Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2053(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0378/2013

Predložena besedila :

A7-0378/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0536

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 54k
Torek, 10. december 2013 - Strasbourg
Poročilo o oceni BEREC
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2013 o mnenju o poročilu o oceni BEREC in urada (2013/2053(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 23. aprila 2013 o poročilu o oceni BEREC (Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije) in urada (SWD(2013)0152),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. maja 2010 o evropski digitalni agendi (COM(2010)0245),

–  ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu(1),

–  ob upoštevanju okvira za elektronske komunikacije,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(2),

–  ob upoštevanju člena 119(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za proračun (A7-0378/2013),

A.  ker je bil organ BEREC ustanovljen z namenom, da bi pripomogel k izoblikovanju tehničnih in političnih usmeritev za dokončno vzpostavitev notranjega trga, obenem pa naj bi regulatorjem tudi omogočil čim večjo neodvisnost in jim pomagal pri čim doslednejšem izvajanju regulativnega okvira v vsej EU;

B.  ker sta bila v poročilu o oceni organ BEREC in njegov urad pozitivno ocenjena in priznana, zlasti ob upoštevanju postopkov iz členov 7 in 7a ter na področjih nevtralnosti omrežja in mednarodnega gostovanja;

C.  ker sta bila organ BEREC in njegov urad ustanovljena šele pred kratkim;

D.  ker je dokončanje notranjega trga nepretrgan proces, ki mu najbolj koristi povečanje kakovosti predpisov na posameznih nacionalnih trgih, najučinkovitejši in najbolj trajnostni način za uresničitev tega cilja (in za zagotovitev, da se regulativne odločitve na nacionalnih trgih obravnavajo kot legitimne) pa je pristop „od spodaj navzgor“, ki ga trenutno predstavlja organ BEREC;

E.  ker bo lahko organ BEREC učinkovit le, če se zagotovi njegova neodvisnost od držav članic in evropskih institucij;

F.  ker lahko nacionalni pomisleki zapletejo opredeljevanje skupnih stališč in tako otežijo sprejemanje dogovorov;

G.  ker ima organ BEREC temeljno nalogo pri zagotavljanju skladnejše uporabe regulativnega okvira EU v vseh državah članicah, kar je bistveno za uspešen razvoj notranjega trga za elektronska komunikacijska omrežja in storitve;

H.  ker bi lahko nedavne pobude na nacionalni ravni, zlasti v zvezi s postopki pregleda odhodkov, vplivale na izvajanje načela neodvisnosti;

I.  ker nacionalni regulativni organi niso enoviti, saj imajo včasih v svojih državah zelo različne pristojnosti – nekateri se ukvarjajo le z regulacijo trga, drugi pa z regulacijo trga, omrežno varnostjo, zasebnostjo, registracijo domen, storitvami v zvezi s spektrom in uporabniki;

J.  ker je mogoče, da urad BEREC še ni optimalno izkoriščen;

K.  ker imajo nekatere agencije Unije s sedežem v drugih državah še pomožni urad v Bruslju;

L.  ker so sestanki strokovnih delovnih skupin večinoma potekali v Bruslju ali so jih gostili nacionalni regulativni organi, zaradi česar bi bilo treba začeti uvesti videokonference;

M.  ker so koristi za potrošnike eden glavnih ciljev notranjega trga elektronskih komunikacij;

N.  ker bi morale odločitve, ki jih sprejema organ BEREC na evropski ravni, ustvarjati evropsko dodano vrednost;

1.  meni, da je poročilo o oceni na splošno ustrezno in uravnoteženo;

2.  meni, da je za to, da se dodobra razvije potrebno sodelovanje, usklajevanje in neformalni vidiki, povezani z regulativnim urejanjem, potreben čas;

3.  meni, da je mogoče delovanje organa BEREC in njegovega urada še izboljšati, vendar priznava, da so na voljo le omejena sredstva; poudarja, da je uporaba novega postopka po členu 7/7a Direktive 2009/140/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve učinkovita, kar potrjuje upravičenost dvotirne zasnove;

4.  poudarja, da je organ BEREC s 16 odobrenimi delovnimi mesti in prispevki iz proračuna EU v višini 3.768.696 EUR za leto 2013 najmanjša evropska agencija in da je pristojen predvsem za administrativno podporo strukturi BEREC, ki sestoji iz nacionalnih regulativnih organov;

5.  želi spomniti na mnenje Odbora za proračun z dne 29. maja 2009 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), s katerim je bila ustanovitev nove agencije zavrnjena;

6.  meni, da imajo nacionalni regulativni organi pomembno vlogo v regulativnem sistemu, saj nacionalne trge zaznamujejo nespremenljive razlike v zvezi s topologijo omrežja, ti trgi pa se razlikujejo glede vzorcev potrošniškega povpraševanja, demografije itd.; poudarja, da je za zagotovitev strukturiranega sodelovanja v Evropski uniji in posledično tudi pravilnega delovanja enotnega trga bistven obstoj neodvisnih regulatorjev, ki so specializirani za posamezne sektorje in imajo na voljo ustrezne vire;

7.  meni, da ima organ BEREC osrednjo vlogo v regulativnem sistemu, saj skrbi za izravnavo dejanskih in regulativnih razlik med državami z namenom dokončne vzpostavitve notranjega trga elektronskih komunikacij;

8.  priporoča, da bi bolje opredelili vlogo organa BEREC, predvsem njegove odnose z nacionalnimi regulativnimi organi, jo okrepili z razširitvijo njegovih pristojnosti in mu tako omogočili opredeljevanje skupnih stališč za okrepljen pristop notranjega trga, tudi tako, da bi ocenili učinkovitost sedanjega sodelovanja z nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo v postopkih iz člena 7/7a;

9.  meni, da bi lahko večja uskladitev nalog nacionalnih regulativnih organov v državah članicah pripomogla k boljšemu delovanju organa BEREC in večji predvidljivosti za udeležence na trgu, saj bi nacionalnim regulativnim organom podelili pristojnost za ustrezne vidike, ki so neposredno povezani z varnostjo in odpornostjo na notranjem trgu elektronskih komunikacij;

10.  poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo večjo neodvisnost nacionalnih regulativnih organov na nacionalni in evropski ravni in naj ne dopuščajo slabljenja tega vidika, saj bo samo tako zagotovljena splošna neodvisnost organa BEREC;

11.  meni, da bi bilo treba vloge in strukturo organa BEREC in njegovega urada prilagajati glede na to, v kateri fazi je izoblikovanje notranjega trga elektronskih komunikacij;

12.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih, povezanih s področjem uporabe in nalogami organa BEREC, zagotovi neodvisnost tega organa od evropskih institucij;

13.  meni, da mora organ BEREC delovati v korist evropskih državljanov, zato bi bilo treba okrepiti mehanizme odgovarjanja Evropskemu parlamentu, saj je to edina neposredno izvoljena institucija, ki zastopa interese evropske javnosti;

14.  priporoča, naj organ BEREC okrepi notranjo odgovornost, tako da v svojem letnem delovnem programu jasno opredeli cilje, v letnem poročilu pa predstavi svoje dosežke in napredek glede na zastavljene cilje;

15.  meni, da je za skladnost in doslednost dejavnosti organa BEREC izjemno pomembno, da se v njegovem programu bolje določijo prednostna področja in se v fazi razvoja letnega delovnega programa spodbuja komunikacija z vsemi zainteresiranimi stranmi;

16.  meni, da bi moral imeti organ BEREC več manevrskega prostora za sprejemanje strateških odločitev, kar med drugim pomeni, da bi moral izvajati lastne analize in študije, na podlagi katerih bi lahko sprejemal odločitve, tako da bi tako postopek odločanja potekal bolj od zgoraj navzdol in bil bolj neodvisen;

17.  poudarja, da bi bilo treba sistematizirati posvetovalno vlogo organa BEREC pred sprejemanjem zakonodajnih predlogov, ki zadevajo sektor elektronskih komunikacij;

18.  meni, da bi bilo treba razjasniti in izboljšati zunanjo komunikacijo organa BEREC, da bi spodbudili udeležbo zainteresiranih strani na vseh ravneh opredeljevanja politik;

19.  priporoča formalizacijo vloge neodvisne skupine regulatorjev v Bruslju, ob čemer je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do podvajanja z nalogami urada BEREC;

20.  priporoča pogostejšo uporabo dela na daljavo, videokonferenc in drugih tehnik dela na daljavo, ki jih omogočajo elektronske komunikacije, da bi zmanjšali stroške in ogljični odtis;

21.  priporoča Komisiji in državam članicam, naj organu BEREC in nacionalnim regulativnim organom zagotovijo ustrezno financiranje;

22.  meni, da zaradi lokacije urada BEREC ni moteno spremljanje vsakodnevnega dela evropskih institucij v zvezi z elektronskimi komunikacijami – torej področja, ki je za organ BEREC izjemno pomembno, – in da to ni ovira za učinkovito uporabo urada BEREC, če se okrepi uporaba elektronskih komunikacijskih tehnologij;

23.  meni, da bi bilo treba ponovno pregledati in natančneje opredeliti naloge urada BEREC, ob čemer bi bilo treba še posebej upoštevati prihodnje rezultate revizije organa BEREC v zvezi s tem področjem;

24.  priporoča uveljavitev potrebnih sprememb in preučitev potrebnih sredstev, tako da bo uradu BEREC omogočena učinkovitejša in bolj smotrna podpora organu BEREC pri njegovem vsebinskem delu, namesto da mu zagotavlja zgolj administrativno podporo;

25.  meni, da bi si bilo treba ob razmislekih o lokaciji urada BEREC vsekakor prizadevati za neodvisnost od evropskih institucij in držav članic ter upoštevati načelo pravične geografske porazdelitve sedežev institucij, agencij in organov EU;

26.  meni, da je za to, da bodo lahko operaterji celoviteje izkoriščali ekonomijo obsega, potrebna dodatna konsolidacija in da mora organ BEREC v tem procesu odigrati vidno vlogo;

27.  meni, da je za boljši notranji trg, ki bo prinesel večjo konkurenčnost in boljše storitve za potrošnike, potreben jasen in stabilen zakonodajni okvir.

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 81 E, 15.3.2011, str. 45.
(2) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov