Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2742(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0553/2013

Esitatud tekstid :

B7-0553/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0544

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 44k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiiv 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (COM(2013)0502),

–  võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt 2011. aasta märtsis avaldatud teaduslik-tehnilist aruannet „Tehnilised ettepanekud kriteeriumide kohta, mille alusel ei käsitata paberijäätmeid enam jäätmetena”,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid(1), eriti selle artikli 6 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta(2), eriti selle artiklit 49,

–  võttes arvesse komisjoni otsust 2011/753/EL, millega kehtestatakse eeskirjad ja arvutusmeetodid direktiivi 2008/98/EÜ(3) artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmise kontrollimiseks, eriti selle artikli 2 lõiget 2,

–  võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

–  võttes arvesse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 39 osutatud komitee 9. juuli 2012. aasta arvamust,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(4) artikli 5a lõike 4 punkti e,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 88 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A.  arvestades, et direktiivi 2008/98/EÜ kohased jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumid võivad olla olulised vahendid ringlussevõtu ja teisese toorme turu edendamiseks ning võivad niiviisi parandada ressursitõhusust;

B.  arvestades, et nõukogu määruse eelnõus nähakse ette, et paberijäätmeid, mille õhukuiv mass ei sisalda peale paberi muid komponente rohkem kui 1,5 %, ei käsitata teatavatel lisatingimustel enam jäätmetena, kui need on ette nähtud kasutamiseks paberkiududena paberi tootmisel;

C.  arvestades, et mitmest materjalist koosnevast paberit loetakse tervenisti mittepaberkomponendiks, kui selle õhukuivas massis on peale paberi muid komponente rohkem kui 30 %; arvestades, et mittepaberkomponendiks ei saa seega lugeda tavalist mitmest materjalist koosnevat paberpakendit, sest see sisaldab peale paberi muid komponente ainult 30 % või alla selle (24 % polüetüleeni, 6 % alumiiniumi); arvestades, et see tähendab seda, et ükskõik kui palju mitmest materjalist koosnevaid paberpakendeid (mis sisaldavad peale paberi suurel hulgal muid komponente ja mille külge on jäänud märkimisväärne kogus vedelike, toidu ja muude orgaaniliste ainete jääke) paberijäätmed ka ei sisaldaks, peetaks neid mitte enam jäätmeteks, vaid toodeteks;

D.  arvestades, et direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 17 on „ringlussevõtt” määratletud kui „taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks kasutamiseks nende esialgsel või mõnel muul eesmärgil”;

E.  arvestades, et määruse eelnõus määratletakse jäätmeksoleku lakkamise ajahetkena ajahetk, mil taaskasutusse võetud paber nähakse paberikiududena ette paberi tootmiseks, mis tähendab, et see ajahetk saabub enne paberivabrikus toimuvat tegelikku taastöötlemist; arvestades, et see on vastuolus „ringlussevõtu” kehtiva määratlusega, mis näeb ette jäätmematerjalide taastöötlemist;

F.  arvestades, et selline pärast kogumist ja sorteerimist saadud jäätmematerjal on ainult eeltöödeldud (mitte taastöödeldud) ja seda ei saa ilma täiendava taastöötlemiseta kasutada;

G.  arvestades, et jäätmeksoleku lakkamise ajahetke määratlemine ajahetkena enne ringlussevõtu toimumist tekitaks probleeme seoses paljude kehtivate ühenduse õigusaktidega, mis puudutavad näiteks ökomärgiseid, riigihankeid, ökodisaini ja REACHi, kus ringlussevõtule osutatakse kui millelegi, mille tulemusena saadakse kasutamisvalmis ringlussevõetud toode, ning on peale selle vastuolus komisjoni otsuse 2011/753/EL artikli 2 lõikega 2, kus ettevalmistav töötlemine on selgelt eristatud lõplikust ringlussevõtust;

H.  arvestades, et vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 lakkavad teatavad täpsemalt määratletud jäätmed olemast jäätmed, kui nad on läbinud taaskasutamistoimingu (kaasa arvatud ringlussevõtt) ja vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, mis töötatakse välja kooskõlas selles artiklis kehtestatud tingimustega; arvestades, et need tingimused hõlmavad järgmist: a) aine või ese vastab kehtivatele õigusaktidele ja toodete suhtes kohaldatavatele standarditele (artikli 6 lõike 1 punkt c) ja b) aine või eseme kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju (artikli 6 lõike 1 punkt d);

I.  arvestades, et muu komponendi kui paberi 1,5 % piirmäär põhineb Euroopa standardil EN 643; arvestades, et Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu kohaselt on see standard paberijäätmetega kauplemise keskne element ja selles on toodud Euroopa paberijäätmete sortide loetelu; arvestades, et nimetatud standardi aluseksvõtmine jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumidele on selgelt vastuolus direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõike 1 punktiga c, kus osutatakse otseselt toodete suhtes kohaldatavatele standarditele ja mitte jäätmetele kohaldatavatele standarditele;

J.  arvestades, et asjakohased paberitoodete standardid, nt ISO 1762 anorgaaniliste lisandite kohta, ISO 5350/1 ja 5350/2 nähtavate võõrkehade kohta ja ISO 624 ekstraktiivainete kohta (madalmolekulaarsed süsivesikud), nõuavad puhtusastet 1 miljondik – mis on 15 000 korda madalam kui kavandatav tase;

K.  arvestades, et mitmest materjalist paberi kaasamine läheb vastuollu Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu selgesõnalise soovitusega, mille kohaselt ei tohiks jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumeid kohaldada kihiliste paberijäätmete suhtes, sest need on seotud täiendava keskkonnaohuga, mis võib tekkida, kui materjal eksporditakse, eelkõige väljapoole ELi;

L.  arvestades, et kui tegemist on ekspordiga EList, nõuab ja püüab pädev liidu lähtekoha asutus tagada määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 49 lõike 2 kohaselt, et eksporditavaid jäätmeid käideldaks lähtekohaks olevas kolmandas riigis keskkonnaohutul viisil, suutes muu hulgas tõendada, et jäätmete käitlemise kohas järgitakse selliseid inimtervise ja keskkonnakaitse standardeid, mis on ELi õigusega üldjoontes samad;

M.  arvestades, et kui kasutatud paberile, sh mitmest materjalist paberijäätmetele antakse jäätmete lakkamise staatus enne seda, kui need on nõuetekohaselt ringlusse võetud, saab selle materjaliga vabalt maailmaturul kaubelda ja selle suhtes ei kehti enam jäätmesaadetiste määruses sätestatud keskkonnaohutu käitlemise sätted; arvestades, et suurel määral muid materjale kui paberit sisaldavate jäätmete (kus muude komponentide kui paberi sisaldus võib olla 1,5 % piirmäärast palju suurem, sest mitmest materjalist paberit ei võeta arvesse) vabastamine jäätmesaadetiste määruse nõuetest tekitab selge ohu, et rikutakse direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti d, mis näeb ette, et aine kasutamine ei avalda lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju keskkonnale;

N.  arvestades, et kavandatud juhtimissüsteemi nõukogu määruse eelnõu artiklis 3 osutatud kriteeriumide täitmiseks ning eelkõige sätet, et mitmest materjalist koosneva paberi saadetistes sisalduvad muud materjalid kui paber tuleb võtta taaskasutusse, on tõenäoliselt peaaegu võimatu rakendada jäätmete suhtes, mis on lakanud olemast jäätmed, mistõttu võib nendega vabalt kaubelda, vahetades võib-olla sagedasti omanikku, ning igal juhul ei ole asjaomast materjali vaja enam keskkonnaohutul viisil töödelda;

O.  arvestades, et kui stimuleeritakse järjest suurenevat kauplemist maailmaturul selle väidetavalt jäätmeteks enam mitte oleva paberiga, hiilides mööda keskkonna- ja tervisekaitse nõuetest, ei teki kahjulik lisamõju keskkonnale mitte ainult transpordi ajal, vaid see võib ka viia paberi ringlussevõtu määra vähenemisele Euroopas, sest paberijäätmeid on vähem saadaval, mistõttu võib juhtuda, et paberitootjad peavad Euroopas vähemalt osaliselt ümber lülituma rohkem värskele kiupõhisele tootmisele, millega kaasneb suurem energiakasutus ja sellega seotud CO2-heide, mis oleks jällegi vastuolus nõuetega vältida kahjulikku keskkonnamõju;

P.  arvestades, et komisjoni teatis „Ressursitõhus Euroopa” hõlmab strateegiat muuta EL ringmajanduseks, mis põhineb ringlussevõtu ühiskonnal ja mille eesmärk on vähendada jäätmete teket ja kasutada jäätmeid ressursina; arvestades, et kavandatavad jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumid võivad tõsiselt kahjustada ringlussevõtu suurendamist ELis ja käesolev ettepanek ei oleks seetõttu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõike 1 punktiga d kooskõlas;

1.  on vastu nõukogu määruse (millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1) vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et nõukogu määruse eelnõu ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi ega sisuga;

3.  on seisukohal, et nõukogu määruse eelnõu ületab põhiaktis sätestatud komisjoni rakendamisvolitusi;

4.  on seisukohal, et komisjon ei ole nõuetekohaselt hinnanud, kuidas mõjutab määruse eelnõu paberijäätmete ringlussevõttu, paberijäätmete väärtusahelat, paberijäätmete vedamist ning määruse eelnõu üldist mõju keskkonnale; julgustab komisjoni määruse eelnõu uuesti üle vaatama ning parandama jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumeid, võttes arvesse käesolevas resolutsioonis esitatud vastuväiteid;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.
(2) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.
(3) ELT L 310, 25.11.2011, lk 11.
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika