Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0188(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0376/2013

Ingediende teksten :

A7-0376/2013

Debatten :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Stemmingen :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0573

Aangenomen teksten
PDF 251kWORD 96k
Woensdag 11 december 2013 - Straatsburg
Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2013 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van de belastingen (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0348),

–  gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0200/2013),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A7-0376/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)   Belastingfraude en belastingontduiking zijn de afgelopen jaren een almaar grotere uitdaging geworden en vormen thans een grote reden tot bezorgdheid, zowel in de Unie als op mondiaal niveau. Niet-aangegeven en onbelaste inkomsten leiden tot een aanzienlijke derving van de nationale belastingopbrengsten. Het is dus dringend nodig om ervoor te zorgen dat de belastingen efficiënter en effectiever worden geïnd. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor de automatische uitwisseling van inlichtingen en de Commissie heeft in haar mededeling van 6 december 2012, die een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking8 bevat, de nadruk gelegd op de noodzaak om er daadkrachtig voor te ijveren dat automatische inlichtingenuitwisseling de Europese en internationale norm voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken wordt. De Europese Raad van 22 mei 2013 heeft verzocht om het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling op Unie- en mondiaal niveau te verruimen met het oog op de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning.
(1)   Belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning zijn de afgelopen jaren een almaar grotere uitdaging geworden en vormen thans, en met name in tijden van crisis, een grote reden tot bezorgdheid, zowel in de Unie als op mondiaal niveau. Niet-aangegeven en onbelaste inkomsten leiden tot een aanzienlijke derving van de nationale belastingopbrengsten, waardoor oneerlijke concurrentie en verliezen ontstaan. Het is dus dringend nodig om ervoor te zorgen dat de belastingen efficiënter en effectiever worden geïnd. Er moeten afdoende systemen komen om de doeltreffendheid van de inning van belastingen te verbeteren en om vast te stellen welke belastingwetgeving (van welke lidstaat) van toepassing is. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor de automatische uitwisseling van inlichtingen en de Commissie heeft in haar mededeling van 6 december 2012, die een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking8 bevat, de nadruk gelegd op de noodzaak om er daadkrachtig voor te ijveren dat automatische inlichtingenuitwisseling de Europese en internationale norm voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken wordt. Het Europees Parlement, in zijn resolutie van 21 mei 2013 over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen9, en de Europese Raad van 22 mei 2013 hebben verzocht om het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling op Unie- en mondiaal niveau te verruimen met het oog op de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning.
_____________
____________
8 COM(2012)0722 final.
8 COM(2012)0722 final.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0205.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  In het verleden werd het belastingbeleid als een uitsluitend nationale aangelegenheid beschouwd, waarbij de Unie geen enkele rol speelt. Vandaag moeten belastingen als gevolg van de mondialisering ook op Unieniveau worden besproken. Het zou voor de Commissie doeltreffender en effectiever zijn om de uitwisseling van informatie over belastingen namens de lidstaten te coördineren dan om de lidstaten een reeks bilaterale overeenkomsten te laten sluiten. In elk land gelden er andere normen voor de automatische uitwisseling van inlichtingen. Dit is nodeloos ingewikkeld en brengt onnodig hoge kosten met zich voor zowel de lidstaten als de financiële instellingen in de Unie.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)
(1 ter)  Het uitwerken van definities met betrekking tot de verordening 2011/16/EU moet worden afgestemd op het werk van de OESO op dit gebied, teneinde te voorzien in duidelijkere uitleg, het eenvoudiger maken van het regelgevingskader en het verbeteren van de samenhang van de wijzigingen op die richtlijn.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)   Zoals door het verzoek van de Europese Raad wordt benadrukt, is het passend sneller werk te maken van de uitbreiding van de automatische inlichtingenuitwisseling waarin artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2011/16/EU reeds voorziet. Een initiatief van de Unie garandeert een coherente, consistente en alomvattende Uniebrede aanpak van de automatische inlichtingenuitwisseling op de interne markt, die tot kostenbesparingen zou leiden bij de belastingdiensten en de marktdeelnemers.
(3)   Zoals door het verzoek van de Europese Raad wordt benadrukt, is het passend sneller werk te maken van de uitbreiding van de automatische inlichtingenuitwisseling waarin artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2011/16/EU reeds voorziet. Een initiatief van de Unie garandeert een coherente, consistente en alomvattende Uniebrede aanpak van de automatische inlichtingenuitwisseling op de interne markt en is belangrijk om de doeltreffendheid van de belastingstelsels te verbeteren en om de interne markt te versterken waarin het naast elkaar bestaan van 28 nationale belastingstelsels leidt tot problemen inzake dubbele belasting en concurrentievervalsing. Niet alleen zouden de lidstaten baat hebben bij de uitwisseling, op gelijke voet, van inlichtingen, maar zou de Unie ook het voortouw kunnen nemen om gelijkaardige normen internationaal te bevorderen.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Bij de administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat geen inbreuk wordt gepleegd op de procedurele rechten of het recht op privacy van belastingplichtigen.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)
(3 ter)  Overeenkomstig het OESO-rapport van 19 juni 2013 en de verklaring van de G20 van 6 september 2013 in Sint-Petersburg, moet automatische inlichtingenuitwisseling berusten op een wereldwijd model dat passende vertrouwelijkheid waarborgt en garandeert dat de informatie juist wordt aangewend. De Unie draagt bij aan de werkzaamheden van de OESO door de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen uit te breiden, waardoor het ontstaan van een consistent mondiaal systeem waarschijnlijker wordt, met als basis de nieuwe OESO-norm die in februari 2014 wordt gepresenteerd.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)
(3 quater)  Wanneer gegevens worden doorgegeven aan de belastingautoriteiten voor de uitwisseling van inlichtingen met andere landen, is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt hoe deze autoriteiten die gegevens mogen gebruiken.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Om dubbelzinnigheden en inconsistenties terug te dringen en kosten te besparen, is het belangrijk dat de uitvoering van deze richtlijn wordt afgestemd op de uitvoering van FATCA.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)   Het sluiten van parallelle en niet op elkaar afgestemde overeenkomsten door de lidstaten op basis van artikel 19 van Richtlijn 2011/16/EU zou leiden tot verstoringen die de goede werking van de interne markt zouden schaden. Een uitgebreide automatische inlichtingenuitwisseling op basis van een Uniebreed rechtsinstrument zou bij de lidstaten de noodzaak wegnemen om een beroep te doen op die bepaling om bilaterale of multilaterale overeenkomsten te sluiten die in dit verband passend kunnen worden geacht wegens het ontbreken van desbetreffende Uniewetgeving.
(5)   Het sluiten van parallelle en niet op elkaar afgestemde overeenkomsten door de lidstaten op basis van artikel 19 van Richtlijn 2011/16/EU zou leiden tot verstoringen die de goede werking van de interne markt en de aanpak van de Unie in zijn geheel zouden schaden. Een uitgebreide automatische inlichtingenuitwisseling op basis van een Uniebreed rechtsinstrument zou bij de lidstaten de noodzaak wegnemen om een beroep te doen op die bepaling om bilaterale of multilaterale overeenkomsten te sluiten die in dit verband passend kunnen worden geacht wegens het ontbreken van desbetreffende Uniewetgeving. De Unie zou zich daardoor ook in een betere onderhandelingspositie bevinden om hogere normen te eisen voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen op mondiaal niveau.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Binnen de OESO wordt gewerkt aan de ontwikkeling van bilaterale en multilaterale modelovereenkomsten voor inlichtingenuitwisseling. Voorts zijn er tussen de Verenigde Staten en een groot aantal landen onderhandelingen gaande over de uitvoering van FATCA via bilaterale overeenkomsten. De voorgestelde wijzigingen aan Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen reguleren grotendeels dezelfde inlichtingenuitwisseling als deze die beoogd wordt met FATCA en het werk binnen de OESO. De Commissie moet het verband tussen deze regelgevingen verduidelijken zodat de nationale belastingdiensten en de financiële instellingen die de wijzigingen moeten toepassen, in de mogelijkheid zijn deze toe te passen.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  De nieuwe inkomsten- en vermogenscategorieën waarvoor de verplichte inlichtingenuitwisseling middels deze richtlijn wordt ingevoerd, moeten worden vastgesteld in de zin van de wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)  De huidige verstrekking van inlichtingen aan de nationale belastingdiensten over inkomsten uit vermogen en diensten heeft onder meer tot doel als basis te dienen voor belastingheffing en voor inlichtingenuitwisseling met andere landen. Als de rapportageplicht nu wordt gewijzigd en gegevens enkel voor inlichtingenuitwisseling worden ingezameld, is het belangrijk dat wordt verduidelijkt hoe de nationale belastingdiensten deze gegevens mogen gebruiken.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  Elke lidstaat moet sancties vaststellen voor inbreuken op deze richtlijn en moet passende maatregelen nemen om de naleving ervan te waarborgen.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
(10)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.
(10)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Gezien de gevoeligheid van de te vergaren gegevens moet specifieke aandacht worden besteed aan de eerbiediging van het recht op privacy en aan gerechtvaardigde vertrouwelijkheidsclaims, met name tijdens onderzoeksprocedures.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 3 bis – alinea 1 – inleidende formule
3 bis.   De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat met betrekking tot belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014 automatisch inlichtingen over de volgende bestanddelen die worden betaald, in bewaring gehouden of aangehouden door een financiële instelling ten gunste, zowel direct als indirect, van een uiteindelijk gerechtigde die een natuurlijke persoon is en ingezetene van die andere lidstaat is:
3 bis.   De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat met betrekking tot belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014 automatisch inlichtingen, indien deze in overeenstemming met de nationale regelgeving zijn, over de volgende bestanddelen die worden betaald, in bewaring gehouden of aangehouden door een financiële instelling ten gunste, zowel direct als indirect, van een uiteindelijk gerechtigde die een natuurlijke persoon is en ingezetene van die andere lidstaat is:
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 4
b bis)  lid 4 wordt vervangen door:
4.  Voor 1 juli 2016 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere toepasselijke kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.
"4. Voor 1 juli 2016 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere toepasselijke kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen. De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van de ontvangen informatie."
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter c
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1
5.   Voor 1 juli 2017 presenteert de Commissie een verslag met een overzicht en een beoordeling van de ontvangen statistieken en gegevens betreffende, onder meer, de administratieve en andere relevante kosten en de baten van automatische uitwisseling van inlichtingen, alsook de daarmee samenhangende praktische aspecten. Voor zover dienstig dient de Commissie bij de Raad een voorstel in betreffende de categorieën en de in lid 1 gestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarde dat inlichtingen betreffende ingezetenen van andere lidstaten beschikbaar moeten zijn, of de in lid 3 bis vermelde bestanddelen, of beide.
5.   Voor 1 juli 2017 presenteert de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag met een overzicht en een effectbeoordeling van de ontvangen statistieken en gegevens betreffende, onder meer, de administratieve en andere relevante kosten en de baten van automatische uitwisseling van inlichtingen, alsook de daarmee samenhangende praktische aspecten. Voor zover dienstig dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een voorstel in betreffende de inkomsten- en vermogenscategorieën en/of de in lid 1 vastgestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarde dat inlichtingen betreffende ingezetenen van andere lidstaten beschikbaar moeten zijn en/of de in lid 3 bis vermelde bestanddelen.
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)
1 bis.  In artikel 18 wordt het volgende lid ingevoegd:
"2 bis. De lidstaten stellen sancties voor inbreuken op deze richtlijn vast en nemen passende maatregelen om de naleving ervan te waarborgen. Deze sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend."
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 19 bis (nieuw)
1 ter.  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 19 bis
Mandaat voor onderhandelingen met derde landen
Vanaf [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] voert enkel de Commissie namens de Unie onderhandelingen met derde landen over de automatische uitwisseling van inlichtingen. Vanaf die datum gaan de lidstaten geen bilaterale overeenkomsten aan."
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 22 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
1 quater.  In artikel 22, lid 1, wordt het volgende punt ingevoegd:
"(c bis) de personele, technologische en financiële middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om deze richtlijn uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en de complexiteit van de inlichtingen die in aanmerking komen voor de automatische uitwisseling die op 1 januari 2015 van start gaat."
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3
1 quinquies.  Artikel 23, lid 3, wordt vervangen door:
3.   De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in artikel 8 bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De vorm en wijze van mededeling van de jaarlijkse beoordeling worden door de Commissie volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
"3. De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in artikel 8 bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De vorm en wijze van mededeling van de jaarlijkse beoordeling worden door de Commissie volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld. De Commissie stelt het Europees Parlement jaarlijks in kennis van de beoordelingen door de lidstaten."
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25
1 sexies.  Artikel 25 wordt vervangen door:
Artikel 25
"Artikel 25
Gegevensbescherming
Gegevensbescherming
Elke uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig deze richtlijn is onderworpen aan de bepalingen tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. Voor de juiste toepassing van deze verordening beperken de lidstaten evenwel de reikwijdte van de verplichtingen en rechten die zijn neergelegd in artikel 10, artikel 11, lid 1, en de artikelen 12 en 21 van Richtlijn 95/46/EG, voor zover dit noodzakelijk is om de in artikel 13, lid 1, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren.
"1. Elke uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig deze richtlijn is onderworpen aan de bepalingen tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. Voor de juiste toepassing van deze verordening beperken de lidstaten evenwel de reikwijdte van de verplichtingen en rechten die zijn neergelegd in artikel 10, artikel 11, lid 1, en de artikelen 12 en 21 van Richtlijn 95/46/EG, voor zover dit specifiek noodzakelijk is om de in artikel 13, lid 1, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren.
2.  De lidstaten nemen passende maatregelen om de uitgewisselde inlichtingen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden of door derde landen."
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Uiterlijk op ....* [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] evalueert de Commissie de werking van deze richtlijn en dient zij desgevallend bij de Raad een wetgevingsvoorstel in met het oog op de transparantie van gegevensuitwisselingen.
Juridische mededeling - Privacybeleid