Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0406(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0450/2013

Předložené texty :

A7-0450/2013

Rozpravy :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Hlasování :

PV 11/12/2013 - 4.20
CRE 11/12/2013 - 4.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0571

Přijaté texty
PDF 300kWORD 115k
Středa, 11. prosince 2013 - Štrasburk
Zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci ***I
P7_TA(2013)0571A7-0450/2013
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0840),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 209 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0493/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 2012(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7–0450/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení Parlamentu a společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 391, 18.12.2012, s. 110.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014—2020
P7_TC1-COD(2011)0406

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 233/2014.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropské komise ke strategickému dialogu s Evropským parlamentem(1)

Před plánováním programů v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020, a v případě potřeby po prvotních konzultacích s příslušnými příjemci, povede Evropská komise strategický dialog s Evropským parlamentem na základě článku 14 SEU. Evropská komise předloží Evropskému parlamentu dostupné relevantní dokumenty týkající se tvorby programů, ve kterých budou uvedeny plánované orientační příděly na zemi/region a (v rámci země/regionu) priority, možné výsledky a plánované orientační příděly na jednotlivé priority u zeměpisných programů, jakož i volba způsobů pomoci(2). Evropská komise předloží Evropskému parlamentu dostupné relevantní dokumenty týkající se tvorby programů, ve kterých budou uvedeny tematické priority, možné výsledky a volba způsobů pomoci2 a finanční příděly na tyto priority v tematických programech. Evropská komise zohlední postoj, který Evropský parlament vyjádří v dané věci.

Evropská komise povede strategický dialog s Evropským parlamentem při přípravě přezkumu v polovině období a před každou podstatnou revizí programových dokumentů během doby platnosti tohoto nařízení.

Evropská komise vysvětlí Evropskému parlamentu, pokud ji o to požádá, jak byly v programových dokumentech zohledněny jeho připomínky a jaké další kroky navazující na tento strategický dialog byly uskutečněny.

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské Komise k čl. 5 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020

Pokud jde o použití čl. 5 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020, v okamžiku vstupu v platnost předmětného nařízení, za způsobilé země pro bilaterální spolupráci se považují, jako výjimečné případy, a to i vzhledem k postupnému ukončování rozvojové pomoci: Kuba, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Jižní Afrika.

Prohlášení Evropské komise k článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020

Před změnou uplatňování čl. 5 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020, bude Evropská komise usilovat o získání stanoviska Evropského parlamentu.

Prohlášení Evropské komise k přidělení prostředků na základní služby

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020, by Unii mělo umožnit přispívat k naplňování společného závazku Unie poskytovat trvalou podporu lidskému rozvoji za účelem zlepšení kvality života, v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí. Nejméně 20 % přidělené pomoci podle uvedeného nařízení bude přiděleno na základní sociální služby se zaměřením na zdravotnictví a vzdělávání, jakož i na sekundární vzdělávání, přičemž se uznává, že musí být zachován jistý stupeň pružnosti, např. pomoc ve výjimečných případech. Údaje týkající se tohoto prohlášení budou zahrnuty ve výroční zprávě uvedené v článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie.

Prohlášení Evropského parlamentu k pozastavení pomoci poskytované z finančních nástrojů

Evropský parlament bere na vědomí, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II), neobsahují žádný výslovný odkaz na možnost pozastavení pomoci v případech, kdy přijímající země nedodržuje základní zásady formulované v příslušném nástroji, zejména zásadu demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Evropský parlament se domnívá, že jakékoli pozastavení pomoci z těchto nástrojů by pozměnilo celkový finanční režim dohodnutý v rámci řádného legislativního postupu. Jako spolutvůrce právních předpisů a složka rozpočtového orgánu je proto v tomto ohledu oprávněn plně uplatňovat své výsady, má-li být takovéto rozhodnutí přijato.

(1) Evropská komise bude zastoupena na úrovni příslušného komisaře, respektive komisařky.
(2) Přichází-li v úvahu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí