Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0085(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0304/2013

Předložené texty :

A7-0304/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Vysvětlení hlasování
PV 02/04/2014 - 18.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Přijaté texty
PDF 457kWORD 77k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
Dovozy rýže pocházející z Bangladéše ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 10. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu rýže pocházející z Bangladéše (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3491/90
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)   Pro zajištění spolehlivosti a účinnosti preferenčního dovozního režimu by měla být pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy svěřena Komisi, aby se stanovila pravidla, podle nichž je zapojení do režimu podmíněno složením jistoty. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci musí Komise zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
(3)   Pro zajištění spolehlivosti a účinnosti preferenčního dovozního režimu by měla být pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy svěřena Komisi, aby se stanovila pravidla, podle nichž je zapojení do režimu podmíněno složením jistoty v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/901. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci musí Komise zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
______________
1 Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)   V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Není-li výslovně uvedeno jinak, měly by být tyto pravomoci vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Bude-li ovšem zapotřebí preferenční dovozní režim pozastavit, mělo by být Komisi povoleno, aby prováděcí akty přijala bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.
(4)   V zájmu zajištění jednotných podmínek přijímaní některých opatření pro provádění tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Není-li výslovně uvedeno jinak, měly by být tyto pravomoci vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Bude-li ovšem zapotřebí preferenční dovozní režim pozastavit, měla by Komise přijmout prováděcí akt bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)   Aby se zajistilo, že se výhody preferenčního dovozního režimu omezí pouze na rýži pocházející z Bangladéše, měla by vyvážející země vydat osvědčení o původu a vybrat vývozní dávku, která odpovídá částce snížení dovozního cla,
(7)   Aby se zajistilo, že se výhody preferenčního dovozního režimu omezí pouze na rýži pocházející z Bangladéše, měla by vyvážející země vydat osvědčení o původu.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Toto nařízení je součástí společné obchodní politiky Unie, jež musí být v souladu s cíli politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce stanovené v článku 208 Smlouvy, zejména pokud jde o vymýcení chudoby a podporu udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích. Mělo by tedy splňovat požadavky Světové obchodní organizace (WTO), zejména rozhodnutí o rozdílném a výhodnějším zacházení, vzájemnosti a plnější účasti rozvojových zemí (dále jen „zmocňovací ustanovení“) přijatého v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jen „GATT“) v roce 1979, podle kterého mohou členové WTO vůči rozvojovým zemím zvolit diferencovaný a zvýhodňující přístup.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Toto nařízení je rovněž založeno na uznání toho, že právo drobných zemědělců a venkovských pracovníků na slušný příjem a bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základní podmínkou, pokud jde o dosažení obecných cílů udělování obchodních preferencí rozvojovým zemím, a zejména pak zemím nejméně rozvinutým. Unie usiluje o vymezení a provádění společných politik a činností, aby podpořila udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a rozvoj v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích, přičemž hlavním cílem je vymýcení chudoby. V této souvislosti je nezbytné ratifikovat a účinně provádět hlavní mezinárodní úmluvy o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných, což je vyjádřeno ve zvláštním pobídkovém režimu stanovujícím dodatečné celní preference podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí1.
_______________
1 Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)  Aby bylo zajištěno, že toto nařízení bude v souladu s obecnými ustanoveními stanovenými v článku 208 SFEU, mělo by se vztahovat pouze na rýži, která je produkována, sklízena a zpracovávána v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce uvedenými v příloze VIII nařízení (EU) č. 978/2012, zejména s Úmluvou o nucené práci (č. 29), Úmluvou o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87), Úmluvou o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98), Úmluvou o stejném odměňování (č. 100), Úmluvou o odstranění nucené práce (č. 105), Úmluvou o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvou o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (č. 182).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
1a.  Toto nařízení uznává právo drobných zemědělců a venkovských pracovníků na slušný příjem a na bezpečné a zdravé pracovní prostředí a dodržování tohoto práva považuje za základní podmínku dosažení obecných cílů udělování obchodních preferencí rozvojovým zemím, a zejména pak zemím nejméně rozvinutým.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.   Prováděcím aktem přijatým bez přispění výboru podle čl. 323 odst. 1 nařízení č. XXXX/XXXX Komise pozastaví uplatňování preferenčního dovozního režimu stanoveného v odstavci 1 tohoto článku, jakmile zjistí, že dovoz, na nějž se vztahuje uvedený režim, dosáhl v probíhajícím roce množství uvedeného v odstavci 2.
3.   Komise přijme prováděcí akt, kterým pozastaví uplatňování preferenčního dovozního režimu stanoveného v odstavci 1 tohoto článku, jakmile zjistí, že dovoz, na nějž se vztahuje uvedený režim, dosáhl v probíhajícím roce množství uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Tento prováděcí akt se přijímá bez použití postupu uvedeného v čl. 5a odst. 2.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a
a)  doloží se, že Bangladéš vybral vývozní dávku, která odpovídá snížení podle odstavce 1;
vypouští se
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ...*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
___________
* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5
5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Postup projednávání ve výborech
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený podle čl. [323 odst. 1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [xxxx/yyyy] ze dne …, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů)1. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá většina členů výboru.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0304/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí