Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0269(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0005/2013

Внесени текстове :

A7-0005/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 20
CRE 10/12/2013 - 20

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0572

Приети текстове
PDF 283kWORD 44k
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I
P7_TA(2013)0572A7-0005/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (COM(2011)0608 — C7‑0319/2011 — 2011/0269(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0608),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 175, 42 и 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0319/2011),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от парламента на Кралство Дания, Първата камара на Кралство Нидерландия и Втората камара на Кралство Нидерландия иРикстага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 февруари 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 май 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 октомври 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 55 и 37от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0005/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 143, 22.5.2012 г., стр. 42.
(2) OВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 159.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006
P7_TC1-COD(2011)0269

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1309/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност