Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0188(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0376/2013

Teksty złożone :

A7-0376/2013

Debaty :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Głosowanie :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0573

Teksty przyjęte
PDF 505kWORD 108k
Środa, 11 grudnia 2013 r. - Strasburg
Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0348),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0200/2013),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0376/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)   W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania8 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 wezwano do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.
(1)   W ostatnich latach wyzwania związane z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania oraz agresywnym planowaniem podatkowym znacznie wzrosły oraz budzą duże obawy w Unii i na całym świecie, szczególnie w dobie kryzysu. Niezgłoszony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe dochody podatkowe, stwarzając warunki dla nieuczciwej konkurencji oraz powodując straty. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia wydajności i skuteczności poboru podatków. Powinny zostać stworzone skuteczne systemy służące poprawie skuteczności poboru podatków oraz ustalaniu w każdym przypadku właściwego prawa podatkowego państwa członkowskiego. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania8 podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu przejrzystości i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi9 oraz Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 r. wezwały do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i globalnym w celu zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.
_____________
____________
8 COM(2012)0722 final.
8 COM(2012)0722 final
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0205.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  W przeszłości polityka podatkowa była postrzegana jako kwestia leżąca wyłącznie w gestii państw członkowskich, w której Unia nie uczestniczy. Obecnie w wyniku globalizacji podatki muszą być także rozpatrywane na szczeblu Unii. Z punktu widzenia Komisji koordynowanie wymiany informacji podatkowych w imieniu państw członkowskich byłoby bardziej skuteczne i efektywne niż zawarcie szeregu dwustronnych umów między państwami członkowskimi. Każde państwo posiada inne standardy automatycznej wymiany informacji. Jest to sytuacja niepotrzebnie skomplikowana, nakładająca niepotrzebnie wysokie koszty zarówno na państwa członkowskie, jak i na instytucje finansowe w obrębie Unii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Definicje dotyczące dyrektywy 2011/16/UE powinny zostać opracowane przy uwzględnieniu prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w tej dziedzinie w celu dostarczenia wyjaśnień, uproszczenia ram prawnych i zwiększenia spójności poprawek do tej dyrektywy.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)   Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego, które doprowadzi do oszczędności dla administracji podatkowych oraz podmiotów gospodarczych.
(3)   Jak wskazano we wniosku Rady Europejskiej, należy zaproponować rozszerzenie automatycznej wymiany informacji, która była już przewidziana w art. 8 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE. Inicjatywa Unii zapewnia spójne, zgodne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego i jest istotna dla zwiększenia skuteczności systemów podatkowych oraz dla wzmocnienia rynku wewnętrznego, w ramach którego współistnienie 28 krajowych systemów podatkowych rodzi takie problemy jak podwójne opodatkowanie i zakłócenie konkurencji. Państwa członkowskie czerpałyby korzyści z wymiany informacji na równych warunkach, a Unia mogłaby odegrać przewodnią rolę w promowaniu podobnych standardów na szczeblu międzynarodowym.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Państwa członkowskie powinny wdrożyć współpracę administracyjną i wymianę informacji, która nie narusza proceduralnych praw podatników ani ich prawa do prywatności.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  Zgodnie z raportem OECD z dnia 19 czerwca 2013 r. i z deklaracją G20 z Petersburga z dnia 6 września 2013 r. automatyczna wymiana informacji ma opierać się na wspólnym globalnym modelu, który zapewni adekwatną poufność i zagwarantuje właściwe wykorzystywanie informacji. Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych stanowić będzie wkład UE w prace OECD i powinno zwiększyć prawdopodobieństwo stworzenia spójnego systemu globalnego, którego podstawą ma być nowy standard OECD, który ma zostać przedstawiony w lutym 2014 r.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 c (nowy)
(3c)  Gdy dane są przekazywane do organów podatkowych w celu wymiany informacji z innymi państwami, ważne jest, by sprecyzować, w jaki sposób te organy mogą te dane wykorzystywać.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  W celu wyeliminowania niejednoznaczności i niespójności oraz uzyskania oszczędności istotne jest, by wprowadzanie w życie niniejszej dyrektywy było skoordynowane z wdrażaniem FATCA.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)   Zawarcie równoległych i nieskoordynowanych umów przez państwa członkowskie na podstawie art. 19 dyrektywy 2011/16/UE doprowadziłoby do zakłóceń niekorzystnych dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozszerzona AWI na podstawie ogólnounijnego instrumentu prawnego usunęłaby potrzebę i zachętę dla państw członkowskich do powoływania się na wymieniony wyżej artykuł w celu zawarcia dwustronnych lub wielostronnych umów, które mogą być uważane za właściwe w tej samej sprawie wobec braku odpowiedniego prawodawstwa unijnego.
(5)   Zawarcie równoległych i nieskoordynowanych umów przez państwa członkowskie na podstawie art. 19 dyrektywy 2011/16/UE doprowadziłoby do zakłóceń niekorzystnych dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla całego podejścia unijnego. Rozszerzona AWI na podstawie ogólnounijnego instrumentu prawnego usunęłaby potrzebę i zachętę dla państw członkowskich do powoływania się na wymieniony wyżej artykuł w celu zawarcia dwustronnych lub wielostronnych umów, które mogą być uważane za właściwe w tej samej sprawie wobec braku odpowiedniego prawodawstwa unijnego. Dlatego Unia byłaby też w lepszej pozycji negocjacyjnej, by dążyć do wyższych standardów wymiany informacji podatkowych na szczeblu światowym.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Pod egidą OECD trwają prace nad zredagowaniem dwustronnych i wielostronnych wzorców umów o wymianie informacji. Ponadto między Stanami Zjednoczonymi a wieloma innymi krajami toczą się negocjacje nad wdrożeniem FATCA w drodze umów dwustronnych. Proponowane zmiany w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania w dużym stopniu regulują wymianę tych samych informacji, które są przedmiotem zainteresowania FATCA oraz prac w ramach OECD. Relacje pomiędzy tymi przepisami wykonawczymi muszą zostać doprecyzowane przez Komisję, aby krajowe organy podatkowe i instytucje finansowe odpowiedzialne za wprowadzenie tych zmian były w stanie wprowadzić je w życie.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Nowe kategorie dochodu i kapitału, w zakresie których niniejsza dyrektywa wprowadza obowiązek wymiany informacji, powinny zostać wprowadzone zgodnie z ich wykładnią w prawie państwa członkowskiego przekazującego informacje.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Celem obecnego przekazywania krajowym organom podatkowym informacji w zakresie dochodów kapitałowych i dochodów z działalności zawodowej jest dostarczenie m.in. podstawy do objęcia podatkiem oraz podstawy do wymiany informacji z innymi państwami. Jeżeli obowiązek dostarczenia informacji ulegnie zmianie i informacje będą zbierane wyłącznie do celów wymiany informacji, istotne jest wyjaśnienie, w jaki sposób organy podatkowe mają prawo wykorzystywać te informacje.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Każde państwo członkowskie powinno nakładać kary za naruszenie przepisów niniejszej dyrektywy i podejmować odpowiednie środki w celu zadbania o ich przestrzeganie.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)   Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
(10)   Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zważywszy na wrażliwy charakter gromadzonych danych, szczególną uwagę należy zwrócić na poszanowanie prawa do prywatności oraz uzasadnione wnioski o zachowanie poufności, szczególnie w trakcie prowadzonych postępowań.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 3a – akapit pierwszy – wprowadzenie
3a.   Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczące następujących pozycji, które są wypłacone, zabezpieczone lub utrzymywane przez instytucję finansową bezpośrednio lub pośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy, który jest osobą fizyczną zamieszkałą w tym innym państwie członkowskim:
3a.   Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczące zgodnie z przepisami prawa krajowego następujących pozycji, które są wypłacone, zabezpieczone lub utrzymywane przez instytucję finansową bezpośrednio lub pośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy, który jest osobą fizyczną zamieszkałą w tym innym państwie członkowskim:
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 4
ba)  ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
4.   Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich.
4. Przed 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące rozmiaru automatycznej wymiany informacji oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych i wszelkich innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla organów podatkowych, jak i stron trzecich. Komisja powiadamia Parlament Europejski o otrzymanych informacjach.ˮ
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera c
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy
5.   Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę otrzymanych statystyk i informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Radzie wniosek dotyczący kategorii i warunków określonych w ust. 1, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a lub obu tych elementów.
5.   Przed dniem 1 lipca 2017 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym przedstawi ogólny zarys i ocenę skutków otrzymanych statystyk i informacji, dotyczące takich kwestii, jak koszty administracyjne oraz inne istotne koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania automatycznej wymiany informacji, jak również praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący kategorii dochodu i kapitału, warunków określonych w ust. 1, lub obu tych zagadnień, uwzględniając warunek, zgodnie z którym informacje na temat osób zamieszkałych w innych państwach członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji określonych w ust. 3a.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
1a.  w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie nakładają kary za naruszenie przepisów niniejszej dyrektywy i podejmują środki niezbędne w celu zadbania o ich przestrzeganie. Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.ˮ
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 19 a (nowy)
1b.  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 19a
Mandat do negocjacji z państwami trzecimi
Od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] jedynie Komisja jest uprawniona do prowadzenia w imieniu Unii negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów dotyczących automatycznej wymiany informacji (AWI). Od tego dnia państwa członkowskie nie będą mogły angażować się w umowy dwustronne.”
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
1c.  w art. 22 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„ca) udostępnienia, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r., zasobów ludzkich, technicznych i finansowych niezbędnych do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy ze względu na ilość i złożony charakter informacji podlegających automatycznej wymianie.”
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 d (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3
1d.  art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2.
„3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, a także jej praktyczne wyniki. Forma i warunki przekazywania tej rocznej oceny są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 2. Komisja corocznie informuje Parlament Europejski o ocenach przeprowadzonych przez państwa członkowskie.”
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 –ustęp 1 e (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25
1e.  art. 25 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 25
Artykuł 25
Ochrona danych
Ochrona danych
Wszelka wymiana informacji na mocy niniejszej dyrektywy podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.
1.  Wszelka wymiana informacji na mocy niniejszej dyrektywy podlega przepisom wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. Niemniej jednak do celów właściwego stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie ograniczają zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to szczególnie konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy.
2.  Państwa członkowskie podejmą właściwe środki w celu ochrony wymienianych informacji przed nieuprawnionym dostępem ze strony podmiotów trzecich lub państw trzecich.ˮ
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Do dnia …* [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i, w stosownych przypadkach, przedkłada wniosek ustawodawczy Radzie, aby zapewnić przejrzystość wymiany informacji.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności