Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0225(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0385/2013

Внесени текстове :

A7-0385/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0574

Приети текстове
PDF 538kWORD 156k
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0561),

—  като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0320/2012),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2012 г.(1),

—  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0385/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 143, 22.5.2012 г., стр.110.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали [Изм. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, функционирането на Европейския съюз и по-специално член 31, втори параграф и член 32 91 от него, [Изм. 2]

като взе предвид предложението на Комисията, изготвено след получаване на становището на група лица, определени от Научния и технически комитетЕвропейската комисия, [Изм. 3]

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взе предвид становището на Европейския парламентв съответствие с обикновената законодателна процедура(2), [Изм. 4]

като има предвид, че:

(1)  Съгласно член 33 от Договора всяка държава-членка приема съответните разпоредби, за да осигури спазването на основните стандарти за опазване здравето на работещите и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

(2)  Основните стандарти за безопасност са установени в Директива 96/29/Евратом на Съвета(3). Тази директива се прилага за всички практически използвания, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение, включително превоз.

(3)  С оглед да се гарантира спазване на основните стандарти е необходимо да се определи кои лица, организации или предприятия следва да се проверяват от органите на държавите-членки. Поради това с Директива 96/29/Евратом се изисква държавите-членки да подлагат определени видове практически използвания, свързани с опасности от йонизиращо лъчение, на система за докладване и предварително разрешение или да забраняват някои практически използвания.

(4)  Тъй като превозът е единственият вид използване от трансгранично естество, превозвачите на радиоактивни материали могат да се окажат длъжни да спазват изисквания, свързани със системи за докладване и издаване на разрешителни в няколко държави-членки. Настоящият регламент заменя тези системи за докладване и издаване на разрешителни в държавите-членки с една обща система за регистрация, валидна в Европейската общност за атомна енергия (наричана по-долу „Общността“).

(4а)  Необходимо е да се гарантира ефективно и хармонизирано прилагане на настоящия регламент посредством определянето на общи критерии, които държавите членки да прилагат при издаването на удостоверения за регистрацияи чрез създаването на механизъм за осъществим и задължителен обмен на информация с други държави членки с цел гарантиране на контрол върху превозвачите, проверки на съответствиетои ефективна реакция при аварийни ситуации. [Изм. 5]

(5)  Вече съществуват такива системи за регистрация и сертифициране на въздушни и морски превозвачи. В Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(4) се посочва, че въздушните превозвачи се нуждаят от специален сертификат на въздушен превозвач за превоз на опасни стоки. По отношение на превозите по море, с Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) се създава система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Счита се, че изискванията за докладване и издаване на разрешителни съгласно Директива 96/29/Евратом се изпълняват по задоволителен начин от сертификатите, издадени от органите по гражданско въздухоплаване и системата за докладване за морските плавателни съдове. Поради това държавите-членки могат да гарантират спазването на основните стандарти в тези видове транспорт, без да е необходима регистрация на въздушни и морски превозвачи съгласно настоящия регламент.

(6)  Превозвачите на радиоактивен материал подлежат на редица изисквания на законодателството на Европейския съюз и Евратом, както и на международни правни инструменти. Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали (TS-R-1) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Примерните правила относно превозите на опасни товари (Model Regulations for the Transport of Dangerous Goods) продължават да се прилагат пряко или се изпълняват от държавите-членки в съответствие с Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) чрез автомобилен, железопътен и вътрешен воден транспорт. Разпоредбите на тази директива обаче не засягат прилагането на други разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда.

(6а)  За да бъдат отчетени възможните рискове, свързани със стандартите за сигурност, отнасящи се до опазването на околната среда и здравето на работниците и на обществеността като цяло, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на установяването на общи критерии, които да бъдат спазвани от превозвачите на радиоактивни материали с цел получаване на удостоверение за регистрация. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 60]

(7)  С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(7).

(7а)  Като се има предвид широката цел за намаляване на регулаторната тежест върху промишлеността, икономическото въздействие на настоящия регламент върху множеството малки предприятия, които превозват радиоактивни материали в рамките на територията на една държава членка, следва да бъде допълнително наблюдавано от Комисията. [Изм. 7]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се създава система на Общността за издаването на разрешителни регистрация на превозвачи на радиоактивни материали, която улеснява задачата на държавите-членки да гарантират спазването на основните стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения, определени в въз основа на разпоредбите на Директива 2008/68/EО и Директива 96/29/Евратом. [Изм. 8]

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на всички превозвачи, които превозват радиоактивни материали с автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт в рамките на Общността, от трети държави към Общността и от Общността към трети държави. Той не се прилага по отношение на превозвачи, които превозват радиоактивни материали по въздух и по море. [Изм. 9]

2а.  Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват националните разпоредби относно защитата на превоза на радиоактивни материали срещу кражба, саботаж или други злонамерени деяния. [Изм. 10]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)  „превозвач“ означава всяко лице, организация или държавно предприятие, извършващо превоз на радиоактивен материал чрез каквото и да е транспортно средство в Общността. Това включва превозвачи, извършващи дейност за чужда сметка или срещу възнаграждение, или за собствена сметка; [Изм. 11]

б)  „компетентен орган“ означава всеки орган, определен от държавата членка да извършва задачи, предвидени в настоящия регламент;

ба)  „общи критерии“ означава набор от стандарти за безопасност въз основата на Примерните правила за превоза на опасни товари Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе („ADR“), Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари („RID“) и Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища („ADN“), Директива 96/26/Евратом и Директива 2008/68/EО, които трябва да се спазват от превозвачите на радиоактивни материали с цел получаване на удостоверение за регистрация; [Изм. 12]

в)  „превоз“ означава всички операции по транспортиране, осъществявани от превозвача, от мястото на произход до мястото на местоназначение, включително товаренето, складирането при транзит и разтоварването на радиоактивен материал; [Изм. 13]

г)  „радиоактивен материал“ означава всеки материал, съдържащ радионуклиди, чиято обемна активност и общата активност на пратката превишават стойностите, посочени в параграфи 402—407 от „Разпоредби на МААЕ за безопасен превоз на радиоактивни материали, изисквания за безопасност“ (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements) № TS-R-1, Виена, 2009 г. има същото значение както в Примерните правила за превоза на опасни товари (ADR, RID и ADN), които се изпълняват от държавите членки съгласно Директива 2008/68/EО; [Изм. 14]

д)  „опасни товари с тежки последици — радиоактивен материал“ означава радиоактивен материал, при който е налице потенциал за случайно изпускане или злоупотреба в терористични атаки и които в резултат на това могат да доведат до сериозни последици, например множество жертви или тежки поражения, както е определено в допълнение A.9 към публикация № 9 на МААЕ за ядрената сигурност „Сигурност при превоза на радиоактивен материал“ (Security in the Transport of Radioactive Material), Виена, 2008 г.; [Изм. 15]

е)  „освободена опаковка“ означава всяка опаковка, позволеното радиоактивно съдържание на която не превишава нивата на активност, която съдържа радиоактивен материал и отговаря на изискванията за опаковки, определени в таблица V от раздел IV от „Разпоредби на МААЕ за безопасен превоз на радиоактивни материали, изисквания за безопасност“ № TS-R-1, Виена, 2009 г., или една десета от тези гранични стойности за превоз по поща и която е етикетирана с означение UN № 2908, 2909, 2910 или 2911като „освободени опаковки“, както е предвидено в Примерните правила за превоза на опасни товари (ADR, RID и ADN), които се изпълняват от държавите членки в съответствие с Директива 2008/68/EО; [Изм. 16]

ж)  „делящ се материал“ означава уран-233, уран-235, плутоний-239 и плутоний-241 или комбинация от тези радионуклиди.

Член 3

Общи разпоредби

1.  Превозвачите на радиоактивни материали трябва да разполагат с валидна регистрация, получена в съответствие с член 5. Регистрацията дава възможност на превозвача да извършва превози в целия Съюз.

2.  Всеки превоз се придружава от копие от удостоверението за регистрация на превозвача, а ако се извършва превоз съгласно параграф 3 — от разрешителното или регистрацията, получени в съответствие с приложимата национална процедура. [Изм. 17]

3.  Титулярят на валидни разрешителни или регистрации, издадени в съответствие с Директива 96/29/Евратом за манипулации с радиоактивен материал или за използване на оборудване, съдържащо радиоактивен материал или източници на лъчение, може да превозва тези материали или източници на лъчение без регистрация в съответствие с настоящия регламент, ако превозът е включен в разрешителните или регистрациите за всички държави членки, в които се извършва превозът. [Изм. 18]

4.  Националните изисквания за докладване и издаване на разрешителни в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент, могат да се прилагат само по отношение на превозвачите на следните материали, но не се ограничават само до тях:

а)  делящ се материал, с изключение на природен уран или обеднен уран, който е бил отработен единствено в атомен термореактор;

б)  опасни товари с тежки последици — радиоактивен материал. [Изм. 52]

5.  Не се изисква регистрация за превозвачи, които превозват единствено освободени опаковки.

5а.  Превозът на радиоактивни материали съответства на международните правила и стандарти, установени от Протокола на ИКЕ/ООН за опасни и замърсяващи товари, както и с ADR,RID и ADN, както е определено в Директива 2008/68/EО. [Изм. 19]

5б.  При кандидатстване за регистрация кандидатът представя доказателства за финансовите си възможности за компенсиране на щети в случай на произшествие, за което е отговорен неговият състав от превозни средства, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“. [Изм. 53]

5в.  Забранява се превозът на радиоактивни материали от състав от превозни средства, който транспортира взривни вещества. [Изм. 54]

Член 4

Електронна система за регистрация на превозвачи (ESCReg)

1.  Комисията въвежда, и поддържа и осигурява защитата на електронна система за регистрация на превозвачи (ESCReg) с цел осъществяване на надзор и контрол регистрацията на превозвачи на превоза на радиоактивен материал. Комисията определя информацията, която да бъде включена в системата, техническите спецификации и изискванията за ESCReg. С оглед избягването на погрешни тълкувания тези спецификации са пълни и недвусмислени. [Изм. 20]

1а.  ESCReg е защитена, стабилна и напълно работеща преди влизането в сила на настоящия регламент. Освен това се създава механизъм за обмен на информация между компетентните органи и ESCReg с цел да се улесни най-малко трансграничният превоз. [Изм. 21]

2.  На компетентните органи на държавите членки, регистрираните превозвачи и заявителите се предоставя ограничен и защитен достъп до ESCReg при спазване на съответните разпоредби за защита на личните данни, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8). Компетентните органи имат достъп до всички налични данни. ESCRеg предоставя публичен достъп до списъка на регистрираните превозвачи. [Изм. 22]

3.  Комисията не носи Компетентните органи на държавите членки носят отговорност за съдържанието и точността на информация, подадена чрез ESCReg, която е точна, навременна и прозрачна. [Изм. 23]

Член 5

Процедура на регистрация

1.  Превозвачът подава заявление за регистрация чрез ESCReg до компетентния орган, посочен впараграф 3. [Изм. 24]

Кандидатстващият превозвач подава попълнения електронен формуляр за заявление, съдържащ се в приложение I. Предоставя се непрекъснат достъп до онлайн насоки с данни за контакт и информация за свързване със звеното за контакт или компетентния орган с цел подпомагане на кандидатстващия. [Изм. 25]

Прилага се преходен период от една година след ...(9), за да могат всички превозвачи да кандидатстват и да получат удостоверението за регистрация съгласно настоящия регламент. По време на преходния период се прилагат разпоредбите на Директива 96/29/Евратом и Директива 2008/68/ЕО. [Изм. 26]

2.  След попълване и подаване на формуляра за заявление, заявителят получава автоматично потвърждение за получаване заедно с номер на заявлението. Компетентният орган получава същото потвърждение. Комисията отговаря за осигуряване на спазването на параграф 3 от настоящия член. В случай на отказ на кандидатстващия се изпраща съобщение за грешка, което съдържа причините за отказ на заявлението. [Изм. 27]

3.  Ако заявителят е установен в повече от една държава членка, заявлението се обработва от компетентния орган на държавата членка, в която е разположено седалището на заявителя.

Ако заявителят е установен в трета държава, заявлението се обработва от компетентния орган на държавата членка, от която превозвачът възнамерява да навлезе в територията на Европейския съюз.

Компетентният орган на държавата членка, който издава първото удостоверение за регистрация на превозвача, издава и новото удостоверение в случай на промяна в данните в съответствие с член 6.

4.  В срок от осем седмици от издаването на потвърждението за получаване компетентният орган издава удостоверение за регистрация на превозвача, ако счита, че представената информация е пълна и в съответствие с настоящия регламент, Директива 96/29/Евратом и Директива 2008/68/ЕО и че кандидатът отговаря на изискванията на общите критерии. [Изм. 28]

5.  Удостоверението за регистрация на превозвача съдържа информацията, посочена в приложение II, и се издава във формата на стандартизирано удостоверение за регистрация чрез ESCReg.

Копие от удостоверението за регистрация на превозвача се предоставя автоматично чрез ESCReg на всички компетентни компетентните органи на държавите всички държави членки, в които превозвачът възнамерява да извършва дейност. [Изм. 29]

6.  Ако е необходимо, компетентният орган изисква от заявителя да поправи или да допълни своето заявлението в срок от три седмици от получаването на това искане. Ако компетентният орган откаже да издаде удостоверение за регистрация на превозвача на основание непълно заявление или неспазване на приложимите изисквания, той съобщава това писмено на заявителя в срок от осем седмици след издаването на потвърждението за получаване. Преди такъв отказ компетентният орган изисква от заявителя да поправи или допълни заявлението в срок от три седмици след като получи искането за това. Компетентният орган посочва основанията за отказ. [Изм. 30]

Копие от отказа и изложение на основанията се предоставят автоматично чрез ESCReg на всички компетентни компетентните органи на държавите всички държави членки, в които съответният превозвач възнамерява да извършва дейност. [Изм. 31]

7.  При отказ да се издаде удостоверение за регистрация на превозвача заявителят може да подаде жалба в съответствие с приложимите национални правни изисквания.

8.  Валидното удостоверение за регистрация се признава от всички държави членки.

9.  Удостоверението за регистрация на превозвача важи за период от пет години и може да се поднови, ако превозвачът подаде заявление за това.

9а.  Компетентният орган съхранява всички исторически данни за всички кандидатстващи с цел да гарантира възможност за проследяването им, да улесни по-добрия контрол и да предотврати всякакви фалшификации. [Изм. 32]

Член 6

Промяна на данни

1.  Превозвачът е длъжен във всеки един момент да гарантира точността на данните, предоставени във формуляра за заявление за регистрация на превозвача в Общността, който се подава в ESCReg. Във връзка с това кандидатстващите имат право да актуализират лесно собствените си данни, като така се ограничава административната тежест. [Изм. 33]

1а.  Компетентният орган, издал удостоверението, е отговорен за осъществяването на контрол посредством проверки на непрекъснатото съответствие на регистрирания превозвач с изискванията на настоящия регламент за срока на валидност на удостоверението. [Изм. 34]

2.  Превозвачът подава заявление за ново удостоверение при промяна на данните, посочени в част A от формуляра за заявление за регистрация на превозвача в Общността.

2а.  С цел да осигурят равнопоставено третиране на всички кандидатстващи компетентните органи гарантират, че критериите за издаване на удостоверение за регистрация са еднакви и съответстват на определенията на МААЕ, както и че процесът по регистрация е хармонизиран. [Изм. 35]

Член 7

Гарантиране на спазването

1.  Ако превозвачът не спазва изискванията на настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка, в която бъде констатирано неспазването, предприема мерки за принудително спазване съгласно правната рамка на тази държава членка, като например писмени известия, учебни и образователни мерки, временно спиране на действието на регистрацията, нейното отнемане или изменение или съдебно преследване в зависимост от тежестта на последиците от неспазването за сигурността и данните за спазване на изискванията от страна на превозвача в предишни периоди.

Държавата членка, издала удостоверението, се уведомява незабавно относно предприетите мерки за принудително спазване. В срок от най-много четири седмици уведомената държава членка изменя, подновява или отнема регистрацията. Решението се предоставя чрез ESCReg на компетентните органи на всички държави членки. [Изм. 36]

1a.  В зависимост от тежестта на последиците от неспазването за сигурността и от данните за спазване на изискванията от страна на превозвача в предишни периоди държавата членка, в която е открито неспазването, може временно да спре действието на регистрацията на превозвача.

Държавата членка, издала удостоверението, се уведомява незабавно относно временното спиране на действието на регистрацията. В срок от най-много четири седмици уведомената държава членка изменя, подновява или отнема регистрацията. Решението се предоставя чрез ESCReg на компетентните органи на всички държави членки. [Изм. 37]

2.  Компетентният орган на държавата членка, в която е открито неспазването, съобщава на превозвача и на компетентните органи на държавите всички държави членки и на Комисията , на чиято територия превозвачът е планирал да превозва радиоактивни материали, за предприетата мярка за принудително спазване и посочва основанията за тази мярка. Ако превозвачът не се съобрази с мярката за принудително спазване, наложена в съответствие с параграф 1, регистрацията се отменя от компетентния орган на държавата членка, в която е разположено седалището на превозвача, или от компетентния орган на държавата членка, от която превозвачът е възнамерявал да навлезе в територията на Общността, ако превозвачът е установен в трета държава. [Изм. 38]

3.  Компетентният орган съобщава на превозвача и на другите засегнати компетентни органи за отнемането на регистрацията заедно с изложение на основанията. [Изм. 39]

3a.  Всички случаи на неспазване се докладват на Комисията и на ESCReg. [Изм. 40]

Член 8

Компетентни органи и национално звено за контакт

1.  Държавите членки определят компетентен орган и национално звено за контакт във връзка с превоза регистрацията на превозвачите на радиоактивни материали. Достъп до тази информация се предоставя на страницата за регистрация на кандидатстващия. [Изм. 41]

Държавите членки съобщават на Комисията не по-късно от един месец след влизането в сила на настоящия регламент името (имената), адреса (адресите) и цялата необходима информация за бързо осъществяване на контакт с компетентните органи и с националното звено за контакт във връзка с превоза на радиоактивни материали, както и всякаква последваща промяна в тези данни.

Комисията съобщава тази информация и промените в нея на всички компетентни органи в Общността чрез ESCReg и предоставя публичен достъп до нея посредством интернет. [Изм. 42]

2.  Информацията относно националните правила за радиационна защита, приложими за превоза на радиоактивни материали, трябва да бъде лесно достъпна за превозвачите чрез звената за контакт. [Изм. 43]

3.  Звеното за контакт и компетентният орган на съответната държава членка предоставят по искане на превозвачите пълна информация относно изискванията за превоз на радиоактивни материали на територията на тази държава членка.

Информацията трябва да бъде лесно достъпна от разстояние чрез електронни средства и текущо актуализирана.

Звената за контакт и компетентните органи трябва да отговарят възможно най-бързо на всяко искане за информация, а в случай че искането е погрешно или необосновано — да съобщят незабавно на заявителя за това в срок от две седмици. [Изм. 44]

Член 9

Сътрудничество между компетентните органи

Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат с оглед хармонизиране на своите изисквания за издаване на регистрация и гарантиране на хармонизирано прилагане и принудително изпълнение на настоящия регламент.

Когато в рамките на една държава членка има няколко компетентни органа, те контактуват помежду си и работят в тясно сътрудничество въз основа на правни или официални споразумения между тях, в които се посочват отговорностите на всеки орган. Те трябва да контактуват помежду си и да съобщават информация един на друг, на националното звено за контакт и на други правителствени и неправителствени организации със сродни отговорности.

Член 9а

Делегирани актове

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9б, с които установява общите критерии, посочени в член 2, буква ба). [Изм. 58]

Член 9б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 януари 2014 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 9а, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за този акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 59]

Член 10

Прилагане

Комисията приема актове за изпълнение във връзка с изграждането на електронната система за регистрация на превозвачи (ESCReg), описана в член 4.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 2.

Член 11

Консултативен комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Комитетът предоставя консултации на Комисията и я подпомага при изпълнението на нейните задачи, предвидени в настоящия регламент.

4.  Комитетът се състои от експерти, номинирани от държавите членки, и експерти, номинирани от Комисията, и се председателства от представител на Комисията.

Член 11а

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент до ...(10), за да оцени ефективността му и да предложи, ако е необходимо, допълнителни мерки за гарантиране на безопасния превоз на радиоактивни материали в границите на Общността и от трети държави. [Изм. 47]

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Прилагането на настоящия регламент взема предвид съществуването на утвърдена и работеща система за регистрация. [Изм. 49]

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА В ОБЩНОСТТА

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ЗАЩИТЕНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИ (ESCReg) НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЧАСТ А ТРЯБВА ДА СЕ ПОИСКА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ. Превозвачът гарантира на своя отговорност точността по всяко време на данните, предоставени във формуляра за заявление за регистрация на превозвача в Общността и подадени чрез тази система.

Представената информация в настоящия формуляр за заявление ще бъде обработена от Европейската комисия в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 НОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РЕГИСТРАЦИЯ

 ПОДНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РЕГИСТРАЦИЯ

Номер/номера на удостоверение за регистрация:

Моля, посочете основание за искането за промяна на съществуваща регистрация.

1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ:

ЧАСТ A

ЧАСТ Б

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

ПЪЛЕН АДРЕС:

Национален регистрационен номер:

1.  Име, длъжност, пълен адрес, мобилен и стационарен телефонен номер и адрес за електронна поща на отговорния представител на организацията на превозвача (лицето, упълномощено да поема ангажименти от името на организацията на превозвача):

2.  Име, длъжност, пълен адрес, мобилен и стационарен телефонен номер и адрес за електронна поща на лицето за контакт с органите по технически/административни въпроси (което носи отговорност за спазване на разпоредбите за дейностите, извършвани от дружеството на превозвача):

3.  Име, длъжност и пълен адрес, мобилен и стационарен телефонен номер и адрес за електронна поща на консултанта по безопасност (само за видове вътрешен транспорт и само ако лицето е различно от лицата в точки 1 и 2):

4.  Име, длъжност и пълен адрес, мобилен и стационарен телефонен номер и адрес за електронна поща на лицето, отговорно за прилагането на програмата за радиационна защита, ако е различно от лицата в точки 1, 2 или 3: [Изм. 50]

2.  ВИД ТРАНСПОРТ:

ЧАСТ A

ЧАСТ Б

 Автомобилен транспорт

 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

1 Брой участващи и обучени служители за превоза (информация)

 1—5

 5—10

 10—20

 >20

2 Сектор, в който се извършва превозът: общо описание на естеството на планираните дейности по превоз (информация)

 медицинско използване

 промишлено използване, изпитване без разрушаване, научноизследователска дейност

използване за ядрен горивен цикъл

 отпадъци

 опасни товари с тежки последици — радиоактивен материал

3.  ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ

Моля, отбележете в списъка по-долу държавите членки, в които се планира превоз на радиоактивен материал, и посочете естеството на дейността

Ако се извършват дейности и в държави членки, различни от държавата членка, в която се подава заявлението за регистрация, моля да посочите по-конкретни данни за всяка държава, т.е. само транзит или основни места на товарене/разтоварване в рамките на конкретната държава; честота:

ЧАСТ A

ЧАСТ Б

Австрия

Белгия

България

Кипър

Чешка република

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединено кралство

 транзит

 разтоварване

 товарене

основни места на товарене:

основни места на разтоварване:

честота:

 ежедневно

 ежеседмично

 ежемесечно

 по-рядко

4.  ВИД ПРАТКА

Изисква се регистрация за:

ЧАСТ A

ВИД ОПАКОВКА — Класификация съгласно TS-R-1

Част Б: Прогнозен брой опаковки годишно

UN 2908 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА — ПРАЗЕН ОПАКОВЪЧЕН КОМПЛЕКТ

UN 2909 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА — ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИ от ПРИРОДЕН УРАН или ОБЕДНЕН УРАН или ПРИРОДЕН ТОРИЙ

UN 2910 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА — ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛ

UN 2911 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА — ПРИБОРИ или ИЗДЕЛИЯ

UN 2912 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (НСА-I), неделящ се или делящ се — освободен

UN 2913 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОБЕКТИ С ПОВЪРХНОСТНО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, (ПЗО-I или ПЗО-ІІ), неделящ се или делящ се — освободен

UN 2915 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-A, неособен вид, неделящ се или делящ се — освободен

UN 2916 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-B(U), неделящ се или делящ се — освободен

UN 2917 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-B(M), неделящ се или делящ се — освободен

UN 2919 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, превозван ПРИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, неделящ се или делящ се — освободен

UN 2977 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, делящ се

UN 2978 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, неделящ се или делящ се — освободен

UN 3321 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (НСА-II), неделящ се или делящ се — освободен

UN 3322 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (НСА-IIІ), неделящ се или делящ се — освободен

UN 3323 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-C, неделящ се или делящ се — освободен

UN 3324 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (НСА-II), ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3325 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (НСА-III), ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3326 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОБЕКТИ С ПОВЪРХНОСТНО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, (ПЗО-I или ПЗО-II), ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3327 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-A, ДЕЛЯЩ СЕ, неособен вид

UN 3328 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-B(U), ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3329 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-B(M), ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3330 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-C, ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3331 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ , ПРЕВОЗВАН ПРИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ДЕЛЯЩ СЕ

UN 3332 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-A, от ОСОБЕН ВИД, неделящ се или делящ се — освободен

UN 3333 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОПАКОВКА ТИП-A, ОСОБЕН ВИД, ДЕЛЯЩ СЕ

5.  ПРОГРАМА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА (ПРЗ)

ЧАСТ А:

С поставяне на знак в това поле:

декларирам, че разполагам с напълно функционираща и стриктно прилагана ПРЗ

Част Б:

препратка към и дата на документа, в който се описва ПРЗ

Качване на файла за ПРЗ

6.  ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (ПОК)

ПОК трябва да е достъпна за проверка от компетентния орган (в съответствие с член 1 (7) (3) от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

ЧАСТ А:

С поставяне на знак в това поле:

декларирам, че разполагам с напълно функционираща и стриктно прилагана ПОК

Част Б:

Препратка към и дата на документа

7.  Декларация

 Долуподписаният превозвач с настоящото удостоверявам, че спазвам всички съответни международни, общностни и национални разпоредби, свързани с превоза на радиоактивни материали.

 Долуподписаният превозвач с настоящото удостоверявам верността на данните, вписани в настоящия формуляр.

Дата ……….. Име ………..…….. Подпис ………

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА ЗА ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ

ЗАБЕЛЕЖКА:

КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРИДРУЖАВА ВСЕКИ ПРЕВОЗ, КОЙТО ПОПАДА В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ.

Настоящото удостоверение за регистрация се издава в съответствие с Регламент (Евратом) xxxxx на Съвета.

Настоящото удостоверение не освобождава превозвача от задължението да спазва другите приложими разпоредби в областта на транспорта.

1)  НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯТА: BE/ xxxx / дд-мм-гггг

2)  ИМЕ НА ОРГАНА/ДЪРЖАВАТА:

3)  ИМЕ И АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО

4)  ВИД ТРАНСПОРТ:

 Автомобилен ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

7)  ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, в които е приложимо удостоверението

8)  ВИД ОПАКОВКА — НОМЕР UN (виж приложение 1 — същия формат)

9)  ДАТА

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Период на валидност: ДАТА + 5 години

(1)ОВ С 143, 22.5.2012 г., стр.110.
(2)Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г.
(3)Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).
(4)Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).
(5)Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).
(6)Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).
(7) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).
(8)ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(9) Дата на влизане в сила на настоящия регламент.
(10) Две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност