Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2062(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0391/2013

Внесени текстове :

A7-0391/2013

Разисквания :

PV 09/12/2013 - 27
CRE 09/12/2013 - 27

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0547

Приети текстове
PDF 477kWORD 130k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа
P7_TA(2013)0547A7-0391/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (2013/2062(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 173 от дял XVII от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 157 от Договора за създаване на Европейската общност), засягащ индустриалната политика на ЕС, и по-специално конкурентоспособността на европейската промишленост,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“ (COM(2012)0636),

—  като взе предвид докладите на групата на високо равнище CARS 21 по въпросите на конкурентоспособността и устойчивото развитие на автомобилната промишленост в Европейския съюз (2012 г.)(1) и конкурентната нормативна уредба за автомобилния сектор през 21 век (2006 г.)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 10 и 11 декември 2012 г. относно положението на европейската промишленост и относно особеното положение на автомобилната промишленост,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по международна търговия, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм (А7 0391/2013),

A.  като има предвид, че автомобилната промишленост е едновременно жизненоважно звено от веригата на промишленото производство в Европа и фактор за конкурентоспособност, растеж и работни места в ЕС;

Б.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост, въпреки безпрецедентната икономическа и финансова криза, е призвана да играе важна роля в запазването на определени умения и сектори на производството в Европа и това поражда необходимост от координирани действия в рамките на ЕС;

В.  като има предвид, че настоящото икономическо положение не е единствената причина за тази криза и че е необходимо тотално преосмисляне на нашия подход към мобилността през 21-ви век, тъй като мобилността е основен фактор за насърчаването на икономическия растеж;

Г.  като има предвид, че автомобилната промишленост претърпява тройна революция на световно равнище, при намаляване или стагнация на търсенето в Европа, при едновременно преориентиране на търсенето и производството към страните с бързо развиващи икономики, че използваните енергийни източници постепенно, но осезаемо се променят и че се преминава към дигитализация на компонентите и функциите, което води до увеличаване на равнищата на производство, което на свой ред води до сериозни промени във веригата за създаване на стойност;

Д.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост все още заема челно място в света в областта на научните изследвания и иновациите и следователно трябва да възстанови конкурентоспособността и устойчивото производство по цялата производствена верига и по веригата за създаване на стойност;

Е.  като има предвид, че едно от решенията на проблема с производствения свръхкапацитет е в прехвърлянето на капацитет към други промишлени сектори като обществения транспорт и възобновяемата енергия и инвестициите в устойчиви инфраструктури;

Политическото управление

1.  Одобрява новата стратегия на Комисията за лансиране на нова европейска промишлена политика, по-специално за устойчивата автомобилна промишленост, поставена в ядрото на европейската икономика;

2.  Очаква Европейската комисия да координира по-ефективно своите собствени усилия, за да гарантира навлизането на препоръките на „Cars 2020“ в оперативна фаза и тяхното наблюдение от страна на групата на високо равнище, с цел да не се повтори провалът на първата фаза от процеса „CARS 21“ (декември 2005 г.), чиито заключения нямаха очакваните последици; за тази цел призовава Комисията да създаде ясна програма с ускорени темпове и да използва правото си на инициатива, в рамките на своите правомощия, по-специално за да установи насоки за координиране и допълване на действията на държавите членки и предприятията, за да се гарантира достоен стандарт на живот на гражданите на ЕС и да се консолидира промишлеността на ЕС, като се постави акцент върху икономическия растеж, растежа на заетостта и възстановяването на пазара;

3.  Призовава Комисията да разработи междусекторни пътни карти, които обхващат разработките в енергийния сектор, транспортния сектор и сектора на ИКТ;

4.  Счита, че действията на Комисията в този сектор страдат от различни ограничения и липса на механизми за координация на политиките; призовава Комисията да изготви проучване, представящо несъответствието между амбициите и средствата, с които разполага, като основа за започване на разисквания в Съвета и в Парламента;

5.  Счита, че Комисията следва да вземе предвид целия автомобилен сектор, и по-специално подизпълнителите, търговците на дребно и предприятията в областта на обслужването след продажбата, във всички бъдещи процеси на изготвяне на политиката в сектора;

6.  Приветства заключенията относно промишлената политика, приети от Европейския съвет по въпросите на конкурентоспособността през декември 2012 г.; насърчава държавите членки да продължат да следват волята си за задълбочено преразглеждане на политиката в областта на автомобилната промишленост и за консолидиране на нови договорености за сътрудничество в този сектор на европейско равнище; изтъква, че това тясно сътрудничество в областта на политиката за автомобилната промишленост може да се реализира на равнището на Съюза или доброволни начала между определен брой държави;

7.  Призовава държавите членки да подходят към адекватното провеждане на структурни, но координирани реформи за засилване на конкурентоспособността като подпомагане на изследванията и иновациите, изграждане на компетентност, преквалифициране на кадри, намаляване на непреките разходи, засилване на гъвкавостта на заетостта въз основа на социален диалог, премахване на бюрокрацията и скъсяване на периодите за плащане;

8.  Счита, че за да се възвърне доверието в ЕС, е от съществено значение Съюзът да подобри прилагането на плана си за действие и начина, по който този план се съобщава на широката общественост, инвеститорите и предприятията;

Автомобилна икономика и автомобилостроене в Европа

9.  Счита, че от е съществено значение в ЕС да се запази и укрепи последователна и динамична верига на научни изследвания, изработване, производство и стойност, както и верига за иновации, като се постави акцент върху производството на устойчиви автомобили; счита, че запазването на конкурентоспособността на Европа в бъдеще ще зависи от създаването на цикъл с полезно действие, който създава предимства за иновациите, заетостта, конкурентоспособността, здравето, околната следа и мобилността;

10.  Посочва, че делът на разходите за заплати в автомобилната промишленост представлява само между 13 % и 20 % от добавената стойност; освен това посочва, че глобалната конкурентоспособност може да се гарантира само чрез иновации по цялата производствена верига и гъвкавост на производствените процеси, за което трябва да се постигне съответно споразумение с работниците;

11.  Подчертава значението на запазването и укрепването на производствената база в Европа, за да се гарантира достоен стандарт на живот на нейните граждани и да се консолидира промишленото производство с цел постигане на икономически растеж и възстановяване на икономиката;

12.  Признава факта, че европейският пазар се намира в упадък и криза, в това число и автомобилната промишленост; изразява съжаление, че Комисията не анализира основните причини за този спад като различията в ситуациите (производители, пазарни сегменти и видове пазари, продукти, отрасли) и многобройните структурни промени в търсенето (демографски, социологически, поведенчески, икономически и технически); в тази връзка счита, че заедно с междусекторните действия в рамките на Европа трябва да бъдат предприети индивидуално обусловени мерки според обстоятелствата, както на национално, така и на европейско равнище, за да се стимулира търсенето;

13.  Счита, че новите поведенчески схеми за мобилността са мощни инструменти за повишаване на конкурентоспособността на европейския автомобилен сектор като обществените и интермодалните транспортни мрежи, управлението на движението, интелигентните градове, схемите за съвместното използване и съсобственост на автомобили;

14.  Изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на производствения свръхкапацитет, макар и той да представлява проблем, засягащ целия сектор, който неминуемо има своите отражения в краткосрочен и средносрочен план (верига, заетост, регионална икономика); поради това приканва Европейската комисия да представи в кратки срокове:

   a. проучване относно мащаба на свръхкапацитета в Европа и относно добрите практики в отговор на този проблем, особено извън Европа (САЩ),
   б. план за действие, който представя всички налични политически инструменти, по-специално тези, които включват научните изследвания и иновациите;
   в. призовава за по-активна и координирана подкрепа за работниците и предприятията от автомобилния сектор с цел пренасочване на компетентностите и заетостта към други сектори, който бележат ръст;

15.  В областта на преструктурирането:

   а. приветства намерението на Комисия да възобнови дейността на работната група за проследяване на основните дейности по преструктурирането и приветства публикуването на Зелената книга относно Преструктуриране и предвиждане на промените: (COM(2012)0007);
   б. призовава предприятията и държавите членки да засилят сътрудничеството и усилията за предварителните проактивни действия във връзка с промишлените промени, за да се избегнат отрицателни външни последици по отношение на съгласуваността в рамките на промишления производствен процес (работни места, производство);
   в. призовава Комисията и държавите членки да разработят планове за координирано преструктуриране, за да подкрепят регионите, изправени пред значителни загуби на работни места в автомобилния сектор, и призовава за интегрирано използване в този процес на всички инструменти на европейско равнище (ЕИБ, ЕСФ и ЕФРР) и национални инструменти с цел предоставяне на помощ на засегнатите работници и пренасочването им към алтернативна заетост в свързани сектори, например алтернативна енергия, както и оптимизиране на съществуващите автомобилни технологии;
   г. подчертава също така основната роля и отговорността на предприятията и регионалните органи в политиката за преструктуриране, по-специално чрез подобряване на обучението на работниците, но и чрез предоставяне на свободни обекти за социално-икономическо развитие и преструктуриране на въпросните региони;

16.  Припомня на държавите членки и предприятията, че създаването на клъстери (групи за закупуване, кооперативи, консорциуми и сливания) е фактор за конкурентоспособност по отношение на все по-силната конкуренция на държавите извън ЕС;

17.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят специфичните инструменти за засилване на достъпа до капиталови пазари в полза на МСП и предприятията с междинен размер, по-специално чрез създаването на регионални единни звена за контакт; счита, че МСП и предприятията с междинен размер са първите жертви на кризата, особено в секторите на подизпълнението, разпространението и обслужването след продажбата; посочва, че те същевременно представляват преимущество, защото имат в достатъчна степен мащаб и способност за реагиране в отговор на промените и често са източник на множество технологични открития; счита, че един от пътищата за развитие, който трябва да се следва, е диверсификацията на възможностите за търговия на МСП и на предприятията с междинен размер (интернационализация, участие в нови проекти);

18.  Припомня значението на зачитането на принципа на технологична неутралност при избора на стандарти, за да се защитят инвестициите на първоначалните участници, като по този начин се насърчат иновациите в сектора;

Човешки ресурси

19.  Заявява, че познанията и уменията на работниците от автомобилния сектор са преимущество за Европа; приветства създаването на „Европейски съвет по автомобилните умения“ през 2013 г. и вярва, че той ще определи бързо ефективни политики в тази област;

20.  Приветства изявлението на Комисията относно формирането на умения и развиването на умения като източник на устойчиво конкурентно превъзходство;

21.  Счита, че към настоящия момент пазарът на труда не е в синхрон с изискванията на промишления сектор (засилено търсене на квалифицирани работници); счита, че е от съществено значение да се приведат в съответствие не само публичните стратегии за обучение (насърчаващи науката, технологиите, инженерните и математически курсове и професионалното образование), но също така и стратегиите на предприятията за обучение (по-специално чрез разширяване на програмите за двойно обучение), за да могат предприятията да запазят и привлекат високо квалифицирани работници;

22.  Призовава държавите членки да адаптират законодателството си, за да стане социалният диалог по-открит и конструктивен, както и трудовите взаимоотношения, засягащи организацията на дейността (напр. отраслови споразуменията, участие на работниците); призовава държавите членки да развиват и следват най-добрите практики;

23.  Препоръчва държавите членки и предприятията да подобрят допълнителното обучение за работниците, за да има готовност да се отговори на бъдещото търсене и да се създаде възможност, в случай на загуба на работни места, съответните видове компетентност на работниците да бъдат от полза за други разрастващи се сектори;

Иновации и технологии

24.  Счита, че технологичните иновации са от съществено значение за конкурентоспособността на автомобилната промишленост; призовава за технологично неутрален подход; потвърждава своя ангажимент за гарантиране постигането на целите на „Европа 2020“ и за създаване на икономически изгодни и устойчиви видове транспорт и на нови методи на производство;

25.  Подчертава, че интегрираните иновационни проекти, обхващащи цялата верига за създаване на стойност, са от съществено значение за подобряването на конкурентоспособността;

26.  Вярва, че знанието и иновациите могат да бъдат източник на устойчиво конкурентно превъзходство на европейската автомобилна промишленост, когато темпото на въвеждане на иновативни решения изпреварва възможностите за тяхната имитация и когато средствата за защита на иновациите и за борба с промишления шпионаж ще осигурят възвръщаемост на инвестициите, без да се навреди на потребителите; счита, че областите, в които ще се създаде свързано с иновациите предимство на европейския пазар, трябва да се фокусират върху въпросите относно околната среда и безопасността;

27.  Отбелязва, че в европейската автомобилна промишленост са налице две ефективни стратегии за конкурентоспособността: стратегия на лидерство по отношение на разходите и стратегия на диференцирането; счита, че комбинираното им прилагане под формата на смесена стратегия би създало затруднения и би било не толкова ефективно, тъй като би изисквало иновативни изследвания на по-широк фронт;

28.  Отбелязва, че европейската автомобилна промишленост постигна редица успехи посредством стратегията на лидерство по отношение на разходите благодарение на популярните модели с ниска себестойност, които се срещат на европейския пазар (напр. марки като Шкода, Дачия и Нисан);

29.  По отношение на технологичния напредък приветства предложенията на Комисията, но изтъква, че условията, свързани с нейните прогнози по отношение на създаването на добавена стойност, пазарната реализация и възможностите за трудова заетост зависят от редица условия;

30.  Счита, че е от съществено значение да се стимулира изследователската и развойна дейност, като се постави акцент върху нисковъглеродните и устойчивите технологии, в които Европа заема водещо място, за да се намали зависимостта на Европа от вносна енергия; посочва, че това включва електрическите и хибридните двигатели, алтернативните горива, мобилното съхраняване на енергия, пускането на необходимите разпределителни мрежи и инфраструктури, но изразява съжаление, че подобни технологии все още не са въведени на пазара; очаква да бъдат предприети действия с оглед:

   насочването на технологиите възможно най-близо до очакванията на ЕС и на международния пазар и гарантиране на тяхното приемане от страна на купувачите на моторни превозни средства, и
   отчитане на съвкупността от екологичните и социалните фактори, свързани с жизнения цикъл на превозното средство, с начина на производство и с усилието, което е необходимо, за да се подходи към неговото изчистване;

31.  Счита, че условие за конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост е нейната рентабилност, постигната чрез съответното развитие на сътрудничещите с нея промишлени отрасли, доставящи от Европа евтини суровини за производството, като: стомана, отливки, изковки, тапицерия, гуми и електронни части;

32.  Счита, че ЕС следва да основава своите усилия на диференцираща стратегия, опираща се на определени приоритети, насочени към консолидирането на технологичните предимства на Европа, в това число:

   а. технологична конвергенция, по-специално по отношение на стандартите в началните етапи на производство и разпространение,
   б. развитие на екологични иновации (по-леки, по-ефективни, по-малко замърсяващи и по-лесни за рециклиране превозни средства, главни базови технологии, акумулатори и енергийно съхранение, подпомагане на управлението на превозното средство, комфорт, свързани автомобили), безопасност (eCall) и достъпност (приложения за водачи с увреждания), които отличават европейските продукти от останалите;
   в. сътрудничеството на европейско и световно равнище във все още слабо разработени области, по-специално що се отнася до технологията на задвижването;
   г. действията за засилване на лидерската позиция на Европа при определянето на международните стандарти, като по този начин се гарантира, че можем да запазим технологичното лидерство на световните пазари, като се вземе предвид значението на международната хармонизация за получаването на достъп до нови пазари;
   д. превръщането на механизми като процедурата за измерване на разхода на гориво във важен аспект на конкурентоспособността за световната автомобилна промишленост на европейския пазар, като се гарантира, че европейските производители са защитени от нелоялната конкуренция;
   е. изграждането на инфраструктура за електрически автомобили и алтернативни горива;

33.  Призовава държавите членки и Комисията да стимулират възникването на транснационални клъстери, центрове за конкурентоспособност и публично-частни мрежи за съвместна дейност в областта на мобилността на бъдещето и генериращи постоянен източник на иновации (прототипи);

34.  Посочва, че научноизследователската и развойна дейност изисква съществено финансиране (научна оценка на риска, дълъг инвестиционен цикъл) и в тази връзка изразява съжаление, че Съюзът все още не е постигнал целта за вливане на 3 % от БВП в научноизследователската и развойната дейност; счита, че съкращенията, предвидени от държавите членки в бюджета на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП и на „Хоризонт 2020“, ще нанесат вреди, и по-специално в бюджетните редове, свързани с транспорта;

35.  Отбелязва, че автомобилният сектор е източник на съществени частни инвестиции за изследвания и иновации; посочва обаче, че докато рецесията продължава да засяга европейския пазар, финансирането от ЕС като „Хоризонт 2020“ и COSME може да стимулират частните инвестиции в отрасъла; подчертава необходимостта от поддържане на амбициозно равнище на финансиране на инициативата „екологичен автомобил“ и развитието на МСП, които са ясно изразени приоритети; посочва, че регионалните и местните органи, в зависимост от своите правомощия, разполагат с различни средства за активно подпомагане на автомобилната промишленост;

36.  Подчертава необходимостта от предоставяне на подходящи финансови ресурси по линия на Многогодишната финансова рамка (2014—2020 г.) за преструктуриране на отрасъла и за подобряване и модернизиране на неговите микро-, малки и средни предприятия, повишаване на производителността и насърчаване на националното производство на стоки от отрасъла;

Регламентиране

37.  Подчертава необходимостта от възможно най-скорошно прилагане на принципа за „интелигентно регулиране“ , като последователен подход по отношение на законодателството, засягащо автомобилната промишленост; посочва, че независимо от това, че става въпрос за препоръка на първата група „CARS 21“ (2005 г.), към настоящия момент не са предприети никакви действия; подчертава, че е жизненоважно интелигентното регулиране за насърчаването на инвестициите в автомобилния отрасъл;

38.  Счита, че предложението на Комисията за налагане на мораториум върху всякакво ново законодателство, което би могло да има неблагоприятно въздействие върху икономическата ситуация в промишления сектор, допринася за постигането на дългосрочна конкурентоспособност и подпомага намирането на адекватни отговори на предизвикателствата, свързани с екологията;

39.  Подчертава колко е важно поставянето на разумни срокове, за да се даде възможност на промишлеността да адаптира производствените съоръжения и да инвестира в индустриалната система;

40.  Отправя искане за преразглеждане на политиките и вече взетите решения, които обаче биха могли да възпрепятстват устойчивата трансформация на автомобилната промишленост; призовава Комисията да започне извършването на последваща оценка на приетото законодателство и на липсата или лошото прилагане на приетото законодателство;

41.  Призовава европейските производители да запазят и укрепят съществуващите правила на ЕС по отношение на правните гаранции;

42.  Счита, че търговските гаранции за европейските автомобилни продукти са твърде краткосрочни и не съответстват на високата им степен на надеждност, което води до тяхната сериозна неконкурентоспособност по отношение на търговските гаранции на производители от трети държави (напр. Япония и Южна Корея);

43.  Счита, че е изключително важно да се хармонизират техническите разпоредби в Европа с цел борба с всяко изкуствено нарушаване на конкуренцията; настоява за хармонизиране и подобряване на процедурите за изпитване, които дават значителни разлики в данните за разхода на гориво при някои производители; призовава Комисията да намери решение на проблема с въвеждането в заблуждение на потребителите чрез непредставителна информация за разхода на гориво и екологичните показатели на превозното средство; подкрепя планираното развитие на нов, точен цикъл на изпитване и процедури на изпитване, които отразяват реалните условия на управление, и призовава те да бъдат въведени незабавно;

44.  Насърчава европейските предприятия, произвеждащи автомобилни продукти, да засилят сътрудничеството си на единния пазар чрез европейска стандартизация, хомологация, унификация и оползотворяване, както и с доброволно поделяне на пазарните сегменти;

45.  Счита, че е необходимо значително да се подобри безопасността по пътищата на ЕС, като се предприемат действия по отношение на превозните средства, инфраструктурата и поведението на водачите; приветства предложението на Комисията относно системата „eCall“, с която се дава възможност превозните средства да извършват автоматично повикване до спешните служби в случай на тежка злополука;

46.  Отправя искане към Комисията и държавите членки за усилване на защитата на правата на интелектуална собственост на световно равнище и за създаване на стратегия за защита на търговската тайна на равнище ЕС с цел борба срещу фалшифицирането и промишления шпионаж; припомня, че технологичното развитие е чувствителен и уязвим сектор;

Финансови средства

47.  Отправя искане към ЕС и държавите членки да хармонизират, оптимизират и засилят използването на наличните финансови средства, за да се стимулират инвестициите в устойчивата мобилност извън държавните субсидии, посредством данъчни стимули за МСП (данъчни кредити за научноизследователска дейност, системи „бонус/малус“ за емисиите на CO2, премии за предаване на превозни средства за скрап), както и частни финансови инструменти (фондове за рисков капитал, „бизнес ангели“) и публични финансови инструменти (Европейската инвестиционна банка);

48.  Изисква от Комисията да извърши задълбочено сравнително проучване по държави на данъчното облагане, прилагано в автомобилния сектор в ЕС, с цел опростяване и рационализиране на настоящата данъчна тежест върху производството и търговията с услуги, свързани с моторните превозни средства, и намаляване на административните формалности;

49.  Счита, че е от съществено значение да се запази възможността за допълване на наличните средства, от една страна — за преструктуриране, а от друга — за научноизследователска и развойна дейност; поради това настоява за запазване на настоящото равнище на средствата за Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията;

50.  Счита, че е от жизненоважно значение политиката в областта на конкуренцията (правилата за държавна помощ) да е насочена към повишаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта, в съответствие с подхода на нашите конкуренти извън ЕС;

51.  Отправя искане за въвеждане на условна клауза, изискваща от автомобилните предприятия, за периода на амортизация на подпомаганите инвестиции, да поддържат дейността в подпомаганите обекти или да възстановяват предоставените от ЕС суми в случай на преместване на производството;

Вътрешен пазар

52.  Припомня, че силният вътрешен пазар е необходимо предварително условие за възобновяване на конкурентоспособността и устойчивостта в автомобилната промишленост;

53.  Счита, че е от основно значение да се засилва европейското сближаване в областите, в които преобладаващите условия не позволяват равнопоставени условия на конкуренция:

   a. по отношение на конкуренти от трети страни: високи цени на енергията и суровините, висок обменен курс на еврото,
   б. на вътрешния пазар: социална и данъчна конкуренция, данъчни облекчения за предприятията и стимули за купувачите (бонуси за ниски нива на въглеродни емисии , премии за предаване на превозни средства за скрап);
   в. на вътрешния пазар на ЕС: условия, свързани с рециклирането на превозни средства и екологичното рециклиране на употребявани автомобили;

54.  Подчертава, че е необходимо да бъде засилена, по-специално, ролята на доставчиците и че при нея именно може да се открие потенциал за иновации (Car2car, car2infrastructure) и възможности за заетост;

55.  Изразява съжаление относно факта, че съществуващата правна фрагментация на пазара за услуги след продажбата е в ущърб на автомобилистите и на лоялната и здравословна конкуренция между държавите членки; с цел повишаване на заетостта и покупателната способност на автомобилистите и поддържането и развитието на европейска производствена верига и сектора за следпродажбено обслужване, призовава за сближаване на законодателствата, по-специално в сектора на резервните части, и за предоставяне на информацията на автомобилистите относно техните права по отношение на ремонтите на превозните им средства; призовава Комисията да подкрепи това сближаване чрез задълбочена и сравнителна оценка на последиците от правната разпокъсаност за вътрешния пазар, европейския производствен сектор и покупателната способност на автомобилистите;

56.  Призовава за координация на равнището ЕС, с цел да се засили борбата срещу вноса на фалшиви автомобилни части;

57.  Отбелязва необходимостта държавите членки да осигурят по-голяма прозрачност и спазването на принципите на добросъвестност при търговските отношения между производители и търговци; счита, че въвеждането на кодекс на поведение между производителите и дистрибуторите е надежден начин това да бъде постигнато; счита, че този кодекс следва като минимум да включва клаузи, свързани с преместването на дейностите на дистрибуторите, практиката за използване на множество марки при сходни продукти и правото на компенсация при прекратяване на договора от производителя без основателна причина в съответствие с допълнителните насоки, посочени в известието на Европейската комисия 2010/C 138/05;

58.  Призовава Комисията да предприеме мерки, в сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, прозрачност и сигурност на пазара на автомобили втора употреба, както и да работи за постепенно премахване на замърсяващите и по-малко безопасните превозни средства; приветства препоръката на Комисията в Регламента относно проверките на техническата изправност да се изисква записване на изминатите километри при всяка проверка; счита, че инициативи като схемата „CAR Pass“ в Белгия могат да бъдат насърчени чрез европейски стандарт; отбелязва, че процедурите за пререгистрация при прехвърляния на превозни средства трябва също така да възпират трансграничните измами по отношение на изминатите километри;

59.  Отново изтъква икономическия интерес за Европа от създаването на големи нови промишлени проекти, както при самолетостроенето и космическата индустрия, за да се постигне мащаба, необходим, за да се отговори на конкуренцията в световен мащаб; припомня, че тези проекти могат да се реализират на равнището на Съюза или на доброволна основа между няколко държави членки;

60.  Подчертава значението на стратегиите за интелигентна специализация за създаването на рамка за вътрешна конкуренция в ЕС в същите сфери на дейност, за да се даде възможност за допълнителни регионални специализации, които да направят ЕС по-конкурентоспособен спрямо трети държави;

61.  Обръща внимание:

   а. на държавите членки — върху наличните алтернативни решения за стимулиране на търсенето като схеми за етикетиране, целенасочено освобождаване на средства от спестовните схеми на служителите, данъчни стимули при закупуване от страна на предприятия, рециклиране на материалите, обществени поръчки;
   б. на предприятията — върху наличните разнообразни маркетингови инструменти като застраховка, включително възстановяването на част от заема при загуба на работа, удължаване на гаранцията, споделяни превозни средства, продажба по интернет;

62.  Изразява съжаление, че планът за действие CARS 2020 се фокусира главно върху производителите на автомобили в Европа, пренебрегвайки значението на целия сектор на следпродажбеното обслужване, неговите участници и необходимости; счита, че европейската автомобилна политика трябва да бъде по-експанзивна и да се основава на холистичен подход; застъпва мнението, че основната цел трябва да бъде да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция за всички участници във веригата. смята, че по този начин европейската политика в областта на автомобилостроенето следва също така да включва разпоредби, адаптирани към всички участници във веригата на доставка и ремонт, както големите производители, така и МСП;

Външни пазари и търговски отношения

63.  Посочва, че автомобилната промишленост осигурява значителен положителен принос към търговския баланс на ЕС, че износът към бързо развиващите се пазари e неоспорима необходимост с цел постигане на максимален успех в дългосрочен план и че сдружаването с фондове и предприятия от трети държави е от ключово значение за бъдещето на нашите предприятия, също както и разполагането на предприятия извън границите на Съюза (особено за производство и продажба на място) като средство за създаване на растеж и вносът на превозни средства за отговаряне на търсенето;

64.  Приветства съобщението на Европейската комисия за постигнати резултати от решаващо значение относно зоната за свободна търговия със САЩ и Япония и равен достъп до световните пазари, което означава стриктно спазване на едни и същи правила за всички участници на автомобилния пазар в света, счита, че това увеличава вероятността устойчивото развитие и повишаването на безопасността на движението да се превърнат в основа за постигане на конкурентно преимущество в световен мащаб;

65.  Отчита, че наличието на единна система за сертифициране, даваща възможност за контролиране на превозните средства и автомобилните части в рамките на единния европейски пазар и основаваща се на стандартите на ЕС за екологосъобразност и безопасност, може да играе ключова роля в премахването на нелоялната конкуренция;

66.  Признава, че на бързо развиващите се пазари търсенето ще нараства не само в луксозната категория, но и в по-ниските сегменти, и че европейската промишленост ще бъде по-конкурентоспособна в тези сегменти;

67.  Посочва, че конкурентоспособността на голяма част от нашите автомобилни предприятия се влошава поради засилената, а понякога и нелоялна конкуренция от страна на предприятия от трети държави; подчертава, че голяма част от тях притежават потенциал за постигане на успех, ако им се позволи да отговорят на нарастващото търсене на новите пазари за износ; настоятелно призовава Комисията да извърши реорганизация на своята търговска политика, за да може да осигурява:

   a. координиране на мерките на държавите членки за насърчаване на предприятията в ЕС и за защита на европейски продукти, инвестиции и права върху интелектуална и индустриалната собственост извън ЕС,
   б. централизиране на всички инструменти на ЕС в областта на износа, и по-специално на тези, насочени към МСП („малък бизнес, голям свят“), например чрез създаване на цялостна, достъпна цифрова платформа за сектора;
   в. постепенно налагане на принципа за реципрочност, подценен от Европейската комисия в „Cars 2020“, като централен елемент на нашите търговски отношения;
   г. оказване на натиск за премахването на нетарифни бариери в автомобилния сектор,
   д. скъсяване на времето за започване на разследване и прилагане на инструменти за търговска защита;

68.  Отправя искане към Комисията да разшири своите предварителни оценки на въздействието във връзка с бъдещите търговски споразумения, така че да включват понятието за конкурентоспособност в автомобилния сектор, да осъществява нови проучвания след тяхното влизане в сила и редовно да извършва оценки на кумулативното въздействие на споразуменията — както на действащите споразумения, така и на споразуменията в процес на договаряне, въз основа на специфични и определени критерии, включително начина на участие на заинтересованите страни;

69.  Призовава Парламента да си осигури необходимите средствата, за да извършва от своя страна оценка на въздействието на всяко споразумение за свободна търговия;

o
o   o

70.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност