Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0085(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0304/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0304/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Balsojumu skaidrojumi
PV 02/04/2014 - 18.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Pieņemtie teksti
PDF 448kWORD 82k
Otrdiena, 2013. gada 10. decembris - Strasbūra
Rīsu imports no Bangladešas ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
virsraksts
Priekšlikums — EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā
Priekšlikums — EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.apsvērums
(3)  Lai nodrošinātu atvieglota importa režīma uzticamību un efektivitāti, Komisijai vajadzētu būt deleģētām pilnvarām atbilstīgi Līguma 290. pantam, lai tā ieviestu noteikumus, kas noteiktu līdzdalību nolīgumā, kas atkarīgs no nodrošinājuma iemaksas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
(3)  Lai nodrošinātu atvieglota importa režīma uzticamību un efektivitāti, Komisijai vajadzētu būt deleģētām pilnvarām atbilstīgi Līguma 290. pantam, lai tā ieviestu noteikumus, kas noteiktu līdzdalību nolīgumā, kas atkarīgs no nodrošinājuma iemaksas saskaņā ar Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 1964/2006, ar ko, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90, atver Kopienas tarifa kvotu rīsiem, kuru izcelsme ir Bangladešā, un paredz šīs kvotas pārvaldību1. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
______________
1 OV L 408, 30.12.2006., 19. lpp.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras, ja nav skaidri norādīts citādāk, būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Tomēr, ja nepieciešama atvieglotā importa režīma atcelšana, būtu jāatļauj Komisijai pieņemt īstenošanas aktus bez Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērošanas.
(4)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus konkrētu šīs regulas īstenošanai nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras, ja nav skaidri norādīts citādāk, būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Tomēr, ja nepieciešama atvieglotā importa režīma atcelšana, Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akts bez Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērošanas.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Lai nodrošinātu, ka atvieglotā importa režīma priekšrocības attiecas tikai uz tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā, būtu jāizsniedz izcelsmes sertifikāts un eksportētājvalstij būtu jāiekasē eksporta nodoklis, kura summa ir vienāda ar ievedmuitas nodokļa samazinājumu,
(7)  Lai nodrošinātu, ka atvieglotā importa režīma priekšrocības attiecas tikai uz tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā, būtu jāizsniedz izcelsmes sertifikāts.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7.aapsvērums (jauns)
(7a)  Šī regula ir daļa no Savienības kopējās tirdzniecības politikas, kurai ir jābūt saskaņotai ar Līguma 208. pantā izklāstītajiem Savienības mērķiem attiecībā uz sadarbību attīstības jomā, jo īpaši nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanu jaunattīstības valstīs. Tai jāatbilst arī Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) prasībām, jo īpaši lēmumam par jaunattīstības valstu diferencētu un labvēlīgāku režīmu, savstarpību un aktīvāku līdzdalību (tā sauktā Veicināšanas klauzula), kas tika pieņemts 1979. gadā saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT), kurā noteikts, ka PTO locekļi jaunattīstības valstīm var piešķirt diferencētu un labvēlīgāku režīmu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7.bapsvērums (jauns)
(7b)  Šī regula ir balstīta arī uz atzinumu, ka mazo lauksaimnieku un laukstrādnieku tiesības uz pienācīgiem ienākumiem un drošu un veselīgu darba vidi ir būtiskas, lai varētu sasniegt vispārīgos mērķus, kas ir saistīti ar tirdzniecības preferenču piešķiršanu jaunattīstības valstīm, jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm. Savienības mērķis ir definēt un īstenot kopēju politiku un pasākumus, lai veicinātu jaunattīstības valstu ilgtspējīgu saimniecisko, sociālo un vides attīstību, kā galveno mērķi izvirzot nabadzības izskaušanu. Šajā kontekstā ir svarīgi ratificēt un efektīvi īstenot svarīgākās starptautiskās konvencijas par cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību, kā to atspoguļo īpašais veicināšanas režīms, kurā noteiktas papildu tarifu preferences saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu1.
_______________
1 OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
7.capsvērums (jauns)
(7c)  Lai nodrošinātu šīs regulas atbilstību LESD 208. pantā paredzētajiem vispārīgajiem noteikumiem, šī regula būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz rīsiem, kas audzēti, novākti un apstrādāti, ievērojot Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas, kuras uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 978/2012 VIII pielikumā, un jo īpaši: Konvenciju par piespiedu darbu (Nr. 29), Konvenciju par biedrošanās brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (Nr. 87), Konvenciju par principu piemērošanu tiesībām apvienoties organizācijās un veikt kolektīvus darījumus (Nr. 98), Konvenciju par vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu vīriešiem un sievietēm (Nr. 100), Konvenciju par piespiedu darba atcelšanu (Nr. 105), Konvenciju par diskrimināciju nodarbinātībā un profesijā (Nr. 111) un Konvenciju par smagāko bērnu darba veidu aizliegšanu un tūlītēju rīcību to izskaušanai (Nr. 182).
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Šajā regulā ir atzītas mazo lauksaimnieku un laukstrādnieku tiesības gūt pienācīgus ienākumus un tiesības uz drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un tiek uzskatīts, ka šo tiesību ievērošana ir būtiska, īstenojot vispārējos mērķus saistībā ar tirdzniecības preferenču piešķiršanu jaunattīstības valstīm un jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
3.  Izmantojot īstenošanas aktu, kas pieņemts bez Regulas Nr. XXXX/XXXX 323. panta 1. punktā minētās komitejas palīdzības, Komisija pārtrauc piemērot atvieglotā importa režīmu, kas paredzēts šā panta 1. punktā, tad, kad tā pārliecinās ka imports, uz ko attiecas minētā režīma noteikumi, gada laikā sasniedz 2. punktā norādīto daudzumu.
3.  Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko pārtrauc piemērot atvieglotā importa režīmu, kas paredzēts šā panta 1. punktā, tad, kad tā pārliecinās, ka imports, uz ko attiecas minētā režīma noteikumi, gada laikā sasniedz šā panta 2. punktā norādīto daudzumu. Minēto īstenošanas aktu pieņem, nepiemērojot 5.a panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)  tiek iesniegti pierādījumi tam, ka Bangladešā ir iekasēts eksporta nodoklis par summu, kas atbilst nodevu samazinājumam, kā norādīts 1. punktā;
svītrots
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus tiek piešķirtas Komisijai uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
2.  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no…*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms minētā piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināt par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
___________
* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 3. pantu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 3. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
5.a pants
Komitejas procedūra
1.  Komisiju atbalsta Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota saskaņā ar [323. panta 1. punktu] Eiropas Parlamenta un Padomes ..... Regulā (ES) Nr. [xxxx/yyyy], ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotas TKO regula)1. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē.
2.  Ja ir minēta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
3.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem saskaņā ar rakstisko procedūru, minēto procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā lēmis komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa vairākums komitejas locekļu.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7-0304/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika