Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0188(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0376/2013

Внесени текстове :

A7-0376/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0573

Приети текстове
PDF 501kWORD 111k
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2013)0348 — C7‑0200/2013 — 2013/0188(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0348,

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0200/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджетен контрол (A7‑0376/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)   През последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци[8], Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският съвет от 22 май 2013 г. поиска разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.
(1)   През последните години трудностите, свързани с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, нараснаха значително и тази тенденция буди безпокойство както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб, особено по време на криза. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи, като също така създават условия за нелоялна конкуренция и водят до загуби. Ето защо е спешно необходимо повишаване на ефикасността и ефективността на събирането на данъци. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в тази връзка. Следва да функционират ефективни системи за подобряване на ефективността на събираемостта на данъците и следва да се определя данъчното право на коя държава членка е приложимо. В своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци[8], Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация, както и бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. Европейският парламент в своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища9 и Европейският съвет от 22 май 2013 г. поискаха разширяване на автоматичния обмен на информация както на равнище ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.
_____________
____________
8 COM(2012)0722 окончателен.
8 COM(2012)0722 окончателен.
9 Приети текстове, P7_TA‑(2013)0205.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)  В миналото данъчната политика беше считана за изключително национално правомощие, при което Съюзът няма никаква роля. Понастоящем в резултат на глобализацията данъчните въпроси трябва да бъдат обсъждани също така на равнището на ЕС. За Европейската комисия ще е по-ефикасно и ефективно да координира обмена на информация относно данъците от името на държавите членки, отколкото да разполага с набор от двустранни споразумения между държавите членки. Стандартите за автоматичен обмен на информация се различават в отделните държави. Това е ненужно сложно и налага ненужно високи разходи както за държавите членки, така и за финансовите институции в рамките на Съюза.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Определенията, свързани с Директива 2011/16/ЕС, следва да бъдат разработени, като се координират с работата на ОИСР в тази област с цел предоставяне на по-ясни обяснения, опростяване на регулаторната рамка и засилване на съгласуваността на измененията към посочената директива.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар, което ще доведе до икономии на разходи както за данъчните администрации, така и за стопанските субекти.
(3)  Както се подчертава в искането на Европейския съвет, уместно е да се предложи разширяване на автоматичния обмен на информация, вече предвиден в член 8, параграф 5 от Директива 2011/16/ЕС. Инициативата на равнище Съюз би осигурила съгласуван, последователен и всеобхватен подход за целия ЕС към автоматичния обмен на информация в рамките на вътрешния пазар и е важна с оглед подобряване на ефективността на данъчните системи и укрепване на единния пазар, в който съвместното съществуване на 28 национални данъчни системи повдига въпроси, свързани с двойното данъчно облагане и нарушаването на конкуренцията. От обмена на информация на равни начала ще се възползват не само държавите членки, но и Съюзът ще може да поеме водещата роля по отношение на насърчаването на подобни стандарти в международен мащаб.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Държавите членки следва да въведат административно сътрудничество и обмен на информация, които не нарушават процедурните права и правото на неприкосновеност на личния живот на данъкоплатците.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Съгласно доклада на ОИСР от 19 юни 2013 г. и декларацията на Г-20 от Санкт Петербург от 6 септември 2013 г. автоматичният обмен на информация следва да почива върху общ световен модел, който да гарантира достатъчна поверителност и правилно използване на данните. Приносът на Европейския съюз към работата на ОИСР ще бъде в разширяването на автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане, което следва да подобри възможностите за въвеждане на съгласувана система в световен мащаб, основана на новия стандарт на ОИСР, който ще бъде представен през февруари 2014 г.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)
(3в)  При подаване на данни до данъчните органи с цел обмен на информация с други държави е важно да се уточни начинът, по който тези органи могат да използват данните.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  За да се намалят неяснотите и несъгласуваността и за да се ограничат разходите, е особено важно изпълнението на настоящата директива да се координира с изпълнението на споразумението на държавите членки относно FATCA.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Сключването на паралелни и некоординирани споразумения от държавите членки в съответствие с член 19 от Директива 2011/16/ЕС би довело до отклонения, което би било в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар. Разширеният автоматичен обмен на информация въз основа на общ за целия Европейски съюз законодателен инструмент ще премахне необходимостта държавите членки да се позовават на тази разпоредба при сключване на двустранни или многостранни споразумения, които биха могли да се разглеждат като подходящи за решаване на въпроса при липсата на подходящо законодателство на Съюза.
(5)  Сключването на паралелни и некоординирани споразумения от държавите членки в съответствие с член 19 от Директива 2011/16/ЕС би довело до отклонения, което би било в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и на приложимия в целия Съюз подход като цяло. Разширеният автоматичен обмен на информация въз основа на общ за целия Европейски съюз законодателен инструмент ще премахне необходимостта държавите членки да се позовават на тази разпоредба при сключване на двустранни или многостранни споразумения, които биха могли да се разглеждат като подходящи за решаване на въпроса при липсата на подходящо законодателство на Съюза. Така Съюзът ще бъде в по-добра преговорна позиция, така че да настоява за по-високи стандарти на обмена на данъчна информация в световен мащаб.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)  В рамките на ОИСР в момента се работи по определянето на модел за двустранно и многостранно споразумение в областта на обмена на информация. Освен това се водят преговори между САЩ и голям брой държави за прилагане на закона FATCA чрез двустранни споразумения. Предложенията за изменения на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане регламентират в голяма степен обмена на информация, обхванат от FATCA и работите на ОИСР. Комисията следва да уточни връзката между тези регулаторни разпоредби, за да се гарантира, че националните данъчни органи и съответните финансови институции, които отговарят за прилагането на тези изменения, са в състояние да ги прилагат.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Новите категории доходи и капитал, за които настоящата директива въвежда задължение за обмен на информация, следва да бъдат определяни съгласно тяхното тълкуване в националното законодателство на държавата членка, която предоставя информацията.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Основната цел на съществуващото предоставяне на информация за доходите от капитал и услуги на националните данъчни органи е да послужи за основа на данъчното облагане и за обмена на информация с други държави. Следователно, при промяната на задължението за предоставяне на информация с единствената цел тя да се използва за обмен на информация, от съществено значение е да се уточни начинът, по който националните данъчни органи ще използват тази информация.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Всяка държава членка следва да определя санкции за нарушения на настоящата директива и следва да предприема подходящи мерки за спазване на директивата.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети от Хартата на основните права на Европейския съюз
(10)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, които са възприети в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Предвид чувствителния характер на данните, които трябва да бъдат събирани, следва да се обърне специално внимание на зачитането на правото на неприкосновеност на личния живот и оправданите очаквания за поверителност, в частност по време на всеки процес на разследване.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 - параграф 3а - алинея 1- уводна част
3a.  Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен изпраща на компетентния орган на всяка друга държава членка информация относно данъчни периоди, считано от 1 януари 2014 г., по отношение на следните позиции, които са платени, обезпечени или държани от финансова институция в пряка или косвена полза на бенефициер, който е физическо лице, пребиваващо в тази друга държава членка:
3a.  Компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен изпраща на компетентния орган на всяка друга държава членка информация,относно данъчни периоди, считано от 1 януари 2014 г. и в съответствие с националното законодателство, по отношение на следните позиции, които са платени, обезпечени или държани от финансова институция в пряка или косвена полза на бенефициер, който е физическо лице, пребиваващо в тази друга държава членка:
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – буква б а) (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 - параграф 4
(бa)  параграф 4 се заменя със следното:
4.  До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни.
"4. До 1 юли 2016 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни. Комисията уведомява Европейския парламент относно получената информация.“
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – буква в)
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 – параграф 5 – алинея 1
5.   До 1 юли 2017 г. Комисията представя доклад, съдържащ преглед и оценка на получените статистически данни и информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползи от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Съвета относно категориите и условията, посочени в параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.
5.   До 1 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ преглед и оценка на въздействието на получените статистически данни и информация, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползите от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е уместно, Комисията представя предложение пред Европейския парламент и пред Съвета относно категориите доход и капитал, условията, посочени в параграф 1, или и двете, включително условието за наличност на информацията относно лица, установени в други държави членки, или относно позициите, посочени в параграф 3а, или и двете.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)
Директива 2011/16/ЕС
Член 18 – параграф 2 а (нов)
1a.  В член 18 се добавя следният параграф:
"2a. Всяка държава членка определя санкции за нарушения на настоящата директива и предприема подходящи мерки за спазване на директивата. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи."
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 б (нов)
Директива 2011/16/ЕС
Член 19 a (нов)
1б.  Вмъква се следният член:
„Член 19а
Мандат за водене на преговори с трети държави
От [датата на влизане в сила на настоящата директива] единствено Комисията води преговори за сключване на споразумения с трети държави за автоматичен обмен на информация (АОИ) от името на Съюза. Считано от тази дата, държавите членки не водят преговори за двустранни споразумения.”
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 в (нов)
Директива 2011/16/ЕС
Член 22 - параграф 1 – буква в а) (нова)
1в.  В член 22, параграф 1 се добавя следната буква:
"ва) осигуряване на всички човешки, технологични и финансови ресурси, необходими за прилагането на настоящата директива, като се имат предвид обемът и комплексният характер на информацията, която подлежи на автоматичен обмен, считано от 1 януари 2015 г.”
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 г (нов)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3
1г.  В член 23 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
"3. Държавите членки информират Комисията за годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в член 8, както и за постигнатите практически резултати. Комисията приема формата и условията за предаването на тази годишна оценка в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Комисията информира ежегодно Европейския парламент относно оценките на държавите членки.“
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 д (нов)
Директива 2011/16/ЕС
Член 25
1д.  Член 25 се заменя със следното:
Член 25
„Член 25
Защита на лични данни
Защита на лични данни
Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 11, член 12, параграф 1, членове 13 и 22 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима за запазване на интересите по член 14, параграф 1, буква д) от посочената директива.
"1. Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима конкретно за запазване на интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива.
2.  Държавите членки предприемат подходящи мерки за защита на обменената информация от неразрешен достъп от трети страни или от трети държави.“
Изменение 31
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.  До... * [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на действието на настоящата директива и, ако е уместно, представя законодателно предложение до Съвета, за да се осигури прозрачност на обмена на информация.
Правна информация - Политика за поверителност