Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2742(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0553/2013

Teksty złożone :

B7-0553/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0544

Teksty przyjęte
PDF 216kWORD 55k
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. - Strasburg
Ustanowienie kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2013)0502),

–  uwzględniając raport naukowo-techniczny JRC pt. „Kryteria zniesienia statusu odpadu dla odpadów papierowych: propozycje techniczne” opublikowany w marcu 2011 r.,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy(1), a w szczególności uwzględniając jej art. 6 ust. 1,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów(2), w szczególności jego art. 49,

–  uwzględniając decyzję Komisji 2011/753/UE ustanawiającą przepisy i metody obliczeń w odniesieniu do weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE(3), w szczególności jej art. 2 ust. 2;

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. pt. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii »Europa 2020«” (COM(2011)0021),

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 9 lipca 2012 r. przez komitet, o którym mowa w art. 39 dyrektywy 2008/98/WE,

–  uwzględniając art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(4),

–  uwzględniając art. 88 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit c) Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że określenie kryteriów zniesienia statusu odpadu zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE może być istotnym instrumentem promowania recyklingu i rynku surowców wtórnych, a tym samym zwiększenia efektywnego wykorzystania zasobów;

B.  mając na uwadze, że proponowane rozporządzenie Rady stanowi, iż odpad papierowy o niepapierowej zawartości mniejszej lub równej 1,5 % powietrznie suchej masy przestaje być odpadem, gdy jest przeznaczony do wykorzystania włókien papierowych do produkcji papieru, pod warunkiem spełnienia pewnych dodatkowych kryteriów;

C.  mając na uwadze, że wielomateriałowy papier o zawartości materiałów niepapierowych wynoszącej ponad 30 % powietrznie suchej masy uznaje się w całości za składnik niepapierowy; mając na uwadze, że typowe wielomateriałowe opakowanie papierowe zawiera zaledwie 30 % lub mniej składników niepapierowych (24 % polietylenu, 6 % aluminium) i że w związku z tym nie będzie uznawane za składnik niepapierowy; mając na uwadze, że w rezultacie strumień odpadów papierowych może zawierać dowolne ilości wielomateriałowych opakowań papierowych (przy znacznej zawartości w nich składników niepapierowych oraz pokaźnej zawartości resztek płynów, żywności i znajdujących się na nich innych substancji organicznych) i nie być już postrzegany jako odpad, lecz jako produkt;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE „recykling” jest zdefiniowany jako „jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach”;

E.  mając na uwadze, że w projekcie rozporządzenia moment zniesienia statusu odpadu zdefiniowano jako moment, gdy makulatura zostaje przeznaczona do wykorzystania włókien papierowych do produkcji papieru, a zatem przewidziano, że nastąpi on przed faktycznym jej przetworzeniem w papierni; mając na uwadze, że jest to sprzeczne z obowiązującą definicją recyklingu, która wymaga ponownego przetworzenia odpadów;

F.  mając na uwadze, że takie odpady uzyskane po zebraniu i posortowaniu ulegają jedynie wstępnemu przetworzeniu (a nie ponownemu przetworzeniu) i nie mogą być użyte bez dalszego ponownego przetworzenia;

G.  mając na uwadze, że fakt, iż zgodnie z definicją zniesienie statusu odpadu następuje przed faktycznym recyklingiem, zrodzi problemy w związku z obowiązującym obszernym prawodawstwem wspólnotowym, takim jak przepisy dotyczące oznakowania ekologicznego, udzielania zamówień publicznych, ekoprojektu oraz rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w którym o recyklingu jest mowa jako o procesie, który dotychczas miał prowadzić do uzyskania gotowego do użycia produktu po recyklingu, a także mając na uwadze, że jest to sprzeczne z art. 2 pkt 2 decyzji Komisji 2011/753/UE, gdzie wstępne przetwarzanie wyraźnie odróżniono od ostatecznego recyklingu;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, gdy zostaną poddane procesowi odzysku (w tym recyklingowi) i spełniają ścisłe kryteria opracowane zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule; warunki te brzmią następująco: a) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do produktów (art. 6 ust. 1 lit. c)) oraz b) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego (art. 6 ust. 1 lit. d));

I.  mając na uwadze, że próg zawartości niepapierowej wynoszący 1.5 % jest oparty na europejskiej normie EN 643; mając na uwadze, że zgodnie z raportem JRC norma ta „jest centralnym elementem handlu odpadami papierowymi” i „określa wykaz europejskich standardowych klas odpadów”; mając na uwadze, że oparcie się na tej normie w celu określenia kryteriów zniesienia statusu odpadu bezsprzecznie narusza przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/98/WE, które wyraźnie odnoszą się do „norm mających zastosowanie do produktów”, a nie do norm mających zastosowanie do odpadów;

J.  mając na uwadze, że odnośne normy dotyczące wyrobów papierowych, takie jak ISO 1762 dla zanieczyszczeń nieorganicznych, ISO 5350/1 i 5350/2 dla widocznych zabrudzeń oraz ISO 624 dla ekstraktów (węglowodanów o niskiej masie cząsteczkowej) wymagają czystości na poziomie 1 ppm, a więc 15 000 razy niższym od proponowanego;

K.  mając na uwadze, że włączenie w zakres rozporządzenia papieru wielomateriałowego jest sprzeczne z wyraźnym zaleceniem zawartym w raporcie JRC, w którym wielowarstwowe odpady papierowe wyłączono z zakresu stosowania kryterium zniesienia statusu odpadu ze względu na dodatkowe swoiste zagrożenie dla środowiska powstające w przypadku wywozu tego materiału, szczególnie poza UE;

L.  mając na uwadze, że jak stwierdzono w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w razie wywozu poza granice UE właściwy organ wysyłki w Unii wymaga i podejmuje starania w celu zapewnienia, by wszelkie wywożone odpady były zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie w państwie trzecim miejsca przeznaczenia, m.in. poprzez zdolność wykazania, iż instalacja, która odbiera odpady, będzie zarządzana zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zasadniczo równoważnymi z normami określonymi w przepisach unijnych;

M.  mając na uwadze, że w związku ze zniesieniem statusu odpadu w przypadku zużytego papieru, w tym wielowarstwowych odpadów papierowych, na etapie, gdy jeszcze nie uległ odpowiedniemu recyklingowi, materiał ten będzie przedmiotem swobodnego handlu na światowych rynkach i nie będą już miały zastosowania klauzule ochronne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania ustanowione na mocy rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów; mając na uwadze, że zwolnienie strumieni odpadów o wysokiej zawartości materiałów niepapierowych – która może ponadto znacznie przekraczać próg 1,5 % ze względu na pominięcie papieru wielomateriałowego zdefiniowanego obecnie jako taki – z wymogów zawartych w rozporządzeniu o przemieszczaniu odpadów wyraźnie grozi naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1 lit. d dyrektywy 2008/98/WE zawierających warunek, że zastosowanie danej substancji nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska;

N.  mając na uwadze, że system gospodarowania zaproponowany, aby wykazać zgodność z kryteriami, o których mowa w art. 3 projektu rozporządzenia Rady, a w szczególności z przepisem, który mówi o tym, że materiały niepapierowe w przesyłkach wielomateriałowego papieru maja być przeznaczone do odzysku, będzie prawie niemożliwy do zastosowania do odpadów, które przestały być odpadami i w związku z tym są przedmiotem swobodnego obrotu, prawdopodobnie wielokrotnie przechodzącym z rąk do rąk, i które w każdym razie nie wymagają już przyjaznego dla środowiska przetwarzania odpowiedniego materiału;

O.  mając na uwadze, że ożywienie światowego handlu tym „papierem niebędącym już odpadem” poprzez obejście środków ochronnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony zdrowia miałoby nie tylko dodatkowy negatywny wpływ na środowisko podczas transportu, lecz mogłoby również doprowadzić do spadku europejskiego współczynnika recyklingu papieru ze względu na ograniczoną dostępność odpadów papierowych, a zatem producenci papieru w Europie mogliby musieć zastępować je przynajmniej po części produkcją opartą w większej mierze na włóknach pierwotnych przy większym zużyciu energii i powiązanych z nią emisjach CO2, co znów mogłoby być w sprzeczności z warunkiem unikania ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska;

P.  mając na uwadze, że w komunikacie Komisji „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” przedstawiono strategię na rzecz przekształcenia UE w „gospodarkę obiegową”, która będzie się opierać na społeczeństwie stosującym recykling i dążącym do ograniczenia wytwarzania odpadów oraz wykorzystywania odpadów jako surowca; mając na uwadze, że zaproponowane kryteria zniesienia statusu odpadu mogą poważnie zagrozić dalszemu zwiększeniu współczynników recyklingu w UE, a zatem obecny wniosek nie byłby zgodny z art. 6 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2008/98/WE;

1.  sprzeciwia się przyjęciu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów;

2.  uważa, że ten projekt rozporządzenia Rady jest niezgodny z celem i treścią aktu podstawowego;

3.  uważa, że ten projekt rozporządzenia Rady przekracza powierzone Komisji uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym;

4.  uważa, że Komisja nie przeprowadziła należytej oceny skutków projektu rozporządzenia w sprawie recyklingu papieru, w sprawie łańcucha wartości odpadów papierowych, w sprawie przemieszczania odpadów papierowych oraz w sprawie ogólnego wpływu projektu rozporządzenia na środowisko naturalne; wzywa Komisję do ponownego rozpatrzenia projektu rozporządzenia i ulepszenia proponowanych kryteriów zniesienia statusu odpadu w świetle zastrzeżeń zawartych w niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
(2) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 310 z 25.11.2011, s. 11.
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności