Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0188(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0376/2013

Ingivna texter :

A7-0376/2013

Debatter :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0573

Antagna texter
PDF 415kWORD 91k
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0348),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0200/2013),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A7-0376/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)   På senare år har skattebedrägerier och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande8 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU-nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.
(1)   På senare år har skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt, särskilt i kristider. Orapporterade och obeskattade inkomster leder till att de nationella skatteintäkterna minskar avsevärt, vilket bildar grogrunden för illojal konkurrens och leder till förluster. Skatteuppbördens effektivitet och ändamålsenlighet måste därför ökas snarast. Det bör finnas effektiva system för att förbättra effektiviteten i skatteuppbörden och bestämma vilken medlemsstats skattelag som är tillämplig. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande8 belyste kommissionen behovet att kraftfullt främja det automatiska informationsutbytet som den framtida europeiska och internationella normen för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europaparlamentet, i sin resolution av den 21 maj 2013 om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis9, och Europeiska rådet, vid sitt möte den 22 maj 2013, begärde att det automatiska informationsutbytet skulle utökas på EU-nivå och global nivå, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.
_____________
____________
8 COM(2012) 722 final
8 COM(2012)0722.
9 Antagna texter, P7_TA(2013)0205.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Tidigare sågs skattepolitiken som en uteslutande nationell angelägenhet där unionen inte spelar någon roll. Till följd av globaliseringen måste skatter idag också diskuteras på unionsnivå. Det skulle vara mer effektivt och ändamålsenligt att kommissionen samordnar informationsutbytet om skatter på medlemsstaternas vägnar än att ha ett antal bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna. Standarderna för automatiskt informationsutbyte varierar från land till land. Detta är onödigt komplicerat och medför onödigt höga kostnader för både medlemsstaterna och finansinstituten inom unionen.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Definitionerna avseende direktiv 2011/16/EU bör utvecklas i samordning med OECD:s arbete på detta område, i syfte att ge tydligare förklaringar, förenkla regelverket och öka samstämmigheten av ändringarna av det direktivet.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)   Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU-omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden vilket bör leda till kostnadsbesparingar, både för skatteförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna.
(3)   Den utökning av det automatiska utbytet av upplysningar som redan förutses i artikel 8.5 i direktiv 2011/16/EU bör tidigareläggas, vilket belystes av Europeiska rådets begäran. Genom ett unionsinitiativ garanteras en enhetlig, konsekvent och övergripande EU-omfattande strategi för automatiskt utbyte av upplysningar på den inre marknaden, och ett unionsinitiativ är viktigt för förbättra skattesystemens effektivitet och stärka den inre marknaden där 28 samexisterande nationella skattesystem innebär dubbelbeskattningsproblem och konkurrenssnedvridningar. Inte bara skulle medlemsstaterna dra nytta av informationsutbytet på jämbördig fot utan unionen skulle också kunna ta ledningen när det gäller att främja liknande standarder internationellt.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Medlemsstaterna bör införa ett administrativt samarbete och ett informationsutbyte som inte överträder skattebetalarnas processuella rättigheter eller deras rätt till personlig integritet.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)
(3b)  I enlighet med OECD:s rapport av den 19 juni 2013 och uttalandet från G20-mötet i Sankt Petersburg den 6 september 2013 måste det automatiska informationsutbytet grundas på en gemensam global modell som garanterar tillräcklig konfidentialitet och ett riktigt utnyttjande av de utväxlade uppgifterna. Det automatiska informationsutbytet som nu utvidgas blir unionens bidrag till OECD:s arbete och bör förbättra chanserna till att det inrättas ett globalt system på grundval av de nya OECD-standarderna som presenteras i februari 2014.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)
(3c)  När uppgifter överlämnas till skattemyndigheter inom ramen för informationsutbyte med andra länder är det viktigt att klarlägga hur dessa myndigheter får använda dessa uppgifter.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att minska tvetydigheter och inkonsekvenser och för att uppnå kostnadsbesparingar är det mycket viktigt att genomförandet av detta direktiv samordnas med genomförandet av FATCA.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)   Om medlemsstaterna ingår parallella och icke-samordnade avtal i enlighet med artikel 19 i direktiv 2011/16/EU skulle snedvridningar uppstå som skulle vara skadliga för den inre marknaden. Om det automatiska utbytet av upplysningar utökas på grundval av en unionsövergripande rättsakt skulle medlemsstaterna inte längre behöva åberopa denna bestämmelse med sikte på att ingå bilaterala eller multilaterala avtal på detta område som skulle kunna anses lämpliga i avsaknad av relevant unionslagstiftning.
(5)   Om medlemsstaterna ingår parallella och icke-samordnade avtal i enlighet med artikel 19 i direktiv 2011/16/EU skulle snedvridningar uppstå som skulle vara skadliga för den inre marknaden och för hela unionsstrategin. Om det automatiska utbytet av upplysningar utökas på grundval av en unionsövergripande rättsakt skulle medlemsstaterna inte längre behöva åberopa denna bestämmelse med sikte på att ingå bilaterala eller multilaterala avtal på detta område som skulle kunna anses lämpliga i avsaknad av relevant unionslagstiftning. Därför skulle unionen också komma i ett bättre förhandlingsläge för att verka för högre standarder för utbyte av skatteinformation på global nivå.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Det pågår ett arbete inom OECD med utveckling av bilaterala och multilaterala modellavtal för informationsutbyte. Dessutom pågår förhandlingar mellan USA och ett stort antal länder för genomförandet av FATCA genom bilaterala avtal. De föreslagna ändringarna i direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning reglerar i stora delar samma informationsutbyte som avses med FATCA och arbetet inom OECD. Kommissionen bör klargöra relationen mellan dessa regelverk för att säkerställa att nationella skattemyndigheter och de finansiella institut som har ansvar för att tillämpa dessa Ändring kan genomföra dem.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  De nya kategorier av inkomster och kapital för vilka detta direktiv inför obligatoriskt informationsutbyte bör definieras i enlighet med dess tolkning i lagstiftningen i den medlemsstat som meddelar informationen.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Syftet med dagens uppgiftslämnande till de nationella skattemyndigheterna för kapital- och tjänsteinkomster är bland annat att vara ett underlag för beskattning och för informationsutbyte med andra länder. Om uppgiftsskyldigheten nu förändras och uppgifter tas in enbart för informationsutbyte är det viktigt att det klargörs hur de nationella skattemyndigheterna får använda dessa uppgifter.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Varje medlemsstat bör fastställa påföljder för överträdelser av detta direktiv och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av det.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)   Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(10)   Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Mot bakgrund av de insamlade uppgifternas känsliga karaktär bör särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet av den personliga integriteten och de berättigade anspråken på konfidentialitet, särskilt under undersökningsprocessen.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 3a – inledningen
3a.  Den behöriga myndighet i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar om beskattningsperioder från och med den 1 januari 2014 avseende följande poster som betalas, garanteras eller innehas av ett finansinstitut och som direkt eller indirekt gynnar en verklig ägare (beneficial owner) som är en fysisk person bosatt i den andra medlemsstaten:
3a.  Den behöriga myndighet i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte av upplysningar, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar, om beskattningsperioder från och med den 1 januari 2014 avseende följande poster, i enlighet med nationell lag, som betalas, garanteras eller innehas av ett finansinstitut och som direkt eller indirekt gynnar en verklig ägare (beneficial owner) som är en fysisk person bosatt i den andra medlemsstaten:
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 4
(ba)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter.
4. Före den 1 juli 2016 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar och, i den omfattning det är möjligt, information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med det utbyte som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och tredje parter. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om den information som kommissionen mottagit.”
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led c
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1
5.   Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn över och bedömning av den statistik och information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för rådet om kategorierna och villkoren i punkt 1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.
5.   Före den 1 juli 2017 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en översyn över och konsekvensbedömning av den statistik och information som mottagits angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om inkomst- och kapitalkategorierna, villkoren i punkt 1 eller båda, inbegripet villkoret att upplysningar om personer bosatta i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i punkt 3a, eller båda.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 18 – punkt 2a (ny)
1a.  I artikel 18 ska följande punkt införas:
”2a. Medlemsstaterna ska fastställa påföljder för överträdelser av detta direktiv och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av det. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.”
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 19a (ny)
1b.  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 19a
Mandat för förhandlingar med tredjeländer
Från och med [datum för ikraftträdande av detta direktiv] ska endast kommissionen, på unionens vägnar, förhandla om avtal med tredjeländer avseende automatiskt utbyte av upplysningar (AEOI). Från och med detta datum ska medlemsstaterna inte ingå bilaterala avtal.”
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 22 – punkt 1 – led ca (nytt)
1c.  I artikel 22.1 ska följande led läggas till:
”(ca) ställa alla personella, tekniska och ekonomiska resurser som krävs för genomförandet av detta direktiv till förfogande, givet omfattningen av och komplexiteten hos de upplysningar som omfattas av det automatiska utbyte som ska inledas den 1 januari 2015.”
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1d (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 3
1d.  Artikel 23.3 ska ersättas med följande:
3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras.
3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar som avses i artikel 8 samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 26.2 fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska kommuniceras. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om medlemsstaternas utvärderingar i ett årligt meddelande.”
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1e (ny)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25
1e.  Artikel 25 ska ersättas med följande:
Artikel 25
"Artikel 25
Dataskydd
Dataskydd
Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.
1.   Allt utbyte av upplysningar enligt detta direktiv ska omfattas av bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av detta direktiv, begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning som uttryckligen behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet.
2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att tredje part eller tredje land inte utan auktorisation får tillgång till de utväxlade upplysningarna.”
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.  Senast den …* [12 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen se över hur detta direktiv fungerar och, om så är lämpligt, förelägga rådet ett lagstiftningsförslag för att bidra till transparens i informationsutbytet.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy