Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0225(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0385/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0385/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2013 - 4.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0574

Hyväksytyt tekstit
PDF 355kWORD 125k
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0561),

–  ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0320/2012),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7‑0385/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 143, 22.5.2012, s. 110.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä ksäittelyssä 11. joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta [tark. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottaa ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan toisen kohdan ja 32 91 artiklan, [tark. 2]

ottaa ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt saatuaan lausunnon tieteellis-teknisen komitean nimeämältä ryhmältä, [tark. 3]

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2), [tark. 4]

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot antavat tarvittavat määräykset niiden perusnormien noudattamisen varmistamiseksi, joilla varmistetaan väestön ja työntekijöiden terveyden suojelu ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2)  Perusnormit työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta vahvistetaan neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom(3). Direktiiviä sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joihin liittyy ionisoivan säteilyn vaara joko keinotekoisesta säteilylähteestä tai luonnon säteilylähteestä, myös kuljetuksesta.

(3)  Perusnormien noudattamisen varmistamiseksi henkilöt, organisaatiot tai yritykset ovat jäsenvaltioiden viranomaisvalvonnan alaisia. Direktiivissä 96/29/Euratom edellytetään siksi, että jäsenvaltioiden on saatettava tietyt toiminnot, joihin liittyy ionisoivan säteilyn vaara, ilmoitus- ja ennakkolupajärjestelmän alaisiksi tai kiellettävä tietyt toiminnot.

(4)  Koska kuljetus on ainoa säännöllisesti rajatylittävä toiminto, radioaktiivisten aineiden kuljettajat saattavat joutua noudattamaan ilmoitus- ja lupajärjestelmiin liittyviä vaatimuksia monissa jäsenvaltioissa. Tällä asetuksella korvataan nämä jäsenvaltioiden ilmoitus- ja lupajärjestelmät yhtenäisellä rekisteröintijärjestelmällä, joka on voimassa koko Euroopan atomienergiayhteisössä, jäljempänä 'yhteisö'.

(4 a)  On varmistettava tämän asetuksen tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano määrittelemällä yhteiset arviointiperusteet, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun myönnetään rekisteröintitodistuksia ja otettaessa käyttöön toteuttamiskelpoista ja pakollista tietojen vaihtoa muiden jäsenvaltioiden kanssa kuljettajien valvonnan varmistamiseksi, vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi sekä tehokasta vaaratilanteisiin reagoimista varten. [tark. 5]

(5)  Ilmassa ja merellä toimivien kuljettajien osalta kyseinen rekisteröinti- ja varmennusjärjestelmä on jo olemassa. Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3922/91(4) säädetään, että ilma-alusten kuljettajat tarvitsevat erityisen lentoliikenteen harjoittajan todistuksen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. Merikuljetusten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/59/EY(5) säädetään yhteisön alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta. Siviili-ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten ja merialusten ilmoitusjärjestelmän katsotaan panevan tyydyttävästi täytäntöön direktiivin 96/29/Euratom ilmoitus- ja lupavaatimukset. Ilma- ja merialusten rekisteröinti tämän asetuksen nojalla sen vuoksi, että jäsenvaltiot voisivat varmistaa perusnormien noudattamisen näissä kuljetusmuodoissa, ei näin ollen ole tarpeen.

(6)  Radioaktiivisten aineiden kuljettajiin sovelletaan monia unionin ja Euratomin lainsäädännön vaatimuksia sekä kansainvälisiä määräyksiä. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ohjeita radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (TS-R-1)) ja vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia kuljetusmuotokohtaisia määräyksiä (Model Regulations for the Transport of Dangerous Goods) sovelletaan edelleen suoraan tai jäsenvaltiot panevat ne täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY(6) nojalla tie-, raide- ja sisävesiliikenteen osalta. Tämän direktiivin säännökset eivät kuitenkaan rajoita muiden työterveys- ja työturvallisuusalan ja ympäristönsuojelualan säännösten soveltamista.

(6 a)  Jotta voitaisiin ottaa huomioon ympäristön sekä työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemista koskeviin turvanormeihin mahdollisesti liittyvät riskit, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti sellaisten yhteisten perusteiden määrittämiseksi, joita radioaktiivisten aineiden kuljettajien on noudatettava saadakseen rekisteröintitodistuksen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 60]

(7)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(7) mukaisesti,

(7 a)  Koska alan sääntelyrasitetta halutaan yleisesti keventää, komission olisi tarkkailtava edelleen tämän asetuksen taloudellisia vaikutuksia lukuisiin pienyrityksiin, jotka kuljettavat radioaktiivisia aineita yhden jäsenvaltion alueella. [tark. 7]

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella perustetaan yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien lupa- ja rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja perusnormeja työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta noudatetaan direktiivin 2008/68/EY ja direktiivin 96/29/Euratom perusteella. [tark. 8]

2.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin radioaktiivisia aineita yhteisössä, kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä kolmansiin maihin maanteillä, rautateillä ja sisävesillä kuljettaviin liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta radioaktiivisia aineita ilmassa tai merellä kuljettaviin liikenteenharjoittajiin. [tark. 9]

2 a.  Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita radioaktiivisten aineiden kuljetusten suojelemista varkaudelta, sabotaasilta tai muulta vihamieliseltä teolta koskevien kansallisten säännösten soveltamista. [tark. 10]

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(a)  'kuljettajalla' kaikkia henkilöitä, organisaatioita tai julkisia yrityksiä, jotka harjoittavat radioaktiivisten aineiden kuljetustoimintoja millä tahansa liikennemuodolla yhteisössä, mukaan luettuina kuljettajat, jotka harjoittavat toimintaa toisen lukuun tai omaan lukuun; [tark. 11]

(b)  'toimivaltaisella viranomaisella' kaikkia viranomaisia, jotka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan tehtäviä tämän asetuksen mukaisesti;

(b a)  'yhteisillä perusteilla' turvallisuusnormeja, jotka perustuvat vaarallisten aineiden kuljettamista koskeviin kuljetusmuotokohtaisiin määräyksiin (vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (ADR), vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) ja vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (ADN)), direktiiviin 96/29/Euratom ja direktiiviin 2008/68/EY ja joita radioaktiivisten aineiden kuljettajien on noudatettava saadakseen rekisteröintitodistuksen; [tark. 12]

(c)  'kuljetuksella' kaikkea kuljettajan suorittamaa radioaktiivisten aineiden kuljetusta lähtöpaikasta määräpaikkaan, mukaan lukien kuormaus, varastointi kuljetuksen aikana ja purkaminen; [tark. 13]

(d)  'radioaktiivisella aineella' kaikkia radionuklideja sisältäviä aineita, joiden aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittävät IAEA:n radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta antamien ohjeiden (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Wien 2009) 402–407 kohdassa määritetyt arvot samaa kuin vaarallisten aineiden kuljettamista koskevissa kuljetusmuotokohtaisissa määräyksissä (ADR, RID ja ADN), jotka jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 2008/68/EY nojalla; [tark. 14]

(e)  'erityisen vaarallisilla aineilla – radioaktiivisilla aineilla' radioaktiivisia aineita, jotka antavat mahdollisuuden tahattomiin päästöihin tai väärinkäyttöön terroristi-iskussa ja saattavat siten aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten runsaasti ihmisuhreja tai joukkotuhoa IAEA:n julkaisun Nuclear Security Series No.9 "Security in the Transport of Radioactive Material" (Wien 2008) liitteessä A.9 olevan määritelmän mukaisesti; [tark. 15]

(f)  'peruskollilla' kaikkia pakkauksia, joiden sallittu radioaktiivisuus ei ylitä IAEA:n radioaktiivisten sisältämä radioaktiivinen aine täyttää 'peruskolliksi' määritettyjen pakkausten vaatimukset sellaisina kuin ne on määritelty vaarallisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta antamien ohjeiden TS-R-1 IV osaston taulukossa V vahvistettuja aktiivisuustasoja tai yhtä kymmenesosaa kyseisistä arvoista postikuljetuksessa kuljettamista koskevissa kuljetusmuotokohtaisissa määräyksissä (ADR, RID ja ADN), jotka on merkitty YK-numerolla 2908, 2909, 2910 tai 2911 jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 2008/68/EY nojalla; [tark. 16]

(g)  'fissioituvalla aineella' uraani-233:a, uraani-235:tä, plutonium-239:ää ja plutonium-241:tä tai kaikkia näiden radionuklidien yhdistelmiä.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.  Radioaktiivisten aineiden kuljettajilla on oltava 5 artiklan mukaisesti hankittu voimassa oleva rekisteröinti. Kuljettaja voi rekisteröinnin nojalla harjoittaa kuljetustoimintoa koko unionissa.

2.  Yksittäisten kuljetustoimintojen mukana on oltava jäljennös kuljettajan rekisteröintitodistuksesta tai sovellettavan kansallisen menettelyn mukaisesti hankittu lupa tai rekisteröinti, jos kyse on 3 kohdassa tarkoitetusta kuljetuksesta. [tark. 17]

3.  Radioaktiivisten aineiden käsittelyä tai radioaktiivisia aineita tai lähteitä sisältävien laitteiden käyttöä varten direktiivin 96/29/Euratom mukaisesti myönnettyjen voimassa olevien lupien tai rekisteröintien haltija voi kuljettaa näitä aineita tai lähteitä ilman tämän asetuksen mukaista rekisteröintiä, jos kuljetus sisältyy kaikkien niiden jäsenvaltioiden lupiin tai rekisteröinteihin, joissa kuljetus tapahtuu. [tark. 18]

4.  Kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia, joilla täydennetään tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, voidaan soveltaa vain muun muassa seuraavien aineiden kuljettajiin:

(a)   fissioituvat aineet, lukuun ottamatta luonnonuraania tai köyhdytettyä uraania, jota on säteilytetty vain lämpöreaktorissa; [tark. 52]

(b)   erityisen vaaralliset aineet – radioaktiiviset aineet.

5.  Rekisteröintiä ei vaadita kuljettajilta, jotka kuljettavat yksinomaan peruskolleja.

5 a.  Radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa on noudatettava direktiiviin 2008/68/EY sisältyviä YK:n Euroopan talouskomission määrittelemiä vaarallisia ja saastuttavia aineita koskevia kansainvälisiä sääntöjä ja normeja sekä vastaavia ADR:ää, RID:iä ja ADN:ää. [tark. 19]

5 b.  Hakijan on rekisteröintipyyntönsä yhteydessä voitava osoittaa, että sillä on riittävästi varoja, jotta se voi maksaa korvauksia kaikista sen kuljetuksen aiheuttamaan onnettomuuteen liittyvistä vahingoista "saastuttaja maksaa" ‑periaatteen mukaisesti. [tark. 53]

5 c.  Radioaktiivisten aineiden kuljettaminen räjähteiden kuljetuksen yhteydessä on kiellettyä. [tark. 54]

4 artikla

Kuljettajien sähköinen rekisteröintijärjestelmä (ESCReg)

1.  Komissio perustaa radioaktiivisten aineiden kuljetusten kuljettajien rekisteröimisen valvomiseksi ja seuraamiseksi kuljettajien sähköisen rekisteröintijärjestelmän (Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) ja pitää sitä yllä ja suojaa sen. Komissio määrittelee järjestelmään sisällytettävät tiedot ja ESCReg:n tekniset eritelmät ja vaatimukset. Väärinkäsitysten välttämiseksi eritelmien on oltava täydellisiä ja yksiselitteisiä. [tark. 20]

1 a.  ESCReg:n on oltava suojattu, luotettava ja kaikilta osin toiminnassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Edellä mainitun lisäksi perustetaan toimivaltaisten viranomaisten ja ESCReg:n välinen tietojenvaihtomekanismi edistämään ainakin jäsenvaltioiden välistä liikennettä. [tark. 21]

2.  ESCReg:ään myönnetään rajoitettu ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, rekisteröidyille kuljettajille ja hakijoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen suojelua koskevia asiaankuuluvia säännöksiä, sellaisena kuin niistä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(8). Toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy kaikkiin saatavilla oleviin tietoihin. ESCReg tarjoaa rekisteröityjen kuljettajien luettelon julkisesti saataville. [tark. 22]

3.  Komissio ei vastaa Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vastaavat ESCReg:n kautta toimitettujen tietojen sisällöstä, ja tarkkuudesta tietojen on oltava tarkkoja, oikea-aikaisia ja avoimia. [tark. 23]

5 artikla

Rekisteröintimenettely

1.  Kuljettaja tekee rekisteröintihakemuksen ESCReg:n kautta 3 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle. [tark. 24]

Hakemuksen tekevä kuljettaja toimittaa liitteessä I esitetyn sähköisen hakemuslomakkeen täytettynä. Sähköisten ohjeiden, jotka koskevat yhteystietoja ja tietoja yhteyden ottamisesta yhteyspisteeseen tai toimivaltaiseen viranomaiseen, on oltava aina käytettävissä hakijan avustamiseksi. [tark. 25]

Tämän asetuksen voimaantulopäivän ...(9) jälkeen sovelletaan yhden vuoden siirtymäkautta, jotta kaikki kuljettajat voivat hakea ja saada tämän asetuksen mukaisen rekisteröintitodistuksen. Tämän siirtymäkauden aikana sovelletaan direktiivin 96/29/Euratom ja direktiivin 2008/68/EY säännöksiä. [tark. 26]

2.  Täytettyään ja lähetettyään hakemuslomakkeen hakija saa automaattisen vastaanottovahvistuksen ja hakemusnumeron. Asiasta vastaava toimivaltainen viranomainen saa saman vahvistuksen. Komissio on vastuussa tämän artiklan 3 kohdan säännösten noudattamisen varmistamisesta. Jos hakemus hylätään, hakijalle lähetetään virheilmoitus, jossa ilmoitetaan hakemuksen hylkäämisen perusteet. [tark. 27]

3.  Jos hakija on sijoittautunut yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa hakijan päätoimipaikka on, käsittelee hakemuksen.

Jos hakija on sijoittautunut kolmanteen maahan, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kuljettaja aikoo ensimmäiseksi tulla unionin alueelle, käsittelee hakemuksen.

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka myöntää kuljettajan rekisteröintiä koskevan ensimmäisen todistuksen, myöntää myös uuden todistuksen, mikäli tietoja muutetaan 6 artiklan mukaisesti.

4.  Kahdeksan viikon kuluessa vastaanottovahvistuksen antamisesta toimivaltainen viranomainen myöntää kuljettajan rekisteröintitodistuksen, jos se katsoo, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä ja että niissä noudatetaan tätä asetusta, direktiiviä 96/29/Euratom ja direktiiviä 2008/68/EY ja että hakijat täyttävät yhteisten perusteiden vaatimukset. [tark. 28]

5.  Kuljettajan rekisteröintitodistuksessa on liitteessä II esitetyt tiedot, ja se annetaan standardoidun rekisteröintitodistuksen muodossa ESCReg:n kautta.

Kuljettajan rekisteröintitodistuksesta toimitetaan automaattisesti jäljennös ESCReg:n kautta kaikille niiden kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa kuljettaja aikoo toimia. [tark. 29]

6.  Toimivaltainen viranomainen pyytää tarvittaessa hakijaa toimittamaan kolmen viikon kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta tarvittavat oikaisevat tai täydentävät tiedot. Jos toimivaltainen viranomainen kieltäytyy antamasta todistusta kuljettajan rekisteröinnistä, koska hakemus ei ole täydellinen tai koska siinä ei noudateta sovellettavia vaatimuksia, sen on vastattava hakijalle kirjallisesti kahdeksan viikon kuluessa vastaanottovahvistuksen antamisesta. Ennen kieltäytymistä toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä hakijaa oikaisemaan tai täydentämään hakemustaan kolmen viikon kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta. Toimivaltainen viranomainen antaa lausunnon kieltäytymisen syistä. [tark. 30]

Kuljettajan rekisteröintiä koskevasta kieltäytymisestä ja sen syitä koskevasta lausunnosta toimitetaan automaattisesti jäljennös ESCReg:n kautta kaikille niiden kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa kuljettaja aikoo toimia. [tark. 31]

7.  Mikäli kuljettajan rekisteröintitodistuksen antamisesta kieltäydytään, hakija voi valittaa päätöksestä sovellettavien kansallisten oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

8.  Rekisteröintiä koskeva voimassa oleva todistus on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

9.  Kuljettajan rekisteröintitodistus on voimassa viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia hakijan hakemuksesta.

9 a.  Toimivaltainen viranomainen säilyttää kaikkien hakijoiden kaikki tiedot, jotta voidaan varmistaa tietojen jäljitettävyys, edistää seurannan tehostamista ja ehkäistä kaikki väärennökset. [tark. 32]

6 artikla

Tietojen muuttaminen

1.  Kuljettaja on vastuussa siitä, että yhteisön kuljettajarekisteröinnin hakemuslomakkeessa ESCReg:lle toimitetut tiedot pitävät koko ajan paikkansa. Siksi hakija valtuutetaan päivittämään omat tietonsa helposti siten, että hallinnollinen rasite on vähäinen. [tark. 33]

1 a.  Todistuksen myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on seurata tarkastuksilla, että rekisteröity kuljettaja noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia todistuksen koko voimassaolon ajan. [tark. 34]

2.  Kuljettajan on haettava uutta todistusta, mikäli yhteisön kuljettajarekisteröinnin hakemuslomakkeen A osassa oleviin tietoihin tulee muutoksia.

2 a.  Jotta voidaan varmistaa kaikkien hakijoiden yhtäläinen kohtelu, toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että rekisteröintitodistuksen toimittamista koskevat vaatimukset ovat samanlaiset ja yhdenmukaiset IAEA:n määritelmien kanssa ja että rekisteröintiprosessi on yhdenmukainen. [tark. 35]

7 artikla

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.  Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen vaatimuksia, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vaatimustenvastaisuus havaitaan, on toteutettava toimenpiteet vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, kuten kirjalliset huomautukset, valistus- ja koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin keskeyttäminen, kumoaminen tai muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus vaatimustenvastaisuudesta on turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin kuljettaja on aiemmin noudattanut vaatimuksia.

Toimenpiteistä vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on ilmoitettava välittömästi todistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle. Ilmoituksen saaneen jäsenvaltion on muutettava rekisteröintiä tai uudistettava tai kumottava se neljän viikon kuluessa. Päätöksestä on ilmoitettava ESCReg:n kautta kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. [tark. 36]

1 a.  Riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus vaatimustenvastaisuudesta on turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin kuljettaja on aiemmin noudattanut vaatimuksia, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vaatimustenvastaisuus havaitaan, voi keskeyttää kuljettajan rekisteröinnin.

Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi todistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle. Ilmoituksen saaneen jäsenvaltion on muutettava rekisteröintiä tai uudistettava tai kumottava se neljän viikon kuluessa. Päätöksestä on ilmoitettava ESCReg:n kautta kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. [tark. 37]

2.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa vaatimustenvastaisuus havaittiin, on annettava kuljettajalle, ja niiden kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, minne kuljettaja aikoi kuljettaa radioaktiivisia aineita, ja komissiolle tiedot vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi toteutetuista toimista ja lausunto kyseisten toimien syistä. Jos kuljettaja ei noudata 1 kohdan nojalla toteutettuja täytäntöönpanotoimia, kuljettajan päätoimipaikan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai, jos kuljettaja on sijoittautunut kolmanteen maahan, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa kuljettaja aikoi saapua ensin yhteisön alueelle, on kumottava rekisteröinti. [tark. 38]

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kuljettajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kumoamisesta ja annettava lausunto sen syistä. [tark. 39]

3 a.  Kaikista vaatimusten vastaisuuksista on ilmoitettava komissiolle ja ESCReg:lle. [tark. 40]

8 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja kansallinen yhteyspiste

1.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltainen viranomainen ja kansallinen yhteyspiste radioaktiivisten aineiden kuljettamista kuljettajien rekisteröintiä varten. Mainitut tiedot ovat saatavilla hakijan rekisteröintisivulla. [tark. 41]

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta nimet, osoitteet ja kaikki tarvittavat tiedot toimivaltaisten viranomaisten ja radioaktiivisten aineiden kuljettamista koskevien kansallisten yhteyspisteiden kanssa käytävää nopeaa viestintää varten sekä kaikki muutokset kyseisiin tietoihin.

Komissio toimittaa nämä tiedot ja kaikki niihin tehtävät muutokset kaikille toimivaltaisille viranomaisille yhteisössä ESCReg:n kautta ja asettaa ne yleisön saataville internetissä. [tark. 42]

2.  Kuljettajien Kaikkien on voitava yhteyspisteiden kautta saada helposti tiedot radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sovellettavista kansallisista säteilysuojelua koskevista säännöistä. [tark. 43]

3.  Asianomaisen jäsenvaltion yhteyspisteen ja toimivaltaisen viranomaisen on kuljettajien pyynnöstä annettava täydelliset tiedot vaatimuksista, joita sovelletaan radioaktiivisten aineiden kuljetukseen kyseisen jäsenvaltion alueella.

Tietojen on oltava helposti saatavilla etäyhteyden avulla sähköisesti, ja ne on pidettävä ajan tasalla.

Yhteyspisteiden ja toimivaltaisten viranomaisten on vastattava mahdollisimman nopeasti kahden viikon kuluessa kaikkiin tietopyyntöihin ja ilmoitettava hakijalla viipymättä, jos pyyntö on epätäydellinen tai perusteeton. [tark. 44]

9 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä yhdenmukaistaakseen rekisteröinnin myöntämistä koskevia vaatimuksia ja varmistaakseen tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen ja täytäntöönpanon.

Mikäli yhdessä jäsenvaltiossa on monia toimivaltaisia viranomaisia, niiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä niiden välisten, kunkin viranomaisen vastuualueet kattavien oikeudellisten tai muodollisten sopimusten perusteella. Niiden on viestittävä keskenään ja annettava tietoa toisilleen, kansalliselle yhteyspisteelle ja muille virallisille järjestöille ja kansalaisjärjestöille, joilla on asiaankuuluvia tehtäviä.

9 a artikla

Delegoidut säädökset

Komissio vahvistaa 2 artiklan b a alakohdassa määritellyt yhteiset perusteet 9 b artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä. [tark. 58]

9 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Edellä 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle viideksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 59]

10 artikla

Täytäntöönpano

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 4 artiklassa kuvatun kuljettajien sähköisen rekisteröintijärjestelmän (ESCReg) perustamisesta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

11 artikla

Neuvoa-antava komitea

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.  Komitea neuvoo ja avustaa komissiota sille tässä asetuksessa määrättyjen tehtävien suorittamisessa.

4.  Komitea koostuu jäsenvaltioiden nimittämistä asiantuntijoista ja komission nimittämistä asiantuntijoista, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja.

11 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta ...(10) arvioidakseen sen tehoa ja ehdottaa tarvittaessa lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan radioaktiivisten aineiden turvallinen kuljettaminen yhteisön sisällä ja kolmansista maista. [tark. 47]

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen soveltamisessa otetaan huomioon validoidun ja toiminnallisen rekisteröintijärjestelmän saatavuus. [tark. 49]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

HAKEMUSLOMAKE YHTEISÖN KULJETTAJAREKISTERÖINTIÄ VARTEN

LÄHETÄ TÄMÄ HAKEMUS KÄYTTÄMÄLLÄ AINOASTAAN EUROOPAN KOMISSION TURVALLISTA KULJETTAJIEN SÄHKÖISTÄ REKISTERÖINTIJÄRJESTELMÄÄ (ESCReg).

JOS A OSAN TIEDOT MUUTTUVAT, ON HAETTAVA UUTTA REKISTERÖINTIÄ. Kuljettaja vastaa siitä, että tähän järjestelmään toimitetussa yhteisön kuljettajarekisteröinnin hakemuslomakkeessa annetut tiedot pitävät paikkansa.

Euroopan komissio käsittelee tässä hakemuslomakkeessa annetut tiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

 UUSI REKISTERÖINTITODISTUS

 VOIMASSA OLEVAN REKISTERÖINNIN MUUTTAMINEN

 VOIMASSA OLEVAN REKISTERÖINNIN UUSIMINEN

Rekisteröintitodistuksen numero(t):

Kerro yksityiskohtaisesti, miksi voimassa olevaa rekisteröintiä halutaan muuttaa.

1.  HAKIJAN TIEDOT

A OSA

B OSA

YRITYKSEN NIMI:

TÄYDELLINEN OSOITE:

KANSALLINEN REKISTERINUMERO:

1.  Kuljettajan yrityksen vastuullisen edustajan (kuljettajan yritystä edustamaan valtuutettu henkilö) nimi, asema, täydellinen osoite, puhelinnumero matka- ja lankapuhelinnumero ja sähköpostiosoite:

2.  Teknisten/hallinnollisten asioiden yhteyshenkilönä viranomaisiin päin toimivan henkilön (joka on vastuussa siitä, että kuljetusyrityksen toteuttamissa toimissa noudatetaan määräyksiä) nimi, asema, täydellinen osoite, puhelinnumero matka- ja lankapuhelinnumero ja sähköpostiosoite:

3.  Turvallisuusneuvonantajan (vain maaliikennemuodoissa ja jos eri henkilö kuin 1 tai 2 kohdassa) nimi, asema, ja täydellinen osoite, matka- ja lankapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite:

4.  Säteilysuojeluohjelman täytäntöönpanosta vastuussa olevan henkilön nimi, asema, ja täydellinen osoite, matka- ja lankapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite jos eri henkilö kuin 1, 2 tai 3 kohdassa: [tark. 50]

2.  KULJETUSTAPA:

A OSA

B OSA

 TIE

 RAIDE

 SISÄVESI

1.  Kuljetuksessa mukana oleva ja sitä varten koulutettu henkilöstö (tiedot)

 1–5

 5–10

 10–20

 >20

2.  Kuljetustoiminta-ala: yleinen kuvaus toteutettavien kuljetustoimien luonteesta (tiedot)

 lääketieteellinen käyttö

 teollinen käyttö, ainetta rikkomaton testikäyttö, tutkimus

 käyttö ydinpolttoainekierrossa

 jäte

 erityisen vaaralliset aineet – radioaktiiviset aineet

3.  MAANTIETEELLINEN SOVELTAMISALUE

Valitse jäljempänä olevasta luettelosta ne jäsenvaltiot, joissa radioaktiivisten aineiden kuljetusta suunnitellaan, ja valitse kuljetustoimen luonne

Jos toimia toteutetaan myös muissa jäsenvaltioissa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintihakemus tehdään, anna tarkemmat tiedot kunkin maan osalta, esim. vain kauttakulku tai tärkeät lastaus-/purkupaikat tietyssä maassa, tiheys:

A OSA

B OSA

 Itävalta

 Belgia

 Bulgaria

 Kypros

 Tšekin tasavalta

 Tanska

 Viro

 Suomi

 Ranska

 Saksa

 Kreikka

 Unkari

 Irlanti

 Italia

 Latvia

 Liettua

 Luxemburg

 Malta

 Alankomaat

 Puola

 Portugali

 Romania

 Slovakia

 Slovenia

 Espanja

 Ruotsi

 Yhdistynyt kuningaskunta

 kauttakulku

 purku

 lastaus

tärkeät lastauspaikat:

tärkeät purkupaikat:

tiheys:

 päivittäin

 viikoittain

 kuukausittain

 harvemmin

4.  LÄHETYSERIEN TYYPPI

Rekisteröintiä edellytetään seuraavilta:

A OSA

PAKKAUSTYYPPI: Luokittelu TS-R-1:n perusteella

B-OSA: Pakkausten arvioitu määrä vuotta kohti

UN 2908 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI – TYHJÄ PAKKAUS

UN 2909 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI – LUONNONURAANISTA tai KÖYHDYTETYSTÄ URAANISTA tai LUONNONTORIUMISTA TEHDYT VALMISTEET

UN 2910 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI – RAJOITETTU MÄÄRÄ AINETTA

UN 2911 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI – KOJEET tai VALMISTEET

UN 2912 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-I), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2913 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PINTAKONTAMINOITUNEET ESINEET (SCO-I tai SCO-II), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2915 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ei erityismuodossa oleva, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2916 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(U)-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2917 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(M)-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2919 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, KULJETUS ERITYISJÄRJESTELYIN, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 2977 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, FISSIOITUVAA

UN 2978 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 3321 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-II), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 3322 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-III), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 3323 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, C-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 3324 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-II), FISSIOITUVAA

UN 3325 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-III), FISSIOITUVAA

UN 3326 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PINTAKONTAMINOITUNEET ESINEET (SCO-I tai SCO-II), FISSIOITUVAA

UN 3327 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA, ei erityismuodossa oleva

UN 3328 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(U)-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA

UN 3329 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(M)-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA

UN 3330 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, C-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA

UN 3331 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, KULJETUS ERITYISJÄRJESTELYIN, FISSIOITUVAA

UN 3332 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ERITYISMUODOSSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva

UN 3333 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ERITYISMUODOSSA, FISSIOITUVAA

5.  SÄTEILYSUOJELUOHJELMA

A-OSA:

 Rastittamalla tämän laatikon

vakuutan, että yrityksessämme on täysimääräisesti täytäntöönpantu säteilysuojeluohjelma, jota noudatetaan asianmukaisesti.

B-OSA:

säteilysuojeluohjelmaa kuvaavan asiakirjan viite ja päivämäärä

Säteilysuojeluohjelman lataus

6.  LAADUNVARMISTUSOHJELMA

Tämän laadunvarmistusohjelman on oltava toimivaltaisen viranomaisen tutkittavissa (ADR-sopimuksen 1.7.3 pykälän mukaisesti)

A-OSA:

 Rastittamalla tämän laatikon

vakuutan, että yrityksessämme on täysimääräisesti täytäntöönpantu laadunvarmistusohjelma, jota noudatetaan asianmukaisesti.

B-OSA:

Asiakirjan viite ja päivämäärä

7.  Vakuutus

 Kuljettajana vakuutan täten noudattavani kaikkia radioaktiivisten aineiden kuljettamiseen liittyviä asiaankuuluvia kansainvälisiä, yhteisön ja kansallisia määräyksiä.

 Kuljettajana vakuutan täten, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot pitävät paikkansa.

Päiväys …. Nimi …. Allekirjoitus ….

LIITE II

SÄHKÖINEN KULJETTAJAN REKISTERÖINTITODISTUS RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA VARTEN

Huom.

JÄLJENNÖS TÄSTÄ REKISTERÖINTITODISTUKSESTA ON JOKAISEN TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN KULJETUKSEN MUKANA.

Tämä rekisteröintitodistus on myönnetty neuvoston asetuksen (Euratom) xxx mukaisesti.

Tämä todistus ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta noudattaa muita sovellettavia kuljetusmääräyksiä.

1)  REKISTERÖINTIVIITENUMERO: BE/ xxxx / pp-kk-vvvv

2)  VIRANOMAISEN NIMI / MAA:

3)  YRITYKSEN NIMI JA OSOITE:

4)  KULJETUSMUOTO:

 TIE

 RAIDE

 SISÄVESI

7)  JÄSENVALTIOT, joissa todistusta sovelletaan

8)  KOLLITYYPPI – YK- (UN-) NUMERO (katso liite 1 – sama muoto)

9)  PÄIVÄYS

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

VOIMASSAOLOAIKA: PÄIVÄYS + 5 vuotta

(1)EUVL C 143, 22.5.2012, s. 110.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 2013.
(3)Neuvoston direktiivi N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1).
(4)Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(8)EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
(10)Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö