Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2133(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0407/2013

Esitatud tekstid :

A7-0407/2013

Arutelud :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 7.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0532

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 42k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta (2013/2133(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse käimasolevaid ELi ja Kanada vahelisi läbirääkimisi strateegilise partnerluse lepingu sõlmimiseks,

–  võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste- ja demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes(1),

–  võttes arvesse oma hiljutisi resolutsioone suhete kohta Kanadaga, eelkõige 5. mai 2010. aasta resolutsiooni ELi ja Kanada tippkohtumise kohta(2), 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni ELi ja Kanada kaubandussuhete kohta(3) ning 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel(4),

–  võttes arvesse 1976. aastal sõlmitud EMÜ ja Kanada vahelist kaubandus- ja majanduskoostöö raamlepingut(5),

–  võttes arvesse 1990. aasta deklaratsiooni Atlandi-üleste suhete kohta EÜ ja Kanada vahel,

–  võttes arvesse 1996. aasta poliitilist ühisdeklaratsiooni ja ühist tegevuskava,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „ELi ja Kanada suhted” (COM(2003)0266),

–  võttes arvesse 2004. aasta ELi ja Kanada partnerluskava,

–  võttes arvesse 2011. aasta aruannet ELi ja Kanada ühisele koostöökomiteele,

–  võttes arvesse 2013. aasta aprillis toimunud ELi ja Kanada parlamentidevahelise kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0407/2013),

A.  arvestades, et ELi ja Kanada vahelised suhted on pika ajalooga, tugevad ning üles ehitatud ühistele huvidele ja väärtustele; arvestades, et demokraatia ühised väärtused ja inimõiguste kaitse peaksid moodustama põhiosa igas kahepoolses kokkuleppes, mille eesmärk on raamistiku loomine sellele suhtele;

B.  arvestades, et ELil ja Kanadal on laiaulatusliku poliitilise ja majandusliku koostöö pikk ajalugu, mis ametlikult ulatub tagasi aastasse 1976, kui EL kirjutas Kanadaga alla raamlepingu, mis oli esimene OECD riigiga allakirjutatud leping; arvestades, et nimetatud leping on pikka aega olnud sobiv raamistik suhete süvendamiseks, poliitilise partnerluse ja jätkuva koostöö tõhustamiseks;

C.  arvestades, et Kanada on tugeva parlamentaarse demokraatiaga riik; arvestades, et Kanadal on sarnased demokraatlikud väärtused ja põhimõtted nagu ELil;

D.  arvestades, et strateegilise partnerluse leping, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi, ajakohastaks ja elavdaks suhteid ELi ja Kanada vahel ning aitaks märkimisväärselt kaasa poliitiliste, majandus- ja kultuurisuhete tihendamisele ja meie koostöö parandamisele paljudes valdkondades; arvestades, et lepinguga määratakse ära ELi ja Kanada kui strateegiliste partnerite staatus;

E.  arvestades, et strateegilise partnerluse leping koos laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga tooks lisaks suhete institutsioonilise struktuuri parandamisele reaalset kasu ning konkreetseid võimalusi Euroopa ja Kanada kodanikele, kui sellesse protsessi kaasatakse kõik sidusrühmad; arvestades, et turgude avanemise ja õigusloomealase koostööga loodetakse luua olulist majanduslikku kasu ja saavutada positiivset mõju nii Kanada kui ka ELi tööhõivele ning arvestades Atlandi-ülese partnerluse laienemist ja Põhja-Ameerika vabakaubanduse kokkuleppe praegust raamistikku, võib see kaasa tuua Atlandi-ülese turu moodustamise, mis on kasulik kõikidele osapooltele, kui kehtivaid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid norme ei alandata;

F.  arvestades, et ELi ja Kanada tugevamatest suhetest tulenev kasu ja võimalused peaksid olema võrdselt jagatud Euroopa ja Kanada elanikkonna kõikide rühmade vahel vastavalt nende elamistingimustele ja nõudmistele; arvestades, et tuleks tunnistada ELi ja Kanada erinevaid tingimusi majanduse ja tööstuse valdkonnas, ning arvestades, et tuleb tagada vahendite säästev ja vastutustundlik kasutamine;

G.  arvestades, et 18. oktoobril 2013 jõudsid komisjoni president ja Kanada peaminister poliitilisele kokkuleppele laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu põhielementides, samas läbirääkimised strateegilise partnerluse lepingu üle veel käivad; arvestades, et strateegilise partnerluse leping ning laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on Kanada ja ELi suhete tugevdamisel teineteist täiendavad;

H.  arvestades, et paralleelselt strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimistega toimuvad ELi ja Kanada vahel ka läbirääkimised reisijate broneeringuinfot (PNR) käsitleva lepingu üle, mis peaks tihendama suhteid terrorismivastase võitluse valdkonnas ning andma nõuetekohase tagatise, et ei kasutata ebaproportsionaalset profileerimist, mis põhineb ELi reisijate andmete säilitamisel;

I.  arvestades, et Kanada taganes 2011. aastal ametlikult Kyoto protokollist; arvestades, et EL on korduvalt kutsunud Kanadat üles vähendama kasvuhoonegaaside heidet vastavalt oma rahvusvahelistele kohustustele;

J.  arvestades, et kiiresti tuleks lahendada täieliku vastastikuse viisavabaduse küsimus ning tagada kõikide ELi riikide, sealhulgas Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele ja ettevõtetele võrdsed võimalused koostöö tegemiseks Kanada partneritega;

K.  arvestades, et ELi ja Kanada strateegiline partnerlus peaks kohase kajastuse leidma rahvusvahelistel foorumitel ja rahvusvahelistes organisatsioonides; arvestades, et sellega seoses on kahetsusväärne ELi vaatlejastaatust käsitlev Arktika Nõukogu otsus, mida toetas Kanada; arvestades, et EL on võtnud endale kohustuse teha koostööd Kanada ametiasutustega, et see küsimus lahendada;

1.  edastab nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

   a) teha kõik vajalikud edusammud lepingu kiireks sõlmimiseks;
   b) rõhutada, et kõik ELi ja kolmandate riikidega sõlmitavad lepingud peavad sisaldama selgesõnalisi tingimuslikke ja poliitilisi klausleid inimõiguste ja demokraatia kohta, millega ühiselt kinnitatakse vastastikust kohustust neist väärtustest kinni pidada, olenemata sellest, milline on olukord inimõiguste kaitsmisel neis riikides; võtta vastu nõuetekohased kaitsemeetmed, tagamaks seda, et kumbki pool ei saaks peatamismehhanismi kuritarvitada;
   c) nõuda, et selline tingimuslikkus peaks moodustama osa strateegilise partnerluse lepingust Kanadaga, et tagada selles küsimuses järjepidevus ELi ühise lähenemisviisiga;
   d) ärgitada võimaluse korral kõiki osapooli parafeerima ja allkirjastama nii pea kui võimalik strateegilise partnerluse lepingu ning laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ning rõhutada nende vastastikku täiendavat olemust;
   e) tagada, et kodanikuühiskond ja peamised sidusrühmad oleksid sellesse protsessi täielikult kaasatud, et neid teavitataks ja nendega konsulteeritaks;
   f) tagada, et lepingus sisalduks kindel kohustus parlamentidevaheliseks koostööks, mis tunnistab Euroopa Parlamendi ning Kanada parlamendi olulist rolli ELi ja Kanada vahelistes suhetes, eelkõige pikaajalise parlamentidevahelise delegatsiooni kaudu;
   g) esitada parlamendile korrapäraselt aruanded lepingu täitmise kohta, mis peaksid objektiivsete mõõdikute alusel andma ülevaate läbiviidud tegevuste ja saavutatud tulemuste kohta lepingu eri valdkondades;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 107.
(2) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 64.
(3) ELT C 380 E, 11.12.2012, lk 20.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0280.
(5) EÜT L 260, 24.9.1976, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika