Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2133(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0407/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0407/2013

Keskustelut :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0532

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 40k
Tiistai 10. joulukuuta 2013 - Strasbourg
EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. joulukuuta 2013, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävistä neuvotteluista (2013/2133(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Kanadan välisestä strategisesta kumppanuussopimuksesta,

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa(1),

–  ottaa huomioon viimeaikaiset päätöslauselmansa suhteista Kanadaan ja erityisesti 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kanadan huippukokouksesta(2), 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kanadan kauppasuhteista(3) ja 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n roolista laajemman transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja Kanadan kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen(5),

–  ottaa huomioon vuonna 1990 hyväksytyn julkilausuman Euroopan yhteisöjen ja Kanadan välisistä transatlanttisista suhteista,

–  ottaa huomioon vuonna 1996 hyväksytyn yhteisen poliittisen julistuksen ja toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n ja Kanadan suhteista (KOM(2003)0266),

–  ottaa huomioon 2004 hyväksytyn EU:n ja Kanadan kumppanuusohjelman,

–  ottaa huomioon 2011 hyväksytyn EU:n ja Kanadan yhteistyösekakomitealle laaditun kertomuksen,

–  ottaa huomioon huhtikuussa 2013 pidetyn Euroopan parlamentin ja Kanadan parlamentin välisen kokouksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan ja 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0407/2013),

A.  toteaa, että EU:n ja Kanadan pitkäaikaiset ja vankat suhteet rakentuvat yhteisille intresseille ja arvoille; katsoo, että demokratian ja ihmisoikeuksien suojelun arvojen tulisi kuulua olennaisena osana kaikkiin kahdenvälisiin sopimuksiin, joilla pyritään luomaan kehykset tälle suhteelle;

B.  toteaa, että EU ja Kanada ovat tehneet kauan laaja-alaista poliittista ja taloudellista yhteistyötä, joka alkoi virallisesti vuonna 1976 EU:n allekirjoittaessa Kanadan kanssa puitesopimuksen, joka oli ensimmäinen OECD-valtion kanssa tehty puitesopimus; toteaa, että tämä sopimus on pitkään toiminut perustana suhteiden syventämiselle, poliittiselle lähentymiselle ja tiiviimmälle yhteistyölle;

C.  ottaa huomioon, että Kanada on vankka parlamentaarinen demokratia; toteaa, että Kanadalla on samanlaiset demokraattiset arvot ja periaatteet kuin EU:lla;

D.  katsoo, että nyt neuvoteltava strateginen kumppanuussopimus voisi ajantasaistaa ja elvyttää EU:n ja Kanadan suhteita sekä edistää merkittävästi poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen suhteiden syventämistä ja parantaa yhteistyötä monilla aloilla; toteaa, että strategisessa kumppanuussopimuksessa kodifioidaan EU:n ja Kanadan asema strategisina kumppaneina;

E.  toteaa, että strateginen kumppanuussopimus parantaa suhteiden institutionaalista rakennetta ja että siitä sen lisäksi yhdessä kattavan talous- ja kauppasopimuksen kanssa koituisi konkreettisia etuja ja mahdollisuuksia Euroopan unionin ja Kanadan kansalaisille edellyttäen, että kaikki sidosryhmät osallistuvat prosessiin; toteaa, että markkinoiden avautumisen ja sääntely-yhteistyön odotetaan tuottavan huomattavaa taloudellista etua ja vaikuttavan positiivisesti työllisyyteen sekä Kanadassa että EU:ssa ja että, ottaen huomioon laajentuva transatlanttinen kumppanuus ja olemassa oleva NAFTA-sopimus, ne voivat johtaa kaikkia osapuolia hyödyttäviin transatlanttisiin markkinoihin edellyttäen, ettei nykyisiä sosiaali- ja ympäristönormeja höllennetä;

F.  katsoo, että EU:n ja Kanadan tiiviimpien suhteiden hyödyt ja mahdollisuudet olisi jaettava tasaisesti kaikille Euroopan unionin ja Kanadan väestönosille niiden elinolosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti; katsoo, että on tunnistettava EU:n ja Kanadan erilaiset talouden ja teollisuuden lähtökohdat sekä taattava kestävä ja vastuullinen resurssien käyttö;

G.  ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja ja Kanadan pääministeri pääsivät 18. lokakuuta 2013 sopimukseen kattavan talous- ja kauppasopimuksen tärkeimmistä kohdista ja että strategisesta kumppanuussopimuksesta neuvotellaan edelleen; toteaa, että kattava talous- ja kauppasopimus ja strateginen kumppanuussopimus täydentävät toisiaan EU:n ja Kanadan välisten suhteiden vahvistamisessa;

H.  toteaa, että samanaikaisesti strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävien neuvottelujen kanssa on neuvoteltu EU:n ja Kanadan välisestä matkustajarekisteriä koskevasta sopimuksesta, jolla on tarkoitus syventää suhteita myös terrorismin torjunnassa ja luoda asianmukaisia suojatoimia kohtuuttomia EU:sta tulevien matkustajien tietojen säilyttämiseen liittyviä käytäntöjä vastaan;

I.  ottaa huomioon, että Kanada vetäytyi virallisesti Kioton pöytäkirjasta vuonna 2011; toteaa, että EU on toistuvasti kehottanut Kanadaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sen tekemien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

J.  toteaa, että kysymys täyden viisumivapauden myöntämisestä olisi ratkaistava pikaisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla EU:n jäsenvaltioiden, Romania ja Bulgaria mukaan luettuina, kansalaisilla ja yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä vastaavien kanadalaisten toimijoiden kanssa;

K.  katsoo, että EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuudesta olisi keskusteltava asianmukaisesti kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä järjestöissä; huomauttaa tässä yhteydessä, että Kanadan tukema arktisen neuvoston päätös Euroopan unionin tarkkailijajäsenen statuksesta on valitettava; toteaa, että EU on sitoutunut tekemään yhteistyötä Kanadan viranomaisten kanssa tämän kysymyksen ratkaisemiseksi;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että

   (a) edetään kaikin tarvittavin tavoin, jotta sopimus voidaan tehdä nopeasti;
   (b) vaaditaan, että kaikkiin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisällytetään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia vastavuoroisia ehtoja ja poliittisia lausekkeita, jotta vahvistetaan yhdessä molempien osapuolien sitoutumista näihin arvoihin riippumatta ihmisoikeuksien suojelun tilasta kyseisissä maissa; hyväksytään asianmukaisia suojatoimia sen takaamiseksi, ettei kumpikaan osapuoli voi käyttää väärin keskeyttämismekanismia;
   (c) vaaditaan, että tällaiset ehdot olisi sisällytettävä Kanadan kanssa tehtävään strategiseen kumppanuussopimukseen, jotta voidaan taata EU:n yhteisen lähestymistavan johdonmukaisuus tässä asiassa;
   (d) kannustetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia osapuolia parafoimaan ja allekirjoittamaan mahdollisimman pian strateginen kumppanuussopimus ja kattava talous- ja kauppasopimus sekä korostamaan niiden toisiaan täydentävää luonnetta;
   (e) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta ja tärkeimmät sidosryhmät otetaan täysimääräisesti mukaan prosessiin ja että niille tiedotetaan siitä ja että niitä kuullaan;
   (f) taataan, että sopimuksessa sitoudutaan lujasti parlamenttien väliseen yhteistyöhön, jossa tunnustetaan Euroopan parlamentin ja Kanadan parlamentin tärkeä asema EU:n ja Kanadan suhteissa ja erityisesti pitkäaikaisen parlamenttien välisen valtuuskunnan osuus niissä;
   (g) annetaan parlamentille säännöllisesti sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia kertomuksia, joissa olisi esitettävä yleiskatsaus sopimuksen eri aloilla tehdyistä toimista ja saavutetuista, objektiivin mittarein mitatuista tuloksista;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille sekä Kanadan hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
(2)EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 64.
(3)EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 20.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0280.
(5)EUVL L 260, 24.9.1976, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö