Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0188(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0376/2013

Pateikti tekstai :

A7-0376/2013

Debatai :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Balsavimas :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0573

Priimti tekstai
PDF 495kWORD 114k
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0348),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0200/2013),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A7-0376/2013),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)   pastaruoju metu mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasaulyje. Dėl nedeklaruojamų ir neapmokestinamų pajamų gerokai mažėja nacionalinės mokestinės pajamos. Todėl skubiai reikia didinti mokesčių surinkimo veiksmingumą ir efektyvumą. Automatiniai informacijos mainai – šiuo atžvilgiu svarbi priemonė, ir 2012 m. gruodžio 6 d. komunikate „Veiksmų planas stiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu“8 Komisija pabrėžė, kad reikia aktyviai skatinti automatinius informacijos mainus, kad ateityje jie būtų Europos ir tarptautinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartas. 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Taryba paprašė automatinius informacijos mainus išplėsti Sąjungos ir pasauliniu lygmenimis, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu;
(1)   pastaruoju metu mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir agresyvaus mokesčių planavimo problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasaulyje, ypač atsižvelgiant į vykstančią krizę. Dėl nedeklaruojamų ir neapmokestinamų pajamų gerokai mažėja nacionalinės mokestinės pajamos ir dėl to sudaromos sąlygos nesąžiningai konkurencijai ir atsiranda nuostolių. Todėl reikia skubiai didinti mokesčių surinkimo veiksmingumą ir efektyvumą. Reikėtų įdiegti veiksmingas sistemas siekiant padidinti mokesčių surinkimo efektyvumą ir nustatyti, kurios valstybės narės mokesčių teisė yra taikytina. Automatiniai informacijos mainai – šiuo atžvilgiu svarbi priemonė, ir 2012 m. gruodžio 6 d. komunikate „Veiksmų planas stiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu“ 8 Komisija pabrėžė, kad reikia aktyviai skatinti automatinius informacijos mainus, kad ateityje jie būtų Europos ir tarptautinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartas. Europos Parlamentas savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliucijoje dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais9 ir 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Taryba paprašė automatinius informacijos mainus išplėsti Sąjungos ir pasauliniu lygmenimis, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu;
_____________
____________
8 COM(2012)722 final.
8 COM(2012)722 galutinis.
9 Priimti tekstai, P7_TA-(2013)0205.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  praeityje mokesčių politika buvo laikoma išimtinai nacionaliniu klausimu, kuriam Sąjunga neturėjo įtakos. Šiuo metu, vykstant globalizacijai, mokesčių klausimus taip pat reikia spręsti Sąjungos lygmeniu. Būtų efektyviau ir veiksmingiau, jei vietoj valstybių narių dvišalių tarpusavio susitarimų Komisija valstybių narių vardu koordinuotų keitimąsi informacija apie mokesčius. Automatinių informacijos mainų standartai skiriasi priklausomai nuo valstybės. Tai yra be reikalo sudėtinga ir dėl to valstybės narės ir Sąjungoje veikiančios finansų įstaigos patiria nereikalingų didelių išlaidų;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  su Direktyva 2011/16/ES susijusios terminų apibrėžtys turėtų būti rengiamos koordinuojant su EBPO veikla šioje srityje, kad būtų pateikti aiškesni paaiškinimai, supaprastinta reguliavimo sistema ir sustiprintas tos direktyvos pakeitimų nuoseklumas;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)   kaip pabrėžta Europos Vadovų Tarybos prašyme, tikslinga anksčiau išplėsti automatinius informacijos mainus, kaip jau numatyta Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 5 dalyje. Sąjungos iniciatyva užtikrinamas darnus, nuoseklus ir visapusiškas visos ES požiūris į automatinius informacijos mainus vidaus rinkoje, o dėl to lėšų sutaupytų ir mokesčių administratoriai, ir ekonominės veiklos vykdytojai;
(3)   kaip pabrėžta Europos Vadovų Tarybos prašyme, tikslinga anksčiau išplėsti automatinius informacijos mainus, kaip jau numatyta Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 5 dalyje. Sąjungos iniciatyva užtikrinamas darnus, nuoseklus ir visapusiškas visos Sąjungos požiūris į automatinius informacijos mainus vidaus rinkoje ir ji yra svarbi norint padidinti mokesčių sistemų efektyvumą bei sustiprinti vidaus rinką, kurioje dėl vienu metu veikiančių 28 nacionalinių mokesčių sistemų kyla dvigubo apmokestinimo ir konkurencijos iškraipymo problemos. Šiuo atveju būtų naudos net tik valstybėms narėms, kurios vienodomis sąlygomis dalyvaus informacijos mainuose, bet ir Sąjunga galėtų tapti lydere skatinant panašius standartus tarptautiniu mastu;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  administracinį bendradarbiavimą ir informacijos mainus valstybės narės turėtų vykdyti taip, kad nebūtų pažeistos mokesčių mokėtojų procesinės teisės ar jų teisė į privatų gyvenimą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  remiantis 2013 m. birželio 19 d. EBPO ataskaita ir 2013 m. rugsėjo 6 d. Sankt Peterburge G20 paskelbtu vadovų pareiškimu automatiniai informacijos mainai turėtų būti grindžiami bendru pasauliniu modeliu, kuriuo užtikrinamas pakankamas konfidencialumas ir tinkamas informacijos, kuria keičiamasi, naudojimas. Automatinių apmokestinimo informacijos mainų taikymo srities išplėtimas bus Sąjungos indėlis į EBPO darbą ir turėtų padidinti galimybes įdiegti darnią pasaulinę sistemą, grindžiamą nauju EBPO standartu, kuris bus pateiktas 2014 m. vasario mėn.;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  kai duomenys mokesčių administratoriams teikiami informacijos mainų su kitomis šalimis tikslais, svarbu nurodyti, kaip šie administratoriai gali tuos duomenis naudoti;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  siekiant sumažinti neaiškumą ir nenuoseklumą, taip pat ir sumažinti sąnaudas, itin svarbu šios direktyvos įgyvendinimą koordinuoti su FATCA taikymu;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)   valstybėms narėms pagal Direktyvos 2011/16/ES 19 straipsnį sudarant paralelius ir nekoordinuojamus susitarimus, atsirastų iškraipymų, kurie būtų žalingi sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Automatinius informacijos mainus išplėtus remiantis visos ES teisine priemone dingtų poreikis valstybėms narėms remtis ta nuostata, kad būtų sudaryti dvišaliai arba daugiašaliai susitarimai, kurie gali būti laikomi tinkamais dėl to paties dalyko, kai nėra atitinkamo Sąjungos teisės akto;
(5)   valstybėms narėms pagal Direktyvos 2011/16/ES 19 straipsnį sudarant paralelius ir nekoordinuojamus susitarimus, atsirastų iškraipymų, kurie būtų žalingi sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir bendrai Sąjungos politikai. Automatinius informacijos mainus išplėtus remiantis visos ES teisine priemone dingtų poreikis valstybėms narėms remtis ta nuostata, kad būtų sudaryti dvišaliai arba daugiašaliai susitarimai, kurie gali būti laikomi tinkamais dėl to paties dalyko, kai nėra atitinkamo Sąjungos teisės akto. Todėl Sąjunga užimtų tvirtesnę poziciją pasauliniu lygmeniu derėdamasi dėl griežtesnių keitimosi informacija apie apmokestinimą standartų;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  EBPO šiuo metu rengiami dvišalio ir daugiašalio informacijos mainų susitarimų modeliai. Be to, vyksta JAV ir daugelio kitų šalių derybos dėl FATCA įgyvendinimo sudarant dvišalius susitarimus. Daugeliu siūlomų Direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje pakeitimų reglamentuojami informacijos mainai, kurie susiję ir su FATCA bei EBPO veikla. Komisija turėtų paaiškinti tų reguliavimo nuostatų santykį, užtikrindama, kad nacionaliniai mokesčių administratoriai ir už tų pakeitimų taikymą atsakingos finansų įstaigos galėtų juos įgyvendinti;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  naujos pajamų ir kapitalo kategorijos, apie kurias privaloma keistis informacija pagal šią direktyvą, turėtų būti nustatytos pagal jų aiškinimą valstybių narių, kurios tą informaciją perduoda, teisėje;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  šiuo metu informacija, susijusi su pajamomis iš kapitalo ir paslaugų, teikiama nacionaliniams mokesčių administratoriams, inter alia, siekiant sukurti pagrindą apmokestinimui ir informacijos mainams su kitomis valstybėmis. Jei reikalavimas teikti informaciją keičiamas ir informacija gaunama tik jos mainų tikslu, labai svarbu paaiškinti, kaip nacionaliniai mokesčių administratoriai šią informaciją gali naudoti;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti sankcijas už šios direktyvos pažeidimus ir imtis tinkamų priemonių užtikrindamos atitiktį jos nuostatoms;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)   šioje direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;
(10)   šioje direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje. Atsižvelgiant į rinktinų duomenų neskelbtinumą, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas teisės į privatumą užtikrinimui ir teisėtiems lūkesčiams, kad būtų užtikrintas konfidencialumas, ypač tyrimo proceso metu;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio b punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 a dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
3a.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją apie mokestinius laikotarpius nuo 2014 m. sausio 1 d., susijusią su toliau nurodytų punktų pajamomis ir kapitalu, kuriuos moka, garantuoja arba laiko finansų įstaiga tiesioginei arba netiesioginei faktiškojo savininko, kuris yra fizinis asmuo ir jo gyvenamoji vieta yra toje kitoje valstybėje narėje, naudai:
3a.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją apie mokestinius laikotarpius nuo 2014 m. sausio 1 d., susijusią su toliau nurodytų punktų pajamomis ir kapitalu, kuriuos moka, garantuoja arba laiko finansų įstaiga tiesioginei arba netiesioginei faktiškojo savininko, kuris yra fizinis asmuo ir jo gyvenamoji vieta yra toje kitoje valstybėje narėje, naudai, laikantis savo nacionalinės teisės:
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio b a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 4 dalis
ba)  4 dalis pakeičiama taip:
4.   Iki 2016 m. liepos 1 d. valstybės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu informacija ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administracijų, tiek trečiųjų šalių atžvilgiu.
4. Anksčiau nei 2016 m. liepos 1 d. valstybės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas sąnaudas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu informacija ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administracijų, tiek trečiųjų šalių atžvilgiu. Komisija praneša Europos Parlamentui apie gautą informaciją.“
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio c punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
5.   Iki 2017 m. liepos 1 d. Komisija pateikia ataskaitą, kurioje bus apžvelgti ir įvertinti gauti statistiniai duomenys ir informacija tokiais klausimais, kaip automatinių mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su juo susijusiais praktiniais aspektais. Komisija prireikus pateikia pasiūlymą Tarybai dėl pajamų ir kapitalo kategorijų ir 1 dalyje nustatytų sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie asmenis, kurių gyvenamoji vieta yra kitose valstybėse narėse, turi būti prieinama, arba dėl 3a dalyje nurodytų punktų, arba abiejų klausimų.
5.   Anksčiau nei 2017 m. liepos 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje bus apžvelgti gauti statistiniai duomenys ir informacija bei įvertintas jų poveikis tokiais klausimais, kaip antai automatinių mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su juo susijusiais praktiniais aspektais. Komisija prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl pajamų ir kapitalo kategorijų, 1 dalyje nustatytų sąlygų arba ir dėl pajamų ir kapitalo kategorijų, ir 1 dalyje nustatytų sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie asmenis, kurių gyvenamoji vieta yra kitose valstybėse narėse, turi būti prieinama, arba dėl 3a dalyje nurodytų punktų, arba abiejų klausimų.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas(naujas)
Direktyva 2011/16/ES
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
1a.  18 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas už šios direktyvos pažeidimus ir imasi priemonių, būtinų užtikrinti atitiktį jos nuostatoms. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
19 a straipsnis (naujas)
1b.  Įterpiamas šis straipsnis:
„19a straipsnis
Įgaliojimai derėtis su trečiosiomis valstybėmis
Nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena] tik Komisija Sąjungos vardu derasi dėl automatinių informacijos mainų (AIM) susitarimų su trečiosiomis valstybėmis. Nuo tos dienos valstybės narės nesudaro dvišalių susitarimų.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
22 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
1c.  22 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ca) suteikti šios direktyvos įgyvendinimui būtini žmogiškieji, technologiniai ir finansiniai ištekliai, atsižvelgiant į informacijos, kuria bus automatiškai keičiamasi nuo 2015 m. sausio 1 d., kiekį ir sudėtingumą.“
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 3 dalis
1d.  23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės pateikia Komisijai metinį automatinių mainų, kaip nurodyta 8 straipsnyje, veiksmingumo įvertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija patvirtina šio metinio įvertinimo pateikimo formą ir sąlygas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
„3. Valstybės narės pateikia Komisijai metinį automatinių mainų, kaip nurodyta 8 straipsnyje, veiksmingumo įvertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija patvirtina šio metinio įvertinimo pateikimo formą ir sąlygas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Komisija kartą per metus informuoja Europos Parlamentą apie valstybių narių įvertinimus.“
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 e punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 straipsnis
1e.  25 straipsnis pakeičiamas taip:
25 straipsnis
25 straipsnis
Duomenų apsauga
Duomenų apsauga
Visam keitimuisi informacija pagal šią direktyvą taikomos nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB. Tačiau valstybės narės siekdamos tinkamai taikyti šią direktyvą riboja Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnyje numatytų prievolių ir teisių taikymo sritį tiek, kiek reikia tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.
1.   Visam keitimuisi informacija pagal šią direktyvą taikomos nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB. Tačiau valstybės narės siekdamos tinkamai taikyti šią direktyvą riboja Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnyje numatytų prievolių ir teisių taikymo sritį tiek, kiek konkrečiai reikia tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.
2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad informacija, kuria keičiamasi, būtų apsaugota nuo trečiųjų šalių arba trečiųjų valstybių prieigos, kuriai nesuteiktas leidimas.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija iki ...*[12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] peržiūri šios direktyvos veikimą ir, prireikus, pateikia Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekdama užtikrinti informacijos mainų skaidrumą.
Teisinė informacija - Privatumo politika