Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0412(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0448/2013

Внесени текстове :

A7-0448/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0570

Приети текстове
PDF 297kWORD 53k
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I
P7_TA(2013)0570A7-0448/2013
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (COM(2011)0844 — C7‑0496/2011 — 2011/0412(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0844),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0496/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 ноември 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7‑0448/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 81.
(2) ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 110.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съветаза създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света
P7_TC1-COD(2011)0412

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 235/2014.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейската комисия относно стратегическия диалог с Европейския

парламент(1)

Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта(2). Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта2 и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.

20131211-P7_TA(2013)0570_BG-p0000001.png

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно мисиите за наблюдение на избори

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия подчертават важния принос на мисиите на Европейския съюз за наблюдение на избори към политиката на Съюза в областта на външните отношения в подкрепа на демокрацията в държавите партньори. Мисиите на ЕС за наблюдение на избори спомагат за увеличаване на прозрачността и доверието в изборния процес и предоставят информирана оценка на изборите, както и препоръки за по-нататъшното им подобряване в контекста на сътрудничеството и политическия диалог, осъществявани от Съюза с държави партньори. Във връзка с това Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия постигат съгласие, че до 25% от бюджета за периода 2014—2020 г. по Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света следва да се отделят за финансирането на мисии на ЕС за наблюдение на избори, в зависимост от изборните приоритети за съответната година.

20131211-P7_TA(2013)0570_BG-p0000002.png

(1) Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.
(2) Когато е приложимо.

Правна информация - Политика за поверителност