Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0188(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0376/2013

Předložené texty :

A7-0376/2013

Rozpravy :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Hlasování :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0573

Přijaté texty
PDF 510kWORD 107k
Středa, 11. prosince 2013 - Štrasburk
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0348),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0200/2013),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0376/2013),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)   V posledních letech výrazně narostly problémy způsobené daňovými podvodydaňovými úniky a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Neoznámené a nezdaněné příjmy značně snižují daňové příjmy členských států. Proto je naléhavě nutné zvýšit účinnost a efektivnost výběru daní. Automatická výměna informací představuje v tomto ohledu významný nástroj a Komise ve svém sdělení ze dne 6. prosince 2012 obsahujícím akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům8 zdůraznila nutnost důsledně prosazovat automatickou výměnu informací jako budoucí evropský a mezinárodní standard pro transparentnost a výměnu informací v daňové oblasti. Evropská rada dne 22. května 2013 požádala o rozšíření automatické výměny informací na úrovni Unie a na globální úrovni, a to s ohledem na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování.
(1)   V posledních letech výrazně narostly problémy způsobené daňovými podvodydaňovými úniky a agresivním daňovým plánováním a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě, zejména v době krize. Neoznámené a nezdaněné příjmy značně snižují daňové příjmy členských států a vytvářejí podmínky pro nekalou hospodářskou soutěž a znamenají ztráty. Proto je naléhavě nutné zvýšit účinnost a efektivnost výběru daní. Měly by být zavedeny účinné systémy umožňující zvýšit účinnost výběru daní a určit členský stát, jehož daňové předpisy mají být uplatňovány. Automatická výměna informací představuje v tomto ohledu významný nástroj a Komise ve svém sdělení ze dne 6. prosince 2012 obsahujícím akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům8 zdůraznila nutnost důsledně prosazovat automatickou výměnu informací jako budoucí evropský a mezinárodní standard pro transparentnost a výměnu informací v daňové oblasti. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům9 a Evropská rada dne 22. května 2013 požádaly o rozšíření automatické výměny informací na úrovni Unie a na globální úrovni, a to s ohledem na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování.
_____________
____________
8COM(2012)0722.
8COM(2012)0722.
9Přijaté texty, P7_TA(2013)0205.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Daňová politika byla v minulosti vnímána jako výhradně vnitrostátní záležitost, v níž Unie nehraje žádnou roli. V současnosti musí být daňová problematika vzhledem ke globalizaci projednávána i na úrovni Unie. Bylo by účinnější a efektivnější, aby výměnu informací o daních koordinovala jménem členských států Komise, než aby existovala řada dvoustranných dohod mezi členskými státy. Normy pro automatickou výměnu informací se v jednotlivých zemích liší. To je zbytečně složité a pro členské státy i finanční instituce v Unii to znamená zbytečně vysoké náklady.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Definice týkající se směrnice 2011/16/EU by měly být vypracovány ve spolupráci s OECD v této oblasti za účelem poskytnutí jasných vysvětlení, zjednodušení regulačního rámce a podpory soudržnosti změn s uvedenou směrnicí.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)   Jak bylo zdůrazněno v žádosti Evropské rady, je vhodné s rozšířením automatické výměny informací pokročit, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 5 směrnice 2011/16/EU. Iniciativa Unie zajišťuje ucelený, jednotný a komplexní celounijní přístup v oblasti automatické výměny informací na vnitřním trhu, což by vedlo k úsporám nákladů jak daňových správ, tak i ekonomických subjektů.
(3)   Jak bylo zdůrazněno v žádosti Evropské rady, je vhodné s rozšířením automatické výměny informací pokročit, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 5 směrnice 2011/16/EU. Iniciativa Unie zajišťuje ucelený, jednotný a komplexní celounijní přístup v oblasti automatické výměny informací na vnitřním trhu a je důležitá pro zlepšení účinnosti daňových systémů a pro posílení vnitřního trhu, kde souběžná existence 28 vnitrostátních daňových systémů vede k problémům z hlediska dvojího zdanění a narušování hospodářské soutěže. Členské státy by měly prospěch z rovnocenné výměny informací a nadto by Unie mohla stanout v čele úsilí o prosazení podobných norem v mezinárodním měřítku.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Členské státy by měly zavést správní spolupráci a výměnu informací, která nebude v rozporu s procesními právy daňových poplatníků ani s jejich právem na soukromí.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  V souladu se zprávou OECD ze dne 19. června 2013 a s prohlášením vedoucích činitelů států G20 z Petrohradu ze dne 6. září 2013 by měla být automatická výměna informací založena na společném celosvětovém modelu, který bude zajišťovat náležitou důvěrnost a řádné nakládání s vyměňovanými informacemi. Rozšíření automatické výměny informací v daňové oblasti bude představovat příspěvek Unie k činnosti OECD a mělo by zvýšit pravděpodobnost vytvoření soudržného celosvětového systému založeného na novém standardu OECD, který bude představen v únoru 2014.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)
(3c)  Předkládají-li se údaje daňovým orgánům za účelem výměny informací s jinými zeměmi, je důležité objasnit, jak tyto orgány mohou dané údaje používat.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  V zájmu omezení nejednoznačnosti a nesoudržnosti a snížení nákladů je nezbytně nutné koordinovat provádění této směrnice s uplatňováním zákona FATCA.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)   Uzavření paralelních a nekoordinovaných dohod členskými státy podle článku 19 směrnice 2011/16/EU by vedlo k narušení, které by nepříznivě ovlivnilo řádné fungování vnitřního trhu. Rozšířená automatická výměna informací, která by vycházela z celounijního právního nástroje, by odstranila potřebu členských států uplatnit uvedené ustanovení s cílem uzavřít dvoustranné nebo mnohostranné dohody, které mohou být považovány za přiměřené ve stejné věci, chybí-li relevantní právní předpisy Unie.
(5)   Uzavření paralelních a nekoordinovaných dohod členskými státy podle článku 19 směrnice 2011/16/EU by vedlo k narušení, které by nepříznivě ovlivnilo řádné fungování vnitřního trhu a unijní přístup obecně. Rozšířená automatická výměna informací, která by vycházela z celounijního právního nástroje, by odstranila potřebu členských států uplatnit uvedené ustanovení s cílem uzavřít dvoustranné nebo mnohostranné dohody, které mohou být považovány za přiměřené ve stejné věci, chybí-li relevantní právní předpisy Unie. Unie by tak byla v lepší vyjednávací pozici pro prosazení přísnějších norem pro výměnu informací v daňové oblasti na celosvětové úrovni.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Pod vedením OECD jsou vytvářeny vzorové dvoustranné a mnohostranné dohody o výměně informací. Kromě toho probíhají jednání mezi Spojenými státy a řadou zemí o provádění zákona FATCA prostřednictvím dvoustranných dohod. Navrhované změny směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní do značné míry regulují výměnu informací, jíž se týká zákon FATCA a činnost OECD. Komise by měla vyjasnit vztah mezi těmito regulačními opatřeními a zajistit tak, aby je byly vnitrostátní daňové orgány a finanční instituce zodpovědné za uplatňování těchto změn schopny provádět.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Nové kategorie příjmů a kapitálu, u nichž tato směrnice zavádí povinnou výměnu informací, by měly být zavedeny souladu s jejich výkladem ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, který informace podává.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Účelem stávajícího podávání informací o kapitálových příjmech a příjmech ze služeb vnitrostátním daňovým orgánům je mimo jiné poskytnout podklady pro účely zdanění a pro výměnu informací s ostatními zeměmi. Pokud se však požadavek na poskytování informací nyní změní a informace budou získávány výhradně za účelem jejich výměny, je důležité vyjasnit, jak budou vnitrostátní daňové orgány oprávněny tyto informace používat.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Každý členský stát by měl stanovit sankce za porušení této směrnice a přijmout vhodná opatření, aby zajistil její dodržování.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)   Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.
(10)   Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie. Vzhledem k citlivosti údajů, které mají být shromažďovány, by měla být zvláštní pozornost věnována respektování práva na soukromí a oprávněných požadavků týkajících se důvěrnosti, především během případných šetření.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 – odst. 3 a – pododstavec 1 – návětí
3a.   Příslušný orgán každého členského státu prostřednictvím automatické výměny sdělí příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace za zdaňovací období počínaje dnem 1. ledna 2014 týkající se následujících položek, které jsou vypláceny, zajištěny nebo drženy finanční institucí v přímý či nepřímý prospěch skutečného majitele, kterým je fyzická osoba, jež je rezidentem tohoto jiného členského státu:
3a.   Příslušný orgán každého členského státu prostřednictvím automatické výměny sdělí v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace za zdaňovací období počínaje dnem 1. ledna 2014, týkající se následujících položek, které jsou vypláceny, zajištěny nebo drženy finanční institucí v přímý či nepřímý prospěch skutečného majitele, kterým je fyzická osoba, jež je rezidentem tohoto jiného členského státu:
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 – odst. 4
ba)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4.   Členské státy před 1. červencem 2016 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro daňové správy, tak pro třetí strany.
4. Členské státy před 1. červencem 2016 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro daňové správy, tak pro třetí strany. O získaných údajích informuje Komise Evropský parlament.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. c
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1
5.   Komise před 1. červencem 2017 předloží zprávu, která bude obsahovat přehled a hodnocení obdržených statistik a informací ohledně otázek, jako jsou správní a další související náklady a přínosy automatické výměny informací a praktické aspekty s tím spojené. V případě potřeby předloží Komise Radě návrh týkající se kategorií a podmínek stanovených v odstavci 1, včetně podmínky, že informace o osobách, které jsou rezidenty jiných členských států, nebo o položkách uvedených v odstavci 3a nebo obou musí být dostupné.
5.   Komise před 1. červencem 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která bude obsahovat přehled a hodnocení dopadu obdržených statistik a informací ohledně otázek, jako jsou správní a další související náklady a přínosy automatické výměny informací a praktické aspekty s tím spojené. V případě potřeby předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh týkající se kategorií příjmu a kapitálu, podmínek stanovených v odstavci 1, nebo obojího, včetně podmínky, že musí být dostupné informace o osobách, které jsou rezidenty jiných členských států, nebo položek uvedených v odstavci 3a, nebo obojího.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)
1a.  V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. Členské státy stanoví sankce za porušení této směrnice a přijmou vhodná opatření, aby zajistily její dodržování. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 19 a (nový)
1b.  Vkládá se nový článek , který zní:
„Článek 19a
Mandát k jednání s třetími zeměmi
Od [datum vstupu této směrnice v platnost] jedná jménem Unie o dohodách o automatické výměně informací s třetími zeměmi výhradně Komise. Od tohoto dne nesmějí členské státy sjednávat dvoustranné dohody.“
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c a (nové)
1c.  V čl. 22 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ca) poskytly lidské, technologické a finanční zdroje, které jsou nutné pro provádění této směrnice s ohledem na množství a komplexnost informací, jež jsou od 1. ledna 2015 předmětem automatické výměny.“
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 d (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 – odst. 3
1d.  V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.   Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací podle článku 8 a sdělují jí dosažené praktické výsledky. Formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení stanoví Komise postupem podle čl. 26 odst. 2.
3. Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací podle článku 8 a sdělují jí dosažené praktické výsledky. Formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení stanoví Komise postupem podle čl. 26 odst. 2. Komise o hodnoceních předaných členskými státy informuje každoročně Evropský parlament.“
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 e (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 25
1e.  Odstavec 25 se nahrazuje tímto:
Článek 25
„Článek 25
Ochrana údajů
Ochrana údajů
Na veškerou výměnu informací podle této směrnice se vztahují předpisy provádějící směrnici 95/46/ES. Pro účely správného uplatňování této směrnice však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice.
„1. Na veškerou výměnu informací podle této směrnice se vztahují předpisy provádějící směrnici 95/46/ES. Pro účely správného uplatňování této směrnice však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře konkrétně vyžadované pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice.
2.  Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu vyměněných informací před neoprávněným přístupem třetích osob nebo třetích zemí.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2a (nový)
2a.  Do... *[12 měsíců od vstupu této směrnice v platnost] Komise přezkoumá provádění této směrnice a případně předloží legislativní návrh Radě, aby zajistila transparentnost výměny informací.
Právní upozornění - Ochrana soukromí