Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0046/2013

Внесени текстове :

A7-0046/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Обяснение на вота
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Обяснение на вота
PV 10/12/2013 - 7.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Приети текстове
PDF 284kWORD 41k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове (COM(2012)0416 — C7‑0203/2012 — 2012/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0416),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0203/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 ноември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0046/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 87.
(2)OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 75.
(3) Тази позиция съответства на измененията, приети на 3 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0310).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове
P7_TC1-COD(2012)0202

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) № 1359/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност