Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/2742(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0553/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0553/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0544

Usvojeni tekstovi
PDF 211kWORD 55k
Utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg
Određivanje kriterija koji određuju kad otpadni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o nacrtu Uredbe Vijeća o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (COM(2013)0502),

–  uzimajući u obzir znanstveno i tehničko izvješće Zajedničkog centra za istraživanje pod nazivom „Kriteriji za određivanje toga kad otpadni papir prestaje biti otpadom: tehnički prijedlozi” (End-of-waste criteria for waste paper:technical proposals), objavljenom u ožujku 2011.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva(1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada(2), a posebno njezin članak 49.,

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije 2011/753/EU o utvrđivanju načina računanja i pravila za provjeravanje jesu li ispunjeni ciljevi iz članka 11. stavka 2. Direktive 2008/98/EZ te posebno njezinog članka 2. stavak 2.(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 26. siječnja 2011. naslovljenu „Resursno učinkovita Europa: vodeća inicijativa u okviru strategije Europa 2020.” (COM(2011)0021),

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 9. srpnja 2012. dao odbor iz članka 39. Direktive 2008/98/EZ,

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 4. točku (e) Odluke Vijeća 1999/468/EC od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(4),

–  uzimajući u obzir članak 88. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.   budući da definiranje kriterija o tome kada otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ može biti važno za promicanje recikliranja i tržišta sekundarnih sirovina i stoga može poboljšati učinkovitost resursa;

B.   budući da se u prijedlogu Uredbe Vijeća predviđa da otpadni papir koji sadrži nepapirne sastavne dijelove koji su jednaki ili manji od 1,5 % težine suhog zraka prestaje biti otpadom ako se njegovo papirno vlakno namjerava iskoristiti za proizvodnju papira, što je podložno određenim dodatnim kriterijima;

C.  budući da se papir od više materijala koji sadrži više od 30 % nepapirnih dijelova težine suhog zraka sveukupno smatra nepapirnom sastavnicom; budući da uobičajena papirna ambalaža od više materijala sadrži samo 30 % nepapirnih sastavnih dijelova ili manje (24 % polietilena, 6 % aluminija) i stoga se ne bi smatrala nepapirnom sastavnicom; zato bi tok otpadnog papira mogao sadržavati bilo koju količinu papirne ambalaže od više materijala (s njihovim visokim udjelom sastojaka koji nisu papirni kao i nezanemarivim ostacima tekućine, hrane i drugih organskih materijala) i više se ne bi smatrao otpadom nego proizvodom;

D.  budući da je u skladu s člankom 3. točkom 17. Direktive 2008/98/EZ recikliranje svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijali ponovno prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu;

E.  budući da se nacrtom Uredbe određuje da otpadni papir prestaje biti otpadom kad se njegova vlakna namijene za proizvodnju papira, odnosno prije konkretne prerade u tvornici papira; budući da je to kontradiktorno postojećoj definiciji recikliranja koja obuhvaća preradu otpadnih materijala;

F.  budući da je takav otpadni materijal nakon skupljanja i razvrstavanja samo prethodno obrađen (a ne prerađen) i ne može se koristiti a da se dodatno ne preradi;

G.  budući da bi određivanje da otpad prestaje biti otpadom prije recikliranja izazvalo probleme u vezi s velikim brojem postojećih zakona Zajednice kao što su ekološke etikete, javna nabava, ekološki dizajn i Uredba REACH kod kojih se dosad recikliranje smatralo procesom kojemu je cilj dobiti reciklirani proizvod koji se može koristiti te je, osim toga, u suprotnosti s člankom 2. stavkom 2. Odluke Komisije 2011/753/EU u kojoj se prethodna prerada jasno razlikuje od konačnog recikliranja;

H.  budući da u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ određeni navedeni otpad prestaje biti otpadom nakon oporabe, uključujući recikliranje, i ako ispunjava određene kriterije koje treba razraditi u skladu s uvjetima iz ovog članka; budući da ti uvjeti uključuju: a) da su tvari ili predmeti u skladu s aktualnim zakonodavstvom i standardima koji se primjenjuju na proizvode (članak 6. stavak 1. točka c); te b) da upotreba tvari ili predmeta neće dovesti do sveopćih negativnih posljedica po okoliš (članak 6. stavak 1. točka d);

I.  budući da se prag za nepapirni sastavni dio od 1,5 % temelji na europskom standardu EN 643; budući da je taj standard prema studiji Zajedničkog centra za istraživanje osnovni element u trgovini otpadnim papirom i njime je utvrđen popis europskih standardnih razreda otpada; budući da se oslanjanjem na taj standard za određivanje kriterija kad otpad prestaje biti otpadom nedvojbeno krši članak 6. stavak 1. točka (c) Direktive 2008/98/EZ koja se eksplicitno odnosi na standarde primjenjive na proizvode, a ne na standarde primjenjive na otpad;

J.  budući da je za relevantne standarde za papirne proizvode kao što su ISO 1762 za anorganske nečistoće, ISO 5350/1 i 5350/2 za vidljivu prljavštinu i ISO 624 za ekstrakte (ugljikohidrati s malom molekularnom težinom) potrebna razina čistoće od 1 ppm, što je 15.000 puta niže od predložene razine;

K.  budući da je uključivanje papira od više materijala u suprotnosti s izričitom preporukom u studiji Zajedničkog centra za istraživanje u kojoj se slojeviti otpadni papir ne navodi kao kriterij za određivanje kad otpad prestaje biti otpadom zbog toga što predstavlja dodatni intrinzični rizik po okoliš ako se materijal izvozi, pogotovo izvan EU-a;

L.  budući da, kao što je navedeno u članku 49. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, u slučaju izvoza iz EU-a nadležno tijelo za otpremanje u Uniji zahtijeva i nastoji osigurati da se svim izvezenim otpadom upravlja na način koji je dobar za okoliš u trećoj zemlji koja je odredište tog otpada te da, između ostaloga, može dokazati da će se pogonom koji otpad primi upravljati u skladu sa standardima za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša koji su u velikoj mjeri istovjetni standardima utvrđenima zakonodavstvom EU-a;

M.  budući da se, dajući starom papiru, uključujući otpadnom papiru od više materijala, status otpada koji je prestao biti otpadom prije nego što je uopće na odgovarajući način recikliran, osigurava da se tim materijom može slobodno trgovati na svjetskim tržištima te se više neće primjenjivati zaštitne mjere Uredbe o pošiljkama otpada u vezi s upravljanjem koje je dobro za okoliš; budući da izuzimanje otpadnih tokova s velikom razinom nepapirnih materijala (koji bi k tome mogli znatno premašiti prag od 1,5 % zbog neuzimanja u obzir trenutačni papir od više materijala) iz zahtjeva Uredbe o pošiljkama predstavlja velik rizik za kršenje članka 6. stavka 1. točke (d) Direktive 2008/98/EZ u vezi s tim da korištenje tvari neće dovesti do sveopćih negativnih posljedica po okoliš;

N.  budući da će predloženi sustav upravljanja za dokazivanje usklađenosti s kriterijima iz članka 3. nacrta Uredbe Vijeća, a posebno s odredbom da su nepapirni materijali u pošiljkama papira od više materijala namijenjeni oporabi, vjerojatno biti gotovo nemoguće provesti za otpad koji je prestao biti otpad i stoga se njima slobodno trguje, te možda mijenja vlasnika više puta, a u svakom se slučaju na njega više ne odnosi ekološki prihvatljiva obrada dotičnih materijala;

O.  budući da stimuliranje povećanog svjetskog trgovanja tim papirom, koji je navodno prestao biti otpadom zaobilaženjem zaštitnih mjera za okoliš i zdravlje, ne bi imalo samo dodatni negativni učinak na okoliš tijekom prijevoza, nego bi moglo dovesti i do smanjenja europske stope recikliranja papira zbog smanjene dostupnosti otpadnog papira pa bi ga proizvođači papira možda morali zamijeniti, barem djelomično, većom proizvodnjom na temelju netaknutih vlakana s većom potrošnjom energije i s njome povezanim emisijama CO2, što bi opet bilo u suprotnosti s kriterijem da ne smije doći do sveopćih negativnih posljedica po okoliš;

P.  budući da se u Komunikaciji Komisije o „Europi koja učinkovito koristi resurse” navodi strategija da se od EU-a napravi „kružno gospodarstvo” koje se temelji na društvu koje reciklira kako bi se smanjilo stvaranje otpada i kako bi se otpad koristio kao resurs; budući da bi dodatno poboljšanje stopa recikliranja u EU-u moglo ozbiljno ugroziti predložene kriterije za određivanje je li otpad prestao biti otpadom te stoga ne bi bilo u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (d) Direktive 2008/98/EZ;

1.  protivi se usvajanju Uredbe Vijeća o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu;

2.  smatra da nacrt Uredbe Vijeća nije usklađen s ciljem i sadržajem temeljnog akta;

3.  smatra da nacrt Uredbe Vijeća premašuje provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji u skladu s temeljnim aktom;

4.  smatra da Komisija nije na odgovarajući način ocijenila učinak nacrta Uredbe na recikliranje papira, na lanac vrijednosti otpadnog papira, na pošiljke otpadnog papira i na opće učinke nacrta Uredbe na okoliš; potiče Komisiju da ponovo razmotri nacrt Uredbe i poboljša predloženi kriterij o tome kada otpad prestaje biti otpad uzimajući u obzir primjedbe iz ove Rezolucije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 312, 22.11.2008., str. 3.
(2) SL L 190, 12.7.2006., str. 1.
(3) SL L 310, 25.11.2011., str. 11.
(4) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti