Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0085(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0304/2013

Ingivna texter :

A7-0304/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Röstförklaringar
PV 02/04/2014 - 18.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Antagna texter
PDF 279kWORD 66k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
Import av ris från Bangladesh ***I
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

Europaparlamentets ändringar antagna den 10 december 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av ris med ursprung i Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import av ris med ursprung i Bangladesh
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import av ris med ursprung i Bangladesh och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3491/90
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  För att säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten hos förmånsordningen för import bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget, för att fastställa regler som gör deltagande i åtgärderna villkorligt då det ställs en säkerhet. Det är av största vikt att kommissionen håller lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(3)  För att säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten hos förmånsordningen för import bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget, för att fastställa regler som gör deltagande i åtgärderna villkorligt då det ställs en säkerhet, i överensstämmelse med kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/901. Det är av största vikt att kommissionen håller lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
______________
1 EUT L 408, 30.12.2006, s. 18.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör, utom när annat uttryckligen föreskrivs, utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter. Om det emellertid blir nödvändigt att upphäva förmånsordningen för import bör kommissionen ha möjlighet att anta genomförandeakter utan tillämpning av förordning (EU) nr 182/2011.
(4)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagandet av vissa åtgärder för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör, utom när annat uttryckligen föreskrivs, utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter. Om det emellertid blir nödvändigt att upphäva förmånsordningen för import bör kommissionen anta en genomförandeakt utan tillämpning av förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att säkerställa att systemet med förmånsbehandling av import begränsas till ris med ursprung i Bangladesh bör ett ursprungsintyg utfärdas och en exportavgift som till beloppet motsvarar sänkningen av importtullen uppbäras av exportlandet.
(7)  För att säkerställa att systemet med förmånsbehandling av import begränsas till ris med ursprung i Bangladesh bör ett ursprungsintyg utfärdas.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Denna förordning ingår i unionens gemensamma handelspolitik, som måste stämma överens med och främja målen för unionens politik för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i fördraget, särskilt att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling och goda styrelseformer i utvecklingsländerna. Handelspolitiken bör uppfylla Världshandelsorganisationens (WTO) krav, särskilt beslutet om differentierad och mer förmånlig behandling, reciprocitet och mer fullständig medverkan av utvecklingsländer (nedan kallad klausulen om särbehandling), som antogs enligt Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) år 1979, enligt vilken WTO:s medlemmar får bevilja utvecklingsländer en differentierad och mer gynnsam behandling.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Denna förordning bygger även på erkännandet av småodlares och lantarbetares rätt till en anständig inkomst och till en säker arbetsmiljö, vilket är en grundläggande aspekt när det gäller de allmänna mål som ska uppnås med beviljandet av handelsförmåner till utvecklingsländer och särskilt till de minst utvecklade länderna. Unionen strävar efter att utforma och föra en gemensam politik och vidta åtgärder som främjar en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna, med det primära syftet att utrota fattigdom. I detta sammanhang är det mycket viktigt att man ratificerar och effektivt genomför centrala internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och goda styrelseformer, vilket speglas av den särskilda stimulansordning som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet1 föreskriver ytterligare förmånstullar.
_______________
1 EUT L 303, 31.10.2012, s. 1.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)  För att säkerställa att denna förordning är i linje med de allmänna bestämmelserna i artikel 208 i EUF‑fördraget bör endast ris som har producerats, skördats och beretts i enlighet med de konventioner från Internationella arbetsorganisationen som finns upptagna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 978/2012, särskilt konventionerna om tvångsarbete (nr 29), föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (nr 87), organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (nr 98), lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (nr 1000), avskaffande av tvångsarbete (nr 105), diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (nr 111) och förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (nr 182), omfattas av denna förordning.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
1a.  Denna förordning erkänner småodlares och lantarbetares rätt till en anständig inkomst och till en säker arbetsmiljö, och anser att respekt för denna rätt är grundläggande när det gäller att nå de allmänna målen för beviljande av handelsförmåner till utvecklingsländer och särskilt till de minst utvecklade länderna.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Genom en genomförandeakt som ska antas utan bistånd av den kommitté som avses i artikel 323.1 i förordning nr XXXX/XXXX, ska kommissionen upphäva tillämpningen av förmånsordningen för import enligt punkt 1 i artikeln så snart det konstateras att de importer som omfattas av bestämmelserna i nämnda förfarande, under innevarande år uppgår till den kvantitet som anges i punkt 2.
3.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att upphäva tillämpningen av förmånsordningen för import enligt punkt 1 i artikeln så snart det konstateras att de importer som omfattas av bestämmelserna i nämnda förfarande, under innevarande år uppgår till den kvantitet som anges i punkt 2 i denna artikel. Denna genomförandeakt ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 5a.2.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a
a)  Att bevis inges som visar att en exportavgift som till beloppet motsvarar den tillämpade sänkning som avses i punkt 1 har tagits ut av Bangladesh.
utgår
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
2.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på fem på år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
___________
* Datumet då denna förordning träder i kraft.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från och med den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före periodens utgång, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från och med den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före periodens utgång, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Kommittéförfarande
1.  Kommissionen ska bistås av den kommitté för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättas genom artikel 323.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [xxxx/xxxx] av den … om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)1. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
3.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande beslutar det eller om en majoritet av kommitténs medlemmar begär det inom tidsfristen för att avge yttrandet.
_______________
1 2010/0385(COD).

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0304/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy