Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0395/2013

Внесени текстове :

A7-0395/2013

Разисквания :

PV 09/12/2013 - 19
CRE 09/12/2013 - 19

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 7.21
CRE 10/12/2013 - 7.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0539

Приети текстове
PDF 904kWORD 271k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води ***I
P7_TA(2013)0539A7-0395/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (EО) № 2347/2002 (COM(2012)0371 — C7-0196/2012 — 2012/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0371),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0196/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид Кодекса за поведение за отговорен риболов на ФАО и Кодекса на Европейската комисия за устойчив и отговорен риболов,

—  като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0395/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 41.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕО) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета
P7_TC1-COD(2012)0179

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета(3) се изисква да се установят мерки за управление на достъпа до водите и до ресурсите и за устойчиво упражняване на риболовните дейности и които са необходими за гарантиране на рационалното и отговорно използване на ресурсите по устойчив начин. В член 2 от посочения регламент се изисква прилагането на екосистемен подход, като и на подход на предпазливост, при предприемането на мерки за свеждане до минимум на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми.

(1a)  както е установено в член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), изискванията за защита на околната среда следва да бъдат включени при определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, включително запазването на дълбоководния риболов, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие; [Изм. 1]

(2)  Съюзът се ангажира да изпълни резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации, по-специално резолюции 61/105 и 64/72, които призовават държавите и регионалните организации за управление на рибарството да осигурят закрилата на уязвимите дълбоководни морски екосистеми от разрушителното въздействие въздействието на дънните риболовни съоръжения, както и устойчивата експлоатация на дълбоководните рибни запаси. Препоръките с мерки, разработени и приети от Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) за защита на дълбоководните уязвими морски екосистеми срещу вредните въздействия от използването на дънни риболовни съоръжения, в съответствие с параграф 83, буква а) от Резолюция 61/105 и параграфи 119, буква а) и 120 от Резолюция 64/72, следва да бъдат включени официално в законодателството на Съюза в тяхната цялост. [Изм. 2]

(2a)  Нещо повече, Съюзът следва да действа като лидер при установяването и изпълнението на мерки за добро управление за устойчивото управление на дълбоководния риболов в рамките на международните форуми, в съответствие с резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации и от ФАО и отразени в настоящия регламент. [Изм. 3]

(3)  Комисията оцени Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (4). Комисията заключи по-специално, че обхватът на съответния флот е твърде голям, че липсват указания за контрола в определените пристанища и за програмите за вземане на проби, както и че качеството на докладването от страна на държавите членки на нивата на риболовното усилие е твърде променливо.

(3a)  Капацитетът на корабите с разрешителни за дълбоководен риболов е ограничен от 2002 г. насам до общия капацитет на всички кораби, уловили повече от 10 тона общо от всички дълбоководни видове през която и да е от годините 1998 г., 1999 г. или 2000 г. В оценката на Комисията се стига до заключение, че това ограничение на капацитета не е свързано със съществен положителен ефект. С оглед на натрупания опит и липсата на точни данни за много зони на дълбоководен риболов не е удачно този риболов да се управлява единствено посредством ограничаване на усилията. [Изм. 4]

(4)  С цел запазване на необходимите намаления на риболовния капацитет, постигнати досега при дълбоководния риболов, е целесъобразно да се предвиди риболовът на дълбоководни видове да подлежи на разрешение за риболов, което ограничава капацитета на корабите, които се допускат да разтоварват дълбоководни видове на суша. С оглед да се концентрират управленските мерки върху частта от флота, която е най-тясно свързана с дълбоководния риболов, разрешенията за риболов следва да се издават в съответствие с целевия риболов и прилова. При все това, установеното в Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) задължение за разтоварване на сушата на целия улов следва да бъде взето под внимание, така че корабите, които улавят малко количество дълбоководни видове и които понастоящем не подлежат на разрешителен режим за дълбоководен риболов, да не бъдат лишени от възможността да продължат традиционните си риболовни дейности. [Изм. 5]

(5)  Титулярите на разрешение за риболов, позволяващо улова на дълбоководни видове, следва да си сътрудничат при научноизследователски дейности, които водят до подобрение на оценката на дълбоководните запаси и изследване на дълбоководните екосистеми. [Изм. 6]

(6)  При целеви риболов на други видове в зоните на континенталния склон, които са разрешени и за дълбоководен риболов, корабособствениците следва да притежават разрешение за риболов, позволяващо дълбоководен прилов.

(7)  Дълбоководният риболов с дънни тралове носи най-висок риск за уязвимите морски екосистеми измежду различните използвани съоръжения и при него се отчита най-големия размер нежелан улов на дълбоководни видове. Поради това дънните тралове следва постоянно да бъдат забранени при целевия риболов на дълбоководните видове. [Изм. 7]

(8)  Използването на дънни хрилни мрежи за дълбоководен риболов понастоящем е ограничено с Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.(6) С оглед на високите равнища на нежелан улов при тяхното разгръщане по неустойчив начин в дълбоки води и предвид екологичното въздействие на изгубените или изоставените съоръжения те следва също така да бъдат постоянно забранени при целевия риболов на дълбоководни видове. [Изм. 8]

(9)  С цел обаче на Рибарите да се осигури нуждаят от достатъчно време, за да се адаптират към новите изисквания, и валидността на действащите разрешения за риболов, извършван с дънни тралове и дънни хрилни мрежи, следва да се продължи за определен срок, с което да се сведат до минимум отрицателните последици за флота, който се занимава с тази риболовна дейност. [Изм. 9]

(10)  Освен това корабите, които трябва искат да сменят риболовно съоръжение, за да могат да продължат да извършват риболовна дейност, следва да отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Европейския фонд за рибарство, при условие че новото съоръжение намалява въздействието на риболова върху видовете без търговско значение, и също така да се предвиди националните оперативни програми да позволяват финансирането на такива мерки. [Изм. 10]

(11)  Корабите за целеви риболов на дълбоководни видове с други дънни риболовни съоръжения, не следва да разширяват обхвата на своето действие, в съответствие с посочен в разрешението си им за риболов във водите на Съюза, освен ако след оценка в съответствие с международните насоки на Организацията по прехраната и земеделието на ООН за управление на дълбоководния риболов в открито море от 2008 г.(„Насоките на ФАО от 2008 г.“) бъде потвърдено, че разширяването не носи значителен риск от отрицателно въздействие върху уязвимите морски екосистеми. [Изм. 11]

(12)  Научните препоръки относно някои дълбоководни рибни запаси сочат, че тези запаси са особено уязвими при експлоатация, и че техният риболов За тези запаси риболовът следва да бъде ограничен или намален като предпазна мярка и да има за цел постигането на равнища на запасите над тези, позволяващи да се постига максимален устойчив улов. Възможностите за риболов на дълбоководните запаси не следва да надхвърлят онези нива, които се отчитат като предпазни в научните препоръки. В случай че препоръка няма поради липсата на достатъчно информация относно запаси или видове, не следва да се разпределят възможности за риболов. При все това следва да бъде отбелязано, че по данни на Международния съвет за изследване на морето (ICES) запасите на няколко дълбоководни видове от значителен търговски интерес, като например гренадир (Coryphaenoides rupestris), синя молва (Molva dypterigia) и афанопус (Aphanopus carbo), са се стабилизирали през последните три години. [Изм. 12]

(13)  В научните препоръки се посочва още, че ограниченията на риболовното усилие са подходящ инструмент за определяне на възможностите за риболов по отношение на дълбоководния риболов. Предвид голямото разнообразие от съоръжения и риболовни модели в областта на дълбоководния риболов и необходимостта да се разработят съпътстващи мерки за справяне поотделно с недостатъците на рибарството от екологична гледна точка, ограниченията на риболовното усилие следва да заменят ограниченията на улова, само когато може да се гарантира, че са адаптирани към специфичните видове риболовЛипсата на точни данни за повечето дълбоководни риболовни зони и смесеното естество на повечето от тях налага необходимостта от прилагането на допълнителни мерки за управление. В случаите, когато това е уместно, ограниченията на улова следва да бъдат комбинирани с ограничения на риболовното усилие. И двете трябва да бъдат поддържани на равнища, свеждащи до минимум въздействието върху нецелевите видове и уязвимите морски екосистеми. [Изм. 13]

(14)  С цел осигуряване на управление, адаптирано към специфичните видове риболов, заинтересованите държави членки следва да бъдат оправомощени да предприемат придружаващи мерки за опазване и да оценяват ежегодно съответствието на нивото на риболовното усилие с научните препоръки за устойчива експлоатация. Ограничения на усилието, адаптирани на регионално равнище, също така следва да заменят съществуващото глобално ограничение на риболовното усилие, договорено в NEAFC.

(15)  Като се има предвид, че биологичната информация може да са събира най-добре при хармонизирани стандарти за биологични данни, е уместно събирането на данни за дълбоководните риболовни дейности да се интегрира в общата рамка на събирането на научни данни, като се осигури предоставянето на допълнителна информация, необходима за разбирането на динамиката на рибарството. С цел опростяване, докладването на усилието по видове следва да бъде преустановено и заменено с анализа на данните, получени чрез повтарящи се искания за научни данни към държавите членки, които съдържат специална глава относно дълбоководните риболовни дейности. Държавите членки следва да гарантират изпълнение на задълженията за събиране на данни и докладване, по-специално свързаните с опазването на уязвимите морски екосистеми. [Изм. 14]

(15a)  Голям брой видове се ловят при дейности по дълбоководен риболов, включително уязвими видове дълбоководни акули. Необходимо е да се гарантира, че задължението за разтоварване на сушата на целия улов от дейности по дълбоководен риболов обхваща видове, които не подлежат на ограничения на улова, и че минималните разпоредби не се прилагат към тези риболовни дейности. Едно изпълнено докрай задължение за разтоварване може да допринесе до голяма степен за запълване на съществуващите пропуски от данни за тези риболовни дейности и за по-доброто разбиране на тяхното въздействие върху широк спектър от улавяни видове. [Изм. 15]

(16)  С Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съветао(7) се установяват изисквания за контрол и правоприлагане по отношение на многогодишните планове. Дълбоководните видове, които по природа са уязвими при риболов, следва да получават същото внимание по отношение на контрола както другите видове за опазване, за които е бил одобрен многогодишен план за управление.

(17)  Титулярите на разрешение за риболов, което позволява улова на дълбоководни видове, следва да го изгубят по отношение на дълбоководния улов, ако не спазват съответните мерки за опазване.

(18)  Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан бе одобрена с Решение 81/608/ЕИО на Съвета(8) и влезе в сила на 17 март 1982 г. Посочената конвенция предвижда подходяща рамка за многостранно сътрудничество относно рационалното опазване и управление на рибните ресурси в международните води от североизточната част на Атлантическия океан. Мерките за управление, приети в NEAFC, включват технически мерки за опазването и управлението на видовете, регулирани в рамките на NEAFC, и за закрила на уязвимите морски местообитания, включително предпазни мерки.

(19)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да конкретизира мерките, придружаващи годишните ограничения на усилието, ако държавите членки не успеят да ги предприемат или ако приетите от тях мерки се счетат за несъвместими с целите на настоящия регламент или пък за недостатъчни по отношение на целите, указани в него.

(20)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на ЕС, което може да е необходимо с цел изменение или допълване на несъществени елементи от настоящия регламент в случаите, в които липсват или са недостатъчни приетите от държавите членки съпътстващи мерки, свързани с годишните ограничения на усилието, когато последните заместват ограниченията на улова.

(21)  Следователно е необходимо да се въведат нови правила за регулиране на риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан, както и да се отмени Регламент (ЕО) № 2347/2002.

(22)  При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цели

Целите на настоящия регламент са следните:

а)  да се гарантира устойчива устойчивото управление и експлоатация на дълбоководните видове, като същевременно се сведе до минимум въздействието на дълбоководните риболовни дейности върху морската околна среда; [Изм. 16]

аа)  да се предотвратят сериозни неблагоприятни последици за уязвимите морски екосистеми и да се гарантира дългосрочното опазване на дълбоководните рибни запаси; [Изм. 17]

б)  да се задълбочат научните знания за дълбоководните видове и техните местообитания с оглед постигане на целите, посочени в буква а);

ба)  да се сведе до минимум приловът, а когато това е възможно – да се предотврати; [Изм. 18]

в)  да се приложат по отношение на управлението на риболова техническите мерки, препоръчани от Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC).

вa)  да бъде приложен подход на предпазливост и екосистемен подход към управлението на риболова и да се гарантира, че мерките на Съюза, насочени към устойчивото управление на дълбоководните рибни запаси, са в съответствие с резолюциите, приети от Общото събрание на ООН, по-специално Резолюции 61/105 и 64/72. [Изм. 19]

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за риболовните дейности или планираните риболовни дейности в следните води:

а)  водите на Съюза от подзони II—XI на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2 на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), включително риболовните дейности или планираните риболовни дейности, извършвани от риболовни кораби под флага на трета държава и регистрирани в тях, [Изм. 20]

б)  международните води от зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2. на CECAF, и

в)  регулаторната зона на NEAFC.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 3 4от Регламент (ЕО) № 2371/2002 2013 [относно общата политика в областта на рибарството] и член 2 от Регламент (EО) № 734/2008 на Съвета(9). [Изм. 21]

2.  Освен това се прилагат следните определения:

а)  „зони, подзони, участъци и подучастъци на ICES“ са зоните, определени в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета(10); [Изм. 22]

б)  „зони, подзони и участъци на CECAF“ са зоните, определени в Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета(11); [Изм. 23]

в)  „регулаторна зона на NEAFC“ означава водите, обхванати от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, които се намират извън риболовната юрисдикция на договарящите се страни по конвенцията;

г)  „дълбоководни видове“ означава видовете, изброени в приложение I;

д)  „най-уязвимите видове“ означава дълбоководните видове, посочени в третата колона „Принадлежи към групата на най-уязвимите видове (X)“ на таблицата в приложение I;

е)  „риболовна дейност“ означава риболовни дейности, имащи за цел улова на определени видове с определени риболовни съоръжения в определен район;

ж)  „дълбоководна риболовна дейност“ означава дейност, насочена към дълбоководни видове в съответствие с указанията, определени в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

з)  „център за наблюдение на рибарството“ означава оперативен център, създаден от държава-членка на знамето и оборудван с компютърна техника и програмно осигуряване, необходими за автоматично приемане, обработка и електронно изпращане на данните;

и)  „научен консултативен орган“ означава международен риболовен научен орган, чиито препоръки отговарят на международните стандарти за научни препоръки, основани на научни изследвания;

иа)  „устойчива експлоатация“ означава експлоатацията на запас или група от рибни запаси по начин, който дава възможност популациите рибни запаси да се възстановяват и поддържат над нива, позволяващи да се постига максимален устойчив улов, и няма отрицателно въздействие върху морските екосистеми; [Изм. 24]

й)  „максимален устойчив улов“ означава максималния улов, който може да бъде добиван от рибен запас за неограничен период от време. [Изм. 25]

Член 3а

Прозрачност, публично участие и достъп до правосъдие

1.  За изпълнението на настоящия регламент са приложими разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО(12) на Европейския парламент и на Съвета и на Регламенти 1049/2001/ЕО(13) и 1367/2006/ЕО(14) на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до информация за околната среда.

2.  Комисията и държавите членки гарантират, че целият процес на обработка на данни и вземане на решения по силата на настоящия регламент бива провеждан в съответствие с Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда („Орхуската конвенция“, одобрена от името на Съюза с Решение 2005/370/EC на Съвета)(15). [Изм. 26]

Член 3б

Определяне на дълбоководните видове и най-уязвимите видове

1.  В срок до ...(16) и на всеки две години Комисията преразглежда списъка на дълбоководните видове в приложение І, включително определянето на най-уязвимите видове.

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за преразглеждане на списъка на дълбоководни видове в приложение І, включително определянето на най-уязвимите видове, да включва нова научна информация от държавите членки, от научно-консултативния орган и от други подходящи източници на информация, включително оценките на Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN). При приемането на такива делегирани актове Комисията взема по-специално под внимание критериите на Червения списък на IUCN, редкостта на вида, уязвимостта му спрямо експлоатацията и дали научно-консултативният орган е препоръчал нулев прилов. [Изм. 27]

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

Видове разрешения за риболов

1.  За риболовни дейности, насочени към дълбоководни видове, извършени от риболовен кораб на Съюза, е необходимо разрешение за риболов, издадено от държавата членка на флага, което посочва дълбоководните видове като целеви видове. [Изм. 28]

2.  За целите на параграф 1 се счита, че риболовните дейности са насочени към дълбоководни видове, ако:

а)  дълбоководните видове са посочени като цел в риболовния календар на кораба, или

б)  на борда на кораба се намират съоръжения, подходящи единствено за улов на дълбоководни видове, или такива съоръжения са разположени в зоната на действие на кораба, или

в)  капитанът на кораба е записал в дневника улов процент на дълбоководни дълбоководните видове риба, изброени в приложение І, уловени във водите, включени в обхвата на настоящия регламент, и който е равен на или превишава 10 % от общото тегло на улова в съответния риболовен денедин от следните прагове:

—  15 % от общото тегло на улова в съответния риболовен ден, или

—  8 % от общото тегло на улова в съответния риболовен рейс,

като изборът на прага принадлежи на капитана на кораба, или [Изм. 29]

вa)  корабът използва дънни риболовни съоръжения на дълбочина от 600 метра или повече. [Изм. 30]

2a.  С цел изчисляване на посочените в параграф 2, буква в) проценти видовете от приложение І, подлежащи на отсрочено прилагане, както е посочено в четвъртата колона от него, се вземат под внимание, считано от ...(17), [Изм. 31]

3.  За риболовните дейности, които не са насочени към улов на дълбоководни видове, но водят до улавяне на дълбоководни видове като прилов, извършвани от риболовен кораб на Съюза, се изисква разрешение за риболов, в което дълбоководните видове са указани като прилов. [Изм. 32]

4.  Двата вида разрешения за риболов, посочени съответно в параграфи 1 и 3, трябва да са ясно разграничими в електронната база данни, посочена в член 116 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.  Без да се засягат параграфи 1 и 3, риболовните кораби могат да улавят, задържат на борда, трансбордират или разтоварват на сушата всяко количество дълбоководни видове без разрешение за риболов, ако това количество е по-малко от прага, установен на 100 kg за риболовен рейс общо за всички дълбоководни видове. Подробни данни за всеки подобен улов, независимо дали е задържан или изхвърлен, включително видов състав, тегло и размери, трябва да бъдат записвани в корабния дневник и докладвани на компетентните органи. [Изм. 33]

Член 5

Управление на капацитета

1.  Общият риболовен капацитет, измерен в брутен тонаж и в киловати за всички риболовни кораби, притежаващи разрешение за риболов, което е издадено от дадена държава членка, което позволява улов на дълбоководни видове, независимо дали като целеви видове или като прилов, в нито един момент не трябва да надвишава съвкупния риболовен капацитет на корабите на тази държава членка, които са разтоварили 10 тона или повече от дълбоководните видове през коя да е от двете календарни години, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент2009-2011 г., като се избира годината, през която количеството е по-голямо. [Изм. 34]

1a.  За постигане на целта, определена в параграф 1, държавите членки извършват годишни оценки на капацитета в съответствие член 22 от Регламент (ЕО) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството]. Произлизащият от тази оценка доклад, както е посочен в параграф 2 от същия член, се стреми да идентифицира структурен свръхкапацитет по сегменти и отчита дългосрочната рентабилност по сегменти. Докладите се оповестяват публично. [Изм. 35]

1б.  Когато оценките на капацитета, посочени в параграф 1а, сочат, че смъртността на дълбоководните запаси, причинявана от риболов, е над препоръчителните равнища, съответната държава членка изготвя и включва в доклада план за действие за засегнатия сегмент от флота, за да се гарантира, че смъртността от риболов, причинявана сред въпросните запаси, е в съответствие с целите по член 10. [Изм. 36]

1в.  Оценките на капацитета и плановете за действие, посочени в настоящия член, се оповестяват публично. [Изм. 37]

1г.  В случаите, когато възможностите за риболов на дълбоководни видове са били разменени между държави членки, за целите на установяването на общия риболовен капацитет в съответствие с параграф 1 риболовният капацитет, съответстващ на разменените възможности, се предоставя на държавата членка донор. [Изм. 38]

1д.  Без да се засяга параграф 1, на регионалните флоти в най-отдалечените региони, където няма континентален шелф и реално не съществуват алтернативи на дълбоководните ресурси, се разрешава общ риболовен капацитет за дълбоководни видове, който в нито един момент не следва да надвишава общия риболовен капацитет на настоящия флот във всеки от най-отдалечените региони. [Изм. 39]

Член 6

Общи изисквания относно заявленията за разрешения за риболов

1.   Всяко заявление за разрешение за риболов на дълбоководни видове, независимо дали като целеви улов или като прилов, както и заявленията за годишно подновяване на такова разрешение, се придружават от описание на зоната на планираните риболовни дейности, като се посочват всички обхванати подзони, участъци и подучастъци на ICES и CECAF, вида и количеството съоръжения, дълбочинния обхват, на който ще се провеждат дейностите, и отделните целеви видове, както и предвидената честота и продължителност на риболовната дейност. Тази информация е обществено достояние. [Изм. 40]

1a.  Всяко заявление за разрешение за риболов се придружава от запис на извършения от съответния риболовен кораб улов на дълбоководни видове в зоната, за която се подава заявлението, през периода 2009-2011 г. [Изм. 41]

Член 6а

Специфични изисквания за опазване на уязвимите морски екосистеми

1.  Държавите членки използват най-добрата научна и техническа информация, с която разполагат, включително биогеографска информация, за да определят местонахождението или евентуалното местонахождение на уязвими морски екосистеми. Освен това научният консултативен орган извършва годишна оценка на информацията за местонахождението или евентуалното местонахождение на уязвими морски екосистеми.

2.  Когато въз основа на посочената в параграф 1 информация се определят зоните, за които е известно, че в тях има или съществува вероятност да има уязвими морски екосистеми, държавите членки и научният консултативен орган уведомяват своевременно Комисията.

3.  В срок до ...(18), въз основа на най-пълната налична научна и техническа информация и въз основа на оценките и констатациите, направени от държавите членки и научния консултативен орган, Комисията определя списък на местонахожденията или евентуалните местонахождения на уязвими морски екосистеми. Комисията ежегодно преразглежда посочения списък въз основа на получена от научния консултативен орган препоръка.

4.  Риболовът с дънни съоръжения се забранява в зоните, идентифицирани в съответствие с параграф 3.

5.  Затварянията на зони, посочени в параграф 4, се прилагат за всички кораби на Съюза, когато те са в открито море, както и за всички кораби, когато затварянето е във водите на Съюза.

6.  Чрез дерогация от параграф 4, в случай че въз основа на оценка на въздействието и след допитване до научно-консултативния орган Комисията определи, че има достатъчно доказателствени данни, според които в дадена зона от посочения в параграф 3 списък няма налични уязвими морски екосистеми, или че са приети подходящи мерки за опазване и управление, гарантиращи предотвратяването на значително неблагоприятно въздействие върху уязвимите морски екосистеми в тази зона, тя може отново да отвори зоната за риболов с дънни съоръжения.

7.  Ако в хода на риболовните дейности даден риболовен кораб открие доказателства за уязвима морска екосистема, той незабавно прекратява риболова в съответната зона. Корабът подновява дейностите си, единствено когато достигне до друга зона на разстояние най-малко пет морски мили от риболовната зона, в която са били открити тези доказателства.

8.  Риболовният кораб незабавно докладва всяко непредвидено откриване на уязвими морски екосистеми на компетентните национални органи, които от своя страна незабавно уведомяват Комисията.

9.  Посочените в параграфи 4 и 7 зони остават затворени за риболов, докато научният консултативен орган извърши оценка на зоната и стигне до заключение, че няма налични уязвими морски екосистеми, или че са приети подходящи мерки за опазване и управление, гарантиращи предотвратяването на значително неблагоприятно въздействие върху уязвимите морски екосистеми в тази зона, след което Комисията може отново да отвори зоната за риболов. [Изм. 42]

Член 7

Специфични изисквания относно заявленията за издаване на разрешения за риболов, позволяващи използването на дънни съоръжения при риболовни дейности, насочени към дълбоководни видове

1.  В допълнение към изискванията, предвидени в член 6, всяко заявление за получаване на разрешение за целеви риболов на дълбоководни видове по член 4, параграф 1, , издадено в съответствие с параграф 4, което позволява използването на дънни съоръжения във водите на Съюза по член 2, буква а), или в международни води, по член 2, букви б) и в), се придружава от подробен риболовен план, който бива публично оповестен, в който се уточняват: [Изм. 43]

а)  местоположенията на предвидените риболовни дейности, насочени към дълбоководни видове, които в рамките на дълбоководни риболовни дейности. Те се представят чрез координати в съответствие със световната геодезична система от 1984 г. и включват указване на всички обхванати подзони, участъци и подучастъци на ICES и CECAF; [Изм. 44]

б)  местоположенията на провеждане на дълбоководни риболовни дейности за периода 2009-2011 г, .които ако има такива, през последните три пълни календарни години. Местоположенията се представят чрез координати в съответствие със световната геодезична система от 1984 г. и описват възможно най-точно риболовните дейности и включват указване на всички обхванати подзони, участъци и подучастъци на ICES и CECAF;. [Изм. 45]

бa)   вида на съоръженията и дълбочината, на която ще бъдат разположени, списък на видовете, които ще бъдат ловувани и техническите мерки, които ще бъдат въведени в съответствие с техническите мерки за управление на риболова, препоръчани от NEAFC, и мерките съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008, както и конфигурацията на батиметричния профил на морското дъно в риболовните зони, в които се предвижда да бъдат извършвани риболовните дейности, когато компетентните органи на засегнатата държава на флага още не разполагат с тази информация. [Изм. 46]

1а.  Преди издаването на разрешение държавите членки проверяват VMS данните за такива плавателни съдове с цел проверка на това, дали предоставената съгласно параграф 1, буква б) информация е точна. Ако предоставената съгласно параграф 1, буква б) информация не съответства на тази от VMS системата, разрешение не се издава. [Изм. 47]

1б.  Разрешените риболовни дейности се ограничават до съществуващите риболовни зони, определени съгласно параграф 1, буква б). [Изм. 48]

1в.  Всички изменения в риболовния план подлежат на оценка от страна на държавата членка на флага. Промененият риболовен план се приема от държавата членка на флага само ако не допуска риболовни дейности в зони, в които съществуват или има вероятност да съществуват уязвими морски екосистеми. [Изм. 49]

1г.  Неизпълнението на риболовния план води до оттегляне от страна на държавата членка на флага на разрешението за риболов за съответния риболовен кораб. [Изм. 50]

1д.  Дребномащабни кораби, които поради технически фактори, като например вида използвано оборудвани или капацитета на кораба, нямат капацитет за улов над 100 кг. от дълбоководни видове на риболовен рейс, се освобождават от задължението да представят риболовен план. [Изм. 51]

1е.  Заявленията за подновяване на разрешения за риболов за дълбоководни видове могат да бъдат освободени от изискването за представяне на риболовен план, освен ако са планирани промени в риболовните действия на съответния кораб, в който случай се представя преразгледан план. [Изм. 52]

2.  Във всяко разрешение за риболов, издадено въз основа на направено съгласно параграф 1 заявление, се уточнява дънното риболовно съоръжение, което може да се използва, и се ограничава обхватът на разрешените риболовни дейности до зоната, в която предвидената риболовна дейност, както е определена в параграф 1, буква а), се припокрива със съществуващата риболовна дейност, както е определена в параграф 1, буква б). Районът на предвидената риболовна дейност обаче може да бъде разширен извън зоната на съществуващата риболовна дейност, ако държавата-членка е оценила и документирала въз основа на научни препоръки, че такова разширяване няма да окаже значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистемиБез да се накърнява параграф 1, за риболов с дънни риболовни съоръжения, извършван във води, в които не са извършвани риболовни дейности в периода 2009 – 2011 г., както се посочва в параграф 1, буква б), се изисква разрешение за риболов, както е определено съгласно член 4. Не се издава разрешение за риболов, освен ако държавата членка е направила оценка и е документирала въз основа на най-добрите налични научни данни и препоръки, че съответните риболовни дейности няма да окажат значително неблагоприятно въздействие върху морската екосистема. Тази оценка се извършва в съответствие с настоящия регламент и Насоките на ФАО от 2008 г. и се осигурява публичен достъп до нея. Комисията, в консултация със съответната държава членка и научния консултативен орган, следва да преразгла тази оценка, за да гарантира, че са определени всички зони, в които е известно, че има, или е вероятно да има уязвими морски екосистеми, и че предложените мерки за смекчаване и управление са достатъчни за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми. [Изм. 53]

2а.  До …(19) не се издават, нито се подновяват разрешения за риболов за дълбоководни видове, включително за зоните, определени в параграф 1, буква б), освен ако държавата членка е направила оценка и е документирала въз основа на най-добрите налични научни препоръки, че съответните риболовни дейности няма да окажат значително неблагоприятно въздействие върху морските екосистеми. Тази оценка се извършва в съответствие с Насоките на ФАО от 2008 г., включително съгласно определеното в приложение IIa, и се осигурява публичен достъп до нея. [Изм. 54]

2б.  При извършване на оценката на въздействието държавите членки прилагат подход на предпазливост. В зоните, за които не е извършвана оценка на въздействието или в които оценката на въздействието не е извършена съгласно Насоките на ФАО от 2008 г., използването на дънни съоръжения се забранява. [Изм. 55]

2в.  Не се издават разрешения за риболов съгласно член 4 за зони, в които е известно, че има, или е вероятно да има уязвими морски екосистеми, освен ако Комисията след консултации с научно-консултативния орган определи, че има достатъчно доказателства, че са взети подходящи мерки за опазване и управление, които гарантират предотвратяването на значителното неблагоприятно въздействие върху уязвимите морски екосистеми. [Изм. 56]

2г.  Изисква се нова оценка на въздействието, ако има значителни промени в начина на извършване на съществуващи риболовни дейности с дънни съоръжения или в използваната технология, или ако има нова научна информация, според която в дадена зона съществуват уязвими морски екосистеми. [Изм. 57]

2д.  В допълнение към изискванията, посочени в член 6, се докладват подробности за всеки улов на дълбоководни видове, независимо дали е задържан или изхвърлен, включително видовият състав, теглото и размерите. [Изм. 58]

Член 8

Участие на кораби в събирането на данни за дълбоководния риболов

Държавите членки прилагат мерки, с които да се гарантира, че корабите, ловуващи дълбоководни видове, независимо дали това се извършва в съответствие с разрешение за риболов, издадено съгласно член 4, или не, записват данните за своя улов на такива видове и ги докладват на съответните компетентни органи. [Изм. 59]

Държавите членки включват във всички издадени в съответствие с член 4 разрешения за риболов условията, необходими за да се гарантира участието на съответния кораб, в сътрудничество със съответния научен институт, в дейностите по събиране на данни по всяка схема, в чийто обхват са включени риболовните дейности, за които са предоставени разрешения.

Държавите членки въвеждат необходимите системи, с които да гарантират, че навсякъде, където това е възможно, събраните данни се докладват на съответните компетентни органи във вида, в който са събрани, за да се намали рискът за уязвимите морски екосистеми, да се сведе до минимум приловът и да се създаде възможност за по-добро управление на риболова чрез „мониторинг в реално време“. [Изм. 60]

Релевантните данни, които трябва да се записват и отчитат в съответствие с настоящия член, включват най-малко теглото и видовия състав на всеки дълбоководен улов. [Изм. 61]

Член 9

Изтичане на разрешенията за риболов за целеви улов на дълбоководни видове за кораби, използващи дънни тралове или дънни хрилни мрежи

Разрешенията за риболов по член 4, параграф 1 за кораби, използващи дънни тралове или дънни хрилни мрежи, изтичат най-късно две години след влизането в сила на настоящия регламент. След тази дата разрешенията за риболов за целеви улов на дълбоководни видове с тези съоръжения не се издават или подновяватДо... (20) Комисията извършва оценка на изпълнението на настоящия регламент в съответствие с член 21. Извършва се оценка на използването на всички видове риболовни съоръжения със специално внимание към въздействието върху най-уязвимите видове и върху уязвимите морски екосистеми. Ако тази оценка показва, че дълбоководните запаси, изброени в приложение І, с изключение на видовете от приложение І, подлежащи на отсрочено прилагане на член 4, параграф 2, буква в), не се експлоатират на нивата на максимално устойчив улов, подходящи за възстановяване и поддържане на популациите от дълбоководни видове над нивата, позволяващи да се получи максималният устойчив улов, и че уязвимите ворски екосистеми не са защитени от значителни неблагоприятни въздействия, до …(21)+ Комисията представя предложение за изменение на настоящия регламент. Предложението гарантира, че действието на разрешенията за риболов за кораби, ловуващи дълбоководни видове съгласно посоченото в член 4 и използващи дънни тралове или дънни хрилни мрежи, изтича и те не се подновяват и че са въведени всички необходими мерки по отношение на дънните съоръжения, включително корабите с парагди, за да се гарантира защитата на най-уязвимите видове. [Изм. 62]

ГЛАВА III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 10

Принципи

1.  Възможностите за риболов на конкретните дълбоководни видове се определят на ниво на експлоатация, което е съобразено с гарантира, че популациите на дълбоководни видове се възстановяват прогресивно и се запазват над равнищата биомаса, позволяващи да се постигне максималния устойчив улов. Това ниво на експлоатация допринася за постигането и поддържането на добро екологично състояние на морската среда на Съюза до 2020 г. и се основава на най-добрата налична научна информация. [Изм. 63]

2.  Когато въз основа на най-добрата налична научна информация не е възможно да се установят нивата на експлоатация, съответстващи на максималния устойчив уловпараграф 1, възможностите за риболов се определят, както следва: [Изм. 64]

а)  когато въз основа на най-добрата налична научна информация се определят нивата на експлоатация, съответстващи на подхода на предпазливост към управлението на риболова, възможностите за риболов за съответния период на управление на риболова не могат да се определят на по-високи от тези нива;

б)  когато въз основа на най-добрата налична научна информация не е възможно да се определят нивата на експлоатация, съответстващи на подхода на предпазливост към управлението на риболова, тъй като липсват достатъчно данни за определени запаси или видове, не могат да бъдат отпускани възможности възможностите за съответните видове риболов за съответния период на управление на риболова не се определят на нива, по-високи от нивата, предвидени в рамките на подхода на ICES за запаси, за които има недостатъчно данни. [Изм. 65]

2а.  Когато ICES не е успял да определи нивата на експлоатация, посочени в параграф 2, буква а) или б), включително за запаси или видове, за които има недостатъчно данни, не се предоставят възможности за риболов за съответните видове риболов. [Изм. 66]

2б.  Възможностите за риболов на дълбоководни видове отчитат вероятния състав на улова в тези риболовни зони и гарантират дългосрочната устойчивост на всички уловени видове. [Изм. 67]

2в.  При разпределянето на възможностите за риболов, които им се предоставят, държавите членки отговарят на критериите, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството]. [Изм. 68]

2г.  Мерките за управление, включително определянето на възможностите за риболов за целеви видове и видове от прилов при смесен риболов, затварянето на зони или сезонното затваряне, както и използването на селективни съоръжения се определят и установяват с цел избягване, свеждане до минимум и премахване на прилова на дълбоководни видове и с цел гарантиране на дългосрочна устойчивост на всички видове, засегнати неблагоприятно от риболова. [Изм. 69]

Член 10а

Мерки за опазване

1.  Държавите членки прилагат подход на предпазливост и екосистемен подход към управлението на риболова и приемат мерки за гарантиране на дългосрочно опазване и устойчиво управление на дълбоководните запаси и нецелевите видове. С тези мерки се цели възстановяване на изчерпаните видове, свеждане до минимум, предотвратяване и когато е възможно – премахване на прилова, опазване на струпванията от размножаващи се риби и осигуряване на подходяща закрила и предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми. Тези мерки могат да включват забрани в реално време, сезонни или постоянни забрани на някои риболовни дейности или съоръжения в определени зони.

2.  Настоящият регламент допринася за прилагането на Директива 92/43/ЕИО на Съвета(22) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(23) и за постигането и поддържането на добро екологично състояние до 2020 г. най-късно, както е посочено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(24), включително по-специално това, при всички запаси от уловни видове да се наблюдава разпределение на популацията по възраст и размер, показващо здрав запас, и дескриптори 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10. [Изм. 70]

Член 10б

Задължение за разтоварване на сушата на целия улов

1.  Чрез дерогация от член 15 от Регламент (ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството] целият улов на риба и нерибни видове, независимо от това, дали подлежат на ограничения на улова или не, осъществен от риболовен кораб, който притежава разрешение за улов на дълбоководни видове, предоставено съгласно член 4, параграф 1 или член 4, параграф 3 от настоящия регламент, се качва и задържа на борда на кораба, отразява се в корабния дневник и се разтоварва на сушата. Минималните разпоредби не се прилагат за тези кораби. [Изм. 71]

Раздел 2

Управление чрез ограничения на риболовното усилие и съпътстващи мерки [Изм. 72]

Член 11

Управление Определяне на възможностите за риболов само чрез ограничения на риболовното усилие [Изм. 73]

1.  Съветът, като действа в съответствие с Договора, може да реши да премине от определяне на годишните възможности Възможностите за риболов на дълбоководните дълбоководни видове са под формата на ограничения на риболовното усилие и ограничения на улова към определяне единствено на ограничения на риболовното усилие за риболова на определени видовеобщ допустим улов (ОДУ). [Изм. 74]

1а.  В допълнение към ОДУ могат да бъдат определяни ограничения на риболовното усилие. [Изм. 75]

1б.  При определянето на възможностите за риболов по параграфи 1 и 1а държавите членки отговарят на целите, определени в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството]. [Изм. 76]

2.  За целите на параграф 1, равнищата на риболовното усилие за всяка дълбоководна риболовна дейност, които се използват като базови равнища по отношение на всяко адаптиране, необходимо за спазване на принципите, установени в член 10, са равнищата на риболовното усилие, оценени въз основа на научна информация като съответстващи на размера на улова от съответната дълбоководна риболовна дейност през предходните две календарни годинипериода 2009 – 2011 г.

За целите на оценката на равнищата на риболовно усилие, посочено в алинея първа, видовете от приложение І, подлежащи на отсрочено прилагане на член 4, параграф 2, буква в), както е посочено в четвъртата колона от приложението, се вземат под внимание считано от ...(25). [Изм. 77]

2а.  Ограниченията на риболовното усилие за дълбоководни видове отчитат вероятния състав на улова в тези риболовни зони и се определят на равнища, които да могат да гарантират дългосрочната устойчивост на всички уловни видове. [Изм. 78]

3.  В ограниченията на риболовното усилие, определени в съответствие с параграфи 1 и 2, се указват:

а)  специфичните дълбоководни риболовни дейности, за които се прилага ограничението на риболовното усилие, като се посочват регулираните вид и брой на риболовни съоръжения, целевите видове и конкретни запаси, дълбочината и зоните на ICES или зоните на CECAF, в които може да бъде разгърнато допустимото усилие; [Изм. 79]

б)  единиците за риболовно усилие или съчетанието от единици, които се използват при управлението; и. [Изм. 80]

ба)  методи и протоколи за мониторинга и отчитането на равнищата на усилие в хода на даден период на управление на риболова. [Изм. 81]

Член 12

Съпътстващи мерки

1.  Когато годишните ограничения на риболовното усилие заменят ограниченията на улова в съответствие с член 11, параграф 1, Държавите членки запазват или въвеждат по отношение на корабите под техен флаг следните съпътстващи мерки: [Изм. 82]

а)  мерки за избягване на увеличаването на общия риболовен капацитет на кораби, засегнати от ограниченията на усилиетопредотвратяване на прекомерния риболов и риболовния свръхкапацитет; [Изм. 83]

б)  мерки за избягване на увеличаването предотвратяване и свеждане до минимум на прилова, по-специално на прилова на най-уязвимите видове; и [Изм. 84]

в)  условия за ефективно предотвратяване на изхвърлянето. Те целят разтоварването на първо място избягването на улова на нежелани видове и налагат изискването за разтоварване на суша на цялото намиращо се на борда количество риба, освен когато ако това противоречи на правилата, действащи в рамките на общата политика в областта на рибарството, или ако за съответните видове е доказано, че имат високо ниво на оцеляване след изхвърляне; [Изм. 85]

ва)  мерки за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов в дълбоководни риболовни дейности. [Изм. 86]

2.  Мерките остават в сила, докато съществува необходимост да се предотвратят или намалят рисковете, посочени в параграф 1, букви а), б) и в). [Изм. 87]

2а.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за мерките, приети в съответствие с параграф 1. [Изм. 88]

3.  След приемането на съпътстващите мерки от държавите членки, Комисията оценява тяхната ефективност и след това извършва такава оценка ежегодно. [Изм. 89]

Член 13

Мерки на Комисията, в случай че липсват съпътстващи мерки, приети от държавите членки, или тези мерки не са достатъчни

1.  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел да конкретизира мерките, съпътстващи годишните ограничения на усилието по член 12, параграф 1, букви а), б) или в):

а)  ако съответните държави членки не уведомят Комисията за мерки, приети съгласно член 12 до ... .(26); [Изм. 90]

б)  ако действието на мерките, приети съгласно член 12, бъде прекратено, а необходимостта да се предотвратят или намалят рисковете, посочени в член 12, параграф 1, букви а), б) и в), се запази.]

2.  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел да конкретизира мерките, съпътстващи годишните ограничения на усилието по член 12, букви а), б) или в), ако въз основа на оценката, извършена съгласно член 12, параграф 3,

а)  бъде преценено, че мерките на държава членка не са съвместими с целите на настоящия регламент; или

б)  бъде преценено, че мерките на държава членка не са достатъчни по отношение на целите, посочени в член 12, параграф 1, буква а), б) или в).

3.  Съпровождащите мерки, приети от Комисията, са насочени към постигането на целите, заложени в многогодишния план. След приемането на делегирания акт от Комисията мерките, приети от държавата членка, престават да действат.

Член 13а

Специални мерки на Съюза

С оглед предотвратяването и свеждането до минимум на прилова, по-специално прилова на най-уязвимите видове, може да се вземе решение за промяна на съоръженията или затваряне в реално време на зони с високи равнища на прилов. [Изм. 91]

ГЛАВА IV

КОНТРОЛ

Член 14

Изпълнение на разпоредбите за контрол на многогодишните планове

1.  Настоящият регламент следва да се интерпретира като „многогодишен план“ за целите на Регламент (ЕО) № 1224/2009(ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството]. [Изм. 92]

2.  Дълбоководните видове се разглеждат като „видове, подлежащи на многогодишен план“ и като „запаси, подлежащи на многогодишен план“ за целите на Регламент (ЕО) № 1224/2009(ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството]. [Изм. 93]

Член 15

Определени пристанища

1.   Държавите членки определят пристанищата, на които ще се извършват разтоварването или трансбордирането на дълбоководни видове над 100 kg. До …(27) държавите членки предават на Комисията списък с определените пристанища. [Изм. 94]

2.   Разтоварването на общи количества над 100 kg от дълбоководни видове не е възможно на места, различни от пристанищата, които са определени за разтоварването на дълбоководни видовесъгласно параграф 1. [Изм. 95]

3.  С цел подобряване на съгласуваността и координацията в Съюза Комисията установява мерки за корабите, определените пристанища и съответните компетентни органи по отношение на процедурите за инспекции и надзор, необходими за разтоварването или трансбордирането на дълбоководни видове и за записването и отчитането на данни относно разтоварването или трансбордирането, включващи като минимално изискване теглото и видовия състав. [Изм. 96]

4.  Кораби, които разтоварват или трансбордират дълбоководни видове, спазват реда и условията за записване и отчитане на теглото и състава на разтоварените или трансбордираните дълбоководни видове и изпълняват всички процедури за инспекции и надзор, свързани с разтоварването и трансбордирането на дълбоководни видове. [Изм. 97]

Член 16

Предварително уведомление

Чрез дерогация от член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 От капитаните на всички кораби на Съюза, независимо от дължината им, възнамеряващи да разтоварят или трансбордират 100 kg или повече дълбоководни видове, независимо от тяхната дължина, се изисква да уведомят компетентния орган на своята държава на флага за намерението си. Капитанът на кораба или всяко друго лице, отговарящо за функционирането на кораби с дължина 12 метра или повече, уведомява компетентните органи най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане на пристанището в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Въпреки това малките кораби без електронен риболовен дневник, както и непромишлените кораби се освобождават от изискването за уведомяване. [Изм. 98]

Член 17

Записи в дневника в дълбоки води

Без да се засягат членове 14 и 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, капитаните на риболовни кораби, притежаващи разрешение в съответствие с член 4, параграф 1 или член 4, параграф 3 от настоящия регламент, когато са ангажирани в дълбоководни риболовни дейности или при риболов на дълбочина, по-голяма от 400 m:

а)  вписват нов ред в корабния дневник на хартиен носител след всяко изтегляне; или

б)  правят отделен запис след всяко изтегляне, ако са оборудвани със системата за електронно записване и отчитане.

Член 18

Оттегляне на разрешения за риболов

1.  Без да се засяга член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 разрешенията за риболов по член 4, параграфи 1 и 3 от настоящия регламент се оттеглят най-малко за една година в във всеки от следните случаи: [Изм. 99]

а)  неспазване на условията, определени в разрешението за риболов, по отношение на ограниченията за използване на съоръженията, разрешените зони на експлоатация или, когато е уместно, на ограниченията на улова или и усилието относно разрешените целеви видове; или [Изм. 100]

б)  недопускане на присъствието на наблюдател на борда или на вземането на проби от улова с научна цел, както е посочено в член 19.

ба)  невъзможност да бъдат събрани, записани и отчетени данните в съответствие с член 8; [Изм. 101]

бб)  неспазване на изискванията на общата политика в областта на рибарството; [Изм. 102]

бв)  всеки един от случаите, посочени в Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета(28), по-специално съгласно разпоредбите на глави VII-IX. [Изм. 103]

2.  Параграф 1 не се прилага, ако нарушенията, посочени в него, са причинени от форсмажорни обстоятелства. [Изм. 104]

ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И СЪОТВЕТСТВИЕ [Изм. 105]

Член 19

Правила за събирането на данни и докладването

1.  Държавите членки събират данни за всяка дълбоководна риболовна дейност в съответствие с правилата за събиране на данни и равнищата на точност, предвидени в многогодишната програма на Общността за събиране, управление и използване на биологични, технически, екологични и социално-икономически данни, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 199/2008(29), и в други мерки, приети съгласно посочения регламент. Държавите членки гарантират, че са въведени необходимите системи за улесняване на докладването на улова на целевите видове и видовете от прилова и докладването на доказателства за неочаквано откриване на уязвими морски екосистеми. Винаги, когато е възможно, това докладване се извършва в реално време. [Изм. 106]

1а.  Държавите членки въвеждат програма за присъствие на наблюдатели, за да се гарантира събирането на съответни актуални и точни данни за улова и прилова на дълбоководни видове, откриването на уязвими морски екосистеми и друга информация от значение за ефективното прилагане на настоящия регламент. Корабите, които използват дънни тралове или дънни хрилни мрежи и имат разрешение за риболов за дълбоководни видове, подлежат на 100 % присъствие на наблюдатели. Всички останали кораби с разрешение за улов на дълбоководни видове подлежат на 10 % присъствие на наблюдатели. [Изм. 107]

2.  От капитана на кораба или всяко друго лице, което носи отговорност за експлоатацията на кораба, се изисква да приеме на борда научния наблюдател, определен от държавата членка за този кораб, освен ако това е невъзможно от съображения за сигурноств съответствие с условията, посочени в параграф 4. Капитанът улеснява изпълнението на задачите на научния наблюдател. [Изм. 108]

3.  Научните наблюдатели:

а)  извършват текущите си задачи за събиране на данни, както е определено в параграф 1са квалифицирани да изпълняват задълженията и задачите си като научни наблюдатели, включително способността да установяват видове, открити в дълбоководни екосистеми; [Изм. 109]

аа)  записва отделно, в същия формат като този в риболовния дневник на кораба, информацията за улова, определена в Регламент (ЕО) № 1224/2009; [Изм. 110]

аб)  отбелязва всеки случай на отклонение от посочения в член 7 риболовен план; [Изм. 111]

ав)  документира всяко непредвидено откриване на уязвими морски екосистеми, включително събира информация, която може да бъде от полза във връзка със защитата на зоната; [Изм. 112]

аг)  записва дълбочините, на които се разполагат съоръженията; [Изм. 113]

ад)  представя доклад на компетентните органи на съответната държава членка на флага в срок от 20 дни от края на периода на наблюдение, копие от който се изпраща от тези органи на Комисията в срок от 30 дни след получаването на писменото искане на Комисията. [Изм. 114]

б)  определят и документират теглото на всички каменни корали, меки корали, сюнгери или други организми, принадлежащи към същата екосистема, изтеглени на борда от корабните съоръжения.

3а.  Забранява се научните наблюдатели да бъдат:

i)  роднина на капитана на кораба или на друг офицер, служещ на кораба, към който е зачислен наблюдателят;

ii)  служител на капитана на кораба, към който е зачислен наблюдателят;

iii)  служител на представителя на капитана;

iv)  служител на дружество под контрола на капитана или на негов представител;

v)  роднина на представителя на капитана. [Изм. 115]

4.  В допълнение към посочените си в параграф 1 задължения държавите членки подлежат на конкретните изисквания за събиране на данни и докладване, установени в приложение II за дълбоководните риболовни дейности.

4а.  Събирането на данни може да създаде възможност за установяване на партньорство между учения и рибарите и да даде принос в областта на изследване по отношение на морската среда, биотехнологиите, науките за храните и тяхната обработка и икономиката. [Изм. 116]

5.  Данните, събрани във връзка с дълбоководните морски дейности, включително всички данни, събрани в съответствие с приложение II към настоящия регламент, се обработват съгласно процедурата за работа с данни, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 199/2008.

6.  По искане от страна на Комисията държавите членки изпращат ежемесечни доклади относно данните за разгърнатото усилие и/или улова, разбити по дълбоководни морски дейности. Тези доклади се оповестяват публично. [Изм. 117]

ГЛАВА Vа

ФИНАНСОВА ПОМОЩ [Изм. 118]

Член 19а

Финансова помощ за смяна на риболовните съоръжения

1.  Риболовните кораби, използващи дънни тралове или дънни хрилни мрежи при дълбоководна риболовна дейност, отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство за смяна на риболовните съоръжения и свързаните с това промени на кораба, както и за натрупване на необходимите умения и обучение, при условие че за новите съоръжения може да се докаже, че имат по-добър размер и селективност на видовете, по-слабо и ограничено въздействие върху морската среда и уязвимите морски екосистеми и не увеличават риболовния капацитет на кораба съгласно оценката на Комисията, извършена след консултации със съответния независим научен орган.

2.  Риболовните кораби отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство за целите на свеждане до минимум и когато е възможно, премахване на нежелания улов на дълбоководни видове, по-специално на най-уязвимите видове.

3.  Помощта се отпуска не повече от веднъж за един и същ кораб на Съюза.

4.  Достъп до финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство се предоставя при условие на пълно спазване на настоящия регламент, на общата политика в областта на рибарството и на законодателството на Съюза в областта на околната среда. [Изм. 119]

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 20

Упражняване на делегираните правомощия

1.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 3б, параграф 2 и член 13 се предоставя на Комисията за неопределен срок от три години от... (30) . Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 120]

3.  Делегирането на правомощията по член 3б, параграф 2 и член 13 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То влиза в действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегирани актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета относно акта.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3б, параграф 2 и член 13, влиза в сила, само ако Европейският парламент или Съветът не са изразили възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА VII

ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Оценка

1.  В срок от шест години след влизането в сила на настоящия регламент До(31) Комисията, въз основа на докладите на държавите членки и на научните препоръки, които поисква за тази цел, оценява въздействието на мерките, установени в настоящия регламент, и определя в каква степен са били постигнати целите, посочени в член 1, букви а) и б). [Изм. 121]

2.  Оценката се фокусира върху тенденциите в следните области:

а)  корабите, които са преминали към използване на съоръжения с намалено въздействие върху морското дъно, и тенденциите при техните нива на изхвърляненапредъка по отношение на предотвратяването, свеждането до минимум и когато е възможно, премахването на нежелан улов; [Изм. 122]

б)  обхватът на операциите на участващите кораби за всички дълбоководни морски дейности;

в)  пълнотата и надеждността на данните, които държавите членки предоставят на научни органи с цел оценка на запасите или на Комисията в отговор на специални искания за данни;

г)  запасите от дълбоководни видове, за които качеството на научните препоръки се е подобрило;

д)  риболовните дейности, управлявани само в съответствие с ограниченията на риболовното усилие, както и ефективността на съпътстващите мерки за преустановяване на изхвърлянето на улов и за намаляване на улова на най-уязвимите видове. [Изм. 123]

да)  качеството на оценките на въздействието, извършени съгласно член 7; [Изм. 124]

дб)  броя на корабите и пристанищата на Съюза, пряко засегнати от прилагането на настоящия регламент; [Изм. 125]

дв)  ефективността на мерките, въведени за гарантиране на дългосрочната устойчивост на дълбоководните рибни запаси и за предотвратяване на прилова на нецелеви видове, по-специално прилова на най-уязвимите видове; [Изм. 126]

дг)  степента, до която уязвимите морски екосистеми са ефективно защитени чрез ограничаване на разрешените риболовни дейности в съществуващите риболовни зони, затваряния на зони, правилото за придвижване напред и/или чрез други мерки; [Изм. 127]

дд)  прилагане на ограничението от 600 метра дълбочина. [Изм. 128]

2а.  Въз основа на оценката, посочена в параграфи 1 и 2, Комисията представя до... (32) предложения за изменението на настоящия регламент по целесъобразност. [Изм. 129]

Член 22

Преходни мерки

Специалните разрешения за риболов, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002, остават валидни до замяната им с разрешения за риболов, позволяващи улов на дълбоководни видове, издадени в съответствие с настоящия регламент, но валидността им изтича най-късно на 30 септември 2012 г(33). [Изм. 130]

Член 23

Отмяна

1.  Регламент (EO) № 2347/2002 се отменя.

2.  Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент съгласно таблицата на съответствието, установена в приложение III.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

[…] […]

Приложение I

Раздел 1: Дълбоководни видове

Научно наименование

Общоприето наименование

Принадлежи към групата на най-уязвимите видове (X)

Отсрочено прилагане на член 4, параграф 2, буква в),

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Гълтаща акула

Сива късошипа акула

Черна котешка акула

Португалска котешка акула

Дългоноса кадифена котешка акула

Черна акула

Голяма светеща акула

Исландска котешка акула

Мантиева акула

Птицеклюна акула

x

x

x

x

x

x

x

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus

Петниста котешка акула

Миша котешка акула

Тъпоноса шестхрилна акула

Нощна акула

Грапава акула

Острозъба котешка акула

Гренландска акула

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus

-

-

-

Aphanopus carbo

Афанопус

Argentina silus

Атлантическа аргентина

Beryx spp.

Берикс

Chaceon (Geryon) affinis

Дълбоководен червен рак

x

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

Европейска химера

Химера от вида Hydrolagus mirabilis

Носата атлантическа химера

x

x

x

Coryphaenoides rupestris

Гренадир

Epigonus telescopus

Черен кардинал

x

Helicolenus dactilopterus

Синя скорпена

Hoplostethus аtlanticus

Атлантически големоглав

x

Macrourus berglax

Дългоопашата риба

Molva dypterigia

Синя молва

Mora moro

Antimora rostrata

Мора

Синя антимора

x

x

Pagellus bogaraveo

Северен пагел

Phycis blennoides

Брадата мерлуза

Polyprion americanus

Американски бибан

Reinhardtius hippoglossoides

Гренландска камбала

Cataetyx laticeps

x

Hoplosthetus mediterraneus

Средиземноморски големоглав

x

Macrouridae

различна от Coryphaenoides rupestris и Macrourus berglax

Макрурус

, различна от гренадир и дългоопашата риба

Nesiarchus nasutus

-

Notocanthus chemnitzii

Гърбата змиорка

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus

Листовиден скат

Арктически скат

Норвежки скат

x

Trachyscorpia cristulata

Дълбоководен бибан

Раздел 2: Видове, регулирани допълнително в рамките на NEAFC

Brosme brosme

Менек

Conger conger

Морска змиорка

Lepidopus caudatus

Сребриста риба сабя

x

Lycodes esmarkii

Голям шарен ликод

Molva molva

Молва (морска щука)

Sebastes viviparus

Норвежки бибан

[Изм. 131]

Приложение II

Конкретни изисквания относно събирането на данни и докладването по член 18, параграф 4.

1.  Държавите членки гарантират, че при събирането на данни в дадена зона, обхващаща както води на Съюза, така и международни води, тези данни се събират поотделно за водите на Съюза и за международните води.

2.  Когато една дълбоководна риболовна дейност съвпада с друга риболовна дейност в същата зона, събирането на данни за първата се извършва отделно от събирането на данни за втората.

3.  При всички дълбоководни риболовни дейности се вземат проби от изхвърлянията. Стратегията за вземане на проби при разтоварвания на брега и изхвърляния в морето обхваща всички видове, изброени в приложение I, както и видовете, принадлежащи към екосистемата на морското дъно, например дълбоководни корали, сюнгери и други организми, причислявани към тази екосистема.

4.  Когато приложимият многогодишен план изисква събирането на данни за риболовното усилие под формата на времето на риболов с тралове (в часове) и времето на потапяне на пасивни съоръжения, тази държава членка събира и е готова да представи заедно с тези данни за риболовното усилие следните допълнителни данни:

а)  географското местоположение на риболовната дейност за всяко от хвърлянията въз основа на данните от системата за наблюдение на корабите, предавани от кораба до центъра за наблюдение на рибарството;

б)  дълбочините, на които са разположени риболовните съоръжения, в случай че корабът докладва с помощта на електронен корабен дневник. Капитанът на кораба докладва за дълбочината на риболова в съответствие със стандартния формат на докладване.

4а.  Комисията гарантира, че данните се събират своевременно, по начин, хармонизиран във всички държави членки, и че те са точни, надеждни и изчерпателни. [Изм. 132]

4б.  Комисията осигурява безопасно съхранение на събраните данни, като предоставя публичен достъп до тях, освен в изключителни случаи, когато се изисква подходяща защита и поверителност и при условие че се обявяват причините за тези ограничения. [Изм. 133]

Приложение IIa

Оценки на въздействието, посочени в член 7, параграф 2

Оценките на въздействието за определяне на дълбоководните риболовни дейности, посочени в член 7, параграф 2, наред с другото обхващат:

1.  Вида(овете) на провежданите риболовни дейности, включително корабите и вида на риболовните съоръжения, целевите видове и дълбочинния обхват, на който ще се провеждат дейностите, отделните целеви видове и потенциалните видове за прилов, равнищата на риболовно усилие и продължителността на риболовната дейност;

2.  Най-добрата налична научна информация за актуалното състояние на рибните запаси и изходна информация за екосистемите и местообитанията в риболовните зони, с която трябва да бъдат сравнявани бъдещи промени;

3.  Установяването, описването и картографирането на известни или предполагаеми уязвими морски екосистеми в риболовната зона;

4.  Данните и методите, използвани за установяване, описване и оценка на въздействието на дадена дейност, установяване на пропуски в знанията, както и оценяване на неточността на представената в оценката информация;

5.  Установяването, описването и оценяването на възникването, мащаба и продължителността на възможните въздействия на риболовните дейности, включително кумулативното въздействие на риболовни дейности, по-специално върху уязвимите морски екосистеми и дейности и нископродуктивните рибни ресурси в риболовната зона;

6.  Предложените мерки за облекчаване и управление, които трябва да се използват за предотвратяване на съществено неблагоприятно въздействие върху уязвимите морски екосистеми и за осигуряване на дългосрочно опазване и устойчиво управление на нископродуктивните рибни ресурси, както и мерките, които трябва да се използват за проследяване на въздействието на риболовните операции. [Изм. 134]

(1)ОВ С 133, 9.5.2013 г., стр. 41.
(2) Позиция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г.
(3)Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59).
(4)Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6).
(5) Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от... относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OВ L …).
(6)ОВ L 347, 24.12.2009, стр. 6.
(7)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(8) Решение 81/608/ЕИО на Съвета от 13 юли 1981 г. относно подписването на Конвенция за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (OB L 227, 12.8.1981 г., стр. 21).
(9)Регламент (EО) № 734/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно опазването на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 8).
(10)Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).
(11)Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1).
(12) Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
(13) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).“
(14) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г.,стр. 13).
(15) Решение 2005/370/EО на Съвета от 17 февруари 2005 г. (ОВ L 124, 17.05.2005, стр. 1).
(16) Датата на влизане в сила на настоящия регламент
(17) Пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(18) Една година след влизането в сила на настоящия регламент.
(19) Две години след влизането в сила на настоящия регламент.
(20) Четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(21)+ Пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(22) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(23) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(24) Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OB L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(25) Пет години след влизането в сила на настоящия регламент.
(26) Три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(27) 60 дни след влизането в сила на настоящия регламент.
(28) Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(29)Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1).
(30) Датата на влизане в сила на настоящия регламент
(31) Четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(32) Пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(33) Една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност