Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0269(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0005/2013

Texte depuse :

A7-0005/2013

Dezbateri :

PV 10/12/2013 - 20
CRE 10/12/2013 - 20

Voturi :

PV 11/12/2013 - 4.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0572

Texte adoptate
PDF 281kWORD 43k
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg
Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) ***I
P7_TA(2013)0572A7-0005/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0608),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 175, 42 și 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0319/2011),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Danemarcei, Camera Superioară a Parlamentului Ţărilor de Jos și Camera Inferioară a Parlamentului Ţărilor de Jos, și de către Parlamentul Suediei, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 mai 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 18 octombrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7‑0005/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 42.
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 159.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006
P7_TC1-COD(2011)0269

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate