Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0188(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0376/2013

Esitatud tekstid :

A7-0376/2013

Arutelud :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Hääletused :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0573

Vastuvõetud tekstid
PDF 332kWORD 88k
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - Strasbourg
Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0348),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0200/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni arvamust (A7-0376/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)   Viimastel aastatel on maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega seotud probleemide hulk märgatavalt suurenenud ning see on muutunud suureks mureküsimuseks nii liidus kui üleilmsel tasandil. Deklareerimata ja maksustamata tulud vähendavad märkimisväärselt riikide maksutulusid. Seetõttu on äärmiselt oluline suurendada maksude kogumise tõhusust ja efektiivsust. Automaatne teabevahetus on selles valdkonnas oluline töövahend ning oma 6. detsembri 2012. aasta teatises, mis sisaldas maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava,8 rõhutas komisjon vajadust edendada jõuliselt automaatset teabevahetust kui tulevast Euroopa ja rahvusvahelist standardit maksudealase läbipaistvuse ja maksudealase teabe vahetamise alal. 22. mail 2013 väljendas Euroopa Ülemkogu soovi, et automaatset teabevahetust laiendataks nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, pidades silmas maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise vastast võitlust.
(1)   Viimastel aastatel on maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimisega seotud probleemide hulk märgatavalt suurenenud ning see on muutunud suureks mureküsimuseks nii liidus kui üleilmsel tasandil, eriti kriisi ajal. Deklareerimata ja maksustamata tulud vähendavad märkimisväärselt riikide maksutulusid, loovad tingimused kõlvatuks konkurentsiks ja põhjustavad kahjusid. Seetõttu on äärmiselt oluline suurendada maksude kogumise tõhusust ja efektiivsust. Tuleks võtta kasutusele mõjusad süsteemid maksukogumise tõhususe parandamiseks ja selle kindlaks määramiseks, millise liikmesriigi maksuseadust kohaldada. Automaatne teabevahetus on selles valdkonnas oluline töövahend ning oma 6. detsembri 2012. aasta teatises, mis sisaldas maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava,8 rõhutas komisjon vajadust edendada jõuliselt automaatset teabevahetust kui tulevast Euroopa ja rahvusvahelist standardit maksudealase läbipaistvuse ja maksudealase teabe vahetamise alal. Euroopa Parlament nõudis oma 21. mai 2013. aasta resolutsioonis maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta ja ka 22. mail 2013. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu nõudis, et automaatset teabevahetust laiendataks nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, pidades silmas maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise vastast võitlust.
_____________
____________
8 COM(2012)722 final.
8 COM(2012)0722.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0205.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Minevikus peeti maksupoliitikat riikide ainupädevuses olevaks valdkonnaks, millesse liit ei sekku. Üleilmastumise tõttu tuleb maksuküsimusi praegu arutada ka liidu tasandil. Arvukate liikmesriikidevaheliste kahepoolsete lepingute asemel oleks mõttekam, et liikmesriikide nimel koordineeriks maksuteabe vahetamist komisjon. Automaatset teabevahetust käsitlevad eri normid on riigiti erinevad. See põhjustab asjatut keerukust ning tekitab nii liikmesriikidele kui ka liidu finantseerimisasutustele tarbetult suuri kulusid.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)  Direktiiviga 2011/16/EL seonduvad mõisted tuleks välja töötada selliselt, et need oleksid kooskõlastatud OECD tööga selles valdkonnas, eesmärgiga parandada selgitusi, lihtsustada õigusraamistikku ja tugevdada kõnealusesse direktiivi tehtavate muudatuste sidusust.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)   Nagu Euroopa Ülemkogu taotluses rõhutatakse, on asjakohane juba direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõikes 5 ette nähtud automaatse teabevahetuse laiendamine ajaliselt ettepoole tuua. Liidu algatus tagab sidusa, järjepideva ja kõikehõlmava üleliidulise lähenemisviisi automaatsele teabevahetusele siseturul, mis tooks kaasa kulude kokkuhoiu nii maksuametitele kui majandustegevuses osalejatele.
(3)   Nagu Euroopa Ülemkogu taotluses rõhutatakse, on asjakohane juba direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõikes 5 ette nähtud automaatse teabevahetuse laiendamine ajaliselt ettepoole tuua. Liidu algatus tagab sidusa, järjepideva ja kõikehõlmava üleliidulise lähenemisviisi automaatsele teabevahetusele siseturul ning on oluline maksusüsteemide tõhususe parandamiseks ning selleks, et tugevdada ühtset turgu, kus 28 liikmesriigi maksusüsteemide kooseksisteerimine tekitab probleemi seoses topeltmaksustamise ja konkurentsi moonutamisega. Võrdsetel alustel teabevahetusest ei saaks kasu mitte ainult liikmesriigid, vaid ka liit saaks võtta endale juhtrolli sarnaste standardite rahvusvahelisel edendamisel.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Liikmesriigid peaksid looma halduskoostöö ja teabevahetuse, mille puhul ei rikuta maksumaksjate menetlusõigusi ega õigust nende eraelu puutumatusele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)
(3b)  OECD 19. juuni 2013. aasta aruande ja Peterburis kokku tulnud G20 riigijuhtide 6. septembri 2013. aasta deklaratsiooni kohaselt peaks automaatne teabevahetus põhinema ühtsel üleilmsel mudelil, mis tagab piisava konfidentsiaalsuse ja vahetatava teabe nõuetekohase kasutamise. Automaatse maksuteabe vahetuse laiendamisega toetab liit OECD tööd ja see peaks parandama võimalusi ühtse üleilmse süsteemi kasutuselevõtmiseks, mis põhineks 2014. aasta veebruaris esitataval uuel OECD standardil.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)
(3c)  Juhul, kui andmed esitatakse maksuametitele teabevahetuseks teiste riikidega, on oluline selgitada, kuidas ametid võivad neid andmeid kasutada.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Segaduse ja ebajärjekindluse vähendamiseks ja kulude kokkuhoidmiseks peab käesoleva direktiivi rakendamine olema kooskõlastatud FATCA lepingu rakendamisega.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Paralleelsete ja koordineerimata lepingute sõlmimine liikmesriikide poolt vastavalt direktiivi 2011/16/EL artiklile 19 võib tuua kaasa moonutusi, mis võivad kahjustada siseturu sujuvat toimimist. Automaatse teabevahetuse laiendamise korral üleliidulise õigusakti alusel ei oleks liikmesriikidel enam vajadust ega põhjust seda sätet rakendada, et sõlmida kahepoolseid või mitmepoolseid lepinguid, mida saab asjaomaste liidu õigusaktide puudumisel pidada samas valdkonnas asjakohaseks.
(5)  Paralleelsete ja koordineerimata lepingute sõlmimine liikmesriikide poolt vastavalt direktiivi 2011/16/EL artiklile 19 võib tuua kaasa moonutusi, mis võivad kahjustada siseturu sujuvat toimimist ja liidu lähenemisviisi tervikuna. Automaatse teabevahetuse laiendamise korral üleliidulise õigusakti alusel ei oleks liikmesriikidel enam vajadust ega põhjust seda sätet rakendada, et sõlmida kahepoolseid või mitmepoolseid lepinguid, mida saab asjaomaste liidu õigusaktide puudumisel pidada samas valdkonnas asjakohaseks. Seetõttu oleks liidul ka parem läbirääkimispositsioon, et nõuda üleilmsel tasandil maksuteabe vahetuse jaoks kõrgemate standardite kehtestamist.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  OECD egiidi all töötatakse praegu välja teabevahetuse kahepoolse ja mitmepoolse lepingu näidist. Samuti on käimas läbirääkimised USA ja paljude teiste riikide vahel FATCA rakendamiseks kahepoolsete lepingute abil. Maksustamisalase halduskoostöö direktiivi 2001/16/EL kohta tehtud muudatusettepanekud puudutavad suures osas sama teabevahetust, mida käsitletakse FATCAs ja OECD töös. Komisjon peaks täpsustama nende õigusnormide vahelist seost, et tagada, et riikide maksuametid ja nende muudatuste kohaldamise eest vastutavad finantsasutused on võimelised neid rakendama.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  Uued tulu- ja kapitalikategooriad, mille suhtes käesoleva direktiiviga kehtestatakse teabevahetuse kohustus, tuleks kindlaks määrata selle liikmesriigi seaduste kohaselt, kes teabe esitab.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Liikmesriikide maksuametitele kapitalist ja teenuste osutamisest saadavat tulu käsitleva teabe edastamise eesmärk on muu hulgas maksustamisbaasi kindlakstegemine ja aluse tagamine teabevahetuseks teiste riikidega. Kui teabe esitamise kohustust muudetakse ja teavet saadakse üksnes selle vahetamise eesmärgil, on oluline täpsustada, kuidas liikmesriikide maksuametid võivad seda teavet kasutada.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Iga liikmesriik peaks kehtestama karistused käesoleva direktiivi rikkumise eest ning peaks võtma asjakohased meetmed, et tagada selle järgimine.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)   Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.
(10)   Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8. Pidades silmas kogutavate andmete delikaatsust, tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, et austatakse õigust eraelu puutumatusele ja võetakse arvesse õiguspäraseid konfidentsiaalsusnõudeid, eelkõige mis tahes uurimisprotsessi käigus.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 3 a – lõik 1 – sissejuhatav osa
3 a.   Iga liikmesriigi pädev asutus edastab mis tahes teise liikmesriigi pädevale asutusele automaatse teabevahetuse korras alates 1. jaanuarist 2014 maksustamisperioodide teabe järgmiste tulude kohta, mida finantseerimisasutus maksab, garanteerib või hoiab selle teise liikmesriigi residendist füüsilisest isikust tegeliku tulusaaja otseseks või kaudseks kasuks:
3a.   Iga liikmesriigi pädev asutus edastab mis tahes teise liikmesriigi pädevale asutusele kooskõlas oma siseriikliku õigusega automaatse teabevahetuse korras alates 1. jaanuarist 2014 maksustamisperioodide teabe järgmiste tulude kohta, mida finantseerimisasutus maksab, garanteerib või hoiab selle teise liikmesriigi residendist füüsilisest isikust tegeliku tulusaaja otseseks või kaudseks kasuks:
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt b a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 4
ba)  Lõige 4 asendatakse järgmisega:
4.  Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. juulit 2016 igal aastal statistika automaatse teabevahetuse mahu kohta ja, sellises ulatuses kui on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuasutuste kui kolmandate isikute jaoks.
4. Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. juulit 2016 igal aastal statistika automaatse teabevahetuse mahu kohta ja, sellises ulatuses kui on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuasutuste kui kolmandate isikute jaoks. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti talle esitatud teabest.”
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt c
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1
5.   Komisjon esitab enne 1. juulit 2017 aruande, milles esitatakse automaatse teabevahetuse haldus- ja muu asjakohaste kulude ja kasude ning sellega seotud praktiliste aspektide kohta saadud statistika ja teabe ülevaade ja hinnatakse seda. Kui see on asjakohane, esitab komisjon nõukogule ettepaneku lõikes 1 sätestatud kategooriate ja tingimuste kohta, sealhulgas tingimuse kohta, et teiste liikmesriikide residente käsitlev teave peab olema kättesaadav, või lõikes 3a nimetatud kategooriate kohta või mõlema kohta.
5.   Komisjon esitab enne 1. juulit 2017 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles esitatakse automaatse teabevahetuse haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu ning sellega seotud praktiliste aspektide kohta saadud statistika ja teabe ülevaade ja mõjuhinnang. Kui see on asjakohane, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku lõikes 1 sätestatud tulu- ja kapitalikategooriate, tingimuste või mõlema kohta, sealhulgas tingimuse kohta, mille kohaselt peab teiste liikmesriikide residente käsitlev teave olema kättesaadav, või lõikes 3a nimetatud kategooriate kohta või mõlema kohta.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)
1a.  Artiklile 18 lisatakse järgmine lõige:
„2a. Liikmesriigid kehtestavad karistused käesoleva direktiivi rikkumise eest ning võtavad vajalikud meetmed, et tagada selle järgimine. Sellised karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.”
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1b (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 19a (uus)
1b.  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 19a
Volitused läbirääkimisteks kolmandate riikidega
Alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] peab kolmandate riikidega automaatse teabevahetuse kohta lepingute sõlmimise üle liidu nimel läbirääkimisi ainult komisjon. Nimetatud kuupäevast alates ei pea liikmesriigid enam kahepoolseid läbirääkimisi.”
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt c a (uus)
1c.  Artikli 22 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:
„ca) arvestades 1. jaanuaril 2015 algava automaatse teabevahetusega seotud teabe hulka ja keerulisust, teha kättesaadavaks kõik käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud inim-, tehnoloogilised ja rahalised ressursid.”
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23 – lõige 3
1d.  Artikli 23 lõige 3 asendatakse järgmisega:
3.  Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artikli 8 kohase automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja tegelikult saavutatud tulemused. Kõnealuse iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused kehtestab komisjon artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.
3. Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artikli 8 kohase automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja tegelikult saavutatud tulemused. Kõnealuse iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused kehtestab komisjon artikli 26 lõikes 2 osutatud korras. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti liikmesriikide hinnangutest kord aastas.”
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25
1e.  Artikkel 25 asendatakse järgmisega:
Artikkel 25
Artikkel 25
Andmekaitse
Andmekaitse
Kogu käesoleva direktiivi kohase teabevahetuse suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendussätteid. Käesoleva direktiivi nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.
1.   Kogu käesoleva direktiivi kohase teabevahetuse suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendussätteid. Käesoleva direktiivi nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik konkreetselt kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.
2.  Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed, et tagada vahetatava teabe kaitse kolmandate isikute või kolmandate riikide loata juurdepääsu eest.”
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
2a.  ...* [12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] vaatab komisjon direktiivi toimimise läbi ja esitab vajaduse korral nõukogule seadusandliku ettepaneku, et tagada teabevahetuse läbipaistvus.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika