Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0188(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0376/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0376/2013

Viták :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Szavazatok :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0573

Elfogadott szövegek
PDF 423kWORD 107k
2013. december 11., Szerda - Strasbourg
Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Az Európai Parlament 2013. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0348),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0200/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7–0376/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)   Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás és adókikerülés jelentette kihívás, ami az Európai Unión belül és világszerte jelentős aggodalomra ad okot. A be nem vallott és adózatlan jövedelem számottevően csökkenti a nemzeti adóbevételeket. Ezért sürgősen szükség van az adóbeszedés hatékonyságának és eredményességének fokozására. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköz, és a Bizottság az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet tartalmazó 2012. december 6-i közleményében8 kiemelte, hogy határozottan ösztönözni kell az automatikus információcserét, mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésén az adócsalás, adókikerülés és agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését.
(1)   Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés jelentette kihívás, ami az Európai Unión belül és világszerte jelentős aggodalomra ad okot, különösen válság idején. A be nem vallott és adózatlan jövedelem számottevően csökkenti a nemzeti adóbevételeket, valamint megteremti a tisztességtelen verseny feltételeit, és veszteségeket okoz. Ezért sürgősen szükség van az adóbeszedés hatékonyságának és eredményességének fokozására. Hatékony rendszereket kell életbe léptetni az adóbeszedés hatékonyságának növelése és annak meghatározása érdekében, hogy mely tagállam adójoga alkalmazandó. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköz, és a Bizottság az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet tartalmazó 2012. december 6-i közleményében8 kiemelte, hogy határozottan ösztönözni kell az automatikus információcserét, mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Parlament az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló 2013. május 21-i állásfoglalásában9 , illetve az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésén az adócsalás, adókikerülés és agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését.
_____________
____________
8 COM(2012)722 végleges
8 COM(2012)0722
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0205.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az adópolitika korábban kizárólag nemzeti kérdésnek számított, amely téren az Unió nem rendelkezett hatáskörrel. Mára az adókról a globalizáció folytán uniós szinten is tárgyalni kell. Hatékonyabb és eredményesebb lenne, ha a Bizottság koordinálná a tagállamok részéről történő, adózással kapcsolatos információcserét, mint ha számos kétoldalú megállapodás születne a tagállamok között. Az automatikus információcserére vonatkozó különböző szabványok országonként eltérnek. Ez szükségtelenül bonyolult, és szükségtelenül magas költségeket ró mind a tagállamokra, mind az Unión belüli pénzügyi intézményekre.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)  A 2011/16/EU irányelv fogalommeghatározásait a világosabb magyarázatok, a szabályozási keret egyszerűsítése és az irányelv módosításai összhangjának érdekében az OECD erre irányuló munkájával összehangolva kell kidolgozni.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Amint arra az Európai Tanács kérése is rávilágít, helyénvaló előmozdítani az automatikus információcserének a 2011/16/EU irányelv 8. cikke (5) bekezdésében már előirányzott kiterjesztését. Az uniós kezdeményezés biztosítja az automatikus információcsere koherens, következetes és átfogó, uniós szintű megközelítését a belső piacon, ami az adóigazgatások és a gazdasági szereplők számára egyaránt költségmegtakarítással járna.
(3)  Amint arra az Európai Tanács kérése is rávilágít, helyénvaló előmozdítani az automatikus információcserének a 2011/16/EU irányelv 8. cikke (5) bekezdésében már előirányzott kiterjesztését. Az uniós kezdeményezés biztosítja az automatikus információcsere koherens, következetes és átfogó, uniós szintű megközelítését a belső piacon, és lényeges az adórendszerek hatékonyságának növelése, valamint a – 28 nemzeti adórendszer együttes létezéséből fakadó, a kettős adóztatással és a versenytorzulással kapcsolatos kérdéseket felvető – egységes piac megszilárdítása érdekében. A tagállamok élvezhetnék az egyenlő feltételek mellett történő információcsere előnyeit, ugyanakkor az Unió is vezető szerepet vállalhatna a hasonló standardok nemzetközi előmozdításában.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A tagállamoknak olyan módon kell megvalósítaniuk az adminisztratív együttműködést és információcserét, hogy az ne sértse az adófizetők eljárási és magánélethez való jogait.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Az OECD 2013. június 19-i jelentése és a G20-vezetők 2013. szeptember 6-i, szentpétervári nyilatkozata értelmében az automatikus információcserének közös globális modellen kell alapulnia, amely biztosítja a megfelelő bizalmasságot és garantálja az információ megfelelő felhasználását. Az automatikus adóügyi információcsere körének kiterjesztése jelenti majd az Unió hozzájárulását az OECD munkájához, és egyúttal növelnie kell a koherens globális rendszer megteremtésének a lehetőségét is, amelynek alapjául a 2014 novemberében ismertetendő új OECD-szabvány szolgál majd.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  Egyértelműen meg kell határozni, hogy amikor valamely adóhatósághoz más országokkal való információcsere céljából adatokat továbbítanak, hogyan használhatja fel azokat.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A bizonytalanságok és következetlenségek csökkentése, valamint a költségmegtakarítás érdekében alapvetően fontos, hogy ezen irányelv végrehajtása a FATCA-megállapodás végrehajtásával összehangoltan történjen.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   Ha a tagállamok a 2011/16/EU irányelv 19. cikke alapján párhuzamos és nem egyeztetett megállapodásokat kötnek, az a belső piac zökkenőmentes működése szempontjából hátrányos torzulásokhoz vezet. Az uniós szintű jogi eszköz alapján kiterjesztett automatikus információcserével a tagállamoknak nem kellene alkalmazniuk a szóban forgó rendelkezést, hogy vonatkozó uniós jogszabály hiányában ugyanazzal a tárggyal megfelelőnek tekinthető kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek.
(5)   Ha a tagállamok a 2011/16/EU irányelv 19. cikke alapján párhuzamos és nem egyeztetett megállapodásokat kötnek, az a belső piac zökkenőmentes működése szempontjából és az uniós megközelítés egészére nézve hátrányos torzulásokhoz vezet. Az uniós szintű jogi eszköz alapján kiterjesztett automatikus információcserével a tagállamoknak nem kellene alkalmazniuk a szóban forgó rendelkezést, hogy vonatkozó uniós jogszabály hiányában ugyanazzal a tárggyal megfelelőnek tekinthető kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek. Így az Unió is jobb tárgyalási pozícióba kerülne, aminek révén globális szinten az adóügyi információk megosztására vonatkozóan magasabb szintű standardokat követelhet.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Az OECD égisze alatt jelenleg is folyamatban van az információcseréről szóló két- és többoldalú mintamegállapodások kidolgozása. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Államok és számos ország között a FATCA kétoldalú megállapodások útján történő végrehajtásáról. Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv javasolt módosításai ugyanazt az információcserét szabályozzák, mint amelyre a FATCA és az OECD-n belül zajló munka kiterjed. A Bizottságnak pontosítania kell az e szabályozási rendelkezések közötti kapcsolatot annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti adóhatóságok és az e módosítások alkalmazásáért felelős pénzügyi intézmények végre tudják hajtani őket.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A jövedelem és a tőke azon új kategóriáit, amelyek vonatkozásában ezen irányelv az információcsere követelményét bevezeti, az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezés alapján kell meghatározni.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A nemzeti adóhatóságok tőkéből és szolgáltatásokból származó jövedelmekről való tájékoztatására vonatkozó hatályos előírás célja, hogy megteremtse az alapot a az adóztatás és a más országokkal való információcsere számára. Ha a tájékoztatásra vonatkozó előírás módosul, és az információkat a nemzeti adóhatóságok kizárólag az információcsere céljából kapják meg, fontos egyértelművé tenni, hogy ezen információkat milyen módon használhatják fel.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Ezen irányelv megsértésének esetére minden tagállam szankciókat állapít meg, és megfelelő intézkedéseket hoz tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)   Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.
(10)   Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkében elismert elveket. Tekintettel az összegyűjtött adatok különleges jellegére, kiemelt figyelmet kell fordítani a magánélethez való jog tiszteletben tartására, valamint az adatok bizalmas kezelésének jogos elvárására, különösen vizsgálati eljárások során.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – b pont
2011/16/EU irányelv
8 cikk – 3 a bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(3a)   Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus információcsere keretében közli bármely másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az adott másik tagállami illetőségű természetes személy tényleges tulajdonos közvetlen vagy közvetett javára valamely pénzügyi intézmény által kifizetett, biztosított vagy tartott következő elemekre vonatkozó információkat a 2014. január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően:
(3a)   Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus információcsere keretében, nemzeti jogszabályaival összhangban közli bármely másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az adott másik tagállami illetőségű természetes személy tényleges tulajdonos közvetlen vagy közvetett javára valamely pénzügyi intézmény által kifizetett, biztosított vagy tartott következő elemekre vonatkozó információkat a 2014. január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően:
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – b a pont (új)
2011/16/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés
ba)  Az (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(4)   2016. július 1. előtt a tagállamok az adott évre vonatkozó statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak az automatikus információcsere volumenéről, valamint – a lehetőségekhez mérten – információkkal a végrehajtott információcserékhez és az esetleges változásokhoz kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és az információcsere előnyeiről, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt.
(4) 2016. július 1. előtt a tagállamok az adott évre vonatkozó statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak az automatikus információcsere volumenéről, valamint – a lehetőségekhez mérten – információkkal a végrehajtott információcserékhez és az esetleges változásokhoz kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és az információcsere előnyeiről, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet a beérkezett információkról.”
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – c pont
2011/16/EU irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
(5)   A Bizottság 2017. július 1. előtt jelentést nyújt be, amelyben áttekinti és értékeli a kapott statisztikai adatokat és információkat, így például az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb releváns költségeit és előnyeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket. A Bizottság indokolt esetben az (1) bekezdésben foglalt kategóriákra és feltételekre – ideértve azt a feltételt, hogy rendelkezésre álljanak a másik tagállami illetőségű személyekkel kapcsolatos információk is –, vagy a (3a) bekezdésben említett elemekre, vagy mindkettőre vonatkozó javaslatot nyújt be a Tanácsnak.
(5)   A Bizottság 2017. július 1. előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben áttekintést nyújt és hatásvizsgálatot készít a kapott statisztikai adatokról és információkról, így például az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb releváns költségeiről és előnyeiről, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdésekről. A Bizottság – adott esetben – javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jövedelem- és tőkekategóriákra, az (1) bekezdésben foglalt feltételekre vagy mindkettőre vonatkozóan – ideértve azt a feltételt, hogy rendelkezésre álljanak a másik tagállami illetőségű személyekkel kapcsolatos információk is –, vagy a (3a) bekezdésben említett elemekre, vagy mindkettőre vonatkozóan.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
2011/16/EU irányelv
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
(1a)  A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tagállamok ezen irányelv megsértésének esetére szankciókat állapítanak meg, és meghozzák a tiszteletben tartásának biztosítása érdekében szükséges megfelelő intézkedéseket. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.”
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)
2011/16/EU irányelv
19 a cikk (új)
(1b)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„19a. cikk
Harmadik országokkal való tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazás
[Ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától] az Unió nevében csak a Bizottság folytathat harmadik országokkal automatikus információcseréről szóló megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat. Ettől az időponttól kezdve a tagállamok nem köthetnek kétoldalú megállapodásokat.”
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)
2011/16/EU irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
(1c)  A 22. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„ca) elérhetővé tegyenek minden olyan emberi, technológiai és pénzügyi erőforrást, amely ezen irányelv végrehajtásához szükséges, figyelembe véve a 2015. január 1-jén induló automatikus információcsere hatálya alá tartozó információ mennyiségét és összetettségét.”
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 d bekezdés (új)
2011/16/EU irányelv
23 cikk – 3 bekezdés
(1d)  A 23. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3)   A tagállamok éves értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az éves jelentés formáját, illetve benyújtásának feltételeit.
(3) A tagállamok éves értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az éves jelentés formáját, illetve benyújtásának feltételeit. A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet a tagállamok által elkészített értékelésekről.”
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 e bekezdés (új)
2011/16/EU irányelv
25 cikk
(1e)  A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:
25. cikk
25. cikk
Adatvédelem
Adatvédelem
Az ezen irányelv értelmében végzett minden információcserére alkalmazni kell a 95/46/EK irányelvet végrehajtó rendelkezéseket. A tagállamok azonban ezen irányelv helyes alkalmazásának érdekében korlátozzák a 95/46/EK irányelv 10. cikkében, 11. cikkének (1) bekezdésében, 12. cikkében és 21. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme céljából szükséges mértékben.
(1)  Az ezen irányelv értelmében végzett minden információcserére alkalmazni kell a 95/46/EK irányelvet végrehajtó rendelkezéseket. A tagállamok azonban ezen irányelv helyes alkalmazásának érdekében korlátozzák a 95/46/EK irányelv 10. cikkében, 11. cikkének (1) bekezdésében, 12. cikkében és 21. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme céljából kifejezetten szükséges mértékben.
(2)  A tagállamok megfelelő intézkedésekkel védik a megosztott információkat a harmadik felek vagy harmadik országok általi engedély nélküli hozzáféréstől.”
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság ...-ig* [12 hónappal az irányelv hatálybalépését követően] felülvizsgálja az irányelv működését, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be a Tanácsnak az információcsere átláthatóságának biztosítása érdekében.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat