά ιστορία ευρείας πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, που ξεκίνησε επισήμως το 1976, όταν η ΕΟΚ υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με τον Καναδά, την πρώτη που συνήφθη με χώρα του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συμφωνία αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την ενίσχυση της πολιτικής εταιρικής σχέσης και την προώθηση της συνεργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Καναδάς είναι μια εδραιωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο Καναδάς μοιράζεται τις ίδιες δημοκρατικές αξίες και αρχές με την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΕΣ που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση επικαιροποιεί και ανανεώνει τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, και θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και στη βελτίωση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτήν κωδικοποιείται το καθεστώς της ΕΕ και του Καναδά ως στρατηγικών εταίρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΕΣ, πέρα από τη βελτίωση της θεσμικής δομής των σχέσεων, σε συνδυασμό με τη ΣΟΕΣ, θα παράσχει στους πολίτες της Ευρώπης και του Καναδά απτά οφέλη και δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετέχουν στη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των αγορών και η κανονιστική συνεργασία αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και να έχουν θετικές συνέπειες στην απασχόληση τόσο για τον Καναδά όσο και για την ΕΕ και ότι, ενόψει της διεύρυνσης της διατλαντικής σχέσης αλλά και με δεδομένο το ισχύον πλαίσιο της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (NAFTA), ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας διατλαντικής αγοράς, με οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα υφιστάμενα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη και οι δυνατότητες που προσφέρει η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδά θα πρέπει να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ όλων των πληθυσμιακών ομάδων τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, σύμφωνα με τις συνθήκες διαβίωσης και τις απαιτήσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναγνωρισθούν οι διαφορετικές οικονομικές και βιομηχανικές συνθήκες που επικρατούν στην ΕΕ και στον Καναδά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλισθεί ο σεβασμός για μια βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των πόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Οκτωβρίου 2013, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο καναδός Πρωθυπουργός κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά τα βασικά στοιχεία μιας Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΕΣ και η ΣΟΕΣ λειτουργούν συμπληρωματικά όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων Καναδά - ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕΣ, διεξάγεται διαπραγμάτευση για μια συμφωνία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, η οποία αναμένεται να εμβαθύνει τις σχέσεις και στο πεδίο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να προσφέρει κατάλληλες διασφαλίσεις κατά των πρακτικών δυσανάλογης στόχευσης μέσω της διατήρησης των δεδομένων των επιβατών που θα διαβιβάζει η ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Καναδάς αποσύρθηκε επίσημα από το Πρωτόκολλο του Κιότο το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Καναδά να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει·

Ι.  εκτιμώντας ότι το ζήτημα της πλήρους άρσης της υποχρέωσης κατοχής ταξιδιωτικών θεωρήσεων θα μπορούσε να επιλυθεί άμεσα αν εξασφαλιστεί ότι παρέχονται σε όλα τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, ίσες ευκαιρίες συνεργασίας με καναδούς ομολόγους τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Καναδά θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατάλληλα στα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς· λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη την ατυχή απόφαση του Αρκτικού Συμβουλίου, με την υποστήριξη του Καναδά, σχετικά με το καθεστώς παρατηρητή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις καναδικές αρχές για την επίλυση του ζητήματος αυτού·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες με σκοπό την ταχεία σύναψη της συμφωνίας·
   β) να καταστήσουν σαφές ότι όλες οι συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να περιλαμβάνουν αμοιβαίες προϋποθέσεις και πολιτικές ρήτρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ως κοινή επαναβεβαίωση της κοινής δέσμευσης στις εν λόγω αξίες και ανεξάρτητα από την κατάσταση όσον αφορά την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· να εγκρίνουν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες που θα εγγυώνται την προστασία από την κατάχρηση του μηχανισμού αναστολής εκ μέρους οποιουδήποτε από τα δύο μέρη·
   γ) να επιμείνουν σχετικά με την ένταξη των εν λόγω προϋποθέσεων στη ΣΣΕΣ με τον Καναδά, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα της κοινής προσέγγισης της ΕΕ εν προκειμένω·
   δ) να ενθαρρύνουν, αν είναι εφικτό, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μονογράψουν και να υπογράψουν τη ΣΣΕΣ και τη ΣΟΕΣ το συντομότερο δυνατό και να υπογραμμίσουν τη συμπληρωματική τους φύση·
   ε) να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας, την πλήρη συμμετοχή, ενημέρωση και διαβούλευση με τις κοινωνίες των πολιτών και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη·
   στ) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα περιέχει σαφή δέσμευση για διακοινοβουλευτική συνεργασία που θα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Καναδά στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά, ιδίως μέσω της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας που έχει ιδρυθεί εδώ και χρόνια·
   ζ) να παρέχουν στο Κοινοβούλιο περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επισκόπηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε σχέση με τους διάφορους τομείς της συμφωνίας, βάσει αντικειμενικών μονάδων μέτρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα κράτη μέλη, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καναδά.

(1) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.
(2) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 64.
(3) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 20.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0280.
(5) ΕΕ L 260 της 24.9.1976, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου