Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2090(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0380/2013

Ingivna texter :

A7-0380/2013

Debatter :

PV 09/12/2013 - 24
CRE 09/12/2013 - 24

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 9.2
CRE 10/12/2013 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0546

Antagna texter
PDF 252kWORD 92k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om världssamfundets insatser på området för utveckling och statsbyggande i Sydsudan (2013/2090(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2012 om situationen i Sudan och Sydsudan(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om EU:s budgetstöd till utvecklingsländer i framtiden(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om utvecklingsperspektiv för freds- och nationsbyggande efter konflikter (4),

–  med beaktande av det undersökningsuppdrag som parlamentets utskott för utveckling genomförde i Sydsudan i juli 2011,

–  med beaktande av slutrapporten från Europeiska unionens valobservatörsuppdrag om folkomröstningen i Sydsudan den 9–15 januari 2011(5),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(6), första gången reviderat i Luxembourg den 25 juni 2005(7) och reviderat igen i Ouagadougou den 22 juni 2010(8),

–  med beaktande av förklaringen från medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om situationen i Sudan och Sydsudan, avgiven i Horsens (Danmark) i maj 2012(9),

–  med beaktande av förklaringen av den 9 juli 2011 från EU och dess medlemsstater om Republiken Sydsudans självständighet(10),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juli 2013 om Sudan och Sydsudan(11),

–  med beaktande av uttalandet av den 5 juli 2012 från kommissionsledamot Georgieva om Sudan och Sydsudan(12),

–  med beaktande av planen för genomförande av åtgärder för humanitärt bistånd för Sudan och Sydsudan för 2013 från generaldirektoratet för humanitärt bistånd och ändringarna till den(13),

–  med beaktande av uttalandena från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 18 juni 2013 om den dödliga attacken mot en FN-soldat i FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa) i Södra Kurdufan(14), av den 1 maj 2013 om konflikten i Sudans delstater Södra Kurdufan och Blå Nilen(15) och av den 8 januari 2013 om den senaste tidens nedläggningar av organisationer i det civila samhället i Sudan(16),

–  med beaktande av uttalandet av den 25 juli 2013 från EU:s delegation på plats, efter det att presidenten hade avskedat hela Republiken Sydsudans regering(17),

–  med beaktande av Dilideklarationen av den 10 april 2010 om en ny vision för freds- och statsbyggande(18),

–  med beaktande av den nya given för engagemang i instabila stater som lades fram vid det fjärde högnivåforumet om stödeffektivitet i Busan i december 2011(19),

–  med beaktande av OECD:s rapport 2011 om internationellt engagemang i instabila stater: Republiken Sydsudan(20),

–  med beaktande av Världsbankens rapport om världens utveckling (2011) om konflikt, säkerhet och utveckling(21),

–  med beaktande av den rapport om Sudan och Sydsudan som Afrikanska unionens högnivåpanel för genomförandet i Sudan offentliggjorde den 31 juli 2013(22),

–  med beaktande av uttalandet av den 8 mars 2013 från talespersonen för FN:s generalsekreterare om upprättandet av den avmilitariserade säkerhetszonen mellan Sudan och Sydsudan och aktiveringen av mekanismen för gemensam gränsverifiering och gränskontroll(23),

–  med beaktande av den resolution om tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad för Sydsudan på människorättsområdet (A/HRC/21/L.7/Rev.1) som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 juni 2013,

–  med beaktande av ramavtalet om de politiska och säkerhetsrelaterade arrangemangen i delstaterna Blå Nilen och Södra Kurdufan som undertecknades den 28 juni 2011(24),

–  med beaktande av slutsatserna i den rapport som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter lade fram för FN:s råd för mänskliga rättigheter vid dess 21:a och 23:e sammanträden(25),

–  med beaktande av de avtal som ingicks den 27 september 2012 i Addis Abeba mellan Republiken Sudan och Republiken Sydsudan(26),

–  med beaktande av 2013 års rapport från Amnesty International om situationen för de mänskliga rättigheterna i Sydsudan(27),

–  med beaktande av rapporten från Human Rights Watch This old man can feed us, you will marry him(28),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl:

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7‑0380/2013), och av följande skäl:

A.  FN:s säkerhetsråds resolution 1996 (2011) välkomnade bildandet av Republiken Sydsudan den 9 juli 2011, och FN:s generalförsamling röstade den 14 juli 2011 för att uppta Sydsudan som medlemsstat (A/RES/65/308).

B.   Det bälte som sträcker sig tvärs igenom Sahel och till Afrikas horn och som karaktäriseras av låg säkerhet, underutveckling och dålig samhällsstyrning kan endast förbättras med hjälp av en övergripande strategi.

C.  Den nya staten Sydsudan är också ett av världens fattigaste länder, där 50 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det finns en risk för att denna nya stat, som har fötts ur en krigssituation och som ligger i en instabil region, misslyckas om inte världssamfundet och lokala aktörer arbetar för att med en gemensam strategi få till stånd en demokratisk stat för alla.

D.  Vissa åtgärder har vidtagits inom ramen för reformen av säkerhetssektorn, till exempel inrättandet av en nationell sydsudanesisk poliskår (SSNPS), ett råd för nationell säkerhet och nedrustning (NSDC) och ett råd för demobilisering och återanpassning (DRC).

E.  Den nya staten Sydsudans välstånd och överlevnadsmöjligheter är i hög grad beroende av dels konstruktiva och fredliga förbindelser med alla grannländer, särskilt Republiken Sudan, dels dessa två länders förmåga att lösa sina meningsskiljaktigheter och enas om och genomföra hållbara lösningar, särskilt i fråga om gränskonflikter, oljeinkomster, Abyeis slutliga status, statsskuld och medborgarskap.

F.  För att kunna möjliggöra statsbyggande och övervinna instabilitet behöver man ett långsiktigt perspektiv och ett starkt, förutsägbart och stabilt engagemang från världssamfundet.

G.  Trots att det nya landet står inför ett stort antal allvarliga utmaningar har Sydsudan gjort avsevärda framsteg vad gäller de viktigaste utvecklingsindikatorerna sedan det övergripande fredsavtalet antogs 2005. Bland annat är antalet barn som börjar grundskolan nu sex gånger större, spädbarnsdödligheten har minskat med 25 procent och viktiga statliga institutioner har inrättats på federal nivå och statsnivå.

H.  Barnen är de främsta offren för den låga säkerheten och konflikterna i Sydsudan. Barn och kvinnor utsätts för sexuellt våld och barn värvas av beväpnade grupper.

I.  När fler kvinnor involveras i konfliktlösningsprocesser och politiskt beslutsfattande utvidgas den demokratiska återuppbyggnaden.

J.  Sydsudan är starkt beroende av oljeproduktion, vilken står för cirka 88 procent av den nationella inkomsten, och är för närvarande helt beroende av Republiken Sudan för sin oljeexport. Detta alltför stora beroende utgör en fara för landets ekonomi, och är också ett sätt att utöva påtryckningar på detta nya land, vilket orsakar ytterligare spänningar och till och med konflikter, framför allt med Sudan, såväl som mellan olika etniska grupper, vilket har visats under de senaste två åren. Sydsudan har ingått avtal med sina grannländer (Kenya, Etiopien och Djibouti) för att se om man kan bygga två nya oljeledningar som förbinder landets oljefält med Adenviken och Indiska oceanen.

K.  Den sydsudanesiska regeringens stopp av oljeproduktionen under mer än ett år och stängningen av oljeledningarna i Sudan ledde till att Sydsudan miste en av sina största inkomstkällor och hamnade i en allvarlig budgetkris, följd av en period med kraftiga åtstramningar, som fortfarande är i kraft.

L.  2013 Resource Governance Index, ett index över länders öppenhet för data som rör oljeutvinning, fastslår att Sydsudan har infört en ambitiös rättslig ram som syftar till att främja en transparent styrning av oljesektorn, men placerar ändå landet på 50:e plats av totalt 58 länder, eftersom landets myndigheter inte har tillhandahållit information om sektorn och inte heller har infört effektiva kontroll- och revisionsmekanismer.

M.  Världssamfundet har gett omfattande politiskt och materiellt stöd till Sydsudans självständighet och överlevnad och till dess ekonomiska och sociala utveckling, och EU har spelat en mycket positiv roll i detta sammanhang. I samband med att Sydsudan utropade sig till en självständig stat lovade EU och dess medlemsstater att utveckla ett nära och långsiktigt partnerskap med Republiken Sydsudan och dess folk.

N.  Den 23 maj 2011 godkände rådet ett finansieringspaket på 200 miljoner euro till Sydsudan, vilket utgjorde EU:s bidrag till det gemensamma landstrategidokumentet (åtgärdsstrategi) för Sydsudan 2011–2013,

O.  Världssamfundet och internationella humanitära organisationer har varit mycket lyhörda för behovet av att lindra det mänskliga lidandet i regionen, trots att rebellgrupper och Sudans regering har nekat dem tillträde till vissa regioner, och EU har gett och fortsätter att ge ett stort humanitärt bistånd, vilket bara för 2012 uppgick till 110 miljoner euro.

P.  Möjligheterna till långsiktig utveckling och statsbyggande i Sydsudan hänger oskiljaktigt samman med det regionala samspelet på Afrikas horn, inte minst arbetet med att hitta en lösning på de säkerhetsrelaterade problemen med grannlandet Sudan (inbegripet delregionerna Darfur, Kurdufan och Blå Nilen) och investeringar i ekonomisk integration med andra regionala partner.

Q.  Sydsudan är ett av de första länderna för vilket gemensam programplanering mellan Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och EU:s medlemsstater, i linje med Sydsudans utvecklingsplan, har satts i verket i form av ett gemensamt EU-landstrategidokument som man enades om i december 2011, med totalt 830 miljoner euro i utvecklingsbistånd.

R.  Sydsudan har ännu inte anslutit sig till Cotonouavtalet, eftersom Sydsudans regering är orolig för att en sådan anslutning skulle påverka landets förbindelser med Republiken Sudan negativt. En anslutning till Cotonouavtalet skulle emellertid inte betyda att Sydsudan genast måste ansluta sig till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Denna ovillighet att ansluta sig till Cotonouavtalet leder till problem för planeringen av EU:s bistånd från den elfte Europeiska regionala utvecklingsfonden från 2014 och framåt, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för Sydsudan, inte bara i fråga om nationella anslag, utan även med tanke på regionala fonder och viktiga resurser från Europeiska investeringsbanken som skulle förbättra landets infrastruktur och regionala ekonomiska integrering. Genom att ratificera Cotonouavtalet skulle Sydsudan också öka sin förmåga att dra till sig investeringar från den europeiska privata sektorn. De ytterligare finansiella medel som Sydsudan skulle kunna få tillgång till efter anslutningen till Cotonouavtalet skulle också bidra till att genomföra de avtal som ingicks i Addis Abeba.

S.  I augusti 2010 utsåg rådet Rosalind Marsden till Europeiska unionens särskilda representant för Sudan, och utvidgade och förlängde senare hennes mandat. I juni 2013 gick rådet emellertid bara med på att förlänga mandatet med fyra månader till och med den 31 oktober 2013, i syfte att integrera det i mandatet för EU:s särskilda representant för Afrikas horn, trots Marsdens utomordentliga arbete, inom ramen för vilket hon har bidragit stort till ett maximalt utnyttjande av EU:s olika instrument och inflytande på utvecklingen i regionen. Utan Europeiska unionens särskilda representant för Sudan/Sydsudan kommer EU att lämnas utanför internationella förhandlingar och insatser.

T.  EU har gett stöd till Afrikanska unionens högnivåpanel, vilken inkluderar Sydafrikas f.d. president, Thabo Mbeki, som ordförande, och till FN:s uppdrag, nämligen FN:s uppdrag i Sudan (Unmis), FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss), FN:s och Afrikanska unionens gemensamma uppdrag i Darfur (Unamid) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa).

U.  G7+-gruppen (inklusive Sydsudan) och den internationella dialogen om fredsbyggande och statsbyggande utformade en ny giv för engagemang i instabila stater, som sedan stöddes av EU och 36 länder vid det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan i december 2011.

V.  I april 2013 anordnades ett forum för ekonomiskt partnerskap i Washington, och där meddelades en överenskommelse om ett kompaktavtal om den nya given med bestämmelser om ett nytt engagemang för världssamfundet avseende stöd till utvecklingen i Sydsudan.

W.  Insatser som organiseras utanför landets gränser för att få till stånd statsbyggande och utveckling kan endast fungera om Sydsudans ledare förbinder sig och är kapabla att utveckla styrelseformer som är baserade på ansvarighet, lyhördhet och delaktighet, och kan bortse från kortsiktiga intressen och klientelism. De flesta samhällsstyrningsindikatorer inkluderar ännu inte Sydsudan, och det finns fortfarande väldigt få kvantitativa uppgifter om korruptionens omfattning i landet. Världssamfundet, såväl den privata som den offentliga sektorn, accepterar inte korruption, och måste därför se till att bistånd och investeringar inte leder eller uppmuntrar till skadliga metoder.

X.  Sydsudan saknar socialt skyddsnät, hälso- och sjukvården är mycket bristfällig och tillgången till elektricitet och vatten är fortfarande mycket begränsad. Enligt vissa bedömningar har endast en tredjedel av befolkningen tillgång till rent vatten, och frågan om tillgång till vatten har förvärrat lokala konflikter.

Y.  Mödradödligheten bland sydsudanesiska kvinnor och flickor är den högsta i världen, och en av sju kvinnor i Sydsudan dör i samband med eller strax efter förlossning(29). De främsta orsakerna till mödradödligheten är infektioner och blödningar, och det råder allvarlig brist på grundläggande medicinsk utrustning och utbildade sjuksköterskor och barnmorskor i landet.

Z.  Enligt beräkningar tvingas 48 procent av alla flickor i åldern 15–19 år i Sydsudan ingå äktenskap, och det rapporteras om att flickor så unga som 12 år har tvingats ingå äktenskap. Detta har en direkt inverkan på flickors skolgång – endast 39 procent av eleverna i lägre grundskolan och 30 procent i högre grundskolan är flickor.

AA.  Uppfattningen att kvinnor ägs av sina fäder eller makar är djupt inrotad i det hemgiftsystem som finns i Sydsudan.

AB.  Våld i hemmet betraktas som en befäst social norm i hela Sydsudan, och 82 procent av kvinnorna och 81 procent av männen anser att kvinnor ska tåla våld i hemmet och hålla problemet inom familjen(30).

AC.  Mer än 80 procent av befolkningen beräknas vara analfabeter (den högsta nivån i världen av analfabetism bland kvinnor), och flickor utgör endast 25 procent av skolbarnen, vilket innebär att landet har världens sämsta tillgång till utbildning för flickor. Det råder också brist på lärare.

AD.  Det råder brist på lärare och det finns ett skriande behov av människor med yrkeskvalifikationer och av utbildningsinstitutioner som kan producera kvalificerad arbetskraft.

AE.  Jordbrukssektorn har mycket stor potential, med tanke på de enorma områdena odlingsbar mark i landet. Den sydsudanesiska jordbrukssektorn erbjuder inte bara ett vinstbringande kommersiellt perspektiv och sysselsättningsmöjligheter, utan kan även bidra till att lindra livsmedelsunderskotten i landet och på sikt även i grannländerna.

AF.  Kvinnorna spelar en viktig roll när det gäller att minska den otrygga livsmedels- och näringssituationen, och de kan bidra till att öka produktiviteten inom jordbruket.

AG.  Sydsudan saknar nästan helt transportinfrastruktur i form av permanenta vägar, järnvägar och inre vattenvägar. Sådan infrastruktur måste byggas för att man ska kunna utveckla landets ekonomiska tillväxt och handel, säkerställa tillträde till marknader och skapa sysselsättning.

AH.  I Sydsudan beräknar man att det fortfarande finns miljontals antipersonella minor och odetonerat sprängämnesmaterial kvar i marken sedan inbördeskriget.

AI.  Intern säkerhet är en av de stora utmaningarna för Sydsudan, där flera lågintensiva konflikter leder till en allvarlig humanitär situation. Brott utförda av sydsudanesiska säkerhetsstyrkor, bland annat utomrättsliga avrättningar, våldtäkt och tortyr i samband med kampanjer för civil avväpning, har rapporterats vid ett flertal tillfällen. Insatserna efter 2005 för att demobilisera, avväpna och återanpassa har avstannat, och det finns ingen acceptabel pensionsplan för krigsveteraner.

AJ.  Livsmedelssituationen är mycket osäker för befolkningen, och i år har den påverkat 4,1 miljoner sydsudaneser. Tillgången till hälso- och sjukvård är mycket begränsad, det råder brist på sjukvårdspersonal och sjukvårdsmaterial, och de personer som har fördrivits på grund av konflikterna har humanitära behov. Barnadödligheten för barn under fem år och mödradödligheten är de högsta i världen.

AK.  I pressfrihetsindexet 2013 från Reportrar utan gränser (World Press Freedom Index) tappade Sydsudan 12 placeringar, och hamnade på 124:e plats av 180 rankade länder.

AL.  En hållbar långsiktig stabilitet på Afrikas horn kan bara baseras på starka institutioner, ett civilsamhälle med en ordentlig roll och ställning, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter, framför allt yttrandefrihet, samt starka ekonomiska framtidsutsikter för samhället i stort. Indelningen i Sudan och Sydsudan har enligt uppgift lett till religiösa konflikter. Människor har flytt från Sudan till det i huvudsak kristna Sydsudan. I juni 2013 uppskattades antalet personer som flytt från Sudan till Sydsudan till 263 000(31).

AM.  Journalister har vid flera tillfällen hotats, arresterats och hållits fängslade utan åtal. Det förekommer uppgifter om att säkerhetsstyrkor har trakasserat journalister och fängslat dem olagligt. De sydsudanesiska myndigheterna har underlåtit att på ett snabbt, effektivt och opartiskt sätt utreda attacker mot journalister och fall som till exempel mordet på regeringskritikern och journalisten Isaiah Abraham.

AN.  Svagheter i rättssystemet leder till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns ett tydligt behov av särskild utbildning av jurister på området för mänskliga rättigheter. För att ta itu med straffriheten måste man öka kunskapen om grundläggande instrument för mänskliga rättigheter, vilket också kommer att medföra att de tillämpas i högre utsträckning. Det finns i stort sett ingen rättshjälp i det straffrättsliga systemet.

AO.  Det officiella språket i Sydsudan är engelska, men det talas inte av sydsudaneserna, och majoriteten är analfabeter. Engelska används i första hand av myndigheter, i rättsväsendet, i privata företag och i landets största medier. I Sydsudan talar olika etniska grupper mer än 60 olika språk och dialekter. Språk är en avgörande faktor för den nationella sammanhållningen, och det är därför viktigt med en ändamålsenlig språkpolitik.

AP.  Sydsudan kommer att fortsätta att tillämpa dödsstraff om inte landets författning ändras i fråga om detta.

AQ.  Barnäktenskap är mycket vanligt förekommande, och nästan hälften av alla flickor i Sydsudan i åldern 15–19 år är gifta. Detta skapar en miljö där de är mer sårbara för fysisk, sexuell och psykologisk misshandel och oftare hamnar i ett ekonomiskt underläge.

AR.  Kvinnors deltagande på lika villkor i den offentliga sektorn är en konstitutionell rättighet som understöds av en fastställd kvot på 25 procent. Trots den sydsudanesiska regeringens löfte att öka kvinnornas deltagande i den offentliga sektorn har begränsade framsteg gjorts i denna fråga. Ett aktivt kvinnligt deltagande i fredsskapande arbete, samhällsstyrning och ekonomisk utveckling kan bidra till en konsolidering av fred och säkerhet i Sydsudan.

1.  Europaparlamentet välkomnar den senaste tidens tecken på minskade spänningar mellan regeringarna i Sydsudan och Republiken Sudan, vilket märktes vid den sydsudanesiska presidentens besök i Republiken Sudan i början av september 2013, och i uttalandena om goda avsikter från båda sidor i samband med detta besök. Parlamentet understryker att den ekonomiska och sociala utvecklingen i båda länder till stor del är beroende av fredliga och samarbetsgrundande förbindelser mellan de två länderna.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda ländernas regeringar och världssamfundet att intensifiera ansträngningarna för att lösa de frågor som kvarstår efter ingåendet av det övergripande fredsavtalet 2005 och Sydsudans självständighet i juli 2011, eftersom dessa frågor står i vägen för goda grannförbindelser, och att helt avstå från att använda hot, militära insatser och stöd av irreguljära väpnade styrkor i regionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de sydsudanesiska myndigheterna att följa FN:s säkerhetsråds resolution 2109, respektera rättsstatsprincipen, värna om sitt ansvar att skydda civila och respektera sina medborgares grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar också de sydsudanesiska myndigheterna att öka sina ansträngningar för att åtgärda de massiva och våldsamma boskapsstölder som traditionellt äger rum på landsbygden i Sydsudan.

4.  Europaparlamentet beklagar att Afrikanska unionens rekommendation till regeringarna i Khartoum och Juba att hålla en folkomröstning om den omtvistade Abyeiregionen i oktober 2013 inte har följts upp med effektiva åtgärder. Parlamentet uppmanar Sydsudans myndigheter att säkerställa att misseriyanomaderna kan delta i folkomröstningen, eftersom Khartoum i annat fall kommer att motsätta sig att den genomförs. Parlamentet välkomnar de sydsudanesiska myndigheternas uttalande om att misseriyafolket alltid har haft fri tillgång till vatten och betesmarker i Abyei, och att de även i framtiden kommer att ha den rättigheten.

5.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Sudan och Sydsudan att arbeta för att i högsta instans väcka talan vid Internationella domstolen för att juridiskt och fredligt lösa de sista gränsfrågorna mellan Sudan och Sydsudan.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Republiken Sudan och Republiken Sydsudan att till fullo respektera de avtal som ingicks i Addis Abeba i september 2012.

7.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för EU:s regionala engagemang under EU:s strategiska ram för Afrikas horn, och för den övergripande strategin för Sudan och Sydsudan. Parlamentet noterar vidare Sahels geografiska överlappningar och områdets politiska, ekonomiska och sociala problem, som hänger samman med varandra. Parlamentet uppmanar därför EU att samordna sin strategi för hela regionen på ett effektivare sätt, särskilt genom att koppla samman målen och räckvidden i EU:s strategiska ram för Afrikas horn med målen och räckvidden i EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahel. Parlamentet uppmuntrar till ett noggrant beaktande av mänskliga rättigheter i både strategin och ramen. Parlamentet uppmanar dessutom EU att samarbeta med EU:s särskilda representanter för Sahel och för mänskliga rättigheter och med EU:s särskilda representant för Afrikas horn för att bemöta de utmaningar som denna region fortfarande står inför, och att delta i en fullständig dialog med regionala partner i syfte att få till stånd bättre samarbete och en bättre utveckling.

8.  Europaparlamentet värdesätter och stöder helt den medlingen som EU:s särskilda representant för Sudan och Sydsudan och andra EU-parter har genomfört och genomför. Parlamentet uppmanar alla EU-institutioner och medlemsstater att utveckla och upprätthålla en konstruktiv dialog med båda staterna, och att bidra till en genuin process för att få till stånd en omfattande nationell dialog för framtiden för Sudans och Sydsudans befolkning.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Sudan och Sydsudan att till fullo genomföra det övergripande fredsavtalet, som uppmanar de båda staterna att lösa frågor som rör maktfördelning, medborgarskap, oljeinkomster och skuldfördelning. Trots de stora meningsskiljaktigheterna mellan regeringarna i Khartoum och Juba, särskilt vad gäller den kontroversiella folkomröstningen om Abyei som borde ha ägt rum i oktober 2013, understryker parlamentet att det finns positiva tecken på samarbete mellan de båda regeringarna, såsom initiativet att tillåta gränsöverskridande trafik som ett förberedande steg för att upprätta handelsavtal mellan de båda länderna. Parlamentet lovordar de framsteg som Afrikanska unionen har gjort genom att sammanföra Sudans och Sydsudans presidenter för att uppmuntra till genomförandet av samarbetsavtalen. Parlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att återuppta förhandlingarna om oljeleveranserna norrut.

10.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudan och Sudan att på bästa sätt ta till vara det välstånd och de möjligheter som oljeresurserna i regionen representerar för båda länder, och att nå en överenskommelse om de olösta ekonomiska övergångsarrangemangen mellan de två länderna.

11.  Europaparlamentet understryker vikten av samarbetsavtalet, inbegripet sektorsavtalen, mellan Sudan och Sydsudan som undertecknades i Addis Abeba den 27 september 2012. Parlamentet känner dock oro över den sudanesiska regeringens ensidiga tillkännagivande om att avbryta oljeexporten från Sydsudan och frysa alla sektorsavtal, eftersom detta kommer att skada båda länders ekonomier och leda till ökade regionala spänningar. Parlamentet uppmanar båda regeringarna att samarbeta med Afrikanska unionens genomförandepanel på hög nivå för att åter anknyta till samarbetsavtalet, sluta stödja väpnade rebellgrupper, till fullo respektera avtalet om en säker demilitariserad gränszon övervakad av FN:s utvidgade interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei och förbereda en folkomröstning om Abyeis framtida ställning.

12.  Europaparlamentet uppmanar alla grupper och parter i Sydsudan att komma fram till en gemensam vision för sitt land och för en fredlig, blomstrande och rättvis utveckling. Parlamentet uppmanar Sydsudans regering att överväga att inleda en nationell dialog med alla parter för att göra slut på konflikterna mellan olika etniska grupper och sträva efter att upprätta fredliga förbindelser.

13.  Europaparlamentet understryker att invånarna i Sydsudan måste göras medvetna om värdet på och effektiviteten i deras nya demokratiska stat, bland annat genom att man inför ett stabilt styre som inte handlar utgående från godtyckliga presidentdekret och som garanterar att den verkställande, lagstiftande och dömande makten hålls åtskilda, respekterar de mänskliga rättigheterna och mediefriheten samt förebygger och motarbetar korruption och tillhandahåller allmännyttiga tjänster och infrastruktur, även på landsbygden utanför Juba. Parlamentet beklagar de följder som korruptionen har för den nya staten, och uppmanar det internationella givarsamfundet, inklusive EU, att noggrant utvärdera Sydsudans förmåga att motarbeta korruption. Parlamentet uppmanar dessutom Sydsudan att öka insatserna för att tackla korruption, inbegripet initiativ från president Kiir mot högre tjänstemän, och uppmuntrar regeringen att fortsätta med att genomföra sin utvecklingsplan, bland annat genom att diversifiera ekonomin så att beroendet av oljeexporten minskar.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sydsudan att ratificera Cotonouavtalet mellan EU och AVS-länderna, så att EU:s långsiktiga åtagande för Sydsudans utveckling kan fullgöras, och framhåller att Sydsudans anslutning till avtalet inte på något sätt bör påverka en försoning och konstruktiva förbindelser med Republiken Sudan, som ju faktiskt har ett långsiktigt intresse i att alla dess grannländer utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

15.  Europaparlamentet uppmanar staten Sydsudan att snarast ratificera internationella konventioner för skydd av mänskliga rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar viktiga internationella partner, särskilt EU:s medlemsstater, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, att stå fast vid sitt åtagande för utveckling, statsbyggande och individuell säkerhet för alla människor i Sydsudan. Parlamentet understryker att det fredsbevarande arbetet, inklusive frågan om att göra upp med det förflutna, måste kopplas samman med insatserna för statsbyggande, så att detta statsbyggande blir bärkraftigt. Parlamentet stöder EU:s engagemang som huvudpart i samband med den nya given i form av ett kompaktavtal om statsbyggande.

17.  Europaparlamentet uppmanar viktiga internationella partner, särskilt EU:s medlemsstater, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, att stå fast vid sitt åtagande för utveckling, statsbyggande och individuell säkerhet för alla människor i Sydsudan. Parlamentet stöder EU:s engagemang som huvudpart i samband med den nya given genom ett kompaktavtal om statsbyggande.

18.  Europaparlamentet framhåller vikten av att EU, tillsammans med multilaterala partners och givare, stöder Sydsudan på dess väg till demokrati. Parlamentet välkomnar därför EU:s bidrag (4,9 miljoner US-dollar) till Internationella organisationen för migration som kommer att underlätta dialog och kommunikation mellan olika stammar och klaner om hur man ska dela på knappa resurser (vatten, betesmark) i en situation där våldet ökar mellan olika etniska grupper. Parlamentet välkomnar Unescos arbete med att bevara de historiska arkiven som ett viktigt redskap för Sydsudan i dess skapande av en nation. Parlamentet uppmanar med kraft den sydsudanesiska regeringen att, mot bakgrund av det internationella samfundets ökade medvetenhet om kemiska vapen, så snart som möjligt underteckna och ratificera konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, och andra överenskommelser om vapenkontroll och avväpning, inklusive de som har utformats för att åtgärda den illegala och okontrollerade handeln med handeldvapen och lätta vapen.

19.  Europaparlamentet påminner om att alla sorters budgetstöd till utvecklingsländer kräver ordentliga riskhanteringsverktyg, att de bör komplettera andra biståndsformer och måste underbyggas av en ordentlig parlamentarisk granskning av den nationella budgeten i mottagarlandet, såväl som av andra former av ansvarighet och medborgarnas deltagande, och att dessa åtgärder måste garanteras och stödjas av såväl den nationella regeringen som biståndsgivarna.

20.  Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilda representant för Sudan och Sydsudan och kommissionen att i högre grad framhålla EU:s mycket positiva bidrag till en fredlig och demokratisk övergång och till ekonomisk och social utveckling i Sydsudan. Enligt parlamentet finns det en risk för att man, genom att avsluta mandatet för EU:s särskilda representant för Sudan och Sydsudan vid en tidpunkt då ett antal åtaganden i 2005 års övergripande fredsavtal och de avtal som ingicks i Addis Abeba i september 2012 fortfarande inte har fullgjorts, gör EU:s insatser än mer osynliga och minskar EU:s och medlemsstaternas möjligheter att påverka. Parlamentet anser att den särskilda representantens mandat bör förlängas i stället för att Sudan integreras i det redan överbelastade mandatet för den särskilda representanten för Afrikas horn.

21.  Europaparlamentet efterlyser en regelbunden översyn av EU:s strategiska ram för Afrikas horn och av dess övergripande strategi för Sudan och Sydsudan i syfte att garantera att politiska instrument och resurser skräddarsys för att stödja fredsprocessen och upprättandet av demokrati, bland annat vid förberedelserna inför valet 2015. Parlamentet noterar att framtida mandat, bland annat beslut om att sammanslå befattningarna för EU:s särskilda representanter i detta område, bör diskuteras i samband med en sådan politisk översyn och som en återspegling av den politiska verklighet som gäller i området.

22.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att EU utöver det humanitära biståndet har anslagit 285 miljoner euro i utvecklingsbistånd till Sydsudan (medlemsstaternas bistånd inte medräknat) sedan 2011, när Sydsudan blev självständigt.

23.  Europaparlamentet uppmanar staten att inte hindra icke-statliga och humanitära organisationer från att nå människor i konfliktområden. Parlamentet påminner om att ett sådant försvårande av deras verksamhet är ett brott mot internationell humanitär rätt.

24.  Europaparlamentet stöder inriktningen av EU-biståndet till Sydsudan på jordbruk, demokratiska styrelseformer och rättsstatsprincipen, utbildning och hälso- och sjukvård. Parlamentet noterar att även om lagar och bestämmelser är antagna, så ligger genomförandet efter. Parlamentet välkomnar kommissionens insatser för att stödja kapacitetsuppbyggnaden i det sydsudanesiska rättssystemet, särskilt genom tekniskt stöd till domstolsväsendet och Högsta domstolen. Parlamentet välkomnar EU:s stöd till Sydsudans nationella lagstiftande församling.

25.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, medlemsstaterna och de sydsudanesiska myndigheterna att samarbeta med samhällen och kvinnoorganisationer för att erbjuda och främja tillgång till utbildning, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsovårdstjänster för kvinnor och flickor, inklusive tillgång till preventivmedel och hiv/aids-tester samt behandling.

26.  Europaparlamentet efterlyser en regelbunden kontroll och utvärdering av EU-finansierade projekt, bland annat av framstegen på jämställdhetsområdet, och begär att parlamentet ska informeras.

27.  Europaparlamentet vill se att hänsyn tas till den berörda befolkningens åsikter, särskilt kvinnornas, för att man bättre ska kunna ringa in de mål som projekten ska uppnå och anpassa dem till situationen på plats och till utvecklingen.

28.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, särskilt EU och medlemsstaterna, att i de externa åtgärderna och i samarbete med lokala partner och icke-statliga organisationer lägga tonvikten vid flickors tillgång till grundskoleutbildning och vid kampen mot analfabetism bland vuxna, eftersom dessa problem berövar Sydsudan på humankapital som är värdefullt för dess utveckling och som skulle kunna stärka det demokratiska samhället i Sydsudan.

29.  Europaparlamentet rekommenderar att det snarast inrättas ett utbildningssystem som genererar kvalificerade yrkesmänniskor som kan bygga upp och underhålla infrastruktur i Sydsudan, såsom vägar, bostäder, system för vattenrening, reningsanläggningar, elnät, datanätverk, telefonnät osv.

30.  Europaparlamentet välkomnar EU:s stöd till Afrikanska unionens genomförandepanel på hög nivå för Sudan och Sydsudan, och uppmanar samtidigt till en granskning av panelen för att bedöma hur effektiv den är. Parlamentet beklagar att EU:s stöd inte alltid har uppmärksammats till fullo.

31.  Europaparlamentet betonar att man måste stödja mekanismer som syftar till att oljeinkomsterna distribueras och förvaltas på ett ändamålsenligt och transparent sätt. Parlamentet uppmanar myndigheterna och den nationella lagstiftande församlingen i Sydsudan liksom internationella partner och företag som arbetar i landet att bidra till större transparens i genererandet och användningen av dessa inkomster. Parlamentet välkomnar det faktum att den nationella lagstiftande församlingen nyligen antog en lag om förvaltning av oljeinkomster. Parlamentet uppmanar presidenten att snabbt anta lagen och genomföra lagens bestämmelser.

32.  Europaparlamentet framhåller att stora och varaktiga investeringar behövs för infrastruktur, tillhandahållandet av grundläggande tjänster och jordbrukets utveckling i Sydsudan. Parlamentet insisterar på att huvudsyftet med utvecklingen på jordbruksområdet bör vara att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning för befolkningen och en diversifiering av landets ekonomi, men att detta huvudsyfte kan hotas av att odlingsbar mark går till privata utländska företag för utvinning och export av stora mängder råvaror. Parlamentet framhåller vikten av besittningsrätt, vilken i stor utsträckning är försummad i Sydsudan. Det har lett till marktvister, vilket är en av huvudorsakerna till konflikter i landet. Parlamentet uppmanar EU att stödja insatser för markförvaltning och ökad besittningsrätt i landet, och att samtidigt ta hänsyn till lokala informella arrangemang för tvistelösning och erkänna sedvanlig besittningsrätt.

33.  Europaparlamentet uppmuntrar Sydsudans regering att främja ekonomisk diversifiering och minska beroendet av oljeprodukter. Parlamentet uppmanar Sydsudan att stärka den lokala livsmedelsproduktionen, främja exportindustrin och utveckla transportinfrastrukturen för att underlätta tillträdet till marknader.

34.  Europaparlamentet lyfter fram kvinnornas potentiella bidrag till utvecklingen av jordbruket och landsbygdens ekonomi. Parlamentet uppmuntrar Sydsudan att genomföra åtgärder som gynnar kvinnors deltagande i denna ekonomiska verksamhet.

35.  Parlamentet påminner om att det är viktigt att utveckla och förbättra infrastrukturen för att ge hela landet tillgång till rent dricksvatten och förbättrad tillgång till vatten, och rekommenderar att planer för investeringar i vattenkraft förbättras.

36.  Europaparlamentet understryker att tryggandet av säkerhet för alla människor i Sydsudan kräver förnyade ansträngningar från Sydsudans regering och dess internationella partner för att fullfölja arbetet med avväpning, demobilisering och återanpassning av beväpnade grupper och för att genomföra en mer omfattande reform av säkerhetssektorn, i syfte att minska den stående armén, göra de väpnade styrkorna mer professionella och säkerställa att de till fullo respekterar såväl civil kontroll och befälsordning som mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att man behöver arbeta konstruktivt och regelbundet med Sydsudans civilsamhälle och kvinnoorganisationer för att ta itu med problemet med låg säkerhet och främja respekten för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter.

37.  Europaparlamentet är djupt oroat över att kvinnor och barn i områden där det råder väpnade konflikter i Sydsudan utgör den förkrossande majoriteten av internflyktingar. Parlamentet efterlyser en effektiv övervakning av de mänskliga rättigheterna, bland annat av allt sexuellt och könsrelaterat våld och kränkningar och övergrepp mot barn. Parlamentet uppmanar alla stridande parter att sätta stopp för förövarnas straffrihet.

38.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att säkerställa jämställdhet mellan könen och se till att kvinnor kan åtnjuta sina fri- och rättigheter utan att bli diskriminerade på någon som helst grund, till exempel kön, ras, religiösa eller kulturella trosuppfattningar, nationellt eller socialt ursprung.

39.  Europaparlamentet uppmanar de sydsudanesiska myndigheterna att införa en familjerätt som fastställer lägsta ålder för äktenskap och villkor för vårdnaden om barn, och en lag som bekämpar könsrelaterat våld, särskilt genom att kriminalisera skadliga traditionella sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning.

40.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den sydsudanesiska regeringen att ratificera konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter.

41.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att fortsätta att till fullo samarbeta med FN:s uppdrag i Republiken Sydsudan (Unmiss), och att hjälpa FN att fullgöra sitt mandat, särskilt avseende skyddet av civila. Parlamentet uppmanar med kraft FN:s medlemsstater att fullgöra sitt åtagande gentemot Unmiss, och att samtidigt vid behov anpassa dess mandat på ett realistiskt sätt, med beaktande av den framväxande kapaciteten hos de sydsudanesiska myndigheterna att tillhandahålla individuell säkerhet under kommande år.

42.  Med tanke på EU:s bidrag till FN:s budget är Europaparlamentet förvånat över att FN inte ger EU en privilegierad ställning i samband med valobservatörsuppdrag genom att garantera observatörernas skydd och stödja deras verksamhet (dvs. ge dem säkra bostäder och tillgång till hälso- och sjukvård).

43.  Europaparlamentet framhåller att övergångsförfattningen måste ersättas av en permanent författning som är baserad på samråd med allmänheten och som har allmänhetens stöd. Parlamentet är oroat över den sydsudanesiska regeringens avsaknad av politisk vilja, och påminner med kraft regeringen om dess skyldighet enligt presidentdekret att genomföra en konstitutionell översyn samt uppmanar regeringen att göra detta före valet 2015. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att följa och stödja en process för en ny författning som är lokalt förankrad och styrd. Denna process måste omfatta alla samhällets grupper, inklusive kvinnor och de som bor i avlägset belägna regioner. Parlamentet uppmanar EU:s delegation i Djouba att, inför presidentvalet 2015, säkerställa att åtgärderna i rapporten från EU:s valobservatörsuppdrag 2011 genomförs.

44.  Europaparlamentet välkomnar det åtagande som Sydsudans president har gjort för att nå målet med minst 25 procent kvinnor i regeringen, och uppmanar honom att öka kvinnors deltagande i den pågående konstitutionella processen. Parlamentet påminner om den viktiga funktion som kvinnor fyller i konfliktlösning, fredsskapande processer och uppbyggandet av en stabil stat. Parlamentet uppmanar därför de sydsudanesiska myndigheterna att se till att kvinnor till fullo inkluderas i genomförandet av fredsprocessen med Sudan. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att fortsätta stödja kvinnors deltagande på alla nivåer i det offentliga livet.

45.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sydsudans regering att intensifiera insatserna för att upprätta en färdplan, så att övergångsprocessen till en konstitutionell ordning och en rättsstat kan fullföljas i hela landet, genom anordnandet 2015 av ett demokratiskt, fritt och rättvist val som är öppet för insyn. Parlamentet uppmanar EU och dess internationella partner att öka stödet till den kommande valprocessen.

46.  Europaparlamentet noterar att man alltsedan det övergripande fredsavtalet 2005 har försökt att intensifiera kampen mot korruption, men att Sydsudans antikorruptionsram fortfarande befinner sig i sin linda. Parlamentet noterar också att även i de fall då det finns juridiska instrument att tillgå kommer avsaknaden av kapacitet, resurser och politisk vilja att hindra att de genomförs. Parlamentet uppmanar Sydsudan att ratificera de internationella konventionerna mot korruption, och uppmanar Sydsudans myndigheter att utveckla och genomföra en integrerad strategi mot korruption. Parlamentet betonar att det internationella samfundet och EU bör bistå Sydsudans insatser på detta område, i synnerhet genom att öka stödet till kapacitetsuppbyggnad.

47.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att anta medielagar för att värna om mediefrihet och skydda media när de utför sitt rapporteringsarbete.

48.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans nationella säkerhetstjänst att sluta trakassera människorättsaktivister och journalister, och upphöra med att olagligt fängsla och censurera journalister, eftersom detta strider mot Sydsudans författning, vilken kräver att regeringen garanterar pressfriheten.

49.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sydsudans myndigheter att på ett snabbt, effektivt och oberoende sätt utreda anklagelserna om hot och attacker mot människorättsaktivister och journalister, och att ställa de ansvariga inför rätta, i enlighet med internationella standarder. Parlamentet välkomnar de åtgärder som myndigheterna nyligen vidtog för att undersöka morden på civila och påståendena om de väpnade styrkornas brott mot de mänskliga rättigheterna.

50.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sydsudans regering att göra allt som står i dess makt för att stoppa olagliga avrättningar och identifiera de säkerhetstjänstemän som är anklagade för att ha mördat journalisten Isaiah Abraham och ställa dem inför rätta.

51.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de sydsudanesiska myndigheterna att intensifiera kampen mot straffrihet genom att förse personalen inom rättsväsendet och de brottsbekämpande myndigheterna med verktyg för att förebygga och minska våld mot kvinnor, och se till att förövarna verkligen döms.

52.  Europaparlamentet uppmanar rådet för mänskliga rättigheter att inrätta en meningsfull uppföljningsmekanism avseende situationen för mänskliga rättigheter i Sydsudan, till exempel en oberoende expert.

53.  Europaparlamentet motsätter sig med kraft dödsstraff och uppmanar Sydsudan att vidta särskilda åtgärder för att avskaffa det.

54.  Europaparlamentet betonar att kvinnor i Sydsudan drabbas av flera olika former av diskriminering och kränkningar av deras grundläggande rättigheter, bland annat vittomfattande tidigt och påtvingat äktenskap, avsaknad av familjerätt, begränsat politiskt deltagande av kvinnor på alla förvaltningsnivåer samt sexuellt våld och våld i hemmet. Parlamentet uppmanar Sydsudans regering att avskaffa alla sorters diskriminering av kvinnor och att bekämpa analfabetism genom att ge fler kvinnor tillgång till utbildning, och därigenom utöka deras roll i samhället och i uppbyggandet av den nya staten. Parlamentet uppmanar Sydsudans regering att fastställa en nationell handlingsplan för att stoppa barnäktenskap, bland annat genom att se till att fler barn får tillgång till undervisning. Parlamentet uppmanar med kraft Sydsudans regering att, i detta syfte och med beaktande av den stora roll som traditionella sedvänjor spelar i det sydsudanesiska samhället, göra slut på alla diskriminerande traditionella sedvänjor som drabbar kvinnor genom att i samarbete med exempelvis icke-statliga organisationer utbilda personer som arbetar inom rättsväsendet på området mänskliga rättigheter.

55.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en första sjuksköterske- och barnmorskeutbildning vid Jubas universitetssjukhus, men konstaterar att det behövs fler utbildade sjuksköterskor och barnmorskor för att man avsevärt ska kunna förbättra mödra- och barnhälsovården. Dessutom måste vägar öppnas upp i hela landet och fler vårdcentraler upprättas enligt denna modell.

56.  Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Sydsudans och Sudans regeringar, Sydsudans kommissarie för mänskliga rättigheter, Sydsudans nationella lagstiftande församling, Sudans nationella församling, Afrikanska unionen och Förenta nationernas generalsekreterare.

(1) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 49.
(2) EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 38.
(3) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 80.
(4) EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 74.
(5) http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(7) EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.
(8) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/123591.pdf.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_sv.htm.
(13) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17) http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18) http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.
(19) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, s. 39.
(20) http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21) http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.
(22) http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24) http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26) http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html.
(27) http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013.
(28) http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0.
(29) Humanitarian news and analysis, rapport med titeln ”Women’s Security in South Sudan” 2012.
(30) Conflict and Health, mars 2013.
(31) FN:s flyktingorgan CAP for South Sudan, Mid-Year Review 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy