Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2064(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0348/2013

Předložené texty :

A7-0348/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0549

Přijaté texty
PDF 238kWORD 79k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě (2013/2064(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

—  s ohledem na články 165, 166 a 214 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na definici dobrovolné činnosti, kterou navrhla Mezinárodní organizace práce (MOP) ve své příručce pro měření dobrovolné činnosti (2011),

—  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass),

—  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013(1),

—  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení(2),

—  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013(3),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/37/ES ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011)(4),

—  s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 24. dubna 2006 o uznávání významu neformálního a informálního učení v oblasti evropské mládeže(5),

—  s ohledem na usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2007 o dobrovolné činnosti mladých lidí (14427/1/2007),

—  s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 16. května 2007 o provádění společných cílů v oblasti dobrovolné činnosti mladých lidí(6),

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. listopadu 2008 o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie(7),

—  s ohledem na doporučení 2006/961/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility(8),

—  s ohledem na své písemné prohlášení ze dne 10. března 2011 o vytvoření evropských stanov pro vzájemné pojišťovny, sdružení a nadace(9),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. října 2011 o úloze dobrovolných činností v sociální politice (14552/2011),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 29. listopadu 2011 o úloze dobrovolných činností ve sportu při podpoře aktivního občanství(10),

—  s ohledem na zprávu Komise za rok 2010 o občanství Unie nazvanou „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ ze dne 27. října 2010 (COM(2010)0603),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 5. září 2007 nazvané „Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti“ (COM(2007)0498),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. dubna 2009 nazvané „Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům a příležitostem mládeže“ (COM(2009)0200),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. září 2010 nazvané „Mládež v pohybu, iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (COM(2010)0477),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. září 2011 o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU (COM(2011)0568),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ – program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (COM(2011)0788),

—  s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. prosince 2012 určenou Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 2011 (COM(2012)0781),

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tomuto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. března 2012 nazvané „Sdělení o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU“(11),

—  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012 o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU(12),

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení,

—  vzhledem ke zprávě Komise o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 2011;

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0348/2013),

A.  vzhledem k úspěchu Evropského roku dobrovolnictví 2011, jeho cílům a vlivu, pokud jde o komunikační kampaň;

B.  vzhledem k tomu, že vytváření prostředí, které je pro dobrovolnictví příznivé a v němž je dobrovolnictví přístupné pro všechny, je dlouhodobý proces, na němž se musí podílet všechny zainteresované strany;

C.  vzhledem k tomu, že dobrovolnictví je důležitým aspektem aktivního občanství, demokracie a osobního rozvoje, že se do něj konkrétně promítají takové evropské hodnoty, jako je solidarita a nediskriminace, a že dobrovolnictví mimo jiné přispívá k rozvoji participativní demokracie a k prosazování lidských práv uvnitř i vně EU;

D.  vzhledem k významu, který se dobrovolnictví přikládá v diskusích o veřejné politice;

E.  vzhledem k tomu, že účast na dobrovolné činnosti může být důležitým způsobem, jak získat dovednosti potřebné na pracovním trhu, jakož i prostředkem, jak si v rámci společenství vybudovat přední postavení;

F.  vzhledem k tomu, že sportovní odvětví fungují do velké míry díky dobrovolníkům;

G.  vzhledem k tomu, že dobrovolnictví je klíčovým faktorem individuální a kolektivní emancipace, solidarity a sociální soudržnosti;

H.  vzhledem k tomu, že dobrovolnictví přispívá ke strategii Evropa 2020 zaměřené na růst, neboť funguje jako důležitý faktor při tvorbě sociálního kapitálu a podpoře hospodářské a sociální soudržnosti;

I.  vzhledem k tomu, že závěry ze zasedání Rady z října 2011 týkající se úlohy dobrovolné činnosti v sociální politice zdůraznily význam této činnosti pro řešení nerovností mezi muži a ženami;

J.  vzhledem k tomu, že přetrvávající byrokratické povinnosti na vnitrostátní úrovni omezují možnosti dobrovolnictví, které právní řády mnoha zemí zatím neuznávají dostatečně;

K.  vzhledem k tomu, že z důvodu řady různých tradic a kultur, které se mezi sebou velmi liší, existují mezi jednotlivými členskými státy podstatné rozdíly, pokud jde o právní předpisy pro dobrovolnictví, práva dobrovolníků a způsoby organizace dobrovolnictví;

L.  vzhledem k tomu, že závažná hospodářská krize, úsporná opatření a daňová zatížení ohrožují stabilitu mnohých nevládních organizací, sportovních organizací a dobrovolnických sdružení, jež pokračují ve své práci i v současné tíživé době s cílem posílit začleňování do společnosti a sociální blahobyt;

M.  vzhledem k tomu, že má-li se navázat na odkaz Evropského roku dobrovolnictví 2011, je zapotřebí rozvíjet na úrovni EU strukturovaný a koordinovaný postoj k evropské politice dobrovolnictví, jež je nyní roztříštěná a rozčleněná na celou řadu služeb;

1.  bere v potaz výstupy Evropského roku dobrovolnictví 2011, pokud jde o komunikační kampaně, které byly vyjádřeny v číslech a jsou uvedeny v příloze ke sdělení, a lituje skutečnosti, že v důsledku omezených finančních zdrojů bylo dosaženo skromných výsledků;

2.  uznává a respektuje různé formy dobrovolnictví, které v členských státech udržují vnitrostátní organizace a sítě sdružení fungující na místní úrovni; v této souvislosti a v zájmu stimulace společného evropského přístupu vyzývá členské státy k multikulturnímu postoji a žádá Komisi o hloubkovou analýzu vnitrostátních postupů a tradic v oblasti dobrovolnictví;

3.  konstatuje, že další upevnění společného evropského přístupu k dobrovolnictví vytvoří více možností pro mobilitu mladých lidí a jejich zaměstnatelnost, neboť tak získají příležitost k získání cenných dovedností;

4.  vítá fakt, že ostatní členské státy přijaly či obměnily předpisy v této oblasti, aby vytvořily příznivé podmínky pro dobrovolnictví; ostatním členským státům doporučuje, aby učinily totéž, a to s důrazem na posílení práv dobrovolníků na základě Evropské charty práv a povinností dobrovolníků

5.  vybízí členské státy k tomu, aby zejména vytvořením právního rámce, pokud dosud neexistuje, i nadále vytvářely prostředí příznivé pro dobrovolnictví;

6.  poznamenává, že některé členské státy zavedly používání příručky pro měření dobrovolné činnosti vydané organizací MOP, a vybízí ostatní země, aby učinily totéž, a získaly tak srovnatelné údaje o dobrovolnictví, jež by poskytly jasný obrázek o jeho významném přínosu;

7.  požaduje, aby byl v zájmu právního a institucionálního uznání dobrovolnických sdružení přijat evropský status těchto sdružení;

8.  zdůrazňuje, že je nutné podporovat dobrovolnictví, zejména mezi dětmi školního věku, studenty a ostatními mladými lidmi, a rozšiřovat tak hranice solidarity a její podpory;

9.  poznamenává, že zvýšený počet evropských znalostních pasů, které byly v posledních měsících vytvořeny pomocí internetu, dokazuje, že „elektronické portfolio“ je úspěšným a užitečným nástrojem pro získání kompletní představy o schopnostech, a to včetně schopností získaných prostřednictvím dobrovolné činnosti, a pro jejich oficiální uznávání za účelem výkonu profese či výcviku;

10.  zdůrazňuje, že dovednosti a schopnosti nabyté při dobrovolnictví jsou přínosné, jak z hlediska záznamu do životopisu, tak i z hlediska profesního života, a je třeba je brát na vědomí coby zkušenosti s neformální a informální výukou i pracovní zkušenosti;

11.  domnívá se, že dokument navrhovaný pod názvem „zkušenosti v Europassu“ by dobrovolníkům umožnil popsat a zaznamenat dovednosti osvojené při dobrovolné práci, na jejichž základě nelze získat žádné osvědčení, a vybízí Komisi, aby v kontextu doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení zveřejnila tento dokument co nejdříve;

12.  zdůrazňuje, že výše uvedené dovednosti a schopnosti jsou důležité pro motivaci mladých lidí k dobrovolnictví, k vytváření sociálního kapitálu a ke stimulaci společenského rozvoje;

13.  navrhuje věnovat pozornost otázce stejnoměrného zastoupení žen a mužů v oblasti dobrovolnictví a zejména výraznému nepoměru, který panuje mezi vedoucími představiteli dobrovolníků, mezi nimiž na řídících pozicích převažují muži;

14.  domnívá se, že u mladých lidí by tyto dovednosti získané při dobrovolnictví měly být začleněny do evropského znalostního pasu a Europassu tak, aby se na formální a neformální učení pohlíželo stejným způsobem;

15.  zdůrazňuje, že dobrovolnictví nabízí mladým lidem, kteří zanechali studia, inkluzivní prostředí i činnost;

16.  potvrzuje svou podporu vyjádřenou inciativě Komise vytvořit „evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“, který by posílil rychlé a koordinované reakce Unie na humanitární krize a vážné přírodní katastrofy prostřednictvím podpory školení, zapojení a řízení dobrovolníků s cílem zaručit náležitou humanitární pomoc EU;

17.  zdůrazňuje, že dobrovolnictví, které se šíří čím dál více mezi mladými i staršími občany, podporuje mezikulturní vzdělávání, smysl pro evropskou identitu a solidaritu mezi generacemi a přispívá k aktivnímu stárnutí a k občanské angažovanosti ve všech životních etapách;

18.  poukazuje na to, že dobrovolnictví poskytuje mladým lidem i starším občanům možnost být pro společnost přínosem a oplátkou získat uznání a úctu, čímž se zlepší kvalita jejich života, jejich pocit pohody a všeobecný zdravotní stav;

19.  podotýká, že má-li se dobrovolnictví prosazovat mezi všemi věkovými skupinami, je nanejvýš důležitá existence široké škály dobrovolných činností a snadný přístup k těmto činnostem, pokud jde o náklady, dostupnost informací a infrastruktury a poskytování pojištění občanskoprávní odpovědnosti a úrazového pojištění;

20.  domnívá se, že dobrovolnictví – coby aktivní způsob budování občanské společnosti – může přispívat k rozvoji mezikulturního dialogu a hrát podstatnou úlohu v boji proti předsudkům a rasismu;

21.  poznamenává, že dobrovolnictví plní významnou úlohu při vytváření lidského a sociálního kapitálu a podpoře sociálního začlenění; vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly značný přínos dobrovolnictví ve sportu a obzvláště v amatérském sportu, neboť celá řada sportovních organizací by bez pomoci dobrovolníků nebyla schopna fungovat;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly značný přínos dobrovolnictví v současném období vážné hospodářské krize;

23.  podtrhuje skutečnost, že je nutné neustále usilovat o zajištění rovnoprávného přístupu žen k dobrovolným činnostem;

24.  upozorňuje na skutečnost, že v zájmu začlenění aspektu dobrovolnictví coby významného projevu aktivního občanského zapojení je nutná kontinuita mezi rokem 2011 a následnými evropskými roky, a v tomto ohledu vybízí Komisi, aby dobrovolnictví vnímala v průběhu Evropského roku občanů jako jeden z podstatných přínosů k aktivnímu občanství;

25.  vyzývá členské státy, aby zajistily udržení výsledků, jichž bylo v průběhu Evropského roku dobrovolnictví 2011 dosaženo na vnitrostátních úrovních;

26.  vyzývá Komisi, aby formulovala a rozvinula politiku dobrovolnictví a za účelem usnadnění dialogu a spolupráce mezi příslušnými aktéry v různých členských státech využívala otevřenou metodu koordinace;

27.  naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s právními předpisy svého pracovního práva přijaly náležité kroky k institucionalizaci dobrovolnictví;

28.  žádá členské státy a Komisi, aby vytvořily jednotné kontaktní místo, které by sloužilo jako stálé centrum pověřené prováděním politiky dobrovolnictví a koordinací jednotlivých služeb a činností různých institucí;

29.  zdůrazňuje, že za účelem lepší koordinace je zapotřebí vytvořit zejména ve spolupráci s evropskými dobrovolnickými organizacemi, sdruženími a sítěmi centralizovaný evropský portál EU, který by sloužil jako panevropská platforma a zahrnoval by databanku postupů, které se v dobrovolnictví nejvíce osvědčily, a oddíl věnovaný přeshraničnímu dobrovolnictví a poskytoval by i informace o nabízených programech, o cenách a podmínkách účasti, čímž by přispíval k výměně informací;

30.  vybízí členské státy, aby zřídily vnitrostátní koordinační internetové stránky a vyhledávače, které jednotlivcům umožní snadný a náležitě strukturovaný přístup k možnostem v oblasti dobrovolnictví a organizacím k případné spolupráci;

31.  vybízí členské státy ke krokům, kterými by stabilním a udržitelným způsobem podporovaly rámec pro dobrovolnictví mimo jiné i na přeshraniční úrovni, o který se budou moci opírat jak dobrovolníci, tak i dobrovolnické organizace; doporučuje členským státům, aby zachovaly vnitrostátní koordinační orgán, jenž byl vytvořen pro účely Evropského roku dobrovolnictví 2011;

32.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly ustanovení směrnice 2004/114/ES(13) o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby a aby zjednodušily postupy udělování víz osobám, které chtějí vykonávat dobrovolnou činnost zejména v souvislosti s evropskou politikou sousedství, nebo tato víza zrušily;

33.  žádá státní, regionální a místní orgány, aby poskytly dostatek finančních prostředků, zjednodušily administrativní postupy a vytvořily daňové pobídky pro dobrovolnické organizace a sítě, zejména pro malé organizace a asociace s omezenými prostředky; v této souvislosti žádá o objasnění koncepce dotací pro sdružení tak, aby se financování dobrovolného sektoru nezaměňovalo se státní podporou, což by mohlo být na překážku hospodářské soutěži v ziskových odvětvích;

34.  žádá Komisi, aby zvážila, zda by z ekonomického hlediska nemohla být dobrovolná činnost chápána jako část spolufinancování evropských projektů;

35.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat dobrovolnictví i v rámci strategie zaměřené na sociální odpovědnost podniků v souladu s mezinárodní dobrovolnou normou ISO 26000:2010 o pokynech k sociální odpovědnosti podniků;

36.  vyzývá Komisi, aby dohlédla na to, že členské státy zavedou povinnost zajistit pro dobrovolníky pojištění, zdravotní péči a bezpečnost při práci;

37.  vyzývá členské státy, které tak ještě neučinily, aby přijaly právní předpisy týkající se dobrovolnictví a aby dobrovolnickou činnost usnadňovaly mimo jiné pomocí formální, informální a neformální výuky, díky níž by dobrovolníci získávali stále vyšší kvalifikaci a nesli větší odpovědnost za svou činnost;

38.  vyzývá členské státy, aby dobrovolnickou činnost usnadňovaly mimo jiné pomocí formální, informální a neformální výuky, díky níž by dobrovolníci získávali stále vyšší kvalifikaci a nesli větší odpovědnost za svou činnost, přičemž jejich angažovanost by měla být především altruistického a nezištného charakteru; vybízí tyto státy, aby do vzdělávacích institucí zavedly volitelné kurzy dobrovolnictví;

39.  vyzývá Komisi a členské státy, aby Evropskou dobrovolnou službu více prosazovaly na univerzitách a jiných vysokoškolských institucích;

40.  domnívá se, že dobrovolná práce – coby způsob informálního učení – pomáhá rozvíjet dovednosti a odborné kvalifikace, které dobrovolníkům usnadní vstup či návrat na pracovní trh;

41.  doporučuje Komisi, aby udržovala kontakty s nástupcem Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 a jinými organizacemi založenými na dobrovolnictví a aby brala v potaz doporučení uvedená v politické agendě dobrovolnictví v Evropě jakožto návrh akčního plánu pro budoucí postupy;

42.  vyzývá Komisi, aby vyčlenila odpovídající prostředky na vytvoření Evropského rozvojového fondu pro dobrovolnictví, a zaručila tak vybudování podpůrné infrastruktury;

43.  zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit přístup nevládních organizací k evropským fondům na vnitrostátní i evropské úrovni, zejména k ESF;

44.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení a před cílovým rokem 2018 zajistily uplatňování formálních struktur uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných při dobrovolnictví a vedoucích ke kvalifikaci uznávané institucemi, zaměstnavateli i ostatními subjekty;

45.  vyzývá Komisi, aby u všech evropských grantů uznávala čas věnovaný dobrovolné činnosti jako skutečné spolufinancování formou nepeněžitého vkladu a aby spolupracovala s organizacemi dobrovolníků na přípravě systému k zaznamenávání a zdokumentování času věnovaného dobrovolné činnosti pomocí řady dostupných nástrojů a modelů;

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30.
(2) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.
(3) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32.
(4) Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 43.
(5) Úř. věst C 168, 20.7.2006, s. 1.
(6) Úř. věst C 241, 20.9.2008, s. 1.
(7) Úř. věst C 319, 13.12.2008, s. 8.
(8) Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 5.
(9) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 187.
(10) Úř. věst C 372, 20.12.2011, s. 24.
(11) CESE 824/2012.
(12) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 14.
(13) Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí