Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2090(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0380/2013

Esitatud tekstid :

A7-0380/2013

Arutelud :

PV 09/12/2013 - 24
CRE 09/12/2013 - 24

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 9.2
CRE 10/12/2013 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0546

Vastuvõetud tekstid
PDF 251kWORD 100k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta resolutsioon rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas (2013/2090(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis(1),

–  võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni ELi eelarvest arenguriikidele antava toetuse tuleviku kohta(2),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni neljanda kõrgetasemelise abi tõhusust käsitleva foorumi kohta(3),

–  võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivide kohta konfliktijärgses olukorras(4),

–  võttes arvesse 2011. aasta juulis Lõuna-Sudaani lähetatud arengukomisjoni teabekogumismissiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni lõpparuannet Lõuna-Sudaanis 9.–15. jaanuaril 2011 toimunud referendumi kohta(5),

–  võttes arvesse koostöölepingut Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000(6) ning mida esmakordselt muudeti Luxembourgis 25. juunil 2005(7) ning seejärel Ouagadougous 22. juunil 2010(8),

–  võttes arvesse 2012. aasta mais Horsensis (Taani) välja antud AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide avaldust olukorra kohta Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis(9),

–  võttes arvesse ELi ja selle liikmesriikide 9. juuli 2011. aasta avaldust Lõuna-Sudaani Vabariigi iseseisvumise kohta(10),

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2013. aasta järeldusi Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta(11),

–  võttes arvesse volinik Kristalina Georgieva 5. juuli 2012. aasta avaldust Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta(12),

–  võttes arvesse humanitaarabi peadirektoraadi poolt Sudaani ja Lõuna-Sudaani jaoks koostatud 2013. aasta humanitaarabi rakenduskava ja selle muudatust(13),

–  võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 18. juuni 2013. aasta avaldust UNISFA (ÜRO ajutised julgeolekujõud Abyeis) rahuvalvaja surmaga lõppenud rünnaku kohta Lõuna-Kordofanis(14), 1. mai 2013. aasta avaldust konflikti kohta Sudaanis Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariikides(15) ning 8. jaanuari 2013. aasta avaldust kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevuse hiljutise lõpetamise kohta Sudaanis(16),

–  võttes arvesse ELi delegatsiooni 25. juuli 2013. aasta kohapealsest avaldust Lõuna-Sudaani Vabariigi valitsuse laialisaatmise kohta presidendi poolt(17),

–  võttes arvesse 10. aprilli 2010. aasta Dili deklaratsiooni rahu tagamise ja riigi ülesehitamise kohta(18),

–  võttes arvesse 2011. aasta detsembris Busanis toimunud neljandal kõrgetasemelisel abi tõhusust käsitleval foorumil esitatud ebakindlate riikidega sõlmitavat koostöökokkulepet(19),

–  võttes arvesse OECD 2011. aasta aruannet rahvusvahelise tegevuse kohta ebakindlates riikides – Lõuna-Sudaani Vabariik(20),

–  võttes arvesse 2011. aasta ülemaailmset arenguaruannet „Konflikt, julgeolek ja areng”(21),

–  võttes arvesse 31. juulil 2013 avaldatud Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga tegeleva Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoni (AUHIP) aruannet(22),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 8. märtsi 2013. aasta avaldust turvalise demilitariseeritud piiritsooni loomise kohta Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel ning ühise piirikontrolli ja jälgimismehhanismi käivitamise kohta(23),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogus 27. juunil 2013. aastal vastu võetud resolutsiooni „Lõuna-Sudaanile antav tehniline abi ja suutlikkuse suurendamine inimõiguste valdkonnas” (A/HRC/21/L.7/Rev.1),

–  võttes arvesse 28. juunil 2011. aastal allkirjastatud raamkokkulepet Sinise Niiluse ja Lõuna-Kordofani osariikide poliitilise ja julgeolekukorralduse kohta,(24)

–  võttes arvesse järeldusi ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruannete kohta, mis esitati ÜRO inimõiguste nõukogu 21. ja 23. istungil(25),

–  võttes arvesse 27. septembril 2012. aastal Addis Abebas sõlmitud kokkuleppeid Sudaani Vabariigi ja Lõuna-Sudaani Vabariigi vahel(26),

–  võttes arvesse Amnesty Internationali 2013. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(27),

–  võttes arvesse Human Rights Watchi aruannet „This old man can feed us, you will marry him” (see vana mees suudab meid ära toita, seega sa pead temaga abielluma)(28),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0380/2013),

A.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1996 (2011) peeti kiiduväärseks Lõuna-Sudaani Vabariigi loomist 9. juulil 2011, ning arvestades, et ÜRO Peaassamblee hääletas 14. juulil 2011 Lõuna-Sudaani liikmesriigiks võtmise üle (A/RES/65/308);

B.   arvestades, et üle Saheli Aafrika Sarveni ulatuvat ebaturvalist ja arengus maha jäänud ala, kus ei järgita häid valitsemistavasid, saab aidata üksnes kõikehõlmavat lähenemisviisi kasutades;

C.  arvestades, et äsja loodud Lõuna-Sudaan on ühtlasi üks maailma vaesemaid riike, mille elanikkonnast 50% elab allpool vaesuspiiri, ning arvestades, et Lõuna-Sudaan loodi ebastabiilses piirkonnas sõja tagajärjel ning see võib riigina läbi kukkuda, kui rahvusvaheline üldsus ja kohalikud sidusrühmad ei tee koostööd sellise ühise strateegia väljatöötamiseks, mille abil muuta see demokraatlikuks ja kaasavaks riigiks;

D.  arvestades, et julgeolekusektori reformi suhtes on võetud meetmeid, näiteks on asutatud Lõuna-Sudaani riiklik politseiteenistus (SSNPS), riiklik julgeoleku- ja desarmeerimisnõukogu (NSDC) ning demobilisatsiooni- ja reintegratsiooninõukogu (DRC);

E.  arvestades, et uue Lõuna-Sudaani riigi heaolu ja jätkusuutlikkus sõltub suurel määral konstruktiivsetest ja rahumeelsetest suhetest kõikide naaberriikide, eriti Sudaani Vabariigiga, ning nimetatud kahe riigi suutlikkusest lahendada oma erimeelsused, leppida kokku toimivates lahendustes ja rakendada neid (eelkõige seoses piirkonfliktide, naftatulude, Abyei lõpliku staatuse, riigivõla ja kodakondsusega);

F.  arvestades, et riigi ülesehitamiseks ja tugevdamiseks on vaja pikaajalist nägemust ning rahvusvahelise üldsuse kindlat, prognoositavat ja stabiilset osalust;

G.  arvestades, et kuigi uus riik seisab silmitsi paljude tõsiste probleemidega, on Lõuna-Sudaan teinud pärast üldise rahukokkuleppe jõustumist 2005. aastal peamiste arengunäitajate osas märkimisväärseid edusamme, muu hulgas on algharidust omandavate laste arv kasvanud kuus korda, väikelaste suremus vähenenud 25% võrra ning loodud on olulised avaliku sektori asutused nii üleriigilisel kui ka osariikide tasandil;

H.  arvestades, et lapsed on Lõuna-Sudaani mõjutava ebakindluse ja konfliktide kõige esimesed ohvrid; arvestades, et laste ja naiste vastu pannakse toime seksuaalset vägivalda ning et relvastatud rühmitused värbavad ka lapsi;

I.  arvestades, et demokraatia ülesehitamine on kõikehõlmavam, kui konfliktide lahendamisse ja poliitilisse otsustusprotsessi kaasatakse ka rohkem naisi;

J.  arvestades, et Lõuna-Sudaan sõltub suurel määral naftatootmisest, mis annab riigi tuludest ligikaudu 88%, ning see on täielikult seotud ekspordiga Sudaani Vabariiki; arvestades, et see liigsuur sõltuvus ohustab uue riigi majandust ja avaldab riigile survet, ning arvestades, et see põhjustab täiendavaid pingeid ja isegi konflikte eelkõige Sudaaniga, aga ka etniliste rühmade vahel, nagu on juhtunud kahe viimase aasta jooksul; arvestades, et Lõuna-Sudaan on sõlminud kokkulepped naaberriikide Keenia, Etioopia ja Djiboutiga, et uurida võimalusi kahe uue naftajuhtme ehitamiseks riigi naftaväljade ning Adeni lahe ja India ookeani vahele;

K.  arvestades, et Lõuna-Sudaan jäi valitsuse otsuse tõttu peatada naftatootmine rohkem kui aastaks, aga ka naftajuhtmete sulgemise tõttu Sudaanis ilma ühest peamisest tuluallikast ja see põhjustas riigis tõsise finantskriisi, millele järgnesid üha rangemad kokkuhoiumeetmed;

L.  arvestades, et 2013. aasta ressursside haldamise indeksi (Resource Governance Index) alusel paigutub Lõuna-Sudaan 58 riigi hulgas 50. kohale, sest kuigi tema „naftasektori läbipaistva juhtimise edendamiseks loodud ulatuslik õigusraamistik” on pälvinud tunnustust, ei ole riigi ametivõimud suutnud avaldada sektori kohta teavet ega luua nõuetekohaseid järelevalve- ja auditeerimismehhanisme;

M.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus on Lõuna-Sudaani iseseisvust ja jätkusuutlikkust ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut poliitiliselt ja materiaalselt märkimisväärselt toetanud, ning arvestades, et ELil on olnud selles väga positiivne roll; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on lubanud luua Lõuna-Sudaani iseseisvumise korral tiheda ja pikaajalise partnerluse Lõuna-Sudaani Vabariigi ja selle elanikega;

N.  arvestades, et 23. mail 2011 kiitis nõukogu heaks 200 miljoni euro suuruse finantspaketi eraldamise Lõuna-Sudaani jaoks, et rahastada ELi panust seoses Lõuna-Sudaani jaoks aastateks 2011–2013 koostatud ühise riigistrateegia dokumendiga (tegevusstrateegia);

O.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus ja rahvusvahelised humanitaarabiorganisatsioonid on väga kiiresti reageerinud vajadusele leevendada piirkonna inimeste kannatusi, kuigi mässulised ja Sudaani valitsus takistavad nende pääsu teatavatesse piirkondadesse, ning arvestades, et EL on andnud ja annab ka edaspidi märkimisväärses ulatuses humanitaarabi (muu hulgas eraldati üksnes 2012. aastal 110 miljonit eurot);

P.  arvestades, et Lõuna-Sudaani pikemaajalised arenguväljavaated ja riigi ülesehitamise võimalused on lahutamatult seotud Aafrika Sarve piirkondlike suhetega, mille raames tuleks esmajoones lahendada julgeolekuprobleemid naaberriigi Sudaaniga (muu hulgas Darfuri, Kordofani ja Sinise Niiluse piirkonna suhtes) ja tegeleda majanduse integreerimisega muude piirkondlike partneritega;

Q.  arvestades, et Lõuna-Sudaan on üks esimesi riike, kus rakendatakse – kooskõlas Lõuna-Sudaani arengukavaga – Euroopa välisteenistuse, komisjoni ja ELi liikmesriikide ühist kava, nimelt 2011. aasta detsembris kokku lepitud ELi ühist riigistrateegia dokumenti, mis hõlmab kokku 830 miljoni euro ulatuses arenguabi;

R.  arvestades, et Lõuna-Sudaan ei ole veel ühinenud Cotonou lepinguga, kuna Lõuna-Sudaani valitsus peab murettekitavaks selle võimaliku mõju suhetele Sudaani Vabariigiga; arvestades, et Cotonou lepinguga ühinemine ei kohustaks Lõuna-Sudaani ühinema koheselt Rooma statuudiga; arvestades, et selline vastumeelsus Cotonou lepinguga ühinemise suhtes toob kaasa probleeme 11. Euroopa Arengufondist antava ELi abi kavandamisel 2014. aastast edasi ning seetõttu võib Lõuna-Sudaan abist ilma jääda (seejuures mitte üksnes riiklikest eraldistest, vaid ka piirkondlikest vahenditest ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) arvestatavatest ressurssidest, mille abil aidataks parandada riigi taristut ja piirkondlikku majandusintegratsiooni); arvestades, et Cotonou lepingu ratifitseerimine võimaldaks Lõuna-Sudaanil suurendada oma suutlikkust meelitada ligi Euroopa erasektori investeeringuid; arvestades, et täiendavad rahalised vahendid, millele Lõuna-Sudaan saaks juurdepääsu pärast Cotonou lepinguga ühinemist, aitaksid kaasa ka Addis Abeba kokkuleppe rakendamisele;

S.  arvestades, et nõukogu nimetas Rosalind Marsdeni 2010. aasta augustis Euroopa Liidu eriesindajaks (ELi eriesindajaks) Sudaanis ning laiendas ja pikendas tema volitusi hiljem, kuid 2013. aasta juunis nõustuti tema mandaati pikendama üksnes neljaks kuuks (31. oktoobrini 2013), et anda seejärel asjaomane pädevus üle ELi eriesindajale Aafrika Sarve piirkonnas, kuigi Rosalind Marsden on teinud silmapaistvat tööd ning tal on oluline roll ELi eri vahendite mõju suurendamisel, aga lisaks ka suur mõju piirkonnas toimuvatele arengutele; arvestades, et ilma Sudaani ja Lõuna-Sudaani määratud ELi eriesindajata jääb EL rahvusvahelistes läbirääkimistes ja jõupingutustes kõrvalisse rolli;

T.  arvestades, et Euroopa Liit on andnud abi Aafrika Liidu kõrgetasemelisele komisjonile, mille esimees on endine Lõuna-Aafrika Vabariigi president Thabo Mbeki, ning ÜRO missioonidele, sealhulgas ÜRO missioonile Sudaanis (UNMIS), ÜRO missioonile Lõuna-Sudaani Vabariigis (UNMISS), Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsioonile Darfuris (UNAMID) ning ÜRO ajutistele julgeolekujõududele Abyeis (UNISFA);

U.  arvestades, et G7+ riikide rühmas (sh Lõuna-Sudaan) ning rahutagamise ja riigi ülesehitamise teemalise rahvusvahelise dialoogi raames töötati välja uus kokkulepe tegevuse kohta ebakindlates riikides ning 2011. aasta detsembris Busanis toimunud neljandal kõrgetasemelisel abi tõhusust käsitleval foorumil kiitsid selle heaks EL ja veel 36 riiki;

V.  arvestades, et 2013. aasta aprillis toimus Washingtonis majanduspartnerluse foorum, kus kuulutati välja nn uus kokkulepe („New Deal Compact”), milles kehtestatakse rahvusvahelise üldsuse uute kohustuste raamistik Lõuna-Sudaanile arenguabi andmiseks;

W.  arvestades, et riigi ülesehitamise ja arengu suhtes tehtud välised jõupingutused saavad edukad olla üksnes siis, kui Lõuna-Sudaani juhid on pühendunud usaldusväärse, reageeriva ja kaasava valitsemise kujundamisele, kui nad on võimelised seda saavutama ning kui nad suudavad ka lühiajalistest või klientelistlikest huvidest üle olla; arvestades, et Lõuna-Sudaan ei ole veel seotud kõikide valitsemistavade näitajatega ning et korruptsiooni ulatuse kohta riigis on veel vähe kvantitatiivseid andmeid; arvestades, et korruptsioon on rahvusvahelise üldsuse, st nii era- kui ka avaliku sektori jaoks vastuvõetamatu ning seetõttu tuleb tagada, et abi andmine või investeeringud ei tooks kaasa ega soodustaks kahjulikke tavasid;

X.  arvestades, et sotsiaalkindlustussüsteem on puudulik ning et juurdepääs teenustele, näiteks tervishoiule, elektrile ja veele, on endiselt äärmiselt piiratud; arvestades, et mõnede hinnangute kohaselt on ainult kolmandikul elanikkonnast juurdepääs puhtale joogiveele, ning arvestades, et veele juurdepääsuga seotud küsimused on süvendanud kogukondlikke konflikte;

Y.  arvestades, et Lõuna-Sudaani naiste ja tüdrukute seas on emade suremus maailma kõrgeim ning et Lõuna-Sudaanis sureb sünnituse ajal või vahetult pärast sünnitust üks naine seitsmest(29); arvestades, et emade suremust põhjustavad peamiselt infektsioon ja/või verekaotus, ning arvestades, et Lõuna-Sudaanis on põhilistest meditsiinivahenditest ning kvalifitseeritud meditsiiniõdedest ja ämmaemandatest suur puudus;

Z.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis sunnitakse hinnanguliselt 48% 15–19-aastastest tütarlastest abielluma ja teatatud on juhtudest, kus abielluma on sunnitud ka 12-aastaseid tütarlapsi, ning arvestades, et see mõjutab otseselt tüdrukute kooli registreerimist – ainult 39% algkooliõpilastest ja 30% teise astme haridust omandavatest õpilastest on tüdrukud;

AA.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis järgitavas kaasavarasüsteemis on juurdunud arusaam, mille järgi on naine tema isa või abikaasa omand;

AB.  arvestades, et koduvägivalda peetakse kogu Lõuna-Sudaanis põliseks sotsiaalseks normiks, ja arvestades, et 82% naistest ja 81% meestest usuvad, et naine peaks taluma koduvägivalda ja mitte rääkima probleemidest väljaspool perekonda(30);

AC.  arvestades, et hinnangute kohaselt on kirjaoskamatuse määr üle 80% (maailma kõrgeim naiste kirjaoskamatuse määr), samas kui tütarlaste juurdepääs haridusele on maailma madalaim (tüdrukud moodustavad õpilastest kõigest 25%); arvestades, et õpetajaid napib;

AD.  arvestades, et õpetajaid napib ning et riigis on äärmiselt suur vajadus kutsekvalifikatsiooniga inimeste järele, aga ka haridus- ja koolitusasutuste järele, et toota kvalifitseeritud tööjõudu;

AE.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis on tohutult haritavat maad, mis tähendab, et põllumajandus võib luua tulusaid kaubandusvõimalusi ja kohalikul tasandil ka töökohti, samuti võib see aidata leevendada Lõuna-Sudaani enda toidunappust ja pikemas perspektiivis naaberriikide toiduvajadusi;

AF.  arvestades, et naistel on otsustavalt tähtis roll toiduga kindlustamatuse vähendamisel ja toitumisalase olukorra parandamisel, samuti võivad nad hoogustada põllumajandustootmist;

AG.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis puudub peaaegu täielikult püsiv transporditaristu (maanteed, raudteed ja siseveeteed); arvestades, et selle taristu väljatöötamine on vajalik riigi majanduskasvu ergutamiseks, kaubanduse ja turulepääsu edendamiseks ning töökohtade loomiseks;

AH.  arvestades, et hinnangute kohaselt on Lõuna-Sudaani pinnasesse jäänud kodusõjast miljoneid maamiine ja muud lõhkemata lahingumoona;

AI.  arvestades, et sisejulgeolek on Lõuna-Sudaani jaoks endiselt üks kõige teravamaid probleeme, kuna mitmed vähemintensiivsed konfliktid põhjustavad tõsiseid humanitaarolukordi; arvestades, et korduvalt on antud teada, et Lõuna-Sudaani julgeolekujõud panevad tsiviilelanike desarmeerimiskampaaniate käigus toime kuritarvitamisi, sh kohtuväliseid tapmisi, vägistamisi ja piinamisi; arvestades, et pärast 2005. aastat demobiliseerimise, desarmeerimise ja taasintegreerimise valdkonnas tehtud jõupingutused on jäänud toppama, ning arvestades, et sõjaveteranide jaoks puudub endiselt vastuvõetav pensioniskeem;

AJ.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis valitseb arvestatav toiduga kindlustamatuse oht, mis puudutas käesoleval aastal juba 4,1 miljonit elanikku; arvestades, et juurdepääs tervishoiuteenustele on äärmiselt piiratud, meditsiinitöötajatest ja ravimitest on puudus ning konfliktide tõttu ümberasustatud elanikkond vajab humanitaarabi; arvestades, et Lõuna-Sudaanis on alla viieaastaste väikelaste ja emade suremus maailma kõrgeim;

AK.  arvestades, et 2013. aasta Piirideta Ajakirjanike maailma ajakirjandusvabaduse indeksi arvestuses langes Lõuna-Sudaan 12 kohta – 180 riigi seas 124. kohale;

AL.  arvestades, et Aafrika Sarve piirkonna pikaajaline ja püsiv stabiilsus saab põhineda üksnes tugevatel institutsioonidel, kodanikuühiskonna asjakohasel rollil ja tegutsemisvõimalustel, õigusriigi põhimõttel, inimõiguste ja eelkõige sõnavabaduse austamisel ning kogu ühiskonna headel majanduslikel väljavaadetel; arvestades, et Lõuna-Sudaani eraldumine Sudaanist on väidetavalt põhjustanud religioosse konflikti; arvestades, et arvukalt pagulasi on põgenenud Sudaanist valdavalt kristlikku Lõuna-Sudaani; arvestades, et juunis 2013 oli Sudaanist Lõuna-Sudaani ümber asunud pagulasi hinnanguliselt 263 000(31);

AM.  arvestades, et ajakirjanikke on sageli ähvardatud, vahistatud ja süüdistust esitamata kinni peetud; arvestades, et julgeolekujõud on ajakirjanikke väidetavalt taga kiusanud ja ebaseaduslikult kinni pidanud; arvestades, et Lõuna-Sudaani ametivõimud ei ole suutnud viia läbi kiireid, tõhusaid ja erapooletuid uurimisi ajakirjanike vastu suunatud rünnakute suhtes või selliste juhtumite puhul nagu valitsuse kriitiku ja ajakirjaniku Isaiah Abrahami tapmine;

AN.  arvestades, et kohtusüsteemi nõrkus on toonud kaasa tõsiseid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et õiguselukutsete esindajaid on selgelt vaja inimõiguste valdkonnas koolitada; arvestades, et karistamatusega tegelemiseks on vaja suurendada teadmisi põhiliste inimõiguste kaitse vahendite kohta, et aidata kaasa nende kohaldamisele; arvestades, et õigusabi puudub kriminaalkohtusüsteemis peaaegu täielikult;

AO.  arvestades, et Lõuna-Sudaani ametlik riigikeel on inglise keel, kuid valdavalt kirjaoskamatu Lõuna-Sudaani elanikkond seda ei räägi; arvestades, et valdavalt kasutatakse inglise keelt avalike teenuste puhul, kohtusüsteemis, eraettevõtetes ja riigi peamistes meediakanalites; arvestades, et Lõuna-Sudaani eri etnilised rühmad kasutavad rohkem kui 60 keelt ja dialekti; arvestades, et keel on riigi sidususe tagamisel kõige olulisem tegur, mistõttu on oluline ka asjakohane keelepoliitika;

AP.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis jätkatakse surmanuhtluse kasutamist, kuni riigi põhiseadusesse ei tehta asjakohaseid muudatusi;

AQ.  arvestades, et ligikaudu pooled kõikidest 15–19 aastastest Lõuna-Sudaani tütarlastest on abielus ning et laste abielude tava toob kaasa suurema kehalise, seksuaalse, psühholoogilise ja majandusliku kuritarvitamise ohu;

AR.  arvestades, et naiste võrdväärne osalemine avalikus elus on põhiseadusest tulenev õigus, mida toetatakse kvoodisüsteemiga (kohustuslik 25%); arvestades, et kuigi Lõuna-Sudaani valitsus on pühendunud naiste osaluse suurendamisele avalikus elus, on selles vallas tehtud vähe edusamme; arvestades, et Lõuna-Sudaani naiste tõhus kaasamine rahu taastamisse, valitsemisse ja majanduse arengusse võib aidata tugevdada riigis rahu ja julgeolekut;

1.  peab tervitatavaks kõige hiljutisemaid märke Lõuna-Sudaani ja Sudaani Vabariigi valitsuste vaheliste pingete leevemisest, mida oli näha Lõuna-Sudaani presidendi visiidi ajal Sudaani Vabariiki 2013. aasta septembri alguses ning selleaegsetest mõlema poole hea tahte avaldustest; rõhutab, et mõlema riigi majanduslik ja sotsiaalne areng sõltub suurel määral nendevahelistest rahumeelsetest ja koostööpõhistest suhetest;

2.  kutsub mõlema riigi valitsusi ja rahvusvahelist üldsust üles jätkama ja tugevdama jõupingutusi, et lahendada pärast 2005. aasta üldise rahukokkuleppe aegumist ja Lõuna-Sudaani iseseisvumist (2011. aasta juulis) lahendamata jäänud probleemid, mis takistavad heanaaberlike suhete loomist; kutsub samuti üles hoiduma täielikult ähvarduste ja sõjalise jõu kasutamisest ning mitteametlike relvajõudude toetamisest piirkonnas;

3.   nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani ametivõimud järgiksid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2109, tagaksid õigusriigi põhimõtte järgimise, täidaksid oma kohustust kaitsta tsiviilisikuid ja austaksid oma kodanike põhiõigusi; kutsub lisaks Lõuna-Sudaani ametivõime üles suurendama pingutusi, et lahendada traditsiooniliselt maapiirkondades aset leidvate kariloomade sagedaste ja vägivaldsete varguste probleemi;

4.  väljendab kahetsust selle üle, et Aafrika Liidu poolt Hartumis ja Jubas asuvatele valitsustele antud soovitust korraldada vaidlusaluse Abyei piirkonna üle 2013. aasta oktoobris referendum ei võetud arvesse; kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime üles tagama, et messiria nomaadid saavad referendumil osaleda, kuna Hartum on muidu referendumi korraldamise vastu; tunneb heameelt Lõuna-Sudaani ametivõimude avalduse üle, milles juhitakse tähelepanu sellele, et messiria hõimul on alati olnud Abyeis vaba juurdepääs veele ja karjamaadele ning et see õigus jääb neile ka tulevikus;

5.  teeb ettepaneku, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani valitsused pöörduksid viimase instantsina Rahvusvahelise Kohtu poole, et lahendada Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelised lahendamata piiriküsimused õiguslikult ja rahumeelselt;

6.  nõuab tungivalt, et Sudaani Vabariik ja Lõuna-Sudaani Vabariik järgiksid täielikult 2012. aasta septembri Addis Abeba kokkulepet;

7.  väljendab veel kord toetust Euroopa Liidu piirkondlikule tegevusele, mis lähtub Aafrika Sarve jaoks kavandatud ELi strateegilisest raamistikust ning Sudaani ja Lõuna-Sudaani suhtes järgitavast terviklikust käsitusest; juhib tähelepanu ka Saheli piirkonna geograafilisele kattuvusele ning läbipõimunud poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele; nõuab seetõttu, et Euroopa Liit koordineeriks oma strateegiat tõhusamalt, pidades silmas piirkonda laiemalt ning seostades omavahel eelkõige Aafrika Sarve jaoks kavandatud ELi strateegilise raamistiku ja Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva ELi strateegia eesmärgid ja ulatuse; ergutab võtma mõlemas strateegias tihedalt seotuna arvesse inimõigusi; nõuab lisaks, et Euroopa Liit teeks tihedat koostööd ELi eriesindajatega Saheli piirkonnas ja inimõiguste alal ning ELi eriesindajaga Aafrika Sarve piirkonnas, et lahendada piirkonnas seni vinduvad probleemid; nõuab samuti, et EL võtaks endale ülesandeks pidada laiahaardelist dialoogi piirkondlike partneritega, et tõhustada koostööd ja arengut;

8.  tunnustab ja toetab täielikult ELi Sudaani ja Lõuna-Sudaani eriesindaja ja muude ELi partnerite tegevust; kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles algatama ja/või jätkama konstruktiivset dialoogi mõlema riigiga ning samuti aitama Sudaani ja Lõuna-Sudaani rahva tuleviku huvides kaasa laiaulatuslikule riiklikule dialoogile;

9.  nõuab tungivalt, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani ametivõimud rakendaksid täies ulatuses üldist rahukokkulepet, milles kutsutakse mõlemat riiki üles lahendama võimu jagamise, kodakondsuse, naftatulude ja võla jagamise küsimused; rõhutab, et vaatamata Sudaani (Hartum) ja Lõuna-Sudaani (Juba) valitsuste vahelistele olulistele eriarvamustele, eriti seoses vastuolulise Abyei referendumiga, mis oleks pidanud toimuma 2013. aasta oktoobris, on kahe valitsuse koostöö kohta positiivseid märke, nagu kahe riigi vaheliste kaubanduslepingute sõlmimiseks tehtavate ettevalmistuste raames tehtud algatus, mille eesmärk on võimaldada piiriülest liikumist; tunnustab Aafrika Liidu saavutatud edu Sudaani ja Lõuna-Sudaani presidentide kokkuviimisel eesmärgiga edendada koostöölepingute rakendamist; kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani üles taasalustama läbirääkimisi nafta tarnimise üle põhjaossa;

10.  kutsub Lõuna-Sudaani ja Sudaani üles kasutama parimal võimalikul viisil ära sissetulekut ja potentsiaali, mida piirkonna naftavarud mõlemale riigile pakuvad, ning jõudma kokkuleppele üleminekuaja majandusliku korra lahendamata küsimustes;

11.  rõhutab Addis Abebas 27. septembril 2012. aastal sõlmitud Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelise koostöölepingu ja sealhulgas valdkondlike lepingute olulisust; väljendab samas muret Sudaani valitsuse ühepoolse avalduse üle, milles käsitletakse naftaekspordi lõpetamist Lõuna-Sudaanist ja kõikide valdkondlike kokkulepete külmutamist, sest see meede kahjustab mõlema riigi majandust ja kasvatab piirkondlikke pingeid; nõuab, et mõlema riigi valitsused teeksid koostööd Sudaaniga tegeleva Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoniga, et hakata uuesti täitma koostöölepingut, lõpetada relvastatud mässuliste rühmituste toetamine, pidada täiel määral kinni kokkuleppest turvalise demilitariseeritud piiritsooni kohta, mida valvavad ÜRO ajutised julgeolekujõud Abyeis, ning valmistada ette referendum Abyei edasise staatuse kohta;

12.  kutsub kõiki Lõuna-Sudaani rühmitusi ja sidusrühmi üles töötama välja ühise nägemuse riigist ja selle rahumeelsest, jõukast ja õiglasest arengust; teeb Lõuna-Sudaani valitsusele ettepaneku kaaluda kaasava riikliku arutelu algatamist, et teha lõpp etniliste kogukondade vahelistele konfliktidele ja luua rahumeelsed suhted;

13.  rõhutab, kui oluline on tõestada Lõuna-Sudaani elanikele nende uue demokraatliku riigi väärtust ja tõhusust, rajades muu hulgas stabiilse valitsuse, mis ei järgi presidendi meelevaldseid määruseid ja tagab täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu lahususe, samuti austades inimõigusi ja meediavabadust, takistades korruptsiooni ja võideldes selle vastu ning osutades avalikke teenuseid ja luues taristu muu hulgas Jubast väljaspool asuvates maapiirkondades; taunib korruptsiooni mõju uuele riigile ja nõuab, et rahvusvahelised rahastajad ja Euroopa Liit hindaksid hoolikalt Lõuna-Sudaani suutlikkust selle probleemiga võidelda; nõuab lisaks, et Lõuna-Sudaan võitleks tugevamini korruptsiooni vastu, sh president Kiiri poolt kõrgete ametnike vastu tehtud algatuste abil, ning ergutaks valitsust rakendama oma arengukava, kasutades selleks muu hulgas majanduse mitmekesistamist, et mitte olla sõltuvuses naftaekspordist;

14.  nõuab Lõuna-Sudaanilt tungivalt ELi ja AKV riikide vahel sõlmitud Cotonou lepingu ratifitseerimist, et ELil oleks võimalik võtta Lõuna-Sudaani ees pikaajalisi arengualaseid kohustusi, ning rõhutab, et Lõuna-Sudaani ühinemine nimetatud lepinguga ei tohiks kuidagi mõjutada leppimist ja konstruktiivseid suhteid Sudaani Vabariigiga, kellel peaks tegelikult olema pikaajaline huvi kõikide naaberriikide heaolu ja arengu vastu;

15.  kutsub Lõuna-Sudaani üles ratifitseerima viivitamatult inimõiguste kaitsmist käsitlevad rahvusvahelised lepingud;

16.  kutsub peamisi rahvusvahelisi partnereid, eelkõige ELi liikmesriike, komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles pühenduma jätkuvalt Lõuna-Sudaani arengule ja ülesehitamisele ning kõikide elanike julgeoleku tagamisele; rõhutab vajadust siduda rahu kindlustamine, sealhulgas minevikuga tegelemine, riigi ülesehitamise alaste jõupingutustega, et tagada riigi kestlik ülesehitamine; toetab uue kokkuleppe (New Deal) kontekstis ELi kui peamise partneri osalust riigi ülesehitamise kokkuleppe (State Building Compact) kaudu;

17.  kutsub peamisi rahvusvahelisi partnereid, eelkõige ELi liikmesriike, komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles pühenduma jätkuvalt Lõuna-Sudaani arengule ja ülesehitamisele ning kõikide elanike julgeoleku tagamisele; toetab uue kokkuleppe (New Deal) kontekstis ELi kui peamise partneri osalust riigi ülesehitamise kokkuleppe (State Building Compact) kaudu;

18.  rõhutab, kui oluline on mitmepoolsete partnerite ja rahastajatega koostööd tegeva Euroopa Liidu toetus Lõuna-Sudaani demokratiseerimiseks; väljendab sellega seoses heameelt, et Euroopa Liit eraldas Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile rahalist abi (4,9 miljonit USA dollarit), mis lihtsustab eri suguharude ja klannide vahelist suhtlust ja dialoogi selle üle, kuidas jagada piiratud ressursse (vesi, karjamaa) olukorras, kus kogukondadevaheline vägivald on kasvamas; peab kiiduväärseks ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (Unesco) tegevust Lõuna-Sudaani riigiloome jaoks väga oluliste ajalooarhiivide säilitamisel; kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles allkirjastama ja ratifitseerima võimalikult kiiresti keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni, kuna keemiarelvade küsimus muutub rahvusvahelise üldsuse jaoks üha tundlikumaks, ning allkirjastama ja ratifitseerima ka muud relvastuskontrolli ja desarmeerimisalased kokkulepped, sh need, mille eesmärk on takistada väike- ja kergrelvade ebaseaduslikku ja kontrollimatut levikut;

19.  tuletab meelde, et mis tahes eelarvetoetuse andmine arenguriikidele eeldab nõuetekohaseid riskijuhtimisvahendeid, sellega tuleks täiendada teisi abiandmise viise ning lisaks peaks olema tagatud parlamendi nõuetekohane kontroll toetust saava riigi eelarve üle, aga ka muud aruandluse vormid ja kodanike osalemine, kusjuures neid meetmeid peavad tagama ja toetama nii riigi valitsus kui ka vastava abi andjad;

20.  julgustab Euroopa välisteenistust, ELi eriesindajat Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis ning komisjoni suurendama teadlikkust ELi positiivse tegevuse kohta seoses Lõuna-Sudaani rahumeelse demokraatiale üleminekuga ning majandusliku ja ühiskondliku arengu toetamisega, samuti parandama sellise tegevuse nähtavust; väljendab muret seoses asjaoluga, et Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga tegeleva ELi eriesindaja mandaadi lõpetamine ajal, mil mitmed 2005. aasta üldises rahukokkuleppes ja 2012. aasta septembri Addis Abeba kokkuleppes sisalduvad kohustused on veel täiel määral täitmata, võib seda nähtavust veelgi kahandada ning vähendada ELi ja selle liikmesriikide mõjujõudu; palub eriesindaja mandaati pikendada, mitte kavandada Sudaaniga seonduvate küsimuste lisamist Aafrika Sarvega tegeleva niigi ülekoormatud eriesindaja pädevuste sekka;

21.  nõuab Aafrika Sarve jaoks kavandatud ELi strateegilise raamistiku ja Sudaani ja Lõuna-Sudaani suhtes järgitava tervikliku lähenemisviisi korrapärast läbivaatamist, et tagada poliitiliste vahendite ja ressursside kohandamine rahuprotsessi toetamiseks ja demokraatia ülesehitamiseks sobivaks, hõlmates ka 2015. aasta parlamendivalimiste ettevalmistused; märgib, et kõnealuse piirkonna ELi eriesindajate edasisi volitusi, sh ametikohtade liitmist puudutavaid otsuseid tuleks käsitleda poliitika sellise läbivaatamise tulemuste ja kohapealse poliitilise tegelikkuse kontekstis;

22.  peab kiiduväärseks asjaolu, et EL on andnud Lõuna-Sudaanile alates selle riigi iseseisvumisest 2011. aastal lisaks humanitaarabile ka 285 miljonit eurot arenguabi (ei hõlma liikmesriikide abi);

23.  palub, et riik ei takistaks vabaühendustel ja humanitaarabiorganisatsioonidel konfliktipiirkondades viibivate inimesteni jõudmist; tuletab meelde, et vabaühenduste ja humanitaarabiorganisatsioonide tegevuse selline takistamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist;

24.  toetab Lõuna-Sudaanile antava ELi abi suunamist põllumajandusele, demokraatlikule valitsemisele ja õigusriigi põhimõtte järgimisele, haridusele ja tervishoiule; märgib, et kuigi õigusaktid ja eeskirjad on olemas, jätab nende rakendamine soovida; peab kiiduväärseks komisjoni püüdeid toetada Lõuna-Sudaani kohtusüsteemi suutlikkuse suurendamist, eelkõige andes tehnilist abi kohtutele ja ülemkohtule; peab kiiduväärseks ELi toetust Lõuna-Sudaani parlamendile;

25.  nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja Lõuna-Sudaani ametivõimud teeksid koostööd kogukondade ja naisorganisatsioonidega, et võimaldada ja edendada naiste ja tüdrukute juurdepääsu haridusele, seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvatele õigustele ja tervishoiuteenustele (sh rasestumisvastased vahendid, HIVi/AIDSi testimine ja ravi);

26.  nõuab ELi rahastatud projektide korrapärast jälgimist ja hindamist, sh seoses edusammudega soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas; nõuab samuti Euroopa Parlamendi teavitamist tulemustest;

27.  nõuab kohalike kogukondade, eriti naiste arvamuste arvessevõtmist, et võimaldada seada projektidele selgemad eesmärgid ja kohandada neid vastavalt kohapealsele olukorrale ja arengule;

28.  kutsub rahvusvahelist üldsust, eelkõige ELi ja liikmesriike üles rõhutama oma välistegevuse raames ja koostöös kohalike partnerite ja vabaühendustega seda, kui oluline on tütarlaste juurdepääs algharidusele ja jõupingutuste tegemine selleks, et vähendada täiskasvanute kirjaoskamatust, mis jätab Lõuna-Sudaani ilma arenguks ja demokraatia tugevdamiseks vajalikust väärtuslikust inimkapitalist;

29.  soovitab luua võimalikult kiiresti haridussüsteemi, mis võimaldaks koolitada kvalifitseeritud töötajaid, et luua ja hallata Lõuna-Sudaani taristut, sh riigi maanteid, eluasemeid, veepuhastussüsteeme, reoveepuhastusjaamu, elektri-, IT- ja telefonivõrke jms;

30.  peab kiiduväärseks ELi toetust Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga tegelevale Aafrika Liidu kõrgetasemelisele komisjonile (AUHIP), kuid nõuab samas selle komisjoni tegevuse läbivaatamist, et hinnata selle tõhusust; peab kahetsusväärseks, et ELi toetus ei ole alati olnud täielikult nähtav;

31.  rõhutab vajadust toetada mehhanisme, mis võimaldaksid naftatulude nõuetekohast ja läbipaistvat jaotamist ja haldamist; kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime ja parlamenti ning rahvusvahelisi partnereid ja Lõuna-Sudaanis tegutsevaid ettevõtteid üles aitama kaasa nimetatud tulude tootmise ja kasutamise läbipaistvamaks muutmisele; peab kiiduväärseks naftatulude haldamise seaduseeelnõu (Petroleum Revenue Management Bill) hiljutist vastuvõtmist parlamendis; nõuab presidendilt selle kiiret heakskiitmist ja seaduse kõigi sätete kiiret rakendamist;

32.  rõhutab vajadust teha Lõuna-Sudaanis kestlikke ja mahukaid investeeringuid taristusse, põhiteenuste osutamisse ja põllumajanduse arengusse; rõhutab, et põllumajanduse arengu esmane eesmärk peaks olema elanikkonna toiduga kindlustatuse tagamine ning riigi majanduse mitmekesistamine, kuid seda võib ohustada viljaka maa kasutuslubade andmine välismaistele eraettevõtetele suure koguse kaupade tootmiseks ja eksportimiseks; toonitab sellega seoses, kui olulised Lõuna-Sudaanis valdavalt tähelepanuta jäetud ning vaidlusi põhjustanud maavaldusküsimused, mis on riigis üks peamisi konfliktide põhjuseid; kutsub ELi üles toetama riigis maa haldusega seotud jõupingutusi ja suurendama maaomandi kindlust, võttes samal ajal arvesse vaidluste lahendamisega seotud kohalikke mitteametlikke kokkuleppeid ja tunnustades tavakohast omandiõigust;

33.  julgustab Lõuna-Sudaani valitsust soodustama majandustegevuse mitmekesistamist ja vähendama sõltuvust naftast; ergutab Lõuna-Sudaani suurendama kohalikku toidutootmist, edendama eksporditööstust ja arendama transporditaristut, et hõlbustada turulepääsu;

34.  juhib tähelepanu võimalikule panusele, mis naised saaksid anda põllumajanduse ja maamajanduse arengusse; ergutab Lõuna-Sudaani võtma meetmeid, et edendada naiste osalust nendes majandusvaldkondades;

35.  tuletab meelde taristu arendamise ja parandamise olulisust, et tagada kogu riigis juurdepääs joogiveele ja parem veevarustus; soovitab edendada hüdroenergiasse tehtavate investeeringute kavandamist;

36.  rõhutab, et kõikide Lõuna-Sudaani elanike julgeoleku tagamine nõuab Lõuna-Sudaani valitsuselt ja selle rahvusvahelistelt partneritelt uusi jõupingutusi, et jätkata relvastatud rühmituste desarmeerimist, demobiliseerimist ja taasintegratsiooni ning viia läbi laiaulatuslik julgeolekusektori reform, mille tulemuseks oleks alalise sõjaväe suuruse ja elukutseliste sõjaväelaste arvu vähendamine, tsiviilkontrolli ja käsuliini täielik järgimine ning inimõiguste suurem austamine relvajõudude poolt; rõhutab, et Lõuna-Sudaani kodanikuühiskonda ja naisühendusi on vaja konstruktiivselt ja tihedalt kaasata, et lahendada ebakindlusega seotud probleemid ja edendada inimõiguste, sh naiste õiguste austamist;

37.  väljendab sügavat muret selle pärast, et valdava osa riigisisestest põgenikest ja pagulastest moodustavad Lõuna-Sudaani relvakonfliktidesse sattunud naised ja lapsed; nõuab tõhusat järelevalvet inimõiguste järgimise üle, sh seksuaalse ja soopõhise vägivalla ning laste vastu suunatud rikkumiste ja väärkohtlemise suhtes; kutsub kõiki vaenupooli üles tegema lõpu rikkumiste toimepanijate karistamatusele;

38.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus tagaks soolise võrdõiguslikkuse ja naiste võimaluse kasutada oma õigusi ja vabadusi ilma igasuguse diskrimineerimiseta (näiteks soo, rassi, usuliste või kultuuriliste veendumuste, rahvusliku kuuluvuse või ühiskondliku tausta alusel);

39.  kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime üles võtma vastu perekonnaseaduse, milles on ette nähtud abiellumisea alampiir ja laste hooldusõiguse tingimused, samuti seaduse, mille abil võidelda soopõhise vägivalla vastu ja tunnistada kuriteoks kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite moonutamine;

40.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus ratifitseeriks konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

41.  kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles jätkama täielikku koostööd ÜRO missiooniga Lõuna-Sudaani Vabariigis (UNMISS) ning aitama kaasa ÜRO mandaadi täitmisele, eelkõige seoses tsiviilisikute kaitsega; nõuab tungivalt, et ÜRO liikmesriigid täidaksid seoses UNMISSiga võetud kohustused, kuid kohandaksid vajaduse korral selle mandaati, võttes arvesse Lõuna-Sudaani ametivõimude järgnevatel aastatel arenevat suutlikkust tagada inimeste julgeolek;

42.  peab üllatavaks, pidades silmas ELi panust ÜRO eelarvesse, et ÜRO ei anna ELile valimisvaatlusmissioonide ajaks eesõigusi, mis tagaks ELi vaatlejate kaitse ja võimaldaks neil nõuetekohaselt tegutseda (st tagatud turvaline majutus ja tervishoiu kättesaadavus);

43.  rõhutab, kui oluline on asendada üleminekuperioodi põhiseadus alalise põhiseadusega, lähtudes üldsusega konsulteerimisest ja avalikkuse toetusest; peab murettekitavaks Lõuna-Sudaani valitsuse poliitilise tahte puudumist; tuletab valitsusele tungivalt meelde, et presidendi määruse kohaselt on valitsusel kohustus korraldada põhiseaduse läbivaatamine, ning kutsub valitsust üles tegema seda enne 2015. aasta kontrolli; kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles osalema omavastutusel ja kohalikel algatustel rajanevas põhiseaduse väljatöötamise protsessis, kuhu peavad olema kaasatud kõik ühiskonnarühmad, sealhulgas naised ja äärepoolseimates piirkondades elavad inimesed, ning toetama seda protsessi; nõuab, et Euroopa Liidu delegatsioon Jubas tagaks 2015. aasta presidendivalimiste eel Euroopa Liidu 2011. aasta valimisvaatlusmissiooni aruandes ette nähtud meetmete rakendamise;

44.  väljendab heameelt Lõuna-Sudaani presidendi lubaduse üle saavutada eesmärk, mille kohaselt on valitsuskabinetis vähemalt 25% naisi, ning kutsub presidenti üles suurendama naiste osalust käimasolevas põhiseaduse väljatöötamise protsessis; tuletab meelde, et naistel on konfliktilahendamises, rahu kindlustamises ja stabiilse riigi ülesehitamises otsustav roll; kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime sellega seoses üles tagama, et naised kaasatakse täielikult Sudaaniga käimasolevasse rahu saavutamise protsessi; kutsub rahvusvahelist üldsust üles toetama jätkuvalt naiste osalemist avaliku elu kõikidel tasanditel;

45.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus teeks tegevuskava koostamiseks suuremaid jõupingutusi, et jätkata üleminekuprotsessi põhiseadusliku korra ja õigusriigi täieliku taastamiseni kogu riigis (demokraatlike, vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste korraldamise kaudu 2015. aastal); kutsub ELi ja selle rahvusvahelisi partnereid üles suurendama toetust, võttes arvesse lähenevaid valimisi;

46.  märgib, et korruptsioonivastase võitluse intensiivistamise alaseid jõupingutusi on tehtud 2005. aasta üldisest rahukokkuleppest alates, kuid Lõuna-Sudaani korruptsioonivastase võitluse raamistik on endiselt varases arengujärgus; märgib lisaks, et isegi kui õigusaktid on olemas, võib vähene suutlikkus ning vahendite ja poliitilise tahte puudumine nende rakendamist takistada; julgustab Lõuna-Sudaani ratifitseerima rahvusvahelisi korruptsioonivastast võitlust käsitlevaid konventsioone ning kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime üles töötama välja korruptsioonivastase võitluse integreeritud strateegia ja rakendama seda; rõhutab, et rahvusvaheline üldsus ja EL peaksid toetama Lõuna-Sudaani sellealaseid jõupingutusi, suurendades eelkõige toetust suutlikkuse suurendamisele;

47.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus jõustaks ajakirjandusseaduse, et kaitsta meediavabadust ja ajakirjandussektori tööd uudiste vahendamisel;

48.  kutsub Lõuna-Sudaani riiklikku julgeolekuteenistust üles lõpetama inimõiguste aktivistide ja ajakirjanike tagakiusamine ning ajakirjanike ebaseaduslik kinnipidamine ja tsenseerimine, mis on vastuolus Lõuna-Sudaani põhiseadusega, mille kohaselt peab valitsus tagama ajakirjandusvabaduse;

49.  nõuab Lõuna-Sudaani ametivõimudelt tungivalt kiirete, tõhusate ja erapooletute uurimiste läbiviimist kõikide väidetavate ähvarduste ja rünnakute suhtes, mis on toime pandud inimõiguste aktivistide ja ajakirjanike vastu, ning võtma nende rikkumiste toimepanijad vastutusele vastavalt rahvusvahelistele normidele; peab kiiduväärseks ametivõimude võetud hiljutisi meetmeid, mille eesmärk on uurida süüdistusi, et relvajõudude esindajad on tapnud tsiviilisikuid ja rikkunud inimõigusi;

50.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus teeks kõik endast oleneva, et teha lõpp kohtuvälistele hukkamistele ning teha kindlaks ja võtta vastutusele julgeolekuametnikud, keda süüdistatakse ajakirjaniku Isaiah Abrahami tapmises;

51.  nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani ametivõimud tõhustaksid võitlust karistamatuse vastu, andes kohtu- ja õiguskaitseorganite käsutusse naistevastase vägivalla ennetamise ja vähendamise vahendid ning tagades rikkumiste toimepanijate tulemusliku süüdimõistmise;

52.  soovitab inimõiguste nõukogul luua sisuline Lõuna-Sudaani inimõiguste olukorra järelevalvemehhanism, milleks võib olla näiteks sõltumatu ekspert;

53.  on kindlalt vastu surmanuhtluse kasutamisele mis tahes asjaoludel ning kutsub Lõuna-Sudaani üles võtma konkreetseid meetmeid surmanuhtluse kaotamiseks;

54.  rõhutab, et Lõuna-Sudaani naisi diskrimineeritakse mitmel viisil ja nende põhiõigusi rikutakse, muu hulgas laialt levinud varajaste ja sundabielude, pereõiguse puudumise, naiste piiratud poliitilise osaluse (kõikidel valitsustasanditel) ning seksuaal- ja koduvägivallaga; kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles kaotama igasuguse naiste diskrimineerimise ning võitlema kirjaoskamatuse vastu, parandades naiste juurdepääsu haridusele ja suurendades seeläbi nende osatähtsust ühiskonnas ja uue riigi ülesehitamisel; kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles kehtestama riikliku tegevuskava laste abielude tava lõpetamiseks, edendades muu hulgas laste juurdepääsu haridusele; nõuab, võttes arvesse tavade olulist rolli Lõuna-Sudaani ühiskonnas, et Lõuna-Sudaani valitsus kaotaks sellega seoses igasugused diskrimineerivad naistevastased tavad, tehes näiteks koostööd vabaühendustega, et pakkuda kohtusüsteemi esindajatele inimõiguste alast koolitust;

55.  tunneb heameelt esimese meditsiiniõdede ja ämmaemandate kolledži asutamise üle Juba õppehaiglas, kuid märgib, et emade ja laste tervise olulise paranemise tagamiseks on vaja rohkem kvalifitseeritud meditsiiniõdesid ja ämmaemandaid ning kogu riigis tuleb avada teed ja luua rohkem kõnealusel mudelil põhinevaid tervisekeskusi;

56.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani Vabariigi ja Sudaani Vabariigi valitsustele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani parlamendile, Sudaani parlamendile, Aafrika Liidule ja ÜRO peasekretärile.

(1) ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 49.
(2) ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 38.
(3) ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 80.
(4) ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 74.
(5) http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
(7) ELT L 209, 11.8.2005, lk 27.
(8) ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_en.htm.
(13) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17) http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18) http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.
(19) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, lk 39.
(20) http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21) http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.
(22) http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24) http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26) http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html.
(27) http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013.
(28) http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0.
(29) Humanitaarvaldkonna uudised ja analüüs, 2012. aasta aruanne naiste turvalisuse kohta Lõuna-Sudaanis.
(30) Conflict and Health, märts 2013.
(31) ÜRO pagulaste amet, „CAP for South Sudan, Mid-Year Review 2013”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika