Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0188(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0376/2013

Texte depuse :

A7-0376/2013

Dezbateri :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Voturi :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0573

Texte adoptate
PDF 346kWORD 112k
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg
Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0348),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0200/2013),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru control bugetar (A7-0376/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.
(1)  În ultimii ani, problemele puse de frauda și de evaziunea fiscală, precum și de planificarea fiscală agresivă s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial, în special în perioade de criză. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale, creând condiții de concurență neloială și generând pierderi. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Ar trebui să existe sisteme eficace pentru a îmbunătăți eficiența colectării impozitelor și pentru a stabili statul membru a cărei legislație fiscală se aplică. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință, iar Comisia, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012 care conține un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale8, a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european în materie de transparență și de schimb de informații în chestiuni fiscale. Parlamentul European, în Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale9, și Consiliul European din 22 mai 2013 au solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.
_____________
____________
8 COM(2012)722 final.
8 COM(2012)722 final.
9 Texte adoptate, P7_TA(2013)0205.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  În trecut, politica fiscală era considerată o chestiune exclusiv națională, în care UE nu avea niciun rol. În prezent, ca rezultat al globalizării, impozitele trebuie, de asemenea, discutate la nivelul UE. Ar fi mai eficace și mai eficient să coordoneze Comisia schimbul de informații privind fiscalitatea în numele statelor membre, decât să existe o serie de acorduri bilaterale între statele membre. Standardele privind schimbul automat de informații diferă de la o țară la alta. Această situație este inutil de complexă și impune costuri inutil de ridicate, atât pentru statele membre, cât și pentru instituțiile financiare din cadrul Uniunii.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Definițiile referitoare la Directiva 2011/16/UE ar trebui elaborate în coordonare cu activitățile OCDE din acest domeniu, în vederea oferirii de explicații mai clare, a simplificării cadrului de reglementare și a sporirii coerenței amendamentelor aduse la respectiva directivă.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne, abordare care ar putea duce la economii de costuri atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru operatorii economici.
(3)  După cum s-a evidențiat în solicitarea Consiliului European, este oportun să se anticipeze extinderea schimbului automat de informații deja avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE. O inițiativă a Uniunii asigură o abordare consecventă și coerentă la nivelul întregii Uniuni cu privire la schimbul automat de informații în cadrul pieței interne și este importantă pentru a îmbunătăți eficiența sistemelor fiscale și pentru a consolida piața internă în interiorul căreia coexistența a 28 de sisteme fiscale naționale ridică problema dublei impuneri și a denaturării concurenței. Nu numai că statele membre ar beneficia în egală măsură de pe urma schimbului de informații, dar Uniunea s-ar putea situa în fruntea eforturilor vizând promovarea unor standarde similare la nivel internațional.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre ar trebui să pună în aplicare o cooperare administrativă și un schimb de informații care să nu încalce drepturile procedurale și dreptul la viață privată ale contribuabililor.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)
(3b)  În conformitate cu raportul OCDE din 19 iunie 2013 și cu Declarația liderilor G20 de la Sankt Petersburg din 6 septembrie 2013, schimbul automat de informații ar trebui să se bazeze pe un model global comun care să asigure confidențialitatea adecvată și utilizarea corectă a informațiilor în cauză. Extinderea domeniului de aplicare a schimbului automat de informații fiscale va reprezenta contribuția Uniunii Europene la activitățile OCDE și ar trebui să îmbunătățească șansele de instituire a unui sistem global coerent, bazat pe noul standard OCDE care urmează să fie prezentat în februarie 2014.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)
(3c)  Atunci când se prezintă date autorităților fiscale în scopul schimbului de informații cu alte țări, este important să se clarifice modul în care respectivele autorități fiscale pot utiliza datele respective.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Pentru a reduce ambiguitățile și neconcordanțele și pentru a scădea costurile, este esențial ca punerea în aplicare a Directivei să fie coordonată cu punerea în aplicare a FATCA.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Încheierea de acorduri paralele și necoordonate de către statele membre în temeiul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE ar duce la denaturări care ar fi în detrimentul bunei funcționări a pieței interne. Schimbul automat de informații extins pe baza unui instrument legislativ la nivelul întregii UE ar elimina necesitatea ca statele membre să invoce articolul respectiv, în vederea încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale pe aceeași temă care pot fi considerate adecvate în absența legislației relevante a Uniunii.
(5)  Încheierea de acorduri paralele și necoordonate de către statele membre în temeiul articolului 19 din Directiva 2011/16/UE ar duce la denaturări care ar fi în detrimentul bunei funcționări a pieței interne și al abordării la nivelul întregii Uniuni. Schimbul automat de informații extins pe baza unui instrument legislativ la nivelul întregii UE ar elimina necesitatea ca statele membre să invoce articolul respectiv, în vederea încheierii de acorduri bilaterale sau multilaterale pe aceeași temă care pot fi considerate adecvate în absența legislației relevante a Uniunii. Prin urmare, Uniunea ar avea și o poziție de negociere mai bună pentru a insista în favoarea unor standarde mai înalte privind schimbul de informații fiscale la nivel global.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  În vederea stabilirii unor modele de acorduri bilaterale și multilaterale de schimb de informații, se desfășoară în prezent activități sub auspiciile OCDE. Au loc, de asemenea, negocieri între SUA și numeroase alte țări privind punerea în aplicare a FATCA prin intermediul unor acorduri bilaterale. Modificările propuse la Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal reglementează într-o mare măsură schimbul de informații vizat de FATCA și activitățile OCDE. Comisia ar trebui să clarifice raportul dintre aceste dispoziții de reglementare pentru a se asigura că autoritățile fiscale naționale și instituțiile financiare responsabile cu aplicarea acestor modificări sunt în măsură să le pună în aplicare.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Noile categorii de venituri și capital în privința cărora prezenta directivă introduce schimbul automat de informații ar trebui să fie stabilite în conformitate cu interpretarea conferită acestora de legislația statului membru care comunică informațiile în cauză.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Obiectivul actualei dispoziții privind informarea autorităților fiscale naționale cu privire la veniturile din capitaluri și servicii este, printre altele, acela de a asigura o bază pentru impozitarea și pentru schimbul de informații cu alte țări. În cazul în care obligativitatea furnizării de informații se modifică, iar informațiile sunt obținute exclusiv pentru a se face schimb cu ele, este important să se precizeze modul în care autorităților fiscale naționale li se permite să utilizeze aceste informații.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiuni pentru încălcări ale prezentei directive și ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea sa.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
(10)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Având în vedere caracterul sensibil al datelor care urmează să fie colectate, ar trebui să se acorde o atenție deosebită respectării dreptului la viața privată și așteptărilor legitime în ceea ce privește confidențialitatea, în special în cadrul procesului de anchetă.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 3 a – paragraful 1 – partea introductivă
(3a)  Autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioadele impozabile, începând cu 1 ianuarie 2014, în ceea ce privește următoarele elemente care sunt plătite, garantate sau deținute de o instituție financiară în beneficiul direct sau indirect al beneficiarului real care este o persoană fizică rezidentă în celălalt stat membru respectiv:
(3a)  Autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioadele impozabile, începând cu 1 ianuarie 2014, în ceea ce privește următoarele elemente, în conformitate cu dreptul intern, care sunt plătite, atribuite sau deținute de o instituție financiară în beneficiul direct sau indirect al beneficiarului real care este o persoană fizică rezidentă în celălalt stat membru respectiv:
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – litera b a (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 4
(ba)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
(4)  Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
(4) Înainte de 1 iulie 2016, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți. Comisia informează Parlamentul European în legătură cu informațiile primite.”
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – litera c
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1
(5)  Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare a statisticilor și a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Consiliului o propunere privind categoriile și condițiile prevăzute la alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.
(5)  Înainte de 1 iulie 2017, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare de impact a statisticilor și a informațiilor primite cu privire la aspecte precum costurile administrative și alte costuri relevante și a avantajelor schimbului automat de informații, precum și aspecte practice legate de acestea. Dacă este oportun, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere privind categoriile de venituri și capital, condițiile prevăzute la alineatul (1) sau ambele, inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la alineatul (3a) sau ambele.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
(1a)  La articolul 18, se introduce următorul alineat:
„(2a) Statele membre stabilesc sancțiuni pentru încălcări ale prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea sa. Sancțiunile sunt efective, proporționale și convingătoare.”
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 19 a (nou)
(1b)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 19a
Mandatul de negocieri cu țările terțe
De la [data intrării în vigoare a prezentei directive], numai Comisia negociază acorduri cu țările terțe privind schimbul automat de informații (AEOI) în numele Uniunii. De la data respectivă, statele membre nu mai încheie acorduri bilaterale.”
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 c (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(1c)  La articolul 22 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
„(ca) a pune la dispoziție resursele umane, tehnologice și financiare necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive, dată fiind complexitatea informațiilor care fac obiectul schimbului automat, cu începere de la 1 ianuarie 2015.”
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 d (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 – alineatul 3
(1d)  La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
(3)  Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
„(3) Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolul 8, precum și rezultatele practice obținute. Formularul și condițiile de transmitere a evaluării anuale se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2). Comisia informează Parlamentul European cu privire la evaluările realizate anual de statele membre.”
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 e (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25
(1e)  Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 25
„Articolul 25
Protecția datelor
Protecția datelor
Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă.
(1)   Toate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei directive fac obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentei directive, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este în mod specific necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată.
(2)  Statele membre iau măsuri adecvate pentru a proteja informațiile care fac obiectul schimbului de accesul neautorizat al terților sau țărilor terțe.”
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Până la…*[12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia revizuiește funcționarea prezentei directive și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă Consiliului pentru a asigura transparența schimburilor de informații.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate