Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0304/2013

Внесени текстове :

A7-0304/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Обяснение на вота
PV 02/04/2014 - 18.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Приети текстове
PDF 458kWORD 79k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Вносът на ориз с произход от Бангладеш ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 10 декември 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш (COM(2012)0172 — C7‑0102/2012 — 2012/0085(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса на ориз с произход от Бангладеш
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса на ориз с произход от Бангладеш и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)   С цел да се гарантира надеждността и ефикасността на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да установи правила, съгласно които участието в режима да зависи от внасянето на гаранция. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(3)   С цел да се гарантира надеждността и ефикасността на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да установи правила, съгласно които участието в режима да зависи от внасянето на гаранция в съответствие с Регламент (EO) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш съгласно Регламент (ЕИО) № 3491/901 на Съвета1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
______________
1 ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 18
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)   С оглед да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Освен ако изрично е предвидено друго, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Въпреки това, когато се наложи преустановяване на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде позволено да приема актове за изпълнение без прилагане на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(4)   С оглед да се гарантират еднакви условия за приемането на някои мерки за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Освен ако изрично е предвидено друго, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Въпреки това, когато се наложи преустановяване на преференциалния режим за внос, Комисията следва да приеме акт за изпълнение без прилагане на Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   С цел да се гарантира, че предимствата на преференциалните режими за внос са ограничени единствено за ориза с произход от Бангладеш, държавата износител следва да издава сертификат за произход и да събира експортна такса в размер, съответстващ на намалението на вносното мито,
(7)   С цел да се гарантира, че предимствата на преференциалните режими за внос са ограничени единствено за ориза с произход от Бангладеш, следва да се издава сертификат за произход,
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Настоящият регламент е част от общата търговска политика на Съюза, която трябва да бъде в съответствие с целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие, установени в член 208 от Договора, по-специално изкореняването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие и доброто управление в развиващите се държави. Като такава, тя трябва да бъде съобразена с изискванията на Световната търговска организация (СТО), и по-специално с Решението за диференцирано и по-благоприятно третиране, реципрочност и по-пълно участие на развиващите се страни (наричано по-долу „упълномощаващата клауза“), прието в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) през 1979 г., съгласно което членовете на СТО могат да предоставят диференцирано и по-благоприятно третиране на развиващите се държави,
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Настоящият регламент се основава също на признаването на правото на дребните земеделски производители и селските работници на достоен доход и на по-безопасна и здравословна работна среда като основно за постигането на общите цели за предоставяне на търговски преференции на развиващите се страни и особено на най-слабо развитите страни. Съюзът се стреми да определя и провежда общи политики и действия с цел подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на околната среда в развиващите се държави, като има за основна цел изкореняването на бедността. В този контекст, ратифицирането и ефективното прилагане на основните международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление са от съществено значение, както е отразено в специалния насърчителен режим, който предвижда допълнителни тарифни преференции съгласно Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции1,
_______________
1 ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  За да се гарантира, че настоящият регламент е в съответствие с общите разпоредби, посочени в член 208 от ДФЕС, той следва да обхваща единствено ориза, който е произведен, събран и преработен в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда, изброени в Приложение VІІІ към Регламент (ЕС) № 978/2012, и по-специално конвенциите относно принудителния труд (№ 29), синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (№ 87), правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98), равенството в заплащането (№ 100), премахването на принудителния труд (№ 105), дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111) и най‑тежките форми на детския труд (№ 182);
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.  Настоящият регламент признава правото на дребните земеделски производители и селските работници на достоен доход и на по-безопасна и здравословна работна среда и счита зачитането на това право като основно във връзка с постигането на общите цели за предоставяне на търговски преференции на развиващите се страни и особено на най-слабо развитите страни.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.   Посредством акт за изпълнение, приет без съдействието на комитета, посочен в член 323, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXXX/XXXX, Комисията преустановява прилагането на преференциалния режим за внос, предвиден в параграф 1 от настоящия член, след като установи, че през текущата година вносът, отговарящ на изискванията за този режим, е достигнал количеството, определено в параграф 2.
3.   Комисията приема акт за изпълнение, който преустановява прилагането на преференциалния режим за внос, предвиден в параграф 1 от настоящия член, след като установи, че през текущата година вносът, отговарящ на изискванията за този режим, е достигнал количеството, определено в параграф 2 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема, без да се прилага процедурата по член 5а, параграф 2.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  предоставяне на доказателства, че от Бангладеш е събрана експортна такса в размер, съответстващ на намалението, посочено в параграф 1;
заличава се
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
___________
* OВ: Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5а
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член [323, параграф 1] от Регламент (ЕО) № [xxxx/yyyy] на Европейския парламент и на Съвета от … за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)1. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или мнозинство от членовете на комитета поиска това.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7‑0304/2013).

Правна информация - Политика за поверителност