Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2742(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0553/2013

Texte depuse :

B7-0553/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0544

Texte adoptate
PDF 213kWORD 57k
Marţi, 10 decembrie 2013 - Strasbourg
Stabilirea criteriilor prin intermediul cărora se determină condițiile în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind definirea criteriilor de determinare a condițiilor în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind definirea criteriilor de determinare a condițiilor în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2013)0502),

–  având în vedere raportul tehnic și științific al JRC publicat în martie 2011 întitulat „Criterii pentru a nu mai produce deșeuri în cazul deșeurilor de hârtie: propuneri tehnice”;

–  având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive(1), în special articolul 6 alineatul (1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri(2), în special articolul 49,

–  având în vedere Decizia 2011/753/UE a Comisiei de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3), în special articolul 2 alineatul (2);

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011, intitulată „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020” (COM(2011)0021),

–  având în vedere avizul emis la 9 iulie 2012 de către comisia prevăzută la articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

–  având în vedere articolul 5a alineatul (4) litera (e) din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(4),

–  având în vedere articolul 88 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât definirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu în conformitate cu Directiva 2008/98/CE poate constitui un instrument important de promovare a reciclării și o piață pentru materiile prime secundare, putând, astfel, îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor;

B.  întrucât propunerea de regulament al Consiliului stipulează că deșeurile de hârtie cu conținut de materiale străine mai mic sau egal cu 1,5 % din masa uscată la aer nu mai sunt deșeuri atunci când sunt destinate folosirii de fibre de hârtie pentru fabricarea de hârtie, sub rezerva unor criterii suplimentare;

C.  întrucât hârtia multimaterial cu un conținut de materiale străine mai mare de 30% din masa uscată la aer se clasifică în totalitate drept material străin; întrucât un container tipic de hârtie multimaterial are un conținut de doar 30% sau mai puțin de materiale străine (24% polietilenă, 6% aluminiu) și, prin urmare, nu ar fi considerat drept material străin; întrucât, prin urmare, un flux de deșeuri de hârtie ar putea conține orice cantitate de containere de hârtie multimaterial (având în vedere conținutul lor ridicat de materiale străine, precum și conținutul rezidual neneglijabil conex de lichide, alimente și alte materiale organice) și nu ar mai fi considerat deșeu, ci produs;

D.  întrucât în temeiul articolului 3 punctul 17 din Directiva 2008/98/CE, „reciclare” înseamnă „orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri”;

E.  întrucât proiectul de regulament definește momentul de neîncadrare la categoria deșeuri ca fiind momentul în care hârtia recuperată este destinată utilizării fibrelor de hârtie la fabricarea hârtiei, plasându-l, astfel înainte de momentul efectiv al retratării în fabrica de hârtie; întrucât acest lucru intră în conflict cu definiția existentă a „reciclării” care impune retratarea deșeurilor;

F.  întrucât aceste deșeuri obținute după colectare și sortare au fost doar preprocesate (și nu retratate) și nu pot fi folosite fără continuarea procesului de retratare;

G.  întrucât dacă se definește momentul de neîncadrare la categoria deșeuri ca având loc înainte de momentul la care are loc efectiv reciclarea s-ar naște probleme legate cu un corp vast de legislație comunitară existentă, cum ar fi cea privind etichetele ecologice, achizițiile publice, proiectarea ecologică și REACH, unde „reciclarea” a fost și este menționată cu sensul că rezultă într-un produs reciclat gata de utilizare și. de asemenea, întrucât aceasta contrazice articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2011/753/UE a Comisiei, unde preprocesarea este în mod clar diferențiată de „reciclarea finală”;

H.  întrucât în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri în momentul în care au trecut printr-o operațiune de valorificare (inclusiv reciclarea) și îndeplinesc criterii specifice care urmează să fie definite în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul respectiv; întrucât condițiile respective includ că (a) substanța sau obiectul respectă legislația și normele aplicabile produselor [articolul 6 alineatul (1) litera (c)] și (b) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației [articolul 6 alineatul (1) litera (d)];

I.  întrucât valoarea limită de 1,5% pentru materialele străine se bazează pe standardul european EN 643; întrucât, în conformitate cu studiul JRD, acest standard este un element central privind comerțul cu deșeuri de hârtie și specifică o listă de gradații europene standard privind deșeurile; întrucât respectarea acestui standard pentru stabilirea de criterii de încetare a statutului de deșeu încalcă în mod clar articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/98/CE, care face referire în mod explicit la „normele aplicabile produselor”, și nu la normele aplicabile deșeurilor;

J.  întrucât normele relevante privind produsele din hârtie, cum ar fi ISO 1762 pentru impuritățile anorganice, ISO 5350/1 și 5350/2 pentru murdăria vizibilă și ISO 624 pentru carbohidrații cu masă moleculară scăzută impun un nivel de puritate de 1 ppm – o cifră de 15 000 de ori mai mică decât nivelul propus;

K.  întrucât includerea hârtiei multimaterial încalcă recomandarea explicită din studiul JRC; care a exclus deșeurile de hârtie stratificate din domeniul de aplicare al criteriilor de încetare a statutului de deșeu din cauza riscului de mediu intrinsec suplimentar care apare în această situație în cazul în care materialul este exportat, în special în afara UE;

L.  întrucât, în conformitate cu dispozițiile din articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, în cazul exporturilor din UE autoritatea competentă de expediere în Uniune impune și depune eforturi pentru a se asigura că orice deșeu exportat este gestionat într-un mod ecologic rațional în țara terță de destinație, printre altele prin faptul că se poate demonstra că instalația care primește deșeurile va fi exploatată în conformitate cu standardele de sănătate a oamenilor și de protecție a mediului care sunt în mare parte echivalente cu standardele stabilite în legislația UE;

M.  întrucât dacă în cazul deșeurilor de hârtie, inclusiv al deșeurilor de hârtie multimaterial, se acordă statutul de neîncadrare la categoria deșeuri înainte chiar ca acestea să fi fost reciclate cum se cuvine, aceste materiale ar putea fi comercializate liber pe piețele globale și nu s-ar mai aplica garanțiile Regulamentului privind transportul deșeurilor cu privire la gestionarea rațională din punct de vedere ecologic; întrucât acordarea unei derogări de la Regulamentul privind transportarea deșeurilor în cazul fluxurilor de deșeuri ce conțin un procentaj ridicat de materiale străine, care, în plus, ar putea depăși cu mult limita de 1,5% din cauza neîncadrării hârtiei multimaterial la categoria de deșeu riscă în mod clar să ducă la încălcarea articolului 6 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2008/98/CE conform căreia utilizarea substanței nu va produce efecte nocive asupra mediului;

N.  întrucât sistemul de gestionare propus, pentru a demonstra respectarea criteriilor menționate la articolul 3 din proiectul de regulament al Consiliului, și în special a dispoziției conform căreia materialele străine din transporturile de hârtie multimaterial sunt destinate recuperării, va fi probabil aproape imposibil de implementat în cazul deșeurilor care nu se mai încadrează la deșeuri, fiind astfel comercializate liber, intrând într-un posibil circuit de vânzări/cumpărări repetate și în orice caz nemainecesitând o gestionare rațională din punct de vedere ecologic a materialelor în cauză;

O.  întrucât stimularea creșterii comerțului global cu această hârtie despre care se susține că „nu se încadrează la categoria de deșeuri” prin eludarea garanțiilor de protecție a mediului și a sănătății nu numai că ar avea un impact negativ suplimentar asupra mediului în timpul transportului, ci ar și putea duce la o scădere a ratei de reciclare a hârtiei în Europa din cauza disponibilității reduse a deșeurilor de hârtie, astfel încât se poate ajunge la situația în care producătorul de hârtie trebuie să substituie produsul cel puțin parțial printr-o producție crescută de fibre virgine în Europa, ceea ce implică un consum mai mare de energie și emisiile de CO2 aferente, lucru care ar contraveni, din nou, criteriului de a evita efectele globale nocive asupra mediului;

P.  întrucât comunicarea Comisiei privind „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” include o strategie de a transforma economia UE într-o „economie circulară”, bazată pe o societate care reciclează, cu scopul de a reduce generarea de deșeuri și de a folosi deșeurile drept o resursă; întrucât îmbunătățirea în continuare a ratelor de reciclare în UE riscă să fie subminată în mod grav de criteriile propuse privind încetarea statutului de deșeu și, prin urmare, propunerea curentă nu ar respecta articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2008/98/CE,

1.  se opune adoptării Regulamentului Consiliului privind definirea criteriilor de determinare a condițiilor în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile;

2.  consideră că proiectul de regulament al Consiliului nu este compatibil cu obiectivul și conținutul actului de bază;

3.  consideră că proiectul de regulament al Consiliului depășește competențele de executare conferite Comisiei în temeiul actului de bază;

4.  consideră că Comisia nu a evaluat în mod corect impactul propunerii de regulament asupra reciclării hârtiei, a lanțului valorii deșeurilor de hârtie, a transporturilor de deșeuri de hârtie și în ceea ce privește efectele generale ale proiectului de regulament asupra mediului; încurajează Comisia să ia din nou în considerare proiectul de regulament și să îmbunătățească criteriile de încetare a statutului de deșeu propuse în lumina obiecțiilor ridicate în prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(2) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
(3) JO L 310, 25.11.2011, p. 11.
(4) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate