Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2742(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0553/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0553/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0544

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 45k
Tiistai 10. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Arviointiperusteet sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. joulukuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla (COM(2013)0502),

–  ottaa huomioon yhteisen tutkimuskeskuksen maaliskuussa 2011 julkaiseman tieteellisen ja teknisen raportin jätteeksi luokittelun päättymistä koskevista arviointiperusteista jätepaperin osalta ja siihen sisältyvät tekniset ehdotukset,

–  ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006(2) ja erityisesti sen 49 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentamisessa sovellettavista säännöistä ja laskentamenetelmistä annetun komission päätöksen 2011/753/EU(3) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (COM(2011)0021),

–  ottaa huomioon direktiivin 2008/98/EY 39 artiklassa tarkoitetun komitean 9. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 4 kohdan e alakohdan(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  katsoo, että jätteeksi luokittelun päättymisen määrittäminen direktiivin 2008/98/EY mukaisesti voi olla tärkeä kierrätystä ja sekundaaristen raaka-aineiden markkinoita edistävä väline. jonka avulla voidaan edistää resurssitehokkuutta;

B.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa neuvoston asetukseksi säädetään, että jos paperille vieraiden ainesosien osuus on enintään 1,5 prosenttia ilmakuivapainosta, jätepaperi lakkaa olemasta jätettä, kun se on tarkoitus käyttää paperikuituina paperin valmistuksessa, tietyt lisäkriteerit huomioon ottaen;

C.  ottaa huomioon, että monimateriaalinen paperi, jonka paperille vieras osuus on yli 30 prosenttia ilmakuivapainosta, katsotaan kokonaan paperille vieraaksi ainesosaksi; ottaa huomioon, että tyypillinen monimateriaalinen paperisäiliö sisältää vain enintään 30 prosenttia paperille vieraita ainesosia (24 prosenttia polyetyleeniä, 6 prosenttia alumiinia), joten sitä ei katsota paperille vieraaksi ainesosaksi; toteaa näin ollen, että jätepaperivirta saattaa sisältää miten paljon tahansa monimateriaalisia paperisäiliöitä (sekä runsaasti niihin sisältyviä paperille vieraita ainesosia sekä huomattavia määriä muita paperiin kiinnittyneitä nesteiden, elintarvikkeiden ja muiden orgaanisten materiaalien jäämiä), eikä sitä enää pidetä jätteenä vaan tuotteena;

D.  ottaa huomioon, että ”kierrätys” on määritelty direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 17 kohdassa siten, että sillä tarkoitetaan ”hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin”;

E.  ottaa huomioon, että asetusehdotuksessa jätteeksi luokittelun päättymisen ajankohdaksi määritellään ajankohta, jolloin kierrätyspaperi on tarkoitus käyttää paperikuituina paperin valmistuksessa, eli ajankohta sijoittuu ennen varsinaista paperitehtaassa suoritettavaa uudelleenkäsittelyä; toteaa tämän olevan ristiriidassa kierrätyksen nykyisen määritelmän kanssa, koska siinä edellytetään jätemateriaalien uudelleenkäsittelyä;

F.  ottaa huomioon, että keräyksen ja lajittelun jälkeen saadut tällaiset jätemateriaalit on vasta esikäsitelty (ei uudelleenkäsitelty) eikä niitä voida käyttää ilman uudelleenkäsittelyä;

G.  toteaa, että jos jätteeksi luokittelun päättyminen määritellään tapahtuvaksi ennen kierrätystä, syntyisi ongelmia useiden yhteisön lainsäädännön säädösten kanssa, kuten ympäristömerkkejä, julkisia hankintoja ja ekologista suunnittelua koskevien säädösten ja Reach-asetuksen suhteen, koska toistaiseksi niissä kierrätyksen määritellään johtavan käyttövalmiiseen kierrätettyyn tuotteeseen; toteaa uuden määritelmän olevan myös ristiriidassa komission päätöksen 2011/753/EU 2 artiklan 2 kohdan kanssa, koska siinä esikäsittely erotetaan selvästi lopullisesta kierrätyksestä;

H.  ottaa huomioon, että direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaan tietyt jätteet lakkaavat olemasta jätettä, kun ne ovat läpikäyneet hyödyntämistoimen, kierrätys mukaan luettuna, ja ovat tiettyjen kyseisessä artiklassa asetettujen edellytysten mukaisesti laadittujen arviointiperusteiden mukaiset; ottaa huomioon, että kyseisiin edellytyksiin kuuluvat a) se, että aine tai esine on tuotteisiin sovellettavan voimassa olevan lainsäädännön ja normien mukainen (6 artiklan 1 kohdan c alakohta) ja b) aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle (6 artiklan 1 kohdan d alakohta);

I.  ottaa huomioon, että paperille vieraille ainesosille asetettu 1,5 prosentin kynnysarvo perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 643; ottaa huomioon, että yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan kyseinen standardi on keskeinen elementti jätepaperin kaupassa ja sen avulla määritetään standardoidut eurooppalaiset jätteen luokat; toteaa, että jos tähän standardiin tukeudutaan asetettaessa jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat arviointiperusteet, toimitaan vastoin direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jossa mainitaan nimenomaisesti tuotteisiin sovellettavat standardit eikä jätteisiin sovellettavia standardeja;

J.  ottaa huomioon, että asiaan liittyvissä paperituotteita koskevissa standardeissa, joita ovat epäorgaanisia epäpuhtauksia koskeva ISO 1762, näkyvää likaa koskevat ISO 5350/1 ja 5350/2 ja uutteita koskeva ISO 624 (matalamolekyylipainoiset hiilihydraatit), edellytetään puhtaustasoa, joka on 1 ppm – 15 000 kertaa alempi kuin ehdotettu taso;

K.  ottaa huomioon, että monimateriaalisen paperin sisällyttäminen ehdotukseen on vastoin yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimuksessa esitettyä nimenomaista suositusta, jossa jätettiin monikerroksinen paperi jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden soveltamisalan ulkopuolelle, koska tästä voi aiheutua ympäristöriskejä, jos materiaalia viedään maasta etenkin EU:n ulkopuolelle;

L.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1013/2006 49 artiklan 2 kohdassa todetaan, että kun kyseessä on jätteiden vienti EU:sta, unionissa olevan lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava ja pyrittävä varmistamaan, että kaikkien yhteisöstä vietyjen jätteiden huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa erityisesti siten, että se kykenee osoittamaan, että vastaanottava laitos toimii ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien sellaisten normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat EU:n lainsäädännössä vahvistettuja normeja;

M.  katsoo, että jos käytetyn paperin, myös monimateriaalisen jätepaperin, jätteeksi luokittelu päätetään ennen kuin se on asianmukaisesti kierrätetty, kyseisellä materiaalilla voidaan käydä vapaasti kauppaa globaaleilla markkinoilla, eikä jätesiirtoasetuksen suojalausekkeita ekologisesti kestävän jätehuollon suhteen enää sovelleta; panee merkille jätevirrat, joihin sisältyy suuri määrä paperille vierasta materiaalia, jota voi olla paljon 1,5 prosentin kynnysarvoa enemmän, koska nykyisin monimateriaalista paperia ei lasketa mukaan, ja toteaa, että jos ne vapautetaan jätesiirtoasetuksen vaatimuksista, on selvästi vaarana, että rikotaan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan säännöksiä, joiden mukaan aineen käytöstä ei saa aiheutua haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle;

N.  katsoo, että ehdotettu hallinnointijärjestelmä, jolla osoitetaan neuvoston asetusehdotuksen 3 artiklassa tarkoitettujen perusteiden noudattaminen, ja erityisesti säännös, jonka mukaan monimateriaalisen paperin toimituksissa paperille vieraat materiaalit on tarkoitettu hyödynnettäviksi, on todennäköisesti lähes mahdoton panna täytäntöön sellaisen jätteen osalta, joka on lakannut olemasta jätettä ja jolla näin ollen käydään vapaasti kauppaa mahdollisesti useiden eri omistajien kesken ja joka ei mitenkään enää edellytä kyseisen materiaalin käsittelyä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla;

O.  katsoo, että tällaisella paperilla, jota ei enää luokitella jätteeksi, käydyn maailmanlaajuisen kaupan kannustaminen kiertämällä ympäristön ja terveyden suojelua koskevia suojalausekkeita aiheuttaisi lisää kielteisiä ympäristövaikutuksia kuljetuksen aikana ja johtaisi lisäksi siihen, että paperin kierrätysaste laskisi Euroopassa, koska jätepaperin saatavuus heikkenisi; toteaa, että silloin paperin valmistajat saattaisivat joutua korvaamaan Euroopassa jätepaperin ainakin osaksi lisäämällä ensiökuitupohjaista tuotantoa, joka vaatii enemmän energiaa ja aiheuttaa enemmän hiilidioksidipäästöjä ja olisi siten vastoin arviointiperustetta, jonka mukaan on vältettävä ympäristölle aiheutuvia haitallisia kokonaisvaikutuksia;

P.  ottaa huomioon, että komission tiedonanto resurssitehokkaasta Euroopasta sisältää strategian, jolla Euroopasta pyritään tekemään niin kutsuttu kierrätystalous, joka perustuu kierrätysyhteiskuntaan, jossa tavoitteena on vähentää jätteen syntymistä ja edistää jätteen käyttöä raaka-aineena; ottaa huomioon, että ehdotetut jätteeksi luokittelun päättämistä koskevat arviointiperusteet saattavat vaarantaa vakavasti kierrätysasteen nostamisen EU:ssa entisestään, joten nykyinen ehdotus ei olisi direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan säännösten mukainen;

1.  pitää mahdottomana hyväksyä neuvoston asetusta arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla;

2.  katsoo, että ehdotus neuvoston asetukseksi ei ole yhteensopiva perussäädöksen tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  katsoo, että ehdotuksessa neuvoston asetukseksi ylitetään komissiolle perussäädöksessä annettu täytäntöönpanovalta;

4.  katsoo, että komissio ei ole asianmukaisesti arvioinut, miten asetusehdotus vaikuttaa paperin kierrätykseen, jätepaperin arvoketjuun, jätepaperin kuljettamiseen ja asetusehdotuksen yleisiin ympäristövaikutuksiin; kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen asetusehdotusta ja parantamaan ehdotettuja jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia perusteita tässä päätöslauselmassa esitettyjen vastalauseiden perusteella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 312, 22.11. 2008, s. 3.
(2)EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.
(3)EUVL L 310, 25.11.2011, s. 11.
(4)EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö