Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2064(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0348/2013

Ingivna texter :

A7-0348/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0549

Antagna texter
PDF 218kWORD 57k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
Volontär- och frivilligarbete i Europa
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om volontär- och frivilligarbete i Europa (2013/2064(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 165, 166 och 214 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av definitionen av frivilligt arbete som föreslagits av Internationella arbetsorganisationen (ILO) i dess vägledning för mätning av frivilligt arbete (2011),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för perioden 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap(3),

–  med beaktande av rådets beslut nr 2010/37/EG av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011)(4),

–  med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 24 april 2006, om erkännande av värdet av icke-formellt och informellt lärande på ungdomsområdet(5),

–  med beaktande av rådets resolution av den 27 november 2007 om volontärarbete för ungdomar (14427/1/2007),

–  med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 16 maj 2007, om genomförande av de gemensamma målen för volontärarbete för ungdomar(6),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 november 2008 om unga volontärers rörlighet i Europeiska unionen(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation nr 2006/961/EG av den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet(8),

–  med beaktande av sin förklaring av den 10 mars 2011 om inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser(9),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 oktober 2011 om frivilligarbetets roll inom socialpolitiken (14552/2011),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 29 november 2011 om främjande av aktivt medborgarskap genom frivilligarbete inom idrotten(10),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 27 oktober 2010 om EU-medborgarskapet Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter (COM(2010)0603),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 september 2007 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle (COM(2007)0498),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 april 2009 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter – En förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor (COM(2009)0200),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 september 2010 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen (COM(2010)0477),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU-politik och frivilligarbete: Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (COM(2011)0568),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus för alla – Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott (COM(2011)0788),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 19 december 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av Europaåret för frivilligarbete 2011 (COM(2012)0781),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén EU-politik och frivilligarbete: Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU(11),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2012 om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU(12),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande,

–  med beaktande av kommissionens rapport om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av Europaåret för frivilligarbete 2011.

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-0348/2013), och av följande skäl:

A.  Europaåret för frivilligarbete 2011 blev en stor framgång, hade relevanta mål och bidrog till ökad medvetenhet.

B.  Att skapa gynnsamma förutsättningar för frivilligarbete för alla är en långsiktig process som kräver ett deltagande från alla berörda parter.

C.  Frivilligarbete är en förutsättning för aktivt medborgarskap och demokrati liksom för den personliga utvecklingen, och är ett uttryck för europeiska värden såsom solidaritet och icke-diskriminering. Dessutom bidrar frivilligarbete till att utveckla deltagandedemokratin och främjandet av mänskliga rättigheter i och utanför EU.

D.  Frivilligarbetet är en viktig del av debatten om den offentliga politiken.

E.  Frivilligarbete kan vara ett viktigt sätt att skaffa sig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och nå en mer ledande ställning i samhället.

F.  Idrotten skulle ha mycket svårt att klara sig utan frivilligarbetare.

G.  Frivilligarbetet är en viktig faktor för individens och kollektivets frigörelse, för solidariteten och den sociala sammanhållningen.

H.  Frivilligarbete bidrar till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin eftersom det skapar socialt kapital och utveckling samt främjar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

I.  I rådets slutsatser av oktober 2011 om frivilligarbetets roll inom socialpolitiken betonas vikten av frivilligarbete när det gäller att verka för jämställdhet mellan könen.

J.  Byråkratiska hinder på nationell nivå fortsätter att begränsa möjligheterna till frivilligarbete, då det i vissa medlemsstater fortfarande inte i tillräcklig grad är juridiskt erkänt.

K.  På grund av medlemsstaternas olika traditioner och kulturer finns det stora skillnader mellan deras regelverk, rättigheter för frivilligarbetare och sätten att organisera frivilligarbete.

L.  Den allvarliga ekonomiska krisen, åtstramningsåtgärderna och skattetrycket äventyrar den finansiella stabiliteten i många icke-statliga organisationer, idrottsföreningar och föreningar för frivilligarbete, som i dessa svåra tider fortsätter att arbeta för en ökad social integration och ett stärkt socialt välbefinnande.

M.  För att bevara det som uppnåtts genom Europaåret för frivilligarbete 2011 måste den europeiska politiken för frivilligarbete vara strukturerad och samordnad. På EU-nivå är denna politik för närvarande fragmenterad och ansvaret fördelat på många olika tjänsteavdelningar.

1.  Europaparlamentet noterar de siffror för kommunikationskampanjen för Europaåret för frivilligarbete 2011 som redovisas i bilagorna till meddelandet och beklagar de blygsamma resultat som uppnåtts på grund av begränsade ekonomiska resurser.

2.  Europaparlamentet inser och respekterar att det förekommer olika typer av frivilligarbete i medlemsstaterna i form av nationella organisationer och nätverk av föreningar som är verksamma lokalt. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en mångkulturell strategi från medlemsstaternas sida och uppmanar kommissionen att göra en grundlig analys av frivilligarbetets nationella former och traditioner för att främja en gemensam europeisk strategi.

3.  Europaparlamentet noterar att en förstärkt, gemensam europeisk strategi för frivilligarbete kommer att bidra till ökade möjligheter till rörlighet och anställbarhet för ungdomar genom att de ges möjlighet att förvärva värdefull kompetens.

4.  Europaparlamentet gläder sig åt att vissa medlemsstater har antagit eller ändrat sin lagstiftning om frivilligarbete i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för sådant arbete. Parlamentet rekommenderar andra medlemsstater att göra detsamma, och att framför allt stärka frivilligarbetarnas rättigheter med hjälp av den europeiska stadgan om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta skapa en miljö som gynnar frivilligarbete, särskilt i form av en rättslig ram i de fall då en sådan saknas.

6.  Europaparlamentet påpekar att vissa medlemsstater har infört ILO:s vägledning för mätning av frivilligarbete och uppmuntrar de övriga medlemsstaterna att göra detsamma för att kunna sammanställa jämförbara uppgifter om frivilligarbete som ger en tydlig bild av dess viktiga bidrag till samhället.

7.  Europaparlamentet begär att det antas en europeisk stadga för frivilligorganisationer för att främja ett juridiskt och institutionellt erkännande av dem.

8.  Europaparlamentet understryker behovet av att främja frivilligarbetet, särskilt bland elever, studerande och unga, i syfte att vidga synen på solidaritet och öka stödet för det.

9.  Europaparlamentet påpekar att det stora antalet europeiska färdighetspass som skapats online de senaste månaderna visar att den elektroniska portföljen är en stor framgång och kan ge en komplett bild av individens kompetenser, inklusive sådana som förvärvats i samband med frivilligarbete, med målet att erkänna dem officiellt i såväl yrkesmässiga som utbildningsmässiga sammanhang.

10.  Europaparlamentet framhåller att de färdigheter och kompetenser som förvärvats genom frivilligarbete och som får räknas som icke-formell och informell utbildnings- och arbetslivserfarenhet innebär pluspoäng i meritförteckningen och arbetslivet.

11.  Europaparlamentet anser att det föreslagna dokumentet ”Europass Experience” skulle ge frivilligarbetare möjligheter att beskriva och dokumentera sådan kompetens som förvärvats genom frivilligarbete, men kanske inte leder till certifiering. Parlamentet uppmanar kommissionen att med hänsyn till rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande införa dokumentet så snart som möjligt.

12.  Parlamentet noterar vikten av de ovan nämnda färdigheterna och kompetenserna för att motivera ungdomar att delta i frivilligarbete och för att skapa socialt kapital och stärka samhällsutvecklingen.

13.  Europaparlamentet föreslår att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män inom sektorn för frivilligarbete ska uppmärksammas och särskilt de stora skillnaderna bland ledare inom frivilligsektorn, där de högre befattningarna i huvudsak innehas av män.

14.  Europaparlamentet anser att det europeiska färdighetspasset och Europasset även bör omfatta de kompetenser som ungdomar har erhållit genom frivilligarbete, så att formell och informell utbildning behandlas på samma sätt.

15.  Europaparlamentet betonar att frivilligarbete ger ungdomar som har slutat skolan i förtid möjlighet att delta i en inkluderande miljö och verksamhet.

16.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för kommissionens initiativ att skapa en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd med avsikt att hjälpa EU att agera snabbt och samstämmigt vid humanitära kriser och allvarliga naturkatastrofer genom att ge stöd till utbildning, mobilisering och organisering av frivilliga som vill delta i EU:s humanitära insatser.

17.  Europaparlamentet understryker att frivilligarbete, som blir allt vanligare bland unga och äldre, främjar interkulturellt lärande och känslan av en europeisk identitet samt solidaritet mellan generationerna, och bidrar till ett aktivt åldrande och deltagande i det civila samhällets alla faser.

18.  Europaparlamentet framhåller att frivilligarbete innebär att såväl unga som äldre kan bidra till samhället och få erkännande och uppskattning, och att detta ökar deras livskvalitet, välbefinnande och allmänna hälsa.

19.  Europaparlamentet anser att en förutsättning för att frivilligarbete ska kunna främjas inom alla åldersgrupper är att det finns ett brett utbud av möjligheter till frivilligarbete, och att sådant arbete är lättillgängligt sett till kostnader, information och infrastruktur samt omfattas av ansvars- och olycksfallsförsäkringar.

20.  Europaparlamentet anser att frivilligarbete som en aktiv form för att bygga upp det civila samhället kan bidra till att utveckla dialogen mellan kulturer och ha betydelse för att förebygga fördomar och rasism.

21.  Europaparlamentet konstaterar frivilligarbetets viktiga roll när det gäller att skapa mänskligt och socialt kapital samt främja social integration. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna frivilligarbetets stora mervärde för idrotten, särskilt amatöridrotten, där många föreningar inte skulle fungera utan frivilligarbetare.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna frivilligarbetets betydelse under denna period av allvarlig ekonomisk kris.

23.  Europaparlamentet betonar att det behövs kontinuerliga insatser för att garantera lika tillgång till frivilligarbete för kvinnor.

24.  Europaparlamentet uppmärksammar behovet av kontinuitet mellan 2011 års och kommande Europaår, för att se till att frivilligaspekten integreras som ett viktigt uttryck för ett aktivt deltagande i samhället. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att inbegripa frivilligarbete som ett viktigt bidrag till ett aktivt medborgarskap under Europaåret för medborgarna.

25.  Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de resultat som uppnåddes på nationell nivå under Europaåret för frivilligarbete 2011 inte går förlorade.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa och utforma en politik för frivilligarbete och att tillämpa den öppna samordningsmetoden för att underlätta dialog och samarbete mellan aktörerna i de olika medlemsstaterna.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att institutionalisera frivilligarbetet i överensstämmelse med arbetsrätten i de olika medlemsstaterna.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inrätta en gemensam kontaktpunkt, dvs. en permanent tjänst med ansvar för politiken för frivilligarbete och för samordningen på området mellan kommissionens olika tjänsteavdelningar och de olika institutionerna.

29.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att tillsammans med organisationer och nätverk för frivilligarbetare, i synnerhet europeiska sådana, skapa en central EU-portal som fungerar som en alleuropeisk plattform för att främja samordning på området och som bör inbegripa en databas över bästa praxis i fråga om frivilligarbete samt en sektion för gränsöverskridande frivilligarbete med information om tillgängliga program, kostnader och villkor för deltagande för att underlätta informationsutbytet.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram webbplatser och sökmotorer för nationell samordning som möjliggör enkel och välstrukturerad tillgång till information om möjligheter till frivilligarbete för enskilda och om samarbetsmöjligheter för organisationer.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom en fortsatt stabil och varaktig stödram för både nationellt och gränsöverskridande frivilligarbete stödja både frivilligarbetare och frivilligorganisationer, och rekommenderar medlemsstaterna att behålla de nationella samordnade organ som skapades för Europaåret för frivilligarbete 2011.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra bestämmelserna i direktiv 2004/114/EG(13) om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete samt att ytterligare förenkla sina förfaranden för beviljande av visum, eller till och med avskaffa dem, för personer som vill delta i frivilligarbete, särskilt inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

33.  Europaparlamentet uppmanar de nationella, regionala och lokala myndigheterna att tillhandahålla tillräcklig finansiering och att förenkla sina administrativa förfaranden samt ge skattelättnader åt organisationer och frivillignätverk, framför allt små sådana med begränsade resurser. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett förtydligande av begreppet föreningsbidrag för att finansiering av organisationer inte längre ska förväxlas med statligt stöd som kan leda till en snedvridning av konkurrensen inom den ekonomiska sektorn.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att låta frivilligarbetets ekonomiska bidrag gå till finansieringen av EU-projekt.

35.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att uppmuntra frivilligarbete även inom ramen för strategin för företagens sociala ansvar enligt den internationella vägledande ISO-standarden 26000 från 2010 som innehåller riktlinjer för företags sociala ansvar.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna ställer krav på att frivilligarbetare ska vara försäkrade för att deras hälsa och säkerhet i samband med frivilligarbetet ska garanteras.

37.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort så att anta lagstiftning om frivilligarbete och att underlätta frivilligarbete genom att erbjuda formell, informell och icke-formell utbildning som ökar frivilligarbetarnas kompetens och egenansvar i det arbete som de utför.

38.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att även underlätta frivilligarbete genom formell, informell och icke-formell utbildning för att öka frivilligarbetarnas kompetens och egenansvar i det arbete som de utför, eftersom deras engagemang främst är oegennyttigt och utan egenintresse. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att erbjuda valbara kurser i frivilligarbete vid utbildningsinstitutioner.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i större utsträckning informera om programmet Europeisk volontärtjänst på universitet och andra institutioner för högre utbildning.

40.  Europaparlamentet anser att frivilligarbete som metod för informellt lärande är kompetensutvecklande och ger yrkeskvalifikationer som gör det lättare för frivilligarbetare att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.

41.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att upprätthålla kontakten med efterföljaren till alliansen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV 2011 Alliance), den europeiska alliansen för frivilligarbete och andra frivilligorganisationer, och att beakta de rekommendationer som tagits fram i policyagendan för frivilligarbete i Europa (Policy Agenda on Volunteering in Europe, Pave) som en handlingsplan för framtiden.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsätta de resurser som krävs för att inrätta en utvecklingsfond för europeiskt frivilligarbete, för att garantera inrättandet av stödjande infrastruktur.

43.  Europaparlamentet betonar vikten av att förenkla icke-statliga organisationers tillgång till EU-finansiering, särskilt från Europeiska socialfonden, på både nationell nivå och EU-nivå.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande och att före den utsatta tidsfristen 2018 säkerställa upprättandet av formella strukturer för validering av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvas genom frivilligarbete som ska leda till en kvalifikation som erkänns av utbildningsinstitutioner, arbetsgivare och andra.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna den tid som läggs på frivilligarbete som en godkänd typ av medfinansiering i naturaform för samtliga former av EU-bidrag och att samarbeta med frivilligorganisationer för att utforma system för att registrera och dokumentera tid som läggs på frivilligarbete, på basis av de många verktyg och modeller som står till buds.

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.
(2) EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
(3) EUT L 378, 27.12.2006, s. 32.
(4) EUT L 17, 22.1.2010, s. 43.
(5) EUT C 168, 20.7.2006, s. 1.
(6) EUT C 241, 20.9.2008, s. 1.
(7) EUT C 319, 13.12.2008, s. 8.
(8) EUT L 394, 30.12.2006, s.5.
(9) EUT C 199 E, 7.7.2012, s.187.
(10) EUT C 372, 20.12.2011, s. 24.
(11) Cese 824/2012.
(12) EUT C 332 E, 15.11.2013, s.14.
(13) EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy