Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0085(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0304/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0304/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Äänestysselitykset
PV 02/04/2014 - 18.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Hyväksytyt tekstit
PDF 220kWORD 65k
Tiistai 10. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 10. joulukuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamisesta
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tuontietuusjärjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi perussopimuksen 290 artiklan mukainen asiakirjojen täytäntöönpanovalta siirrettäisiin komissiolle, jotta voidaan laatia säännöt, joiden mukaan järjestelmään osallistumisen ehtona on vakuuden antaminen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(3)  Tuontietuusjärjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti sellaisten sääntöjen laatimiseksi, joiden mukaan järjestelmään osallistumisen ehtona on vakuuden antaminen Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1964/20061 mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
______________
1 EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Jollei muualla nimenomaisesti muuta säädetä, täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Kuitenkin jos tuontietuusjärjestely on keskeytettävä, komission tulisi voida hyväksyä tarvittavat täytäntöönpanosäädökset soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011.
(4)  Jotta voidaan varmistaa tiettyjen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden yhdenmukainen hyväksyminen, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Jollei nimenomaisesti toisin säädetä, tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Kuitenkin jos tuontietuusjärjestely on keskeytettävä, komission olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädös soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Sen varmistamiseksi, että tuontietuusjärjestelmä koskee vain Bangladeshista peräisin olevaa riisiä, riisille olisi annettava alkuperätodistus ja riisiä vievän maan tulisi periä vientivero, jonka määrä vastaa tuontitulliin kohdistuvaa alennusta.
(7)  Sen varmistamiseksi, että tuontietuusjärjestelmä koskee vain Bangladeshista peräisin olevaa riisiä, riisille olisi annettava alkuperätodistus.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Tämä asetus on osa unionin yhteistä kauppapolitiikkaa, jonka on oltava yhdenmukaista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa vahvistettujen unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden kanssa, erityisesti köyhyyden poistamista sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistämistä kehitysmaissa koskevien tavoitteiden kanssa. Siinä on myös noudatettava Maailman kauppajärjestön (WTO) vaatimuksia ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) nojalla vuonna 1979 tehtyä päätöstä erityis- ja suosituimmuuskohtelusta, vastavuoroisuudesta ja kehitysmaiden täydellisemmästä osallistumisesta (ns. ”oikeuttamislauseke”), jonka mukaan WTO:n jäsenet voivat myöntää kehitysmaille erillis- ja suosituimmuuskohtelun.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Tässä asetuksessa tunnustetaan myös pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden oikeus kohtuullisiin tuloihin sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä pidetään tätä oikeutta perusedellytyksenä niiden yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät kauppaetuuksien myöntämiseen kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille. Unioni pyrkii laatimaan ja toteuttamaan yhteisiä politiikkoja ja toimia kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen edistämiseksi ensisijaisena tavoitteenaan köyhyyden poistaminen. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi ja tehokas täytäntöönpano on siksi hyvin tärkeää, mistä on osoituksena erityinen kannustusmenettely, jossa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/20121 mukaisesti myönnetään ylimääräisiä tullietuuksia.
_______________
1 EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)  Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa annettujen yleisten säännösten mukainen, tämä asetus saisi koskea ainoastaan riisiä, jota tuotetaan, korjataan ja käsitellään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 olevassa liitteessä VIII lueteltujen Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten mukaisesti ja erityisesti pakollista työtä koskevan yleissopimuksen (nro 29), ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua koskevan yleissopimuksen (nro 87), järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista koskevan yleissopimuksen (nro 98), samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa koskevan yleissopimuksen (nro 100), pakkotyön poistamista koskevan yleissopimuksen (nro 105), työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuksen (nro 111) ja lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä koskevan yleissopimuksen (nro 182) mukaisesti,
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Tässä asetuksessa otetaan huomioon pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden oikeus kohtuullisiin tuloihin sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä pidetään tätä oikeutta perusedellytyksenä niiden yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät kauppaetuuksien myöntämiseen kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Ilman asetuksen N:o XXXX/XXXX 323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta annetulla täytäntöönpanosäädöksellä komissio voi keskeyttää tämän artiklan 1 kohdassa myönnetyn tuontietuusjärjestelmän soveltamisen heti, kun se toteaa, että mainitun järjestelmän alaisen tuonnin määrä on kuluvan vuoden aikana saavuttanut 2 kohdassa ilmoitetun määrän.
3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jolla keskeytetään tämän artiklan 1 kohdassa myönnetyn tuontietuusjärjestelmän soveltaminen heti, kun se toteaa, että mainitun järjestelmän alaisen tuonnin määrä on kuluvan vuoden aikana saavuttanut tämän artiklan 2 kohdassa ilmoitetun määrän. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään soveltamatta 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  toimitetaan todiste siitä, että Bangladesh on perinyt 1 kohdassa tarkoitettua alennusta vastaavaa vientiveron
Poistetaan.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta …* viiden vuoden ajaksi 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
___________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan neljällä kuukaudella.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä … päivänä …kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] (YMJ-asetus)1 [323 artiklan 1 kohdalla] perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
3.  Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0304/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö