Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2133(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0407/2013

Pateikti tekstai :

A7-0407/2013

Debatai :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Balsavimas :

PV 10/12/2013 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0532

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 48k
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras
Derybos dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo (2013/2133(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Kanados derybas dėl strateginės partnerystės susitarimo (SPS),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose(1),

–  atsižvelgdamas į savo naujausias rezoliucijas dėl santykių su Kanada, ypač į 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimo(2), 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl ES ir Kanados prekybos santykių(3) ir 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl ES vaidmens skatinant platesnę transatlantinę partnerystę(4),

–  atsižvelgdamas į 1976 m. bendrąjį susitarimą dėl EEB ir Kanados prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo(5),

–  atsižvelgdamas į 1990 m. deklaraciją dėl transatlantinių Europos bendrijos ir Kanados santykių,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. bendrąją politinę deklaraciją ir jungtinį veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES ir Kanados santykių (COM(2003)0266),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. ES ir Kanados partnerystės darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. pranešimą ES ir Kanados jungtiniam bendradarbiavimo komitetui,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. ES ir Kanados tarpparlamentinio susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7‑0407/2013),

A.  kadangi ES ir Kanados santykiai yra istoriniai, tvirti ir pagrįsti bendrais interesais ir vertybėmis; kadangi bendros demokratijos ir žmogaus teisių apsaugos vertybės turėtų būti pagrindinė kiekvieno dviejų šalių susitarimo, kuriuo siekiama tarpusavio santykiams suteikti pagrindą, dalis;

B.  kadangi ES ir Kanadą sieja ilgalaikis platus politinis ir ekonominis bendradarbiavimas, kuris formaliai pradėtas 1976 m., kai ES ir Kanada pasirašė bendrąjį susitarimą (pirmasis susitarimas su EBPO šalimi); kadangi šis susitarimas jau ilgą laiką yra tinkamas pagrindas siekiant stiprinti santykius, politinę asociaciją ir tolesnį bendradarbiavimą;

C.  kadangi Kanada yra konsoliduota parlamentinė demokratija; kadangi Kanada ir ES puoselėja panašias demokratines vertybes ir principus;

D.  kadangi SPS, dėl kurio šiuo metu vyksta derybos, atnaujintų ir pagyvintų ES ir Kanados santykius ir juo būtų labai prisidedama siekiant glaudesnių politinių, ekonominių bei kultūrinių santykių ir geresnio mūsų bendradarbiavimo daugelyje sričių; kadangi šiuo susitarimu ES ir Kanadai suteikiamas strateginių partnerių statusas;

E.  kadangi SPS, taikomas kartu su išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu, ne tik pagerintų institucinę santykių struktūrą, bet ir suteiktų Europos ir Kanados piliečiams apčiuopiamos naudos ir galimybių, jei į šį procesą įsitrauktų visos suinteresuotosios šalys; kadangi tikimasi, kad rinkų atvėrimas ir bendradarbiavimas reguliavimo srityje atneš didelę ekonominę naudą, turės teigiamą poveikį užimtumo problemų sprendimui Kanadoje ir ES ir, atsižvelgiant į tai, kad plėtojama transatlantinė partnerystė ir egzistuoja Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo sistema, gali sudaryti sąlygas sukurti transatlantinę rinką, t. y. situaciją, kuri naudinga visiems dalyvaujantiems subjektams, jei nebus susilpninti galiojantys socialiniai ir aplinkosaugos standartai;

F.  kadangi dėl sustiprintų ES ir Kanados santykių atsirandanti nauda ir galimybės turėtų būti tolygiai paskirstytos visoms Europos ir Kanados gyventojų grupėms atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas ir poreikius; kadangi reikėtų pripažinti, kad ES ir Kanados ekonominės ir pramoninės sąlygos skiriasi, ir kadangi būtina užtikrinti tvarų ir atsakingą išteklių naudojimą;

G.  kadangi 2013 m. spalio 18 d. Komisijos pirmininkas ir Kanados ministras pirmininkas pasiekė politinį susitarimą dėl pagrindinių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo elementų ir toliau vyksta derybos dėl strateginės partnerystės susitarimo; kadangi išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas ir strateginės partnerystės susitarimas vienas kitą papildo siekiant glaudesnių ES ir Kanados santykių;

H.  kadangi tuo pat metu, kai vedamos derybos dėl SPS, taip pat deramasi dėl ES ir Kanados keleivio duomenų įrašo (PNR) susitarimo, kuriuo turėtų būti užtikrinti glaudesni santykiai taip pat kovos su terorizmu srityje ir nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, apsaugančios nuo neproporcingos tikslinės praktikos, grindžiamos ES keleivių duomenų išsaugojimu;

I.  kadangi 2011 m. Kanada oficialiai atsisakė dalyvauti įgyvendinant Kioto protokolą; kadangi ES nuolat ragino Kanadą sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį laikantis jos tarptautinių įsipareigojimų;

J.  kadangi bevizio režimo klausimas turėtų būti skubiai išspręstas, užtikrinant, kad visų ES valstybių narių, įskaitant Rumunijos ir Bulgarijos, asmenims ir įmonėms būtų suteiktos vienodos bendradarbiavimo su Kanados subjektais galimybės;

K.  kadangi ES ir Kanados strateginė partnerystė turėtų tinkamai atsispindėti tarptautiniuose forumuose bei organizacijose; kadangi šiuo požiūriu apgailestaujama dėl Arkties tarybos sprendimo (šiam sprendimui Kanada pritarė) dėl ES stebėtojo statuso; kadangi ES įsipareigojo bendradarbiauti su Kanados valdžios institucijomis, kad šis klausimas būtų išspręstas;

1.  teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai:

   a) daryti reikiamą pažangą, kad susitarimas būtų greitai sudarytas;
   b) primygtinai raginti, kad į visus ES susitarimus su trečiosiomis šalimis būtų įtrauktos abipusės sąlygos ir politinės nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos, nes taip būtų dar kartą patvirtinamas abipusis įsipareigojimas puoselėti šias vertybes neatsižvelgiant į žmogaus teisių apsaugos būklę atitinkamoje šalyje; patvirtinti atitinkamas apsaugos priemones, kuriomis būtų užtikrinta, jog sustabdymo mechanizmu nebūtų galima piktnaudžiauti nė vienai pusei;
   c) primygtinai reikalauti, kad tokios sąlygos būtų SPS su Kanada dalis, kad būtų užtikrintas bendro ES požiūrio šiuo klausimu nuoseklumas;
   d) skatinti, jeigu įmanoma, visas susijusias šalis kuo anksčiau parafuoti ir pasirašyti SPS ir išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą ir pabrėžti jų papildomąjį pobūdį;
   e) užtikrinti, kad vykstant procesui pilietinės visuomenės ir pagrindinės suinteresuotosios šalys aktyviai dalyvautų, būtų informuojamos ir konsultuojamos;
   f) užtikrinti, kad susitarime būtų numatytas tvirtas įsipareigojimas vykdyti tarpparlamentinį bendradarbiavimą pripažįstant svarbų Europos ir Kanados parlamentų vaidmenį ES ir Kanados santykiuose, visų pirma šiuo tikslu pasinaudojant jau seniai įsteigta tarpparlamentine delegacija;
   g) teikti Parlamentui reguliarias susitarimo įgyvendinimo ataskaitas, kuriose remiantis objektyviais vertinimo kriterijais turėtų būti apžvelgiama atlikta veikla ir pasiekti rezultatai įvairiose susitarime numatytose srityse;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms, Kanados vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 290 E, 2006 11 29, p. 107.
(2) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 64.
(3) OL C 380 E, 2012 12 11, p. 20.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0280.
(5) OL L 260, 1976 9 24, p. 2.

Teisinė informacija - Privatumo politika