Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2742(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0553/2013

Внесени текстове :

B7-0553/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Приети текстове :

P7_TA(2013)0544

Приети текстове
PDF 287kWORD 56k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на регламент на Съвета за установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (D021155/01 — 2012/2742(RPS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2013)0502),

—  като взе предвид научния и технически доклад на JRC, озаглавен „Критерий за край на отпадъка за отпадъчна хартия: технически предложения“, публикуван през март 2011 г.,

—  като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви(1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци(2), и по-специално член 49 от него,

—  като взе предвид Решение 2011/753/ЕС на Комисията за установяване на правила и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, и по-специално член 2, параграф 2 от него(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено „Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

—  като взе предвид становището на комитета, посочен в член 39 от Директива 2008/98/ЕО, представено на 9 юли 2012 г.,

—  като взе предвид член 5а, параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(4),

—  като взе предвид член 88, параграф 2, параграф 3 и параграф 4, буква в) от своя правилник,

А.  като има предвид, че определянето на критерии за край на отпадъка в съответствие с Директива 2008/98/ЕО може да бъде важен инструмент за насърчаване на рециклирането и на пазар на вторични суровини и по този начин може да подобри ефективното използване на ресурсите;

Б.  като има предвид, че предложеният регламент на Съвета постановява, че отпадъчната хартия със съдържание на нехартиения компонент равно или по-малко от 1,5 % от въздушно сухото тегло престава да бъде отпадък, когато е предназначена за използване на хартиени влакна за производството на хартия – предмет на определени допълнителни критерии;

В.  като има предвид, че хартията, съдържаща разни материали, в която съдържанието на нехартиените материали е по-голямо от 30 % от въздушно сухото тегло, се счита изцяло като нехартиен компонент; като има предвид, че типичната хартиена кутия, съдържаща разни материали, съдържа само 30 % или по-малко нехартиени компоненти (24 % полиетилен, 6 % алуминий) и следователно не би била считана за нехартиен компонент; като има предвид, че в резултат на това поток от хартиени отпадъци би могъл да съдържа каквото и да е количество хартиени кутии, съдържащи разни материали (с тяхното високо съдържание на нехартиени компоненти, както и непренебрежимо остатъчно съдържание на течности, храна и друг органичен материал по тях) и вече не биха били представяни като отпадък, а като продукт;

Г.  като има предвид, че съгласно член 3, точка 17 от Директива 2008/98/ЕО „рециклиране“ се определя като „всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за други цели“;

Д.  като има предвид, че проектът на регламент определя момента на край на отпадъка като момента, в който оползотворената хартия е предназначена за използване на хартиени влакна за производството на хартия, като по този начин го поставя преди действителното преработване в заводите за хартия; като има предвид, че това противоречи на съществуващото определение за „рециклиране“, което изисква преработването на отпадъчните материали;

Е.  като има предвид, че такъв отпадъчен материал, получен след събиране и сортиране, само е бил предварително обработен (не преработен) и не може да бъде използван без допълнителна преработка;

Ж.  като има предвид, че определянето на края на отпадъка преди рециклирането в действителност да се е състояло би създало проблеми във връзка със значителен обем от действащото общностно законодателство като например законодателството, свързано с екомаркировки, обществени поръчки, екодизайн и REACH, където за „рециклирането“ досега се посочва, че води до готов за използване рециклиран продукт и освен това противоречи също така на член 2, параграф 2 от Решение 2011/753/ЕС на Комисията, където „предварителната обработка“ е ясно разграничена от „крайното рециклиране“;

З.  като има предвид, че по силата на член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО някои определени отпадъци престават да бъдат отпадъци, когато са преминали през процес на оползотворяване (включително рециклиране), и отговарят на определени критерии, които трябва да бъдат разработени в съответствие с условията, определени в този член; като има предвид, че тези условия включват: а) веществото или предметът да са в съответствие със съществуващите закони и стандарти, приложими към продуктите (член 6, параграф 1, буква в)); и б): използването на веществото или предмета да не доведе до цялостно вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве (член 6, параграф 1, буква г));

И.  като има предвид, че прагът за нехартиения компонент от 1,5 % се основава на европейския стандарт EN 643; като има предвид, че съгласно проучването на JRC този стандарт „е централен елемент от търговията с отпадъчна хартия“ и „уточнява списък с европейски стандартни категории на отпадъци“; като има предвид, че разчитането на този стандарт за определяне на критерии за край на отпадъка ясно нарушава член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/98/ЕО, в която се прави ясно позоваване на „стандарти, приложими към продуктите“, а не на стандарти, приложими към отпадъците;

Й.  като има предвид, че съответните стандарти за хартиени продукти като например ISO 1762 за неорганични примеси, ISO 5350/1 и 5350/2 за видими замърсявания и ISO 624 за екстракти (въглехидрати с ниско молекулно тегло) изискват степен на чистота от 1 ppm – 15 000 пъти по-малка от предложената степен;

К.  като има предвид, че включването на хартия, съдържаща разни материали, противоречи на изричната препоръка в проучването на JRC, което е изключило пластова отпадъчна хартия от обхвата на критериите за край на отпадъка поради допълнителния присъщ риск за околната среда, произтичащ от нея, в случай че материалът се изнася, особено извън ЕС;

Л.  като има предвид, че както се посочва в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в случай на износ извън ЕС, компетентният орган по изпращането в Съюза изисква и полага всички усилия да гарантира, че всички изнесени отпадъци се управляват по екологосъобразен начин в третата страна, която е страна по местоназначението, наред с другото, като може да демонстрира, че съоръжението, което получава отпадъците, се експлоатира в съответствие с такива стандарти за опазване на здравето на човека и на околната среда, които в общи линии са еквивалентни на стандартите, установени в законодателството на ЕС;

М.  като има предвид, че ако на използвана хартия, включително отпадъчна хартия, съдържаща разни материали, се предостави статус за край на отпадъка преди тя дори да е била подходящо рециклирана, тогава този материал може да се търгува свободно на световните пазари и предпазните мерки на Регламента относно превозите на отпадъци по отношение на съобразено с околната среда управление вече няма да се прилагат; като има предвид, че освобождаването на потоци от отпадъци с висока степен на нехартиени материали, които освен това биха могли да надхвърлят прага от 1,5 % поради неотчитането на сегашната хартия, съдържаща разни материали, от изискванията на Регламента относно превозите на отпадъци ясно рискува да наруши член 6, параграф 1, буква г) от Директива 2008/98/ЕО, в която се посочва, че употребата на веществото няма да доведе до цялостно вредно въздействие върху околната среда;

Н.  като има предвид, че предложената система за управление с цел демонстриране на съответствие с критериите, посочени в член 3 от проекта на регламент на Съвета и по-специално разпоредбата, че нехартиените материали в пратки от хартия, съдържащи разни материали, са предназначени за оползотворяване, вероятно ще бъде почти невъзможна за прилагане за отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци и следователно се търгуват свободно, като вероятно сменят многократно своя собственик, и във всеки случай вече не изискват екологосъобразна обработка на съответния материал;

О.  като има предвид, че стимулирането на увеличаването на световната търговия с такава хартия, която предполагаемо вече не се счита за отпадък, чрез заобикаляне на предпазните мерки за опазване на здравето на човека и на околната среда не само би имало допълнително отрицателно въздействие върху околната среда по време на транспорта, но също така би могло да доведе до намаляване на европейския дял на рециклиране на хартия поради намалена наличност на отпадъчна хартия, така че на производителите на хартия може да се наложи да заместват поне частично с повече първично целулозно производство в Европа с по-голямо потребление на енергия и свързаните с него емисии на CO2, което отново би противоречало на критерия да се предотвратява цялостно вредно въздействие върху околната среда;

П.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Европа за ефективно използване на ресурсите“, включва стратегия за превръщането на ЕС в „кръгова икономика“, основана на рециклиращо общество с цел намаляване на образуването на отпадъци и с цел използване на отпадъците като ресурс; като има предвид, че допълнителното подобряване на дела на рециклиране в ЕС рискува да бъде сериозно подкопано от предложените критерии за край на отпадъка и настоящото предложение по този начин не би спазвало член 6, параграф 1, буква г) от Директива 2008/98/ЕО;

1.  Се противопоставя на приемането на регламента на Съвета за установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците;

2.  Счита, че проектът на регламент на Съвета е несъвместим с целта и съдържанието на основния акт;

3.  Счита, че проектът на регламент на Съвета надхвърля изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията в основния акт;

4.  Счита, че Комисията не е оценила правилно въздействието на проекта на регламент върху рециклирането на хартия, върху веригата за създаване на стойност за отпадъчна хартия, върху превозите на отпадъчна хартия, както и върху цялостното въздействиенапроекта на регламент върху околната среда; насърчава Комисията да преразгледа проекта на регламент и да подобри предложените критерии за край на отпадъка в контекста на възраженията, повдигнати в настоящата резолюция;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
(2) ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 310, 25.11.2011 г., стр. 11.
(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност