Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0046/2013

Ingivna texter :

A7-0046/2013

Debatter :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Omröstningar :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Röstförklaringar
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Röstförklaringar
PV 10/12/2013 - 7.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Antagna texter
PDF 197kWORD 37k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0416),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0203/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 november 2012(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0046/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 11, 15.1.2013, s. 87.
(2) EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 75.
(3) Denna ståndpunkt motsvarar ändringen som antogs den 3 juli 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0310.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2013/EU om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser
P7_TC1-COD(2012)0202

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 1359/2013/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy