Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0202(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0046/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0046/2013

Debates :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Balsojumi :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 10/12/2013 - 7.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 39k
Otrdiena, 2013. gada 10. decembris - Strasbūra
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0416),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0203/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 20. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0046/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(3);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 11, 15.1.2013., 87. lpp.
(2) OV C 251 E, 31.8.2013., 75. lpp.
(3) Šī nostāja atbilst grozījumiem, kas pieņemti 2013. gada 3. jūlijā (Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0310).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) Nr. ../2013, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, precizējot noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku
P7_TC1-COD(2012)0202

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1359/2013/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika