Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2064(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0348/2013

Внесени текстове :

A7-0348/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0549

Приети текстове
PDF 300kWORD 83k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (2013/2064(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 165, 166 и 214 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид определението за доброволческия труд, предложено от Международната организация на труда (МОТ) в нейния Наръчник относно измерването на доброволческия труд (2011 г.),

—  като взе предвид Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас),

—  като взе предвид Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.(1),

—  като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(2),

—  като взе предвид Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство(3),

—  като взе предвид Решение 2010/37/ЕО на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция (2011 г.)(4),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно признаването на значението на неформалното и самостоятелното учене в областта на европейската политика за младежта(5),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2007 г. относно доброволческите дейности на младите хора (14427/1/2007),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 май 2007 г. относно изпълнението на общите цели за доброволчески дейности на младите хора(6),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 ноември 2008 г. относно мобилността на младите доброволци в Европейския съюз(7),

—  като взе предвид Препоръка 2006/961/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно транснационалната мобилност в Общността с цел образование и обучение: Европейска харта за качество на мобилността(8),

—  като взе предвид своята декларация от 10 март 2011 г. относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите(9),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 3 октомври 2011 г. относно ролята на доброволческите дейности в социалната политика (14552/2011),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 ноември 2011 г. относно ролята на доброволческите дейности в спорта за насърчаване на активна гражданска позиция(10),

—  като взе предвид доклада за 2010 г. на Комисията от 27 октомври 2010 г. за гражданството на ЕС, озаглавен „Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“ (COM(2010)0603),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Подпомагането на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“ (COM(2007)0498),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 април 2009 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал — Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ (COM(2009)0200),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2010 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Младежта в движение“ — Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“ (COM(2010)0477),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г. до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Съобщение относно политиките на ЕС и доброволчеството: признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС“ (COM(2011)0568),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. за предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „ЕРАЗЪМ за всички“ — Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2011)0788),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 19 декември 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението, резултатите и общата оценка на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г. (COM(2012)0781),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г. относно съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Съобщение относно политиките на ЕС и доброволчеството: признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС“(11),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 юни 2012 г. относно признаването и насърчаването на трансграничните доброволчески дейности в ЕС(12),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно изпълнението, резултатите и общата оценка на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г.;

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7 0348/2013),

А.  като има предвид, че Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г. отбеляза успех, че целите ѝ бяха подходящи и че тя спомогна за повишаване на осведомеността в тази област;

Б.  като има предвид, че създаването на благоприятни условия, в които доброволчеството може да се развива и е достъпно за всички, е дългосрочен процес, който изисква участието на всички заинтересовани страни;

В.  като има предвид, че доброволчеството е важен аспект от активната гражданска позиция и демокрацията, както и от личното развитие, в който намират конкретно изражение европейски ценности като солидарността и недискриминацията, и че то допринася освен това за развитие на демокрацията на участието и за насърчаване на правата на човека в рамките на ЕС и извън него;

Г.  като има предвид съществената роля, която се дава на доброволчеството в рамките на обсъждането на обществените политики;

Д.  като има предвид, че участието в доброволчески дейности може да бъде важен начин за придобиване на умения, необходими на пазара на труда, както и средство за достигане до важна социална позиция в обществото;

Е.  като има предвид, че спортът зависи до голяма степен от дейността на доброволците;

Ж.  като има предвид, че доброволчеството е ключов фактор за индивидуалната и колективната независимост, солидарността и социалното сближаване;

З.  като има предвид, че доброволчеството има ключова роля за създаване на социален капитал и за стимулиране на развитието, както и за насърчаване на икономическото и социалното сближаване, като по този начин допринася за стратегията за растеж „Европа 2020“;

И.  като има предвид, че заключенията на Съвета от октомври 2011 г. относно ролята на доброволческите дейности в социалната политика подчертават значението на доброволческите дейности за справяне с неравнопоставеността между половете;

Й.  като има предвид, че бюрократичните пречки на национално равнище продължават да ограничават възможностите за осъществяване на доброволческа дейност и че тази дейност все още не е призната в достатъчна степен в правните системи на някои държави членки;

К.  като има предвид, че поради различни традиции и културни практики съществуват значителни разлики между държавите членки по отношение на законодателството, приложимо към доброволческата дейност, правата на доброволците и начините на организиране на доброволческата дейност;

Л.  като има предвид, че тежката икономическа криза, мерките за бюджетни ограничения и данъчната тежест излагат на опасност финансовата стабилност на много НПО, спортни органи и доброволчески организации, които въпреки това продължават да работят за засилване на приобщаването и социалното благополучие в този труден период ;

M.  като има предвид, че за да се запази постигнатото в рамките на Европейската година на доброволческата дейност – 2011 г., е необходимо да се развие на равнище ЕС структуриран и координиран подход по отношение на европейската политика в областта на доброволчеството, отговорността за която понастоящем е фрагментирана и разпределена между различни служби;

1.  Отбелязва данните относно комуникационната кампания в рамките на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г., посочени в приложенията към доклада на Комисията, и изразява съжаление по повод на скромните постигнати резултати поради ограничените финансови ресурси;

2.  Отчита и подкрепя различните форми на доброволческа дейност, съществуващи в рамките на държавите членки благодарение на национални организации и мрежи от сдружения, действащи на местно равнище; в тази връзка призовава за мултикултурен подход от страна на държавите членки и за задълбочен анализ на Комисията относно националните практики и традиции в областта на доброволчеството, с цел насърчаване на единен европейски подход;

3.  Отбелязва, че допълнително консолидиране на един общ европейски подход по отношение на доброволчеството ще създаде повече възможности за мобилността и заетостта на младите хора, като им позволява да придобиват ценни умения;

4.  Приветства факта, че за да създадат благоприятни условия за доброволчество, някои държави членки приеха или измениха законодателството си в тази област; препоръчва и другите държави членки да действат по този начин, като поставят акцент върху укрепването на правата на доброволците посредством Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците;

5.  Насърчава държавите членки да продължат да създават благоприятна среда за доброволчеството, по-специално чрез законодателна рамка, ако тя все още липсва;

6.  Отбелязва, че някои държави членки приложиха насоките, предвидени в Наръчника на МОТ относно измерването на доброволческия труд, и насърчава останалите да направят същото, за да се осигури наличието на съпоставими данни за доброволческата дейност, които дават ясна представа за значителния ѝ обществен принос;

7.  Призовава за приемането на европейски устав на доброволческите организации, за да се насърчи тяхното юридическо и институционално признаване;

8.  Подчертава необходимостта от популяризиране на доброволчеството, особено сред учениците, студентите и младите хора, с цел разширяване на хоризонта на солидарност и подкрепа към него;

9.  Посочва, че големият брой европейски паспорти на уменията, създадени онлайн през последните месеци, е показател за успеха на електронното портфолио, което предоставя пълна картина на уменията на отделните лица, в това число уменията, придобити чрез доброволческа дейност, така че те да могат да получат официално признание както за професионални цели, така и с цел обучение;

10.  Обръща внимание на факта, че способностите и уменията, придобити по време на доброволческа дейност, която може да бъде смятана за неформално и самостоятелно учене и трудов опит, имат добавена стойност за автобиографията и професионалния живот;

11.  Счита, че предложеният документ „Европас опит“ би позволил на доброволците да опишат и докажат уменията, които са развили по време на работата си като доброволци и за които може да не са получили диплома, и насърчава Комисията, с оглед на предложението на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, да създаде такъв документ възможно най-скоро;

12.  Отбелязва значението на посочените по-горе способности и умения за мотивиране на младите хората да участват в доброволчески дейности и за създаване на социален капитал и засилване на общественото развитие;

13.  Предлага да се обърне внимание на въпроса за равенството между половете в сектора на доброволчеството и по-специално на съществуващото значително несъответствие сред доброволческите ръководители, при които мъжете са свръхпредставени на управленски постове;

14.  Счита, че уменията, придобити чрез доброволческа дейност от млади хора, следва да бъдат включени в Европейския паспорт на уменията и в Европас, за да може формалното и неформалното учене да се третират по еднакъв начин;

15.  Подчертава това, че доброволчеството позволява на младите хора, напуснали преждевременно училище, да открият приобщаваща среда и дейности;

16.  Потвърждава подкрепата си за инициативата на Комисията за Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който да има за цел да помага на ЕС да реагира по бърз и координиран начин на хуманитарни кризи и тежки природни бедствия чрез предоставяне на подкрепа за обучението, мобилизацията и координацията на доброволци за действия на ЕС в областта на хуманитарна помощ;

17.  Посочва, че доброволческата дейност, която все повече се разпространява както сред младите, така и сред възрастните хора, насърчава междукултурното учене, както и чувството за европейска идентичност и солидарността между поколенията и допринася за активния живот на възрастните хора и за гражданското участие на всички етапи от живота;

18.  Посочва, че доброволческата дейност позволява както на младите, така и на възрастните хора да дадат своя принос към обществото и да спечелят признание и уважение в замяна и че това подобрява качеството им на живот, благосъстоянието им и общото им здравословно състояние;

19.  Посочва, че наличието на широк диапазон от доброволчески дейности, както и лесният достъп до такива дейности, що се отнася до разходите, наличието на информация и инфраструктурата, и предоставянето на застрахователно покритие за отговорност и злополука са от съществено значение, ако доброволчеството трябва да се насърчава сред всички възрастови групи;

20.  Счита, че доброволчеството, като активен метод за изграждане на гражданско общество, може да допринесе за развитието на междукултурен диалог и изпълнява основна роля в борбата срещу предразсъдъците и расизма;

21.  Отбелязва важната роля на доброволчеството за създаването на човешки и социален капитал и за насърчаването на социалното приобщаване; призовава Комисията и държавите членки да отдадат дължимото признание на изключително важния принос на доброволчеството в спорта и по-специално в непрофесионалния спорт, където много спортни организации не биха били в състояние да функционират без помощта на доброволци;

22.  Призовава Комисията и държавите членки да отдадат дължимото признание на ключовия принос на доброволчеството в настоящия период на тежка икономическа криза;

23.  Подчертава, че се изискват постоянни усилия, за да се гарантира, че жените имат равен достъп до доброволчески дейности;

24.  Подчертава необходимостта от това, да се осигури приемственост между Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г. и следващите европейски години на доброволческата дейност, като част от усилията да се гарантира, че доброволчеството се възприема като важно средство за активно гражданско участие, и в това отношение насърчава Комисията да включи доброволчеството сред факторите, които имат като важен принос за активното гражданство, в хода на Европейската година на гражданите;

25.  Призовава държавите членки да гарантират устойчивостта на резултатите, постигнати на национално равнище по време на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г.;

26.  Призовава Комисията да създаде и развие политика в областта на доброволчеството и да използва отворения метод на координация за насърчаване на диалога и сътрудничеството между заинтересованите страни в различните държави членки;

27.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат необходимите стъпки за институционализиране на доброволчеството по начин, съответстващ на техните национални трудови законодателства;

28.  Призовава държавите членки и Комисията да предвидят единна точка за контакт под формата на служба, отговаряща за политиката в областта на доброволчеството и за координацията между службите на Комисията и различните институции;

29.  Подчертава необходимостта от създаване, в сътрудничество с европейските доброволчески организации, сдружения и мрежи, на централизиран портал на ЕС, предоставящ общоевропейска платформа за координацията в тази област, който следва да включва база данни с най-добрите практики в областта на доброволческата дейност и раздел, посветен на трансграничните доброволчески дейности, с информация за наличните програми, разходите и условията за участие, с цел да се улесни централизацията на информацията;

30.  Насърчава държавите членки на създадат национални уебсайтове за координиране и търсачки, които ще направят възможен лесния и добре структуриран достъп до възможности за доброволчески дейности за отделните лица и до възможности за сътрудничество за организациите;

31.  Насърчава държавите членки в техните усилия за предоставяне на стабилна и устойчива рамка за подпомагане както на националната, така и на трансграничната доброволческа дейност, която предоставя подкрепа на доброволците и на доброволческите организации; препоръчва на държавите членки да запазят националните органи за координация, създадени във връзка с Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г.;

32.  Призовава държавите членки да приложат разпоредбите на Директива 2004/114/EО относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност(13) и да опростят процедурите за предоставяне на визи или да ги премахнат за лицата, които желаят да предприемат доброволчески дейности в рамките на европейската политика за съседство;

33.  Настоятелно призовава националните, регионалните и местните органи да осигурят адекватно финансиране, да рационализират административните процедури и да предвидят данъчни облекчения за доброволческите организации и мрежи, по-специално за малките организации с ограничени ресурси; във връзка с това призовава да бъде изяснено понятието за безвъзмездни средства за сдруженията, за да не се бърка финансирането за сдружения с държавните помощи, тъй като това би могло да наруши конкуренцията в стопанския сектор;

34.  Призовава Комисията да обмисли възможността икономическият принос от доброволчески труд да се разглежда като насрещно финансиране за европейски проекти;

35.  Обръща внимание на необходимостта от насърчаване на доброволческата дейност като част от стратегиите за корпоративна социална отговорност, при спазване на Международен стандарт за доброволческа дейност ISO 26000:2010, който определя насоките относно корпоративната социална отговорност;

36.  Призовава Комисията да следи за това, държавите членки да въведат задължение за подходящо застрахователно покритие за доброволците с цел защита на тяхното здраве и безопасност по време на доброволчески дейности;

37.  Призовава държавите членки, които все още не са го направили, да приемат законодателство за доброволчеството и да улеснят доброволческите дейности чрез формално, самостоятелно и неформално обучение с цел повишаване на уменията на доброволците и на отговорността им за извършваната от тях дейност;

38.  Призовава държавите членки да улесняват доброволческите дейности чрез формално, самостоятелно и неформално обучение с цел повишаване на уменията на доброволците и на отговорността им за извършваната от тях дейност, като тяхната отдаденост е предимно алтруистична и безкористна; насърчава ги да въведат избирателни курсове за обучение в областта на доброволчеството в образователните институции;

39.  Призовава Комисията и държавите членки да популяризират допълнително Европейската доброволческа служба в университетите и в други институции за висше образование;

40.  Счита, че доброволческият труд, като метод на самостоятелно учене, помага за развиване на умения и професионални квалификации, които улесняват навлизането или завръщането на доброволците на пазара на труда;

41.  Препоръчва на Комисията да поддържа контакт с Европейския доброволчески алианс — приемник на Алианса на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г., и с други организации, основани на доброволчеството, както и да вземе надлежно предвид препоръките, изготвени в рамките на Политическата програма за доброволчеството в Европа, като основа за план за действие за бъдещето;

42.  Призовава Комисията да предостави достатъчно средства за създаването на Европейски фонд за развитие на доброволчеството, с цел да гарантира изграждането на подходящи инфраструктури за подкрепа;

43.  Подчертава, че е необходимо да се улесни достъпът на НПО до европейско финансиране, по-специално до финансиране по ЕСФ, на европейско и национално равнище;

44.  Призовава държавите членки да изпълнят препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене и да осигурят, преди определената дата през 2018 г., създаването на формални структури за валидиране на познанията, уменията и компетенциите, придобити чрез доброволчески дейности, която водят до получаване на призната квалификация, която следва да се признава от образователните институции, работодателите и др.;

45.  Призовава Комисията да признае времето на доброволчески труд като допустимо съфинансиране в натура за всички европейски безвъзмездни средства и да работи с доброволческите организации за развитие на системите за записване и документиране на времето на доброволчески труд, въз основа на множеството налични инструменти и модели;

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.
(2) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(3) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.
(4) ОВ L 17, 22.1.2010 г., стр. 43.
(5) OВ С 168, 20.7.2006 г., стр. 1.
(6) OВ С 241, 20.9.2008 г., стр. 1.
(7) OВ С 319, 13.12.2008 г., стр. 8.
(8) OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5.
(9) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 187.
(10) OВ С 372, 20.12.2011 г., стр. 24.
(11) CESE 824/2012.
(12) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 14.
(13) ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност