Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0085(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0304/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0304/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Objašnjenja glasovanja
PV 02/04/2014 - 18.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Usvojeni tekstovi
PDF 447kWORD 76k
Utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg
Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Amandmani Europskog parlamenta usvojeni 10. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Naslov
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EEZ) BR. 3491/90
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako bi se osigurala pouzdanost i učinkovitost preferencijalnog uvoznog režima, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora dodjeljuje se Komisiji radi određivanja pravila prema kojima sudjelovanje u tom režimu ovisi o predaji jamstva. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru pripremnih aktivnosti obavlja odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade nacrta delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istovremeno, pravovremeno i primjereno prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(3)  Kako bi se osigurala pouzdanost i učinkovitost preferencijalnog uvoznog režima, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebala bi se dodijeliti Komisiji radi određivanja pravila prema kojima sudjelovanje u tom režimu ovisi o predaji jamstva u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1964/2006 od 22. prosinca 2006. kojom se propisuju podrobna pravila za uvođenje i uređenje uvozne kvote za rižu podrijetlom iz Bangladeša na temelju Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 3491/901. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru pripremnih aktivnosti obavlja odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade nacrta delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istovremeno, pravovremeno i primjereno prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
______________
1 SL L 408, 30.12.2006., str. 19.
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti, osim ako nije izričito drugačije odlučeno, provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije. No ako je potrebno ukinuti režim o preferencijalnom uvozu, Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte ne primjenjujući Uredbu (EU) br. 182/2011.
(4)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za donošenje određenih mjera za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te ovlasti, osim ako nije izričito drugačije odlučeno, trebale bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije. No ako je potrebno ukinuti režim o preferencijalnom uvozu, Komisija bi trebala donijeti provedbeni akt ne primjenjujući Uredbu (EU) br. 182/2011.
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Kako bi se osiguralo da su prednosti preferencijalnog uvoznog režima ograničene samo na rižu podrijetlom iz Bangladeša, izdaje se certifikat o podrijetlu i zemlja izvoznik ubire porez na izvoz u iznosu koji odgovara smanjenju uvozne carine.
(7)  Kako bi se osiguralo da su prednosti preferencijalnog uvoznog režima ograničene samo na rižu podrijetlom iz Bangladeša, potrebno je izdati certifikat o podrijetlu.
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  Ova Uredba dio je zajedničke trgovinske politike Unije koja mora biti usklađena s ciljevima politike Unije na području razvojne suradnje utvrđene člankom 208. Ugovora, posebno s iskorjenjivanjem siromaštva i promicanjem održivog razvoja i dobrog upravljanja u zemljama u razvoju. U skladu s tim treba biti usklađena sa zahtjevima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), posebno s Odlukom o diferenciranom i povoljnijem odnosu, uzajamnosti i većem sudjelovanju zemalja u razvoju (klauzula ovlaštenja) donesenoj u sklopu Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1979. koja članovima WTO-a dopušta da se različito i s više sklonosti odnose prema zemljama u razvoju.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7.b)  Ova se Uredba također temelji na priznanju prava malih poljoprivrednika i zemljoradnika na pristojne prihode i sigurno i zdravo radno okruženje te se poštovanje tog prava smatra temeljnim u odnosu na postizanje općih ciljeva za ostvarivanje trgovinskih povlastica za zemlje u razvoju, a posebno za najslabije razvijene zemlje. Cilj Unije jest odrediti i slijediti zajedničke politike i aktivnosti radi poticanja održivog gospodarskog, socijalnog i ekološkog razvoja zemalja u razvoju, s ključnim ciljem iskorjenjivanja siromaštva. U tom smislu, ratifikacija i učinkovita provedba ključnih međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i pravima radnika, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju ključne su kao što je određeno posebnim poticajnim mjerama za dodatne carinske povlastice prema Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica1,
_______________
1 SL L 303, 31.10.2012., str. 1.
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.c (nova)
(7c)  Kako bi se osiguralo da je ova Uredba usklađena s općim odredbama iz članka 208. UFEU-a, samo riža koja se proizvodi, ubire i prerađuje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada navedenima u Prilogu VIII. Uredbe (EU) br. 978/2012, a posebno konvencijama o prisilnom radu (br. 29), o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (br. 87), o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (br. 98), o jednakim naknadama za rad (br. 100), o ukidanju prisilnog rada (br. 105), o diskriminaciji (zapošljavanje i posao) (br. 111) i o najgorim oblicima rada djece (br. 182), trebala bi biti pokrivena u okviru ove Uredbe.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1.a (novi)
1.a  Ovom se Uredbom prepoznaje pravo malih poljoprivrednika i zemljoradnika na pristojne prihode i sigurno i zdravo radno okruženje te se poštovanje tog prava smatra temeljnim u odnosu na postizanje općih ciljeva za ostvarivanje trgovinskih povlastica za zemlje u razvoju, a posebno za najslabije razvijene zemlje.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 3.
3.   Provedbenim aktima donesenim bez sudjelovanja Odbora iz članka 323. stavka 1. Uredbe br. XXXX/XXX, Komisija zaustavlja primjenu režima preferencijalnog uvoza iz stavka 1. ovog članka kada utvrdi da je tijekom tekuće godine uvoz prema tim uvjetima dosegao količinu iz stavka 2.
3.  Komisija donosi provedbeni akt kojim zaustavlja primjenu režima preferencijalnog uvoza iz stavka 1. ovog članka kada utvrdi da je tijekom tekuće godine uvoz prema tim uvjetima dosegao količinu iz stavka 2. ovog članka. Provedbeni akt donosi se bez primjene postupka iz članka 5.a stavka 2.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka a
(a)  prilaže se dokaz da je Bangladeš ubrao izvozni porez u iznosu koji odgovara smanjenju iz članka 1.;
Briše se.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od dan stupanja na snagu ove Uredbe.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od... *. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje na razdoblje jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament i Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog od tih razdoblja.
___________
*Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stupa na snagu samo ako se tome izričito ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stupa na snagu samo ako se tome izričito ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti. To se razdoblje produljuje za četiri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Članak 5.a (novi)
Članak 5.a
Odborski postupak
1.  Komisiji pomaže Odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda uspostavljen člankom [323. stavkom 1] Uredbe (EU) br. [xxxx/yyyy ] Europskog parlamenta i Vijeća od… o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode [Uredba o jedinstvenom ZOT-u]1. Taj Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
3.  Ako se mišljenje odbora mora dobiti na temelju pisanog postupka, navedeni postupak završava bez rezultata kada to u roku za davanje mišljenja odluči predsjednik odbora ili to zahtijeva većina članova odbora.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1) Predmet je vraćen odgovornom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 57. stavkom 2. podstavkom drugim Poslovnika (A7-0304/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti