Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0225(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0385/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0385/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0574

Usvojeni tekstovi
PDF 385kWORD 114k
Srijeda, 11. prosinca 2013. - Strasbourg
Sustav za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju sustava Zajednice za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2012)0561),

–  uzimajući u obzir članke 31. i 32. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7-0320/2012),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir stajalište Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća od 22. veljače 2012.(1),

–  uzimajući u obzir članke 55.i 37. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7-0385/2013),

1.  usvaja svoje stajalište na prvom čitanju, izloženo u daljnjem tekstu;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 142, 22.5.2012., str. 110.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. prosinca 2013. glede usvajanja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava Zajednice za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari [Am. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske Unije, a posebno njegov članak 91., [Am. 2]

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, [Am. 3]

nakon prijenosa nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir stajalište Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2), [Am. 4]

Budući da:

(1)  Članak 33. Ugovora zahtijeva od država članica da utvrde odgovarajuće odredbe kako bi se osiguralo poštovanje osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja.

(2)  Osnovne sigurnosne norme za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja utvrđene su Direktivom Vijeća 96/29/Euratom(3). Ta se Direktiva primjenjuje na sve radnje pri kojima postoji opasnost od ionizirajućeg zračenja koje proizlazi iz umjetnog ili prirodnog izvora radijacije, uključujući prijevoz.

(3)  Kako bi se osigurala usklađenost s osnovnim sigurnosnim standardima osobe, organizacije i poduzeća podliježu regulatornoj kontroli vlasti država članica. U tu svrhu Direktiva 96/29/Euratom od država članica zahtijeva da uključe određene prakse koje uključuju opasnost od ionizirajućeg zračenja u sustav izvještavanja i prethodno obavještavanje ili da zabrane određene prakse.

(4)  Budući da je prijevoz jedina djelatnost pri kojoj se često prelaze granice, prijevoznici radioaktivnih tvari možda će se morati uskladiti sa zahtjevima koji se odnose na sustave izvještavanja i odobravanja u nekoliko država članica. Ova Uredba zamjenjuje sustave izvještavanja i odobravanja u državama članicama s jedinstvenim sustavom registracije koji vrijedi u cijeloj Europskoj zajednici za atomsku energiju (u daljnjem tekstu "Zajednica").

(4a)  Treba osigurati učinkovitu i usklađenu provedbu ove Uredbe određivanjem zajedničkih kriterija koje države članice trebaju primjenjivati prilikom izdavanja registracijskih potvrda i uspostavljanjem mehanizma za izvedivu i obveznu razmjenu informacija s ostalim državama članicama kako bi se osigurao nadzor nad prijevoznicima, provjera sukladnosti te učinkovito reagiranje na izvanredne situacije. [Am. 5]

(5)  Za prijevoznike u zračnom i morskom prometu već postoje takvi sustavi registracije i izdavanja potvrda. Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/91(4) predviđeno je da zračni prijevoznici moraju imati posebnu potvrdu o sposobnosti za zračni prijevoz za prijevoz opasnih tvari. Za prijevoz na moru Direktivom 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) uspostavljen je sustav nadzora plovidbe i informacijski sustav Zajednice. Smatra se da potvrde koje izdaju tijela civilnog zrakoplovstva i sustav izvještavanja za morska plovila na zadovoljavajući način provode zahtjeve izvještavanja i izdavanja potvrda iz Direktive 96/29/Euratom. Stoga registracija zračnih i morskih prijevoznika u okviru ove Uredbe nije nužna da bi se državama članicama omogućilo usklađivanje s osnovnim sigurnosnim normama u tim vrstama prijevoza.

(6)  Prijevoznici radioaktivnih tvari podliježu mnogobrojnim zahtjevima Unije i zakonodavstva Euratoma, kao i međunarodnim pravnim instrumentima. Države članice i dalje izravno primjenjuju ili provode Odredbe Međunarodne agencija za atomsku energiju (IAEA) o sigurnom prijevozu radioaktivnih tvari (TS-R-1) i ogledne propise o prijevozu opasnih tvari u okviru Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(6) za cestovne, željezničke i unutarnje plovne putove. Odredbe te Direktive međutim ne dovode u pitanje primjenu drugih odredbi u području sigurnosti i zdravlja na radnome mjestu i zaštite okoliša.

(6.a)  Kako bi se uzeli u obzir mogući rizici koji se odnose na sigurnosne norme za zaštitu okoliša i zdravlja radnika i stanovništva, ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a prenosi se na Komisiju s obzirom na zajedničke kriterije koje prijevoznici radioaktivnih tvari moraju poštovati kako bi dobili potvrdu o registraciji. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svojeg pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Kod pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravodobno i prikladno dostavljanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 60]

(7)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji treba dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti trebale bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(7).

(7a)  S obzirom na opći cilj da se smanji opterećenje industrije propisima, Komisija treba dodatno nadzirati financijski učinak ove Uredbe na mnoga mala poduzeća koja prevoze radioaktivne tvari unutar teritorija jedne države članice. [Am. 7]

USVOJILI SU OVU UREDBU

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se sustav Zajednice za odobravanje i registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari na temelju Direktive 2008/68/EZ i Direktive 96/29/Euratom. [Am. 8]

2.  Ova Uredba primjenjuje se na sve prijevoznike koji prevoze radioaktivne tvari cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima unutar Zajednice, iz trećih zemalja u Zajednicu i iz Zajednice u treće zemlje. [Am. 9]

2a.  Ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o zaštiti od krađe, sabotaže ili drugih zlonamjernih djela pri prijevozu radioaktivnih tvari. [Am. 10]

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe

(a)  „prijevoznik” je svaka osoba, organizacija ili poduzeće koje bilo kojim prijevoznim sredstvom vrši prijevoz radioaktivnih tvari u Zajednici. To uključuje prijevoznike u javnom prijevozu i prijevoznike za vlastite potrebe; [Am. 11]

(b)  „nadležno tijelo” znači svako tijelo koje odredi država članica za provođenje zadataka predviđenih ovom Uredbom;

(ba)  „zajednički kriteriji” znači niz sigurnosnih normi koji se temelje na oglednim propisima o prijevozu opasnih tvari (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), propisi o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID) i Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)), Direktivi 96/29/Euratom i Direktivi 2008/68/EZ koje prijevoznici radioaktivnih tvari moraju poštovati kako bi dobili potvrdu o registraciji; [Am. 12]

(c)  „prijevoz” znači sve radnje vezane uz prijevoz koje prijevoznik obavlja od mjesta polaska do mjesta odredišta; [Am. 13]

(d)  „radioaktivne tvari” ima isto značenje kao u oglednim propisima o prijevozu opasnih tvari (ADR, RID i ADN) koje države članice primjenjuju u okviru Direktive 2008/68/EZ; [Am. 14]

(e)  „opasna roba s teškim posljedicama – radioaktivne tvari” znači radioaktivne tvari koje bi se mogle slučajno ispustiti ili zloupotrijebiti u terorističkom napadu i zbog toga prouzročiti ozbiljne posljedice, kao što su masovne žrtve ili masovno uništenje, kao što je određeno u Dodatku A.9. „Sigurnost pri prijevozu radioaktivnih tvari” u Zbirci o nuklearnoj sigurnosti br. 9. Međunarodne agencije za atomsku energiju, Beč, 2008.; [Am. 15]

(f)  „izuzeta pošiljka” znači svaka pošiljka koja sadrži radioaktivne tvari koje su sukladne zahtjevima za slanje pošiljki koje su razvrstane kao „izuzete pošiljke” kako je utvrđeno u oglednim propisima o prijevozu opasnih tvari (ADR, RID i ADN) koje države članice primjenjuju u okviru Direktive 2008/68/EZ; [Am. 16]

(g)  „fisibilni materijali” znači uranij 233, uranij 235, plutonij 239 i plutonij 241 ili svaka kombinacija ovih radionuklida.

Članak 3.

Opće odredbe

1.  Prijevoznici radioaktivnih tvari moraju imati valjanu registraciju ishođenu u skladu s člankom 5. Registracija prijevozniku omogućava vršenje prijevoza u cijeloj Uniji.

2.  Za pojedinačne radnje vezane uz prijevoz potrebna je kopija potvrde o registraciji prijevoznika. [Am. 17]

[Am. 18]

4.  Nacionalni zahtjevi u vezi s prijavom i odobravanjem koji dopunjuju zahtjeve iz ove Uredbe mogu se primjenjivati, ali nisu ograničeni na prijevoznike sljedećih tvari:

(a)  fisibilni materijali; [Am. 52]

(b)  opasne tvari s velikim posljedicama ‒ radioaktivne tvari.

5.  Registracija se ne zahtijeva za prijevoznike koji prevoze samo posebno izuzete pošiljke.

5a.  Svaki prijevoz radioaktivnih tvari obavlja se u skladu s međunarodnim propisima i standardima o opasnim i onečišćujućim tvarima koje je utvrdio UNECE i odgovarajućim ADR-om, RID-om i ADN-om, kako je utvrđeno Direktivom 2008/68/EZ. [Am. 19]

5.b  Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, podnositelj prilaže dokaz o svojoj financijskoj sposobnosti za naknadu moguće štete u slučaju nezgode za koju je odgovoran njegov konvoj, u skladu s principom „onečišćivač plaća”. [Am. 53]

5.c  Zabranjen je prijevoz radioaktivne tvari konvojem koji prevozi eksplozive. [Am. 54]

Članak 4.

Elektronički sustav za registraciju prijevoznika (ESCReg)

1.  Komisija osniva, održava i osigurava elektronički sustav za registraciju prijevoznika (ESCReg) za nadzor i kontrolu registracije prijevoznika radioaktivnih tvari. Komisija određuje koje će se informacije uključiti u taj sustav kao i tehničke specifikacije i zahtjeve za ESCReg. Kako bi se izbjeglo pogrešno tumačenje, te specifikacije su potpune i nedvosmislene. [Am. 20]

1a.  ESCReg će biti siguran, robustan i u potpunosti operativan prije nego što ova Uredba stupi na snagu. Osim toga, uspostavit će se mehanizam za razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESCReg-a kako bi se omogućio barem prekogranični prijevoz. [Am. 21]

2.  ESCReg nadležnim tijelima država članica, registriranim prijevoznicima i podnositeljima zahtjeva omogućuje ograničen i siguran pristup, ovisno o odredbama o zaštiti osobnih podataka, kao što je utvrđeno Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(8). Nadležna tijela imaju pristup svim dostupnim podacima. ESCReg građanima omogućuje pristup popisu registriranih prijevoznika. [Am. 22]

3.  Nadležna tijela država članica odgovorna su za sadržaj podataka podnesenih preko ESCReg-a, a ti su podaci točni, pravodobni i transparentni. [Am. 23]

Članak 5.

Postupak registracije

1.  Prijevoznik preko ESCRega podnosi zahtjev za registraciju nadležnom tijelu navedenom u stavku 3. [Am. 24]

Prijevoznik podnositelj zahtjeva podnosi ispunjen elektronički obrazac iz Priloga I. Podnositelju zahtjeva stalno su na raspolaganju upute na internetu s kontaktnim podacima i informacijama o tome kako doći do kontakte točke ili nadležnog tijela. [Am. 25]

Kako bi svi prijevoznici podnijeli zahtjev i dobili potvrdu o registraciji u skladu s ovom Uredbom, primjenjivat će se prijelazno razdoblje od godinu dana od ...(9). Tijekom tog prijelaznog razdoblja primjenjuje se Direktiva 96/29/Euratom i Direktiva 2008/68/EZ. [Am. 26]

2.  Nakon ispunjavanja i podnošenja obrasca zahtjeva podnositelj prima automatsku potvrdu o primitku, zajedno s brojem zahtjeva. Jednaku potvrdu dobiva i nadležno tijelo. Komisija je nadležna za osiguravanje poštovanja stavka 3. ovog članka. Ako se zahtjev odbije, podnositelju zahtjeva šalje se poruka o pogrešci u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih je zahtjev odbijen. [Am. 27]

3.  Ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan u jednoj ili više država članica, nadležno tijelo države članice u kojoj sjedište podnositelja zahtjeva ima poslovni nastan obrađuje zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan u trećoj zemlji, nadležno tijelo države članice u kojoj prijevoznik namjerava ući na teritorij Unije obrađuje zahtjev.

Nadležno tijelo države članice koja izdaje prvu potvrdu o registraciji prijevoznika također izdaje novu potvrdu u slučaju izmjene podataka u skladu s člankom 6.

4.  U roku od osam tjedana nakon izdavanja potvrde o primitku nadležno tijelo izdaje potvrdu o registraciji prijevoznika ako smatra da su dostavljeni podaci potpuni i u skladu s ovom Uredbom i da podnositelj ispunjava zahtjeve iz zajedničkih kriterija. [Am. 28]

5.  Potvrda o registraciji prijevoznika sadrži informacije iz Priloga II. i izdaje se u obliku standardizirane potvrde o registraciji preko ESCReg-a.

Kopija potvrde o registraciji prijevoznika automatski se preko ESCReg-a šalje nadležnim tijelima svih država članica. [Am. 29]

6.  Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva traži da u roku od tri tjedna od primitka tog zahtjeva po potrebi dostavi potrebne ispravke ili dodatne podatke. Ako nadležno tijelo odbije izdati potvrdu o registraciji prijevoznika na temelju činjenice da zahtjev nije potpun ili da nije u skladu s primjenjivim zahtjevima, u roku od osam tjedana nakon izdavanja potvrde o primitku pismeno odgovara podnositelju zahtjeva. Nadležno tijelo prilaže izjavu o razlozima odbijanja. [Am. 30]

Kopija odbijanja i izjava o razlozima automatski se preko ESCReg-a šalju nadležnim tijelima svih država članica. [Am. 31]

7.  Ako zahtjev za izdavanje potvrde o registraciji prijevoznika bude odbijen, podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu u skladu s primjenjivim nacionalnim pravnim zahtjevima.

8.  Valjanu potvrdu o registraciji priznaju sve države članice.

9.  Potvrda o registraciji prijevoznika vrijedi pet godina i može se obnoviti nakon što prijevoznik podnese zahtjev.

9a.  Nadležno tijelo čuva sve povijesne podatke svih podnositelja zahtjeva kako bi osiguralo njihovu sljedivost, olakšalo bolji nadzor i spriječilo krivotvorenje. [Am. 32]

Članak 6.

Izmjena podataka

1.  Prijevoznik je nadležan za osiguravanje stalne točnosti podataka iz obrasca za registraciju prijevoznika u Zajednici koji je podnesen ESCReg-u. Podnositelj zahtjeva stoga ima dopuštenje za ažuriranje vlastitih podataka na jednostavan način s ograničenim administrativnim opterećenjem. [Am. 33]

1a.  Nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu odgovorno je za praćenje, preko inspekcija, stalne usklađenosti registriranog prijevoznika sa zahtjevima iz ove Uredbe za vrijeme valjanosti potvrde. [Am. 34]

2.  Prijevoznik podnosi zahtjev za novu potvrdu u slučaju izmjene podataka iz dijela A obrasca za registraciju prijevoznika u Zajednici.

2a.  Kako bi se osigurao jednak odnos prema svim podnositeljima zahtjeva, nadležno tijelo osigurava identičnost i konzistentnost kriterija za davanje potvrde o upisu u registar s definicijama Međunarodne agencije za atomsku energiju te usklađenost registracijskog postupka. [Am. 35]

Članak 7.

Osiguranje usklađenosti

1.  Ako prijevoznik ne poštuje zahtjeve iz ove Uredbe, nadležno tijelo države članice u kojoj je otkriveno nepoštovanje primjenjuje mjere osiguranja provedbe unutar pravnog okvira te države članice, poput pisanih obavijesti, mjera osposobljavanja i obrazovanja, privremenog oduzimanja, ukidanja ili izmjene registracije ili kaznenog progona, ovisno o sigurnosnom značaju nepoštovanja i evidenciji o prijevoznikovu poštovanju zahtjeva.

O mjerama osiguranja provedbe odmah se obavještava država članica koja je izdala potvrdu. U roku od najviše četiri tjedna obaviještena država članica izmjenjuje, obnavlja ili ukida registraciju. O odluci se preko ESCReg-a obavještavaju nadležna tijela svih država članica. [Am. 36]

1a.  Ovisno o sigurnosnom značenju nepoštovanja i evidenciji o prijevoznikovu poštovanju zahtjeva, država članica u kojoj je otkriveno nepoštovanje može privremeno obustaviti prijevoznikovu registraciju.

O privremenoj obustavi odmah se obavještava država članica koja je izdala potvrdu. U roku od najviše četiri tjedna obaviještena država članica izmjenjuje, obnavlja ili ukida registraciju. O odluci se preko ESCReg-a obavještavaju nadležna tijela svih država članica. [Am. 37]

2.  Nadležno tijelo države članice u kojoj je otkriveno nepoštovanje prijevozniku, nadležnim tijelima svih država članica i Komisiji dostavlja informacije o primijenjenoj mjeri osiguranja provedbe i izjavu o razlozima primjene te mjere. [Am. 38]

▌[Am. 39]

3a.  O svim slučajevima nepoštovanja obavještava se Komisija i ESCReg. [Am. 40]

Članak 8. Nadležna tijela i nacionalne kontaktne točke

1.  Države članice određuju nadležno tijelo i nacionalnu točku za kontakt za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari. Ti se podaci objavljuju na registracijskoj stranici podnositelja zahtjeva. [Am. 41]

Države članice najkasnije jedan mjesec od stupanja na snagu ove Uredbe Komisiji prosljeđuju imena, adrese i sve informacije potrebne za brzu komunikaciju s nadležnim tijelima i nacionalnim kontaktnim točkama za prijevoz radioaktivnih tvari, kao i sve naknadne izmjene tih podataka.

Komisija te informacije i njihove moguće promjene preko ESCReg-a dostavlja svim nadležnim tijelima u Zajednici i omogućiti javnosti da im pristupi preko interneta. [Am. 42]

2.  Informacijama o nacionalnim propisima o zaštiti od zračenja koji se primjenjuju na prijevoz radioaktivnih tvari lako se može pristupiti preko kontaktnih točaka. [Am. 43]

3.  Na zahtjev prijevoznika kontaktna točka i nadležno tijelo odgovarajuće države članice dostavljaju potpune informacije o zahtjevima za prijevoz radioaktivnih tvari na teritoriju te države članice.

Informacijama se lako pristupa na daljinu i elektroničkim putem, te se one redovito ažuriraju.

Kontaktne točke i nadležna tijela odgovaraju, što je brže moguće, na sve zahtjeve za informacijama, a ako je zahtjev nepravilan ili neutemeljen, o tome obavještavaju podnositelja zahtjeva u roku od dva tjedna. [Am. 44]

Članak 9.

Suradnja između nadležnih tijela

Nadležna tijela država članica surađuju u cilju usklađivanja njihovih zahtjeva za izdavanje registracije i osiguravanja usklađene primjene i provedbe ove Uredbe.

Ako u državi članici postoji nekoliko nadležnih tijela, ona se povezuju i blisko surađuju na temelju pravnih ili formalnih sporazuma koji pokrivaju odgovornosti svakog tijela. Ona međusobno surađuju i dijele informacije jedno drugome, nacionalnoj kontaktnoj točki i drugim vladinim i nevladinim organizacijama koje imaju bliske odgovornosti.

Članak 9.a

Delegirani akti

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 9.b o utvrđivanju zajedničkih kriterija iz članka 2. točke ba. [Am. 58]

Članak 9.b

Delegiranje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dana je Komisiji pod uvjetima koji su utvrđeni ovim člankom.

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji za razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2014.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon njenog objavljivanja u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 9.a stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 59]

Članak 10.

Provedba

Komisija usvaja provedbene akte kojima se osniva elektronički sustav za registraciju prijevoznika (ESCReg) opisan u članku 4.

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 11. stavka 2.

Članak 11.

Savjetodavni odbor

1.  Komisiji u radu pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Odbor savjetuje Komisiju u pomaže joj u provedbi zadataka predviđenih ovom Uredbom.

4.  Odbor sačinjavaju stručnjaci koje imenuju države članice i stručnjaci koje imenuje Komisija, a predsjeda mu predstavnik Komisije.

Članak 11.a

Revizija

Komisija revidira ovu Uredbu do ...(10) kako bi ocijenila njezinu učinkovitost i po potrebi predložila dodatne mjere za osiguranje sigurnog prijevoza radioaktivnih tvari unutar Zajednice i iz trećih zemalja. [Am. 47]

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan nakon njenog objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Prilikom primjene ove Uredbe uzima se u obzir dostupnost potvrđenog i operativnog registracijskog sustava. [Am. 49]

Ova Uredba u potpunosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

ANNEX I

APPLICATION FORM FOR COMMUNITY CARRIER REGISTRATION

PLEASE SEND THIS APPLICATION ONLY USING THE EUROPEAN COMMISSION’S SECURE ELECTRONIC SYSTEM FOR CARRIER REGISTRATION (ESCReg)

IF THERE IS ANY CHANGE IN THE INFORMATION IN PART A, A NEW REGISTRATION MUST BE REQUESTED. The carrier is responsible for ensuring that the data provided in the application form for Community carrier registration submitted through this system remain accurate.

The information provided in the present application form will be processed by the European Commission in compliance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council.

 NEW CERTIFICATE OF REGISTRATION

 MODIFICATION OF AN EXISTING REGISTRATION

 RENEWAL OF AN EXISTING REGISTRATION

Registration Certificate number/s:

Please give details of why a change to an existing registration is being sought

1.  IDENTIFICATION OF THE APPLICANT:

PART A

PART B

COMPANY NAME:

FULL ADDRESS:

NATIONAL REGISTRATION NUMBER:

1.  Ime, funkcija, puna adresa, broj mobitela i fiksnog telefona te e-adresa nadležnog predstavnika prijevoznikova poduzeća (osoba koja je ovlaštena za zastupanje prijevoznikova poduzeća):

2.  Ime, funkcija, puna adresa, broj mobitela i fiksnog telefona te e-adresa osobe zadužene za kontakt s tijelima u području tehničkih/administrativnih pitanja (osoba koja je zadužena za osiguravanje poštovanja propisa u vezi s aktivnostima koje obavlja prijevoznikovo poduzeće):

3.  Ime, funkcija, puna adresa, broj mobitela i fiksnog telefona te e-adresa savjetnika za sigurnost (samo za unutarnje vrste prijevoza i ako se ne radi o osobi iz točaka 1. ili 2.)

4.  Ime, funkcija, puna adresa, broj mobitela i fiksnog telefona te e-adresa osobe nadležne za provedbu Programa o zaštiti od radijacije, ako se ne radi o osobi iz točaka 1., 2. ili 3.: [Am. 50]

2.  NATURE OF TRANSPORT:

PART A

PART B

 ROAD

 RAIL

 INLAND WATERWAYS

1 Staff involved and trained for transport (information)

 1 to 5

 5 to 10

 10 to 20

 >20

2 Transport activity sector: general description of the nature of the transport activities to be undertaken (information)

 medical use

 industrial use, non-destructive testing use, research

 nuclear fuel cycle use

 waste

opasne tvari s velikim posljedicama ‒ radioaktivne tvari.

3.  GEOGRAPHICAL COVERAGE

Please tick in the list below those Member States in which radioactive material is planned to be transported and select the nature of the activity

If activities are also deployed in Member States other than the Member State where the application for registration is made, please provide more specific details for every country, i.e. transit only, or major loading/unloading places within the particular country, frequency:

PART A

PART B

Austria

Belgium

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

 transit

 unloading

 loading

major loading places:

major unloading places:

frequency:

 daily

 weekly

 monthly

 less frequent

4.  TYPE OF CONSIGNMENTS

Registration is requested for:

PART A

PACKAGE TYPE - Classification following TS-R-1

PART B: Estimated number of packages /year

UN 2908 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE — EMPTY PACKAGING

UN 2909 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE — ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM

UN 2910 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE — LIMITED QUANTITY OF MATERIAL

UN 2911 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE — INSTRUMENTS or ARTICLES

UN 2912 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non-fissile or fissile excepted

UN 2913 RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II), non-fissile or fissile excepted

UN 2915 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non-fissile or fissile excepted

UN 2916 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted

UN 2917 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted

UN 2919 RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non-fissile or fissile excepted

UN 2977 RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE

UN 2978 RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile excepted

UN 3321 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non-fissile or fissile excepted

UN 3322 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non-fissile or fissile excepted

UN 3323 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non-fissile or fissile excepted

UN 3324 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE

UN 3325 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), FISSILE

UN 3326 RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II), FISSILE

UN 3327 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-special form

UN 3328 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE

UN 3329 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE

UN 3330 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE

UN 3331 RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE

UN 3332 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile or fissile excepted

UN 3333 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE

5.  RADIATION PROTECTION PROGRAMME (RPP)

PART A:

By ticking this box:

I declare that we have an RPP that is fully implemented and strictly applied

PART B:

reference and date of the document describing the RPP

Upload of the RPP

6.  QUALITY ASSURANCE PROGRAMME (QAP)

This QAP must be available for inspection by the competent authority (in accordance Article 1(7)(3) of the ADR)

PART A:

By ticking this box:

I declare that we have a QAP that is fully implemented and strictly applied

PART B:

Reference and date of the document

7.  Declaration

 I, the carrier, hereby certify that I comply with all the relevant international, Community and national regulations relating to the transport of radioactive materials.

 I, the carrier, hereby certify that the information contained in this form is correct.

Date ……….. Name ………..…….. Signature ………

ANNEX II

ELECTRONIC CERTIFICATE OF CARRIER REGISTRATION FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIAL

NOTE:

A COPY OF THIS CERTIFICATE OF REGISTRATION SHALL ACCOMPANY EACH TRANSPORT FALLING UNDER THE SCOPE OF THIS REGULATION.

This certificate of registration is issued in compliance with Council Regulation (Euratom) xxxxx

This certificate does not relieve the carrier from compliance with the other applicable transport regulations.

1)  REGISTRATION REFERENCE NUMBER: BE/ xxxx / dd-mm-yyyy

2)  NAME OF THE AUTHORITY / COUNTRY:

3)  COMPANY NAME & ADDRESS

4)  MODE OF TRANSPORT:

 ROAD

 RAIL

 INLAND WATERWAYS

7)  MEMBER STATES where the certificate is applicable

8)  PACKAGE TYPE – UN NUMBER (see annex 1- same format )

9)  DATE

ELECTRONIC SIGNATURE

VALIDITY PERIOD : DATE + 5 years

(1)SL C 143, 22.5.2012., str. 110.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 11. prosinca 2013.
(3)Direktiva Vijeća 96/29/Euroatom od 13. svibnja 1996. kojom se utvrđuju osnovne sigurnosne norme za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996., str. 1.)
(4)Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (SL L 373, 31.12.1991., str. 4.)
(5)Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavljanju sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10.).
(6)Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o unutarnjem prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).
(7) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. kojom se utvrđuju pravila i opća načela na temelju kojih države članice nadziru izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije(SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(8)SL C 281, 23.11.1995.., str. 31.
(9) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
(10) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti