Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2053(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0378/2013

Esitatud tekstid :

A7-0378/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 7.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0536

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 45k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
BERECit käsitlev hindamisearuanne
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta resolutsioon elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta (2013/2053(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva hindamisaruande kohta (SWD(2013)0152),

–  võttes arvesse komisjoni 19. mai 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)0245),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

–  võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu(1),

–  võttes arvesse elektroonilise side raamistikku,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A7-0378/2013),

A.  arvestades, et Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) loodi selleks, et aidata kaasa siseturu väljakujundamiseks vajalike tehniliste ja poliitiliste suuniste väljatöötamisele ning sellel oli kaks eesmärki: tagada reguleerivate asutuste sõltumatuse kõrge tase ja parandada nende asutuste poolt reguleeriva raamistiku rakendamise sidusust kogu ELis;

B.  arvestades, et hindamisaruandes tunnustatakse BERECi ja BERECi büroo tegevust, eelkõige seoses artiklites 7 ja 7a kehtestatud menetlusega ning võrgu neutraalsuse ja rahvusvahelise rändlusteenusega;

C.  arvestades, et BERECi ja BERECi büroo loomisest on möödunud vähe aega;

D.  arvestades, et siseturu väljakujundamine on pidev protsess, mida teenib kõige paremini riikide turgude õigusloome parandamine, ning arvestades, et kõige kindlam ja jätkusuutlikum viis selle saavutamiseks (tagades, et riikide turgudel peetaks õigusloomealaseid otsuseid legitiimseteks) on alt üles lähenemisviisi kaudu, mida esindab praegu BEREC;

E.  arvestades, et BEREC saab olla tulemuslik ainult siis, kui on tagatud selle sõltumatus liikmesriikidest ja ELi institutsioonidest;

F.  arvestades, et liikmesriikide kaalutlused võivad raskendada ühisseisukoha määratlemist, muutes kokkuleppele jõudmise keerukamaks;

G.  arvestades, et BERECil on põhjapanev roll ELi reguleeriva raamistiku kohaldamise järjepidevuse suurendamisel kõikides liikmesriikides, mis on hädavajalik elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste siseturu edukaks väljaarendamiseks;

H.  arvestades, et hiljutised riigi tasandi algatused, eelkõige need, mis puudutavad kulude läbivaatamise menetlust, võivad kahjustada sõltumatuspõhimõtte rakendamist;

I.  arvestades, et riikide reguleerivad asutused ei ole ühetaolised, sest nende volitused koduriikides on mõnikord väga erinevad; mõnede tegevusalaks on üksnes turu reguleerimine, sellal kui teised tegelevad lisaks turu reguleerimisele ka võrguturbe, eraelu puutumatuse, domeenide registreerimise, spektrikasutuse ja kasutajateenustega;

J.  arvestades, et on võimalik, et BERECi bürood ei kasutata praegu optimaalselt;

K.  arvestades, et mõnedel muudes riikides paiknevatel liidu ametitel on Brüsselis lisaks satelliitkontor;

L.  arvestades, et suurem osa ekspertide töörühmade koosolekutest peeti Brüsselis või korraldati mõne riigi reguleeriva asutuse poolt, ning arvestades, et videokonverentside kasutamist tuleks edasi arendada;

M.  arvestades, et elektroonilise side siseturu üks peaeesmärke on tarbija hüved;

N.  arvestades, et BERECi Euroopa tasandil vastu võetud otsused peaksid looma Euroopa lisandväärtust;

1.  on seisukohal, et hindamisaruanne on üldjoontes asjakohane ja tasakaalustatud;

2.  on seisukohal, et nõutav koostöö, kooskõlastamine ja reguleerimisega seotud mitteametlikud aspektid vajavad oma täieliku mõju avaldamiseks aega;

3.  on seisukohal, et BERECi ja BERECi büroo toimimist on võimalik veelgi paremaks muuta, tunnistades samas, et ressursid selleks on piiratud; rõhutab siiski, et direktiivi 2009/140/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) artiklites 7 ja 7a sätestatud uue korra rakendamine on edukalt toiminud, mis õigustab kahetasandilist ülesehitust;

4.  rõhutab, et BEREC on kõige väiksem ELi amet, mille kulude suurus ELi 2013. aasta eelarves on ainult 3 768 696 eurot, millel on 16 kinnitatud ametikohta ja mis peamiselt pakub riikide reguleerivatest asutustest koosnevale BERECi struktuurile haldustuge;

5.  tuletab meelde eelarvekomisjoni 29. mai 2008. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kus uue ameti loomise ettepanek tagasi lükati;

6.  on seisukohal, et riikide reguleerivad asutused etendavad õiguslikus süsteemis tähtsat osa, sest riikide turgudel esineb püsivaid erinevusi võrgutopoloogia osas ja lisaks erineb riigiti tarbijanõudlus, demograafiline olukord jne; rõhutab, et selleks, et kindlustada ELis struktureeritud koostöö ja seega ühtse turu õige toimimine, on esmatähtis, et oleksid olemas sõltumatud, sektorite kaupa spetsialiseerunud ja piisavate ressurssidega reguleerivad asutused;

7.  on seisukohal, et BEREC etendab õiguslikus süsteemis väga olulist osa, sest tema ülesandeks on ühtlustada riiklikud reaalsed ja õigusalased erinevused eesmärgiga kujundada välja elektroonilise side siseturg;

8.  soovitab BERECi rolli, eriti tema suhteid riikide reguleerivate asutustega paremini määratleda ja tugevdada, laiendades BERECi ülesandeid, et hõlbustada ühisseisukohtade määratlemist eesmärgiga edendada siseturupõhist lähenemisviisi, sh riikide reguleerivate asutuste ja komisjoniga artiklites 7 ja 7a kehtestatud menetluste raames praegu tehtava koostöö tõhususe hindamise kaudu;

9.  on seisukohal, et BERECi paremale toimimisele ja prognoositavusele turuosaliste jaoks võiks aidata kaasa riikide reguleerivate asutuste poolt liikmesriikides täidetavate ülesannete suurem ühtlustamine, andes riikide reguleerivatele asutustele pädevused asjakohastes aspektides, mis on otseselt seotud turvalisuse ja vastupidavusega elektroonilise side siseturul;

10.  palub liikmesriikidel ja komisjonil tagada, et riikide reguleerivate asutuste sõltumatust riiklikul ja Euroopa tasandil suurendataks, mitte ei vähendata, sest see on ainus viis tagada BERECi üldine sõltumatus;

11.  on seisukohal, et BERECi ja BERECi büroo rolli ja struktuuri tuleks kohandada vastavalt elektroonilise side siseturu väljakujundatuse tasemele;

12.  palub, et komisjon tagaks tulevastes ettepanekutes BERECi reguleerimisala ja ülesannete kohta BERECi sõltumatuse ELi institutsioonidest;

13.  on arvamusel, et BEREC peab tegutsema Euroopa üldsuse huvides ning aruandluskohustust Euroopa Parlamendi kui ainukese otse valitud ja Euroopa kodanike huve esindava ELi institutsiooni ees tuleks suurendada;

14.  soovitab BERECil suurendada oma sisemist vastutust, määratledes iga-aastases tööprogrammis selgelt oma eesmärgid ning esitades oma aastaaruandes nende eesmärkide täitmisel tehtud saavutused ja edusammud;

15.  peab BERECi töö sidususe ja järjepidevuse jaoks äärmiselt tähtsaks BERECi iga-aastase tööprogrammi väljatöötamise etapis ameti ülesannete prioriteetide paremat järjestamist ja suhtluse edendamist kõigi huvitatud sidusrühmadega;

16.  on seisukohal, et BERECil peaksid olema laiemad võimalused strateegiliste otsuste tegemiseks, mis tähendab muu hulgas seda, et BEREC peaks koostama oma analüüse ja uuringuid, mis tal selliseid otsuseid teha võimaldaksid, et otsustusprotsess oleks rohkem ülalt alla suunatud ja sõltumatu;

17.  rõhutab, et BERECi nõuandev roll enne elektroonilise side sektoriga seotud õigusaktide ennepanekute tegemist tuleks muuta süstemaatiliseks;

18.  on seisukohal, et BERECi välissuhteid tuleks selgitada ja parandada, et ergutada sidusrühmade kaasamist poliitikakujundamise kõigil tasanditel;

19.  soovitab muuta sõltumatute reguleerivate asutuste töörühma roll Brüsselis ametlikuks, tagades samas, et sellega ei dubleerita BERECi büroo poolt täidetavaid ülesandeid;

20.  soovitab veelgi suurendada kaugtöö, videokonverentside ja muude elektroonilist sidet võimaldavate kaugtöö tehnikate kasutamist, et kärpida kulusid ja vähendada CO2-jalajälge;

21.  soovitab komisjonil ja liikmesriikidel tagada BERECi ja riikide reguleerivate asutuste piisav rahastamine;

22.  on seisukohal, et BERECi büroo asukoht ei takista tal ELi institutsioonides tehtava, BERECile erilist huvi pakkuva elektroonilise side teemalise igapäevatöö jälgimist, ning et see ei piira BERECi büroo tõhusat kasutamist, kui suurendatakse elektroonilise side strateegiate kasutamise osakaalu;

23.  on seisukohal, et BERECi büroo ülesanded tuleks läbi vaadata, neid tugevdada ja nad täpsemalt kindlaks määrata, võttes eelkõige arvesse BERECi selleteemalise auditi tulemusi;

24.  soovitab teha vajalikud muudatused ja mõelda vajalike vahendite peale, mis võimaldaksid BERECi bürool tulemuslikumalt ja tõhusamalt toetada BERECi olulist tööd, selmet pakkuda lihtsalt haldusalast tuge;

25.  on seisukohal, et kõigis BERECi büroo asukohta käsitlevates aruteludes tuleks lähtuda selle sõltumatuse tugevdamisest ELi institutsioonide ja liikmesriikide suhtes ning võtta nõuetekohaselt arvesse ELi institutsioonide, ametite ja muude üksuste asukohtade võrdse geograafilise jaotuse põhimõtet;

26.  on seisukohal, et vaja on suuremat konsolideerimist, et sideoperaatorid saavutaksid suurema mastaabisäästu, ning et BERECil peaks selles protsessis olema juhtiv roll;

27.  on arvamusel, et parema siseturu jaoks on tarvis selget ja stabiilset õigusraamistikku, mis suurendaks konkurentsi ja parandaks tarbijatele osutatavaid teenuseid;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 45.
(2) ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika