Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0202(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0046/2013

Esitatud tekstid :

A7-0046/2013

Arutelud :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Hääletused :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 10/12/2013 - 7.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 38k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0416),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0203/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. novembri 2012. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. novembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7‑0046/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)ELT C 11, 15.1.2013, lk 87.
(2) ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 75.
(3) Käesolev seisukoht vastab 3. juulil 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekule (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0310).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2013/EL millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks
P7_TC1-COD(2012)0202

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus nr 1359/2013/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika