Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0353/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0353/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0535

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 141k
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Υπολογιστικό νέφος
P7_TA(2013)0535A7-0353/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη (2013/2063(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» (COM(2012)0529) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για τη χαρτογράφηση των προτύπων του νέφους,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0353/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες πληροφορικής διαφόρων μορφών, γνωστές πλέον και ως «υπολογιστικό νέφος», δεν είναι μεν νέο φαινόμενο, αλλά η κλίμακα, οι επιδόσεις και το περιεχόμενο του υπολογιστικού νέφους συνιστούν σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος έχει πάντως προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων μεγάλης κλίμακας, της ισχυρής προώθησής του από τους παρόχους υπολογιστικού νέφους, των τεχνολογικών καινοτομιών και των αυξημένων δυνατοτήτων υπολογιστικής τεχνολογίας, της μείωσης των τιμών και της αύξησης της ταχύτητας των επικοινωνιών, καθώς και των πιθανών πλεονεκτημάτων από οικονομική άποψη και άποψη αποδοτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, που προσφέρουν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για κάθε κατηγορία χρηστών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση και η ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε αραιοκατοικημένες περιοχές μπορεί να συμβάλει στη μείωση της απομόνωσής τους, αλλά παράλληλα παρουσιάζει ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες, δεδομένης της απουσίας της απαιτούμενης υποδομής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι προμηθευτές από τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους συνίστανται π.χ. σε αμοιβές για υπηρεσίες, στην οικονομική εκμετάλλευση υποχρησιμοποιούμενων και πλεοναζόντων υπολογιστικών πόρων, και στις δυνατότητες δημιουργίας εξασφαλισμένης πελατείας (τα λεγόμενο δεσμευτικό αποτέλεσμα) και δευτερογενών χρήσεων των πληροφοριών των χρηστών, όπως για λόγους διαφήμισης, τηρουμένων των απαιτήσεων περί απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεσμευτικό αποτέλεσμα μπορεί να συνεπάγεται ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, τα οποία ωστόσο μπορούν να αντιμετωπιστούν με εύλογα μέτρα τυποποίησης και με μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι χρήστες από τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους συνίστανται σε πιθανώς χαμηλότερο κόστος, πρόσβαση από παντού, ευκολία, αξιοπιστία, κλιμακοθετησιμότητα και ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος συνεπάγεται επίσης κινδύνους για τους χρήστες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα, και ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν συνείδηση αυτών των κινδύνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η επεξεργασία στο νέφος γίνεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, οι αρχές της χώρας αυτής μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό κατά την κατάρτιση προτάσεων και συστάσεων σχετικά με το υπολογιστικό νέφος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους υποχρεώνουν τους χρήστες να παρέχουν πληροφορίες στον πάροχο υπηρεσιών αποθήκευσης σε νέφος, δηλαδή σε έναν τρίτο, γεγονός που εγείρει ζητήματα σχετικά με τον συνεχιζόμενο έλεγχο και την πρόσβαση σε πληροφορίες μεμονωμένων χρηστών καθώς και σχετικά με την προστασία των πληροφοριών έναντι του ίδιου του παρόχου, άλλων χρηστών της ίδιας υπηρεσίας και άλλων μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την προώθηση της ανάπτυξης υπηρεσιών που επιτρέπουν να διαθέτει αποκλειστικά και μόνον ο χρήστης τις κλείδες για την πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες, χωρίς οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης σε νέφος να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές, θα μπορούσαν να επιλυθούν ορισμένα από τα θέματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους παρεχόμενων από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων συνεπάγεται την αύξηση του όγκου των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα χέρια των παρόχων αυτών, με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά να αυξάνεται η αποδοτικότητά τους, αλλά από την άλλη να αυξάνονται οι κίνδυνοι ολέθριας απώλειας πληροφοριών, οι κίνδυνοι κεντρικών αστοχιών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Διαδικτύου, και οι κίνδυνοι πρόσβασης τρίτων στις πληροφορίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων στον τομέα παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την κάλυψη των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους φαίνεται να διακλαδώνεται σε καταναλωτές και σε επιχειρηματικούς τομείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους επαγγελματίες χρήστες, οι τυποποιημένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μπορούν, αν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη, να αποτελέσουν ένα ελκυστικό μέσο που επιτρέπει τη μετατροπή του κόστους κεφαλαίου σε λειτουργική δαπάνη και καθιστά δυνατή την ταχεία παροχή και κλιμάκωση πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου και ικανότητας επεξεργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, για τους καταναλωτές, το γεγονός ότι οι πάροχοι λειτουργικών συστημάτων για διάφορους τύπους, καταναλωτικών ιδίως, συσκευών κατευθύνουν διαρκώς περισσότερο τους καταναλωτές –μέσω της χρήσης προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κ.λπ.– προς τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους αποκλειστικής εκμετάλλευσης σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι δημιουργούν εξασφαλισμένη πελατεία και συγκεντρώνουν τις πληροφορίες των χρηστών τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά έναντι της ενδεχόμενης αύξησης των κινδύνων όσον αφορά τις πληροφορίες για πολίτες, καθώς και έναντι των εξασφαλισμένων επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, από τη σκοπιά της ασφάλειας, η καθιέρωση υπηρεσιών νέφους σημαίνει ότι η ευθύνη για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών κάθε χρήστη μετακυλίεται από τον χρήστη στον πάροχο, με αποτέλεσμα να καθίσταται περισσότερο αναγκαία η εξασφάλιση της νομικής ικανότητας των παρόχων να προσφέρουν ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις επικοινωνίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα αυξήσει τον όγκο των διαβιβαζόμενων δεδομένων και τη ζήτηση για εύρος ζώνης, υψηλότερες ταχύτητες αναφόρτωσης και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και δη των στόχων ευρυζωνικής αφομοίωσης και πρόσβασης για όλους, των διασυνοριακών στόχων δημόσιας υπηρεσίας, και των στόχων έρευνας και καινοτομίας, αποτελεί αναγκαίο βήμα προκειμένου η ΕΕ να αξιοποιήσει στο έπακρο τα οφέλη που έχει να προσφέρει το υπολογιστικό νέφος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με παραβιάσεις ασφάλειας, και ιδίως το σκάνδαλο κατασκοπείας PRISM·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συστοιχιών διακομιστών στο ευρωπαϊκό έδαφος·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εσωτερική αγορά συνιστά καίριο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020», που θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ως αντίδραση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ευρυζωνικότητας στο σύνολο της ΕΕ, η πλήρης και ίση πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες Διαδικτύου, και η διασφάλιση ουδετερότητας των δικτύων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος υπολογιστικού νέφους

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της αφομοίωσης της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος θα πρέπει να διευκολύνει την ενσωμάτωση των ΜΜΕ μέσω της μείωσης των εμποδίων για την είσοδο στην αγορά (π.χ. μείωση του κόστους υποδομής ΤΠ)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση των ευρωπαϊκών νομικών προτύπων προστασίας των δεδομένων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα υπολογιστικού νέφους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους θα συμβάλει στην προώθηση της δημιουργικότητας προς όφελος τόσο των κατόχων δικαιωμάτων όσο και των χρηστών· λαμβάνοντας ακόμα υπόψη, ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς στη διαδικασία αυτή, και να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο υπολογιστικό νέφος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη και συμμερίζεται τη φιλοδοξία της να αναπτύξει μια συνεπή προσέγγιση στις υπηρεσίες νέφους, πιστεύει ωστόσο ότι, για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που καθορίζονται στη συγκεκριμένη στρατηγική, ένα νομοθετικό μέσο θα ήταν πολύ καταλληλότερο από ορισμένες απόψεις·

2.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές που παρέχουν τη δυνατότητα υποδομών ασφαλούς επικοινωνίας υψηλής δυναμικότητας αποτελούν καίριο στοιχείο για όλες τις υπηρεσίες που βασίζονται στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, και επισημαίνει ότι, λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να συμπληρώνεται με βοήθεια που θα παρέχεται από άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

3.  υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία ανάλογη προς τους αυξημένους κινδύνους που απορρέουν από τη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών στα χέρια περιορισμένου αριθμού παρόχων·

4.  υπογραμμίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να είναι ουδέτερο και, απουσία σοβαρών λόγων δημόσιου συμφέροντος, να μην προσαρμόζεται ώστε να διευκολύνει ή να παρακωλύει οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο ή υπηρεσία·

5.  τονίζει ότι η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος θα πρέπει να περιλαμβάνει πτυχές που αφορούν συναφή ζητήματα, όπως η κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων και τα σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα·

6.  υπογραμμίζει τις πολυάριθμες δυνατότητες που παρέχει η πρόσβαση σε δεδομένα μέσω οποιασδήποτε συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει εμφανώς διπλό συμφέρον να αποκτήσει περισσότερες συστοιχίες διακομιστών στην επικράτειά της, τόσο από πλευράς βιομηχανικής πολιτικής, καθώς θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενισχυμένων συνεργειών με τους στόχους για την καθιέρωση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο, όσο και σε σχέση με το καθεστώς προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη εξασφαλίζοντας τον ενωσιακό έλεγχο στους διακομιστές·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού για όλους τους πολίτες, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν γενικές ιδέες για τον τρόπο προώθησης της ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους»·

Το υπολογιστικό νέφος ως μέσο ανάπτυξης και απασχόλησης

9.  τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος, δεδομένων των οικονομικών δυνατοτήτων του για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα, μπορεί να καταστεί ένα ισχυρό μέσο ανάπτυξης και απασχόλησης·

10.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους απουσία λειτουργικών υποδομών ευρυζωνικών δικτύων ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών, γεγονός που θα δυσχεράνει περαιτέρω την επίτευξη εδαφικής συνοχής και την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών·

11.  επισημαίνει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει πολλαπλές πιέσεις για την αύξηση του ΑΕγχΠ της, τη στιγμή που οι ευκαιρίες τόνωσης της ανάπτυξης από δημόσιους πόρους είναι περιορισμένες λόγω των υψηλών επιπέδων χρέους και ελλείμματος, και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν κάθε δυνατό μοχλό ανάπτυξης· σημειώνει ότι το υπολογιστικό νέφος μπορεί να δρομολογήσει τον μετασχηματισμό όλων των τομέων της οικονομίας, και ιδιαίτερα της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, των δημόσιων υπηρεσιών και της παιδείας·

12.  τονίζει ότι η ανεργία, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, έχει αγγίξει απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και αναμένεται ότι θα παραμείνει υψηλή στο εγγύς μέλλον, γεγονός που επιβάλλει αποφασιστική και επείγουσα δράση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα· επισημαίνει ότι οι ενέργειες στους τομείς των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ψηφιακής παιδείας στο πλαίσιο της ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους μπορούν, κατά συνέπεια, να αποδειχθούν εξαιρετικά σημαντικές για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας, ιδίως στους νέους·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές δεξιότητες των χρηστών και να οργανωθεί κατάρτιση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το υπολογιστικό νέφος· υπενθυμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερα συστήματα κατάρτισης ειδικών στη διαχείριση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

14.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται στην καρδιά της οικονομίας της ΕΕ και ότι απαιτείται να ενταθεί η δράση για την προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της ΕΕ και τη δημιουργία του βέλτιστου δυνατού περιβάλλοντος για την αφομοίωση νέων, υποσχόμενων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως το υπολογιστικό νέφος, που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ·

15.  τονίζει και πάλι τον θετικό αντίκτυπο των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στις ΜΜΕ, ιδιαίτερα δε εκείνων που παρέχονται στις πλέον απομακρυσμένες και απόκεντρες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν στη μείωση των πάγιων στοιχείων κόστους για τις ΜΜΕ καθώς επιτρέπουν τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικής ικανότητας, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητά τους χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό νέφος, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από το μειωμένο αρχικό κόστος και την καλύτερη πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης

16.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος·

17.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονός πως η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο, και να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξή της, προκειμένου να επωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας που αναμένεται να προσφέρει, έτσι ώστε να αναζωογονήσει την οικονομία της, και ιδίως τον τομέα των ΤΠΕ·

Η αγορά της ΕΕ και το υπολογιστικό νέφος

18.  τονίζει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να παραμείνει ανοικτή σε όλους τους παρόχους που συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς η ελεύθερη παγκόσμια ροή υπηρεσιών και πληροφοριών αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης·

19.  εκφράζει τη λύπη του για τις ενδείξεις μαζικής, εκτεταμένης και αδιάκριτης κυβερνητικής πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με χρήστες της Ένωσης, αποθηκευμένες σε υπολογιστικά νέφη τρίτων χωρών, και ζητεί από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να δηλώνουν ανοικτά με ποιον τρόπο διαχειρίζονται τις πληροφορίες που θέτουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές μέσω της χρήσης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

20.  εμμένει στην άποψη ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης ξένων κυβερνήσεων σε πληροφορίες εκεί όπου η πρόσβαση αυτή δεν επιτρέπεται δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή:

   i) πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν επίγνωση του κινδύνου αυτού, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας πληροφοριών δημόσιου συμφέροντος που προβλέπεται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία,
   ii) πρέπει να υποστηρίξει οικονομικά και να αξιοποιήσει εμπορικά δραστηριότητες τεχνολογικής έρευνας, όπως η κρυπτογράφηση και η ανωνυμοποίηση, ή να προβεί στη σύναψη σχετικών δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα να ασφαλίζουν εύκολα τις πληροφορίες τους, και
   iii) πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ENISA στην επαλήθευση των ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και ιδιωτικότητας για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που παρέχονται στους καταναλωτές στην ΕΕ, ιδίως στον δημόσιο τομέα·

21.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, που θα συνιστούσε κίνητρο για τους σχεδιαστές και τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να επενδύσουν στη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικότητας·

22.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον κλάδο και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ένωση, να προσδιορίσει τομείς στους οποίους μια συγκεκριμένη ενωσιακή προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως ελκυστική παγκοσμίως·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια ανταγωνιστική και διαφανής ενωσιακή αγορά για την παροχή ασφαλών, βιώσιμων, οικονομικά προσιτών και αξιόπιστων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες της Ένωσης· ζητεί την εφαρμογή μιας απλής και διαφανούς μεθόδου για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας, προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά να διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο κίνητρο για την κάλυψη των κενών αυτών·

24.  τονίζει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που δραστηριοποιούνται στην Ένωση πρέπει να ανταγωνίζονται με ίσους όρους και να υπόκεινται όλοι στους ίδιους κανόνες·

Δημόσιες συμβάσεις και απόκτηση καινοτόμων λύσεων, και το υπολογιστικό νέφος

25.  τονίζει ότι η αφομοίωση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τον δημόσιο τομέα προσφέρει δυνατότητες μείωσης των εξόδων των δημόσιων διοικήσεων και παροχής αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ το αποτέλεσμα ψηφιακής μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα ήταν εξαιρετικά επωφελές· επισημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να επωφεληθεί από αυτές τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για την απόκτηση καινοτόμων λύσεων·

26.  παροτρύνει τις δημόσιες διοικήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν ασφαλείς, αξιόπιστες και προστατευμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της πληροφορικής, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες αρμοδιότητές τους όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες, την προσβασιμότητα και τη συνέχεια της υπηρεσίας·

27.  καλεί, ιδιαίτερα, την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, όπου είναι σκόπιμο, δίνοντας το παράδειγμα σε άλλους φορείς·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν το έργο της ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν το υπολογιστικό νέφος προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και να το προωθήσουν τόσο στη δημόσια διοίκηση, ως καινοτόμο λύση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς το συμφέρον των πολιτών, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως καινοτόμο μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων·

30.  τονίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών νέφους από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων, και να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μεταξύ άλλων από ξένες κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών τους, χωρίς νομική βάση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου ή της νομοθεσίας κράτους μέλους· τονίζει ότι αυτό ισχύει επίσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας από ορισμένες καίριες μη κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, σχολεία και νοσοκομεία· τονίζει, επιπλέον, ότι όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών)· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, ότι οι δημόσιες αρχές καθώς και οι μη κυβερνητικές υπηρεσίες και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε ενωσιακούς παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους κατά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών, έως ότου θεσπιστούν ικανοποιητικοί παγκόσμιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των βάσεων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων οντοτήτων·

Πρότυπα και υπολογιστικό νέφος

31.  καλεί την Επιτροπή να τεθεί επικεφαλής στην ανάπτυξη και τη διάδοση προτύπων και προδιαγραφών που υποστηρίζουν φιλικές προς την ιδιωτικότητα, αξιόπιστες, άκρως διαλειτουργικές, προστατευμένες και ενεργειακά αποδοτικές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ως αναπόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· τονίζει ότι, για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, απαιτούνται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων·

32.  τονίζει ότι τα πρότυπα βασίζονται σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών·

33.  επιμένει ότι τα πρότυπα θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και πλήρους φορητότητας και υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, με στόχο την αύξηση και όχι τη μείωση του ανταγωνισμού·

34.  επιδοκιμάζει τη χαρτογράφηση προτύπων που ανατέθηκε στο ETSI, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ακολουθηθεί μια ανοικτή και διαφανής διαδικασία·

Καταναλωτές και υπολογιστικό νέφος

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτικές συσκευές δεν θα χρησιμοποιούν ως προεπιλογή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ούτε θα περιορίζονται σε συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και παρόχων υπηρεσιών νέφους συνάδουν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού και ότι παρέχεται στους καταναλωτές πλήρης πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του νέφους με τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει τη σύνδεση αυτή·

37.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι δεν έχει ασκήσει ακόμα την εξουσία που της εκχωρείται δυνάμει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (οδηγία σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό), για να απαιτήσει να ενσωματώνονται στον εξοπλισμό διασφαλίσεις προστασίας των πληροφοριών των χρηστών·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τους καταναλωτές σχετικά με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

39.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι καταναλωτές, όταν τους ζητείται να αποδεχτούν ή τους προσφέρεται με άλλον τρόπο μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, να λαμβάνουν πρώτα τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να κάνουν με επίγνωση την επιλογή τους, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία που καλύπτει τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται στις εν λόγω υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους·

40.  τονίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι ο τελικός πάροχος της υπηρεσίας και πώς χρηματοδοτείται η υπηρεσία· τονίζει, επίσης, ότι αν η υπηρεσία χρηματοδοτείται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των χρηστών για στοχευμένη διαφήμιση από την ίδια ή από τρίτους, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στον χρήστη·

41.  τονίζει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σε τυποποιημένη, φορητή, εύληπτη και συγκρίσιμη μορφή·

42.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, όσον αφορά μεταξύ άλλων την ιδιωτικότητα, την αποθήκευση δεδομένων σε τρίτες χώρες, την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, και άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους καταναλωτές·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη χρήση και την προώθηση του υπολογιστικού νέφους σε σχέση με την ανοικτή πρόσβαση και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους·

Διανοητική ιδιοκτησία, αστικό δίκαιο κ.λπ., και το υπολογιστικό νέφος

44.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την περαιτέρω εναρμόνιση των νομοθεσιών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθούν η σύγχυση και ο κατακερματισμός όσον αφορά τη δικαιοδοσία, και για την εξασφάλιση διαφάνειας στην ενιαία ψηφιακή αγορά·

45.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να καλύψει κενά σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος· ζητεί, ειδικότερα, την αποσαφήνιση του καθεστώτος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή των στοιχείων της ενωσιακής νομοθεσίας που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το υπολογιστικό νέφος·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για το περιεχόμενο του υπολογιστικού νέφους που καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε σχέση με τη ρύθμιση της άδειας χρήσης·

47.  αναγνωρίζει μεν ότι η καθιέρωση της αποθήκευσης έργων προστατευόμενων από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υπολογιστικό νέφος δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο το δικαίωμα των ευρωπαίων κατόχων δικαιωμάτων να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση για τη χρήση του έργου τους, αμφιβάλλει ωστόσο ότι οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον ίδιο τρόπο όπως τα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα και συσκευές εγγραφής και αποθήκευσης·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους διάφορους τύπους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τον τρόπο με τον οποίο η αποθήκευση έργων προστατευόμενων από διανοητική ιδιοκτησία επηρεάζει τα συστήματα καταβολής δικαιωμάτων και, ειδικότερα, τους τρόπους επιβολής τελών αντιγραφής για ιδιωτική χρήση, που εφαρμόζονται σε ορισμένους τύπους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει, από κοινού με τους ενδιαφερόμενους, την ανάπτυξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών βάσει δωρεάν λογισμικού και λογισμικού ανοικτής πηγής, οι οποίες θα συμβάλουν στην εναρμόνιση των πρακτικών των παρόχων υπηρεσιών νέφους και θα επιτρέψουν στους πολίτες της ΕΕ να ανακτήσουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο·

50.  τονίζει ότι, λόγω αβεβαιοτήτων σε σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τη δικαιοδοσία, οι συμβάσεις αποτελούν το κύριο μέσο για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ των παρόχων υπολογιστικού νέφους και των πελατών τους, και ότι για τον λόγο αυτό υπάρχει σαφής ανάγκη για κοινές ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές στο συγκεκριμένο πεδίο·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί από κοινού με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ενωσιακών προτύπων βέλτιστης πρακτικής για τις συμβάσεις, ή «προτύπων συμβάσεων», που θα εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια παρέχοντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σε πολύ σαφή μορφή·

52.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με τους ενδιαφερομένους, συστήματα προαιρετικής πιστοποίησης για τους παρόχους συστημάτων ασφαλείας, τα οποία θα συντελέσουν στην εναρμόνιση των πρακτικών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θα προσφέρουν στους χρήστες καλύτερη γνώση του τι μπορούν να αναμένουν από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

53.  τονίζει ότι, λόγω προβλημάτων σε σχέση με τη δικαιοδοσία, οι καταναλωτές στην ΕΕ αδυνατούν πρακτικά να αξιώνουν αποζημίωση από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε δικαστήρια άλλων χωρών· για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προσφέρει επαρκή μέσα προσφυγής στον τομέα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπολογιστικού νέφους·

54.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, και να μεριμνήσει ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν κατάλληλα μέσα συλλογικής προσφυγής κατά παραβιάσεων της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, και κατά παράνομων όρων σε συμβάσεις για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

55.  εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα έλλειψη ουσιαστικών μέσων προσφυγής για τους χρήστες σε περίπτωση αθέτησης συμβάσεων·

56.  ζητεί να γίνεται συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες συμβάσεις, και να καταστεί υποχρεωτική η συναίνεση των καταναλωτών για την τροποποίηση συμβατικών όρων·

57.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συζητήσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων της, να υποχρεώσει τους παρόχους του νέφους να περιλαμβάνουν στις συμβάσεις τους ορισμένες βασικές ρήτρες για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως είναι η αναβάθμιση του λογισμικού και του υλικού όποτε απαιτείται, ο προσδιορισμός των ενεργειών σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, όπως επίσης ο καθορισμός του απαιτούμενου χρόνου για την επίλυση προβλημάτων, ή η ταχύτητα αφαίρεσης προσβλητικού υλικού αν το ζητήσει ο πελάτης·

58.  υπενθυμίζει ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους χρησιμοποιεί τα δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιλαμβάνονται στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών, ή διαβιβάζει δεδομένα, ή χρησιμοποιεί δεδομένα με τρόπο που αντίκειται στους όρους της σύμβασης, θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και, κατά συνέπεια, να φέρει την ευθύνη για τυχόν παραβάσεις και παραβιάσεις·

59.  τονίζει ότι οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών νέφους πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια και διαφάνεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών νέφους· επισημαίνει ότι οι συμβατικοί όροι δεν μπορεί να συνεπάγονται άρση των διασφαλίσεων, των δικαιωμάτων και της προστασίας που παρέχεται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και των πελατών τους όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στις οποίες να περιλάβει διατάξεις που:

   θα εξασφαλίζουν την προστασία από αυθαίρετη ακύρωση υπηρεσιών και διαγραφή δεδομένων·
   θα εγγυώνται στους πελάτες εύλογες δυνατότητες ανάκτησης αποθηκευμένων δεδομένων σε περίπτωση ακύρωσης υπηρεσιών και/ή διαγραφής δεδομένων·
   θα παρέχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για να διευκολύνουν τη μετάβαση των πελατών τους σε άλλες υπηρεσίες·

60.  επισημαίνει ότι ο ρόλος των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας της Ένωσης πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση, δεδομένου ότι οι πάροχοι μπορούν να είναι και εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων· ζητεί τη βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων για όλους τους χρήστες, αφενός μέσω της ανάπτυξης διεθνών προτύπων βέλτιστων πρακτικών για τις συμβάσεις και αφετέρου μέσω της αποσαφήνισης του τόπου στον οποίο αποθηκεύει δεδομένα ο πάροχος υπηρεσιών, και της σχετικής δικαιοδοσίας εντός της ΕΕ·

61.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες η έλλειψη ισορροπίας στη συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και του παρόχου υπολογιστικού νέφους οδηγεί στην αποδοχή, από τον πελάτη, συμβατικών ρυθμίσεων που επιβάλλουν συνήθεις υπηρεσίες και την υπογραφή σύμβασης στην οποία ο πάροχος ορίζει τον σκοπό, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της επεξεργασίας(6)· υπογραμμίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και να καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνος με τον πελάτη·

Προστασία των δεδομένων, θεμελιώδη δικαιώματα, επιβολή του νόμου, και το νέφος

62.  θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ασφαλές Διαδίκτυο συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη, και ότι το υπολογιστικό νέφος θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν απερίφραστα τις ψηφιακές ελευθερίες ως θεμελιώδη δικαιώματα και απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

63.  επαναλαμβάνει ότι, κατά γενικό κανόνα, το επίπεδο προστασίας δεδομένων σε ένα περιβάλλον «υπολογιστικού νέφους» δεν πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που απαιτείται σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων·

64.  τονίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, εφόσον είναι τεχνολογικά ουδέτερη, ισχύει ήδη πλήρως για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που λειτουργούν στην ΕΕ, και πρέπει ως εκ τούτου να τηρείται πλήρως· τονίζει ότι η γνώμη της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29) για το υπολογιστικό νέφος(7) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, δεδομένου ότι παρέχει σαφείς οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών και κανόνων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, όπως είναι οι έννοιες του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας, της οριοθέτησης του σκοπού και της αναλογικότητας, της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, της χρήσης υπεργολάβων, της κατανομής αρμοδιοτήτων, των παραβιάσεων δεδομένων και των διεθνών διαβιβάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να κλείσουν οποιαδήποτε κενά προστασίας σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος κατά τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση του ενωσιακού νομικού πλαισίου προστασίας δεδομένων με βάση περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και από την Ομάδα του άρθρου 29·

65.  υπενθυμίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για την πρόσφατη αποκάλυψη των προγραμμάτων παρακολούθησης της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας, και παρόμοιων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από υπηρεσίες πληροφοριών διάφορων κρατών μελών, δεδομένου ότι, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες μέχρι στιγμής πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, καθώς και του δικαιώματός τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στο απόρρητο των επικοινωνιών, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της πληροφόρησης, και στην ελευθερία του επιχειρείν·

66.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικά με την υποχρεωτική άμεση κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από την ΕΕ και υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμφωνιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε αρχές τρίτων χωρών από παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους οι οποίοι υπόκεινται σε νομοθετικές διατάξεις τρίτων χωρών ή χρησιμοποιούν διακομιστές αποθήκευσης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με την άμεση τηλεματική πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία από αρχές επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών·

67.  εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι η πρόσβαση αυτή πραγματοποιείται συνήθως από αρχές τρίτων χωρών με την άμεση εφαρμογή δικών τους νομικών κανόνων, χωρίς να αξιοποιούνται τα διεθνή μέσα που έχουν καθιερωθεί για τη νομική συνεργασία, όπως οι συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή άλλες μορφές δικαστικής συνεργασίας·

68.  τονίζει ότι παρόμοιες πρακτικές εγείρουν ζητήματα εμπιστοσύνης όσον αφορά τους εξωενωσιακούς παρόχους υπολογιστικού νέφους και τηλεματικών υπηρεσιών, καθώς και τρίτες χώρες που δεν προσφεύγουν σε διεθνείς μηχανισμούς νομικής και δικαστικής συνεργασίας·

69.  αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ·

70.  υπενθυμίζει ότι όλες ανεξαιρέτως οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ και να είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε παραβιάσεις·

71.  τονίζει ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που υπάγονται σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες που βρίσκονται στην ΕΕ σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση σχετικά με την πιθανότητα, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία να παρακολουθούνται από υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών δυνάμει μυστικών διαταγών ή δικαστικής εντολής, η δε προειδοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου είναι σκόπιμο, από αίτηση για τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

72.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τους κινδύνους και τις προκλήσεις που συνεπάγεται το υπολογιστικό νέφος για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως – αλλά όχι αποκλειστικά – για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις εσωτερικές ρυθμίσεις του διαπραγματευτικού εταίρου όσον αφορά την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ιδίως απαιτώντας να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου παρά μόνο με την τήρηση της δέουσας νομικής διαδικασίας και με ξεκάθαρη νομική βάση, καθώς και με την απαίτηση να διευκρινίζονται οι ακριβείς όροι πρόσβασης, ο σκοπός της απόκτησης πρόσβασης, τα μέτρα ασφάλειας που τίθενται σε εφαρμογή κατά την παράδοση των δεδομένων, τα ατομικά δικαιώματα, καθώς και οι κανόνες που αφορούν την εποπτεία και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής·

73.  τονίζει τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής της Σύμβασης για το κυβερνοέγκλημα, του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την κατάρτιση ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την ερμηνεία του άρθρου 32 της Σύμβασης για το κυβερνοέγκλημα, της 23ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη «διασυνοριακή πρόσβαση σε αποθηκευμένα ηλεκτρονικά δεδομένα με συναίνεση ή στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα στο κοινό»(8), προκειμένου να «διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή υπό το φως των νομικών, πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, ενόψει της επικείμενης εξέτασής της από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη συμβατότητα της διάταξης του άρθρου 32 της Σύμβασης για το κυβερνοέγκλημα, και της ερμηνείας της στα κράτη μέλη, με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων, και ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις για τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδομένων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο ενωσιακό κεκτημένο προστασίας δεδομένων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτόματη επεξεργασία («Σύμβαση 108»), πράξεις που είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν κατηγορηματικά οποιοδήποτε μέτρο θα έθετε σε κίνδυνο την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων· είναι καταθορυβημένο από το γεγονός ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί ένα τέτοιο πρόσθετο πρωτόκολλο, η εφαρμογή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη τηλεματική πρόσβαση αρχών επιβολής του νόμου σε διακομιστές και συστήματα υπολογιστών που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, χωρίς προσφυγή σε συμφωνίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής και άλλους μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας που έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζονται τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της δέουσας διαδικασίας·

74.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, οι οποίες βασίζονται διαρκώς περισσότερο σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενδέχεται να μη διαθέτουν πάντα τους πόρους ή την εμπειρογνωμοσύνη για την επαρκή αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας·

75.  τονίζει ότι οι χαρακτηρισμοί «υπεύθυνος επεξεργασίας» ή «εκτελών την επεξεργασία» πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο πραγματικό επίπεδο ελέγχου στα μέσα επεξεργασίας, προκειμένου να κατανέμονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

76.  τονίζει ότι όλες οι αρχές που ορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως η δικαιοσύνη και η νομιμότητα, η οριοθέτηση του σκοπού, η αναλογικότητα, η ακρίβεια και ο περιορισμός των περιόδων διατήρησης δεδομένων, πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

77.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μπορούν να επιβληθούν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ·

78.  τονίζει ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιες είναι οι καταλληλότερες διασφαλίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει ο αντίκτυπος κάθε υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους όσον αφορά την προστασία δεδομένων να αξιολογείται μεμονωμένα·

79.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πρέπει να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ακόμη και αν αυτό αντιβαίνει στις οδηγίες που δίνονται από πελάτη ή υπεύθυνο επεξεργασίας εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι που αποτελούν υποκείμενα των δεδομένων είναι (αποκλειστικά) κάτοικοι τρίτων χωρών·

80.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν σε διεθνές επίπεδο οι προκλήσεις που συνεπάγεται το υπολογιστικό νέφος, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις αναγκαίες διασφαλίσεις·

81.  τονίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ που παρακολουθούνται από υπηρεσίες πληροφοριών τρίτης χώρας θα πρέπει να διαθέτουν –τουλάχιστον– τις ίδιες εγγυήσεις και τα ίδια μέσα προσφυγής με τους πολίτες της εν λόγω τρίτης χώρας·

82.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, δεδομένου ότι παραλείπει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που συνδέονται με το υπολογιστικό νέφος, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της για το υπολογιστικό νέφος με την κατάρτιση μιας πιο ολοκληρωμένης ανακοίνωσης για το υπολογιστικό νέφος, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να περιλαμβάνονται, πέρα από την τυποποιημένη αναφορά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

   κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της ΕΕ σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των δεδομένων·
   περιοριστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα είναι δυνατή ή δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε δεδομένα νέφους για σκοπούς επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία·
   εγγυήσεις προστασίας από την παράνομη πρόσβαση ξένων και εγχώριων οντοτήτων, για παράδειγμα με την τροποποίηση των απαιτήσεων περί προμηθειών και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96(9) του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση νόμων ξένων χωρών οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε μαζική παράνομη μεταφορά δεδομένων υπολογιστικού νέφους που ανήκουν σε πολίτες και κατοίκους της ΕΕ·
   προτάσεις σχετικά με τον ορισμό της «διαβίβασης» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επικαιροποίηση των τυπικών συμβατικών ρητρών που είναι προσαρμοσμένες για το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους» συνεπάγονται συχνά μαζικές ροές δεδομένων από τους πελάτες προς τους διακομιστές και τα υπολογιστικά κέντρα των παρόχων των υπηρεσιών αυτών, με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών μερών και με διασυνοριακές κινήσεις μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον ενδείκνυται η αναθεώρηση της συμφωνίας Safe Harbour μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, προκειμένου να την προσαρμόσει στις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως σε σχέση με ζητήματα που συνδέονται με το υπολογιστικό νέφος·

o
o   o

84.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(2) ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(4) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(6) Ιδίως στην περίπτωση καταναλωτών και ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
(7) Η γνώμη 5/2012, της Ομάδας του άρθρου 196, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_el.pdf#h2-1
(8) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (ΕΕ L 309, 29.11.1996, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου