Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0188(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0376/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0376/2013

Keskustelut :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Äänestykset :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0573

Hyväksytyt tekstit
PDF 332kWORD 118k
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2013)0348 – C7‑0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0348),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0200/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A7-0376/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Veropetoksiin ja veronkiertoon liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa8, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Eurooppa-neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.
(1)  Veropetoksiin, veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti erityisesti kriisiaikoina. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät huomattavasti kansallisia verotuloja, vääristävät kilpailuolosuhteita ja johtavat tulonmenetyksiin. Veronkannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta on siksi kiireellisesti parannettava. Veronkannon tehokkuuden parantamiseksi ja sen määrittämiseksi, minkä jäsenvaltion verolainsäädäntöä sovelletaan, olisi oltava käytössä tehokkaita järjestelmiä. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa8, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon normina. Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta 21 päivänä toukokuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa9 Euroopan parlamentti ja 22 päivänä toukokuuta 2013 antamissaan päätelmissä Eurooppa-neuvosto pyysivät, että automaattista tietojenvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.
_____________
____________
8 COM(2012) 722 final.
8 COM(2012)0722 lopullinen.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0205.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Aikaisemmin veropolitiikkaa pidettiin yksinomaan kansalliseen toimivaltaan kuuluvana asiana, johon unioni ei puuttunut. Nyt globalisaation vuoksi verotuksesta olisi keskusteltava myös unionin tasolla. Olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, jos komissio koordinoisi veroasioita koskevaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden puolesta sen sijaan, että jäsenvaltiot tekevät joukon kahdenvälisiä sopimuksia. Automaattisessa tietojenvaihdossa sovelletaan eri maissa eri normeja. Tämä on turhan monimutkaista ja aiheuttaa suuria kustannuksia sekä jäsenvaltioille että unionissa toimiville rahoituslaitoksille.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Direktiiviin 2011/16/EU liittyviä määritelmiä olisi kehitettävä ja koordinoitava OECD:n alalla tekemän työn kanssa selvempien selitysten antamiseksi, sääntelykehyksen yksinkertaistamiseksi ja mainitun direktiivin muutosten johdonmukaisuuden parantamiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, mikä johtaisi kustannussäästöihin sekä veroviranomaisille että talouden toimijoille.
(3)  Eurooppa-neuvoston pyyntö osoittaa, että on aiheellista aikaistaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista, jota direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 5 kohdassa jo kaavaillaan. Unionin aloitteella varmistetaan unionin laajuisesti yhtenäinen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa automaattiseen tietojenvaihtoon sisämarkkinoilla, ja sitä tarvitaan verojärjestelmien tehostamiseksi ja jotta voidaan lujittaa sisämarkkinoita, joilla 28 kansallisen verojärjestelmän rinnakkaiselo aiheuttaa kaksinkertaisen verotuksen ja kilpailun vääristymisen kaltaisia ongelmia. Sen lisäksi, että jäsenvaltiot hyötyisivät yhtäläisesti tietojenvaihdosta, unioni voisi tässä yhteydessä ottaa johtavan roolin samankaltaisten kansainvälisten normien edistämisessä.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava hallinnollinen yhteistyö ja tietojenvaihto tavalla, joka ei loukkaa veronmaksajien menettelyllisiä oikeuksia tai heidän oikeuttaan yksityisyyteen.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  OECD:n 19 päivänä kesäkuuta 2013 antaman raportin ja G20-ryhmän Pietarissa 6 päivänä syyskuuta 2013 antaman julkilausuman mukaan automaattisessa tiedonvaihdossa on noudatettava yhteistä maailmanlaajuista mallia, jossa taataan vaihdettujen tietojen riittävä luottamuksellisuus ja asianmukainen käyttö. Unioni voi veroasioita koskevaa automaattista tietojenvaihtoa laajentamalla antaa panoksensa OECD:n työhön, ja sillä olisi edistettävä mahdollisuuksia ottaa käyttöön yhtenäinen maailmanlaajuinen järjestelmä, joka perustuu helmikuussa 2014 esiteltävään OECD:n uuteen normiin.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)  Kun veroviranomaisille toimitetaan tietoja muiden maiden kanssa tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten, on tärkeää täsmentää, miten kyseiset viranomaiset saavat käyttää näitä tietoja.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Monitulkintaisuuksien ja epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi sekä kustannussäästöjen aikaan saamiseksi on välttämätöntä, että tämän direktiivin täytäntöönpano sovitetaan yhteen FATCA:n täytäntöönpanon kanssa.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Se, että jäsenvaltiot tekevät direktiivin 2011/16/EU 19 artiklan nojalla samanaikaisesti ja koordinoimatta sopimuksia, johtaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa haittaaviin vääristymiin. Automaattisen tietojenvaihdon laajentaminen unionin laajuisella oikeudellisella välineellä poistaisi jäsenvaltioilta tarpeen turvautua tähän säännökseen kahden- tai monenvälisten sopimusten tekemiseksi, mikä voidaan katsoa tarpeelliseksi asiaa koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa.
(5)  Se, että jäsenvaltiot tekevät direktiivin 2011/16/EU 19 artiklan nojalla samanaikaisesti ja koordinoimatta sopimuksia, johtaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja koko unionin toimintaa haittaaviin vääristymiin. Automaattisen tietojenvaihdon laajentaminen unionin laajuisella oikeudellisella välineellä poistaisi jäsenvaltioilta tarpeen turvautua tähän säännökseen kahden- tai monenvälisten sopimusten tekemiseksi, mikä voidaan katsoa tarpeelliseksi asiaa koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa. Tämä parantaisi myös unionin neuvotteluasemia, jotta se voisi vaatia tiukempien normien soveltamista maailmanlaajuiseen verotietojen vaihtoon.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  OECD:ssä ollaan kehittämässä tietojenvaihtoa koskevaa kahden- ja monenvälistä mallisopimusta. Lisäksi Yhdysvallat ja suuri joukko muita maita neuvottelevat parhaillaan FATCA:n täytäntöönpanosta kahdenvälisillä sopimuksilla. Hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevaan direktiiviin 2011/16/EU ehdotetut muutokset kattavat suurelta osin tietojenvaihdon, jota FATCA ja OECD:n malli käsittelevät. Komission olisi selkiytettävä kyseisten säännösten välisiä suhteita, jotta varmistetaan, että kansalliset veroviranomaiset ja direktiivin muutosten soveltamisesta vastaavat rahoituslaitokset kykenevät panemaan ne täytäntöön.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Ne uudet tulo- ja pääomalajit, joiden osalta tällä direktiivillä otetaan käyttöön velvoite tietojenvaihdosta, olisi määritettävä sen mukaisesti, miten ne on määritelty tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Nykyisellään pääoma- ja ansiotuloja koskevien tietojen toimittamisella kansallisille veroviranomaisille pyritään ensisijaisesti muun muassa tarjoamaan perusta verotukselle ja tietojenvaihdolle muiden maiden kanssa. Jos tietojen toimittamisvelvoitetta kuitenkin nyt muutetaan siten, että tietoja saadaan vain tietojenvaihtoa varten, on erittäin tärkeää täsmentää, miten kansalliset veroviranomaiset saavat käyttää asianomaisia tietoja.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Kunkin jäsenvaltion olisi säädettävä seuraamukset tämän direktiivin rikkomisesta ja toteutettava asianmukaisia toimia niiden noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)   Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
(10)   Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Koska kerättävät tiedot ovat arkaluonteisia, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyttä koskevien oikeuksien noudattamiseen ja legitiimiin vaatimukseen luottamuksellisuudesta erityisesti tutkintaprosessin aikana.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale
"3 a. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisena vaihtona ilmoitettava minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavilta verokausilta tiedot, jotka koskevat seuraavia tulo- ja pääomalajeja, jotka jokin rahoituslaitos on maksanut, tallettanut tai joita se pitää hallussaan suoraan tai välillisesti tosiasialliselle edunsaajalle, joka on toisessa jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö:
"3 a. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisena vaihtona ilmoitettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavilta verokausilta tiedot, jotka koskevat seuraavia tulo- ja pääomalajeja, jotka jokin rahoituslaitos on maksanut, tallettanut tai joita se pitää hallussaan suoraan tai välillisesti tosiasialliselle edunsaajalle, joka on toisessa jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö:
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 4 kohta
b a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
"4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 vuosikohtaiset tilastot automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista tiedoista."
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – c alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
"5. Komissio esittää ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja arvio saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.
"5. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus ja vaikutusten arviointi saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuin automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 1 kohdassa tarkoitettuja tulo‑ ja pääomalajeja tai siinä säädettyjä edellytyksiä tai molempia, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 3 a kohdassa tarkoitettuja tulo- ja pääomalajeja tai molempia.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
1 a)  Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Jäsenvaltion on säädettävä seuraamukset tämän direktiivin rikkomisesta ja toteutettava tarvittavia toimia niiden noudattamisen varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia."
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
19 a artikla (uusi)
1 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
"19 a artikla
Kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja koskeva valtuutus
Alkaen ... päivästä ...kuuta ... [direktiivin voimaantulopäivämäärä] ainoastaan komissio neuvottelee unionin puolesta automaattista tietojenvaihtoa koskevista sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Mainitusta päivämäärästä alkaen jäsenvaltiot eivät voi tehdä kahdenvälisiä sopimuksia."
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
22 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
1 c)  Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
"c a) tämän direktiivin täytäntöönpanoon tarvittavien henkilöstövoimavarojen sekä teknisten ja taloudellisten resurssien käyttöön saattamiseksi ottaen huomioon 1 päivänä tammikuuta 2015 alkavan automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvien tietojen määrän ja monimutkaisuuden."
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 kohta
1 d)  Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
"3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8 artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio vahvistaa tämän vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja toimittamisehdot 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittain jäsenvaltioiden arvioinneista."
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
25 artikla
1 e)  Korvataan 25 artikla seuraavasti:
25 artikla
"25 artikla
Tietosuoja
Tietosuoja
Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.
"1. Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on nimenomaisesti tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.
2.  Jäsenvaltioiden on toteuttava asianmukaisia toimenpiteitä välitettyjen tietojen suojaamiseksi, jotta kolmannet osapuolet tai kolmannet maat eivät pääse tietoihin luvattomasti."
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio tarkastelee viimeistään …* [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta] uudelleen tämän direktiivin toimivuutta ja esittää tarvittaessa neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen tietojenvaihdon avoimuuden takaamiseksi.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö