Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0225(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0385/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0385/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 11/12/2013 - 4.23
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0574

Elfogadott szövegek
PDF 493kWORD 165k
2013. december 11., Szerda - Strasbourg
A radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartási rendszere ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0561),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. és 32. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0320/2012),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 91. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0385/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 142., 2012.5.22., 110. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. december 11-én került elfogadásra a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke második bekezdésére és 32. 91. cikkére, [Mód. 2]

tekintettel a az Európai Bizottság javaslatára, amelyet a Tudományos és Műszaki Bizottság által kinevezett személyek csoportjával folytatott konzultációt követően terjesztett elő, [Mód. 3]

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére(2)rendes jogalkotási eljárás keretében(3), [Mód. 4]

mivel:

(1)  Az Euratom-Szerződés 33. cikke előírja a tagállamok számára, hogy állapítsák meg a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások betartását biztosító rendelkezéseket.

(2)  A 96/29/Euratom tanácsi irányelv(4) megállapítja a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokat. Az irányelv minden olyan gyakorlati eljárásra vonatkozik, amely mesterséges vagy természetes sugárforrásból eredő ionizáló sugárzás kockázatával jár, beleértve a szállítást is.

(3)  Az alapvető biztonsági előírások betartásának biztosítása érdekében a személyek, a szervezetek és a vállalkozások a tagállami hatóságok rendszeres ellenőrzése alá vannak vonva. E célból a 96/29/Euratom irányelv előírja a tagállamok számára az ionizáló sugárzás veszélyével járó egyes gyakorlati eljárások bejelentését és előzetes engedélyezését, illetve egyes gyakorlati eljárások betiltását.

(4)  Mivel a szállítás az egyetlen olyan tevékenység, amely gyakran határokon átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre több tagállam bejelentési és engedélyezési rendszerének követelményeit is be kell tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó tagállami bejelentési és engedélyezési rendszereket egyetlen, az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a Közösség) egész területén érvényes nyilvántartási rendszerrel váltja fel.

(4a)  E rendelet hatékony és összehangolt végrehajtását egyrészt közös kritériumok meghatározásával –, amely kritériumokat a tagállamok alkalmazzák a nyilvántartási igazolások kiadásakor – másrészt a többi tagállammal való megvalósítható és kötelező információcserét biztosító mechanizmus létrehozásával kell biztosítani a fuvarozók ellenőrzése, a megfelelés ellenőrzése, valamint a vészhelyzetekre való hatékony reagálás érdekében. [Mód. 5]

(5)  A 3922/91/EGK tanácsi rendelet(5) megállapítja, hogy a légi fuvarozóknak külön üzemben tartási engedélyre van szükségük veszélyes áruk szállításához. A tengeri szállítás esetében a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszert hoz létre. A polgári légiközlekedési hatóságok által kibocsátott engedélyek és a tengeri hajókra vonatkozó bejelentési rendszer úgy tekintendő, hogy kielégítő módon végrehajtja a 96/29/Euratom irányelv bejelentési és engedélyezési követelményeit. A légi és a tengeri fuvarozók e rendelet szerinti nyilvántartásba vétele ezért nem szükséges ahhoz, hogy a tagállamok e szállítási módok területén biztosíthassák az alapvető biztonsági előírások betartását.

(6)  A radioaktívanyag-fuvarozókra számos uniós és Euratom-jogszabály, valamint nemzetközi jogi aktus vonatkozik. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírásai (TS-R-1), valamint a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó szabályozás továbbra is közvetlenül alkalmazandó, illetve azokat a tagállamok a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7) alapján hajtják végre a közúti, a vasúti és a belvízi szállítás esetében. Az említett irányelv rendelkezései azonban nem érintik a munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére, valamint a környezetvédelemre irányadó egyéb rendelkezések alkalmazását sem.

(6a)  A környezet, illetve a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmére vonatkozó biztonsági előírásokkal kapcsolatos esetleges kockázatok figyelembe vétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a radioaktívanyag-fuvarozók által a nyilvántartási igazolás megszerzéséhez teljesítendő közös kritériumok megállapítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, időben és megfelelő módon történő továbbításáról. [Mód. 60]

(7)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(8) összhangban kell gyakorolni,

(7a)  Az iparra nehezedő szabályozási terhek csökkentésének általános célja elismeréseként a Bizottságnak tovább kell tanulmányoznia a jelen rendelet számos olyan kisvállalkozásra gyakorolt hatását, amely egyetlen tagállam határain belül szállít radioaktív anyagokat. [Mód. 7]

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet a 2008/68/EK irányelv és a 96/29/Euratom irányelv előírásai alapján létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi engedélyezési és nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági előírások betartását. [Mód. 8]

(2)  Ezt a rendeletet minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki a Közösségen belül, harmadik országokból közúton, vasúton vagy belvízi úton a Közösségbe, valamint a Közösségből harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A rendeletet nem alkalmazandó a légi és tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra. [Mód. 9]

(2a)  Ez a rendelet a radioaktív anyagok szállításának lopással, szabotázzsal, illetve egyéb rosszindulatú cselekménnyel szembeni védelmére vonatkozó nemzeti előírások sérelme nélkül alkalmazandó. [Mód. 10]

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)  „fuvarozó”: olyan személy, szervezet vagy közvállalkozás vállalkozás, amely a Közösség területén bármely szállítóeszközzel radioaktívanyag-fuvarozást végez. Egyaránt ide tartoznak az ellenszolgáltatás fejében tevékenységet folytató és a saját részükre fuvarozást végző fuvarozók; [Mód. 11]

b)  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: bármely olyan hatóság, amelyet egy tagállam kijelölt az e rendeletben előírt feladatok végrehajtására;

ba)  „közös kritériumok”: a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó szabályozáson, azaz a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodáson (ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzaton (RID) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáson (ADN), valamint a 96/29/Euratom irányelven és a 2008/68/EK irányelven alapuló biztonsági előírások összessége, amelynek a radioaktívanyag-fuvarozóknak meg kell felelniük a nyilvántartási igazolás megszerzéséhez; [Mód. 12]

c)  „szállítás”: a fuvarozó által végzett, a származási helyről a rendeltetési helyre irányuló valamennyi szállítási művelet, ideértve a radioaktív anyagok berakodását, tranzittárolását és kirakodását is; [Mód. 13]

d)  „radioaktív anyag”: radionuklidokat tartalmazó bármely a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó, a tagállamok által a 2008/68/EK irányelv keretében végrehajtott szabályozásban (ADR, RID és ADN) leírtaknak megfelelő anyag, amelyben a küldemény aktivitás-koncentrációja és teljes aktivitása is meghaladja a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ-előírások (TS-R-1. számú biztonsági követelmény, Bécs, 2009) 402–407. bekezdésében meghatározott értékeket; [Mód. 14]

e)  „súlyos következményekkel járó veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: olyan radioaktív anyagok, amelyek véletlenül kiszivároghatnak, illetve amelyeket terrorcselekmény során visszaélésszerűen használhatnak fel, és amelyek következésképp súlyos következményekkel – például a NAÜ nukleáris biztonsági iránymutatás-sorozatának „Security in the Transport of Radioactive Material” (A radioaktív anyagok szállításának biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának A.9. függelékében meghatározott tömeges halálozás halálozással vagy tömegpusztítás tömegpusztítással – járhatnak; [Mód. 15]

f)  „engedményes küldeménydarab”: bármely olyan radioaktívanyag-tartalmú küldeménydarab, amelyben a megengedett radioaktív tartalom nem haladja meg a radioaktív anyagok biztonságos szállítására amely megfelel a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, NAÜ-előírások (TS-R-1. számú biztonsági követelmény, Bécs, 2009) IV. szakaszának V. táblázatában meghatározott aktivitásszinteket, illetve postai szállítás esetében e határértékeknek az egytizedét, és amelyen UN 2908, 2909, 2910 vagy 2911 jelölésű címke szerepel a tagállamok által a 2008/68/EK irányelv keretében végrehajtott modellrendeletekben (ADR, RID és ADN) az „engedményes küldeménydarab”-nak minősített küldeménydarabokra vonatkozó követelményeknek; [Mód. 16]

g)  „hasadóanyag”: urán-233, urán-235, plutónium-239 és plutónium-241, vagy e radionuklidok bármely kombinációja.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)  A radioaktívanyag-fuvarozóknak az 5. cikknek megfelelően megszerzett, érvényes nyilvántartásba vételi igazolással kell rendelkezniük. A nyilvántartásba vételi igazolás lehetővé teszi, hogy a fuvarozó az Unió egész területén szállítási tevékenységet végezzen.

(2)  Az egyes szállítási műveleteket a fuvarozó nyilvántartásba vételi igazolása másolatának, vagy a (3) bekezdésben említett szállítás esetében alkalmazandó nemzeti eljárással összhangban megszerzett engedélynek vagy nyilvántartásba vételi igazolásnak kell kísérnie. [Mód. 17]

(3)  A radioaktív anyagok mozgatására vagy a radioaktív anyagokat vagy forrásokat tartalmazó berendezések használatára a 96/29/Euratom irányelvvel összhangban kibocsátott, érvényes engedélyek vagy nyilvántartásba vételi igazolások jogosultja ezeket az anyagokat vagy forrásokat e rendelet értelmében nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás szerepel valamennyi olyan tagállamra vonatkozó engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban, ahol a szállításra sor kerül. [Mód. 18]

(4)  Az e rendeletben megállapított követelményeket kiegészítő nemzeti bejelentési és engedélyezési követelmények csak – nem kizárólagosan – a következő anyagok fuvarozóira alkalmazhatók:

a)  hasadóanyagok, a természetes urán, illetve a csak hőreaktorban besugárzott, szegényített urán kivételével hasadóanyag; [Mód. 52]

b)  fokozottan veszélyes áruk – radioaktív anyagok.

(5)  A registration shall not be required for carriers transporting exclusively excepted packages.

(5a)  A radioaktív anyagok bármiféle szállítását a 2008/68/EK irányelvben meghatározottak szerint a veszélyes és szennyező anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályoknak és ENSZ-EGB előírásoknak, az ide vonatkozó, az ADR-nek, a RID-nek és az ADN-nek megfelelően kell végezni. [Mód. 19]

(5b)  A kérelmező a nyilvántartásba vétel kérelmezésekor bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy egy olyan baleset esetére, amelyért az ő szállításra használt járművei a felelősek, „a szennyező fizet” elvnek megfelelően rendelkezik a kártalanításhoz és helyreállításhoz szükséges pénzügyi fedezettel. [Mód. 53]

(5c)  Radioaktív anyagok szállítása robbanóanyagokat szállító járművekben tilos. [Mód. 54]

4. cikk

Elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszer (ESCReg rendszer)

(1)  A Bizottság elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a radioaktív anyagok szállításának és biztosít a radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartásba vételének felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az ESCReg rendszerbe felveendő információk körét, valamint a rendszer műszaki előírásait és követelményeit. A félreértelmezések elkerülése végett ezeknek az előírásoknak mindenre kiterjedőeknek és egyértelműeknek kell lenniük. [Mód. 20]

(1a)  Az ESCReg rendszernek biztonságosnak, megbízhatónak és a rendelet hatályba lépését megelőzően már teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Ezen túlmenően információcsere-mechanizmust kell felállítani az illetékes hatóságok és a nyilvántartási rendszer között legalább a határokon átnyúló fuvarozás megkönnyítése érdekében. [Mód. 21]

(2)  Az ESCReg rendszer korlátozott és biztonságos hozzáférést biztosít a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók és a kérelmezők számára, figyelemmel a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(9) személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseire. A hatáskörrel rendelkező hatóságok minden rendelkezésre álló adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az ESCReg rendszer nyílt hozzáférést biztosít a nyilvántartásba vett fuvarozók jegyzékéhez. [Mód. 22]

(3)  A Bizottság nem felel hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok felelnek az ESCReg rendszeren keresztül benyújtott információk tartalmáért és pontosságáért , amelynek pontosnak, időszerűnek és átláthatónak kell lennie. [Mód. 23]

5. cikk

Nyilvántartásba vételi eljárás

(1)  A fuvarozóknak az ESCReg rendszeren keresztül kell kérelmezniük a nyilvántartásba vételüket kérelmezniük a (3) bekezdésben említett hatáskörrel rendelkező hatóságnál. [Mód. 24]

A kérelmező fuvarozónak be kell nyújtania az I. mellékletben található kitöltött, elektronikus kérelem-formanyomtatványt. A kérelmező segítése érdekében az interneten folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie az elérhetőségeket és arra vonatkozó információt is tartalmazó iránymutatásoknak, hogy hogyan lehet kapcsolatba lépni a kapcsolattartóval vagy az illetékes hatósággal. [Mód. 25]

...(10)-t követően egy év átmeneti időszak áll a fuvarozók rendelkezésére, hogy e rendelet értelmében nyilvántartási igazolást kérelmezzenek és szerezzenek be. Ez alatt az átmeneti időszak alatt a 96/29/Euratom irányelv és a 2008/68/EK irányelv rendelkezései alkalmazandók. [Mód. 26]

(2)  A kérelem-formanyomtatvány kitöltését és benyújtását követően a kérelmező automatikus átvételi elismervényt és kérelmezői azonosítószámot kap. A hatáskörrel rendelkező hatóság ugyanilyen átvételi elismervényt kap. A Bizottság felel az e cikk (3) bekezdésének való megfelelés biztosításáért. A kérelem elutasítása esetén a kérelmező hibaüzenetet kap, amely közli a kérelem elutasításának okait. [Mód. 27]

(3)  Ha a kérelmező egy vagy több tagállamban letelepedett, a kérelmet a kérelmező központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága dolgozza fel.

Ha a kérelmező harmadik országban letelepedett, a kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága dolgozza fel, ahol a fuvarozó először szándékozik az Unió területére belépni.

Az első fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást kiadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a 6. cikk szerinti adatmódosítás esetén az új igazolást is kiállítja.

(4)  Az átvételi elismervény kiadásától számított nyolc héten belül a hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban lévőnek ítéli, valamint úgy véli, hogy a kérelmező megfelel a közös kritériumoknak. [Mód. 28]

(5)  A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás a II. mellékletben meghatározott információkat tartalmazza, és azt a nyilvántartásba vételi igazolás szabványosított formanyomtatványán, az ESCReg rendszeren keresztül kell kiállítani.

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás másolatát az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik hatóságainak. [Mód. 29]

(6)  Szükség esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy az e felszólítás átvételétől számított három héten belül eszközölje a szükséges javításokat vagy szolgáltasson kiegészítő információt. Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását azzal az indokolással, hogy a kérelem hiányos és nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi elismervény kiadását követő nyolc héten belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől számított három héten belül javítsa ki vagy egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia az elutasítást. [Mód. 30]

Az elutasítás másolatát és az indokolást az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik hatóságainak. [Mód. 31]

(7)  A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítására vonatkozó kérelem elutasítása esetén a kérelmező az alkalmazandó nemzeti jogi követelményekkel összhangban fellebbezést nyújthat be.

(8)  Az érvényes fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást valamennyi tagállam elismeri.

(9)  A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás érvényességi időtartama öt év, és a fuvarozó kérelmére megújítható.

(9a)  A nyomon követhetőség biztosítása, a hatékonyabb ellenőrzés segítése és a hamisítás minden formájának megelőzése érdekében valamennyi fuvarozó addigi tevékenységének leírását meg kell őriznie az illetékes hatóságnak. [Mód. 32]

6. cikk

Adatmódosítás

(1)  A fuvarozó felelősséggel tartozik az ESCReg rendszerbe továbbított közösségi fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített formanyomtatványban megadott adatok folyamatos pontosságának biztosításáért. Ezért lehetővé kell tenni a fuvarozók számára, hogy könnyedén és csekély adminisztratív terhek mellett frissíthessék adataikat. [Mód. 33]

(1a)  Az igazolást kibocsátó hatóság felelős annak vizsgálatok révén történő ellenőrzéséért, hogy a nyilvántartásba vett fuvarozó az igazolás érvényességének időtartama alatt folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek. [Mód. 34]

(2)  A közösségi fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített formanyomtatvány A. részében található adatok módosítása esetén a fuvarozónak új igazolást kell kérelmeznie.

(2a)  Annak biztosítása érdekében, hogy az összes kérelmező egyenlő bánásmódban részesüljön, az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a nyilvántartási igazolás kiadására vonatkozó feltételek egységesek és a NAÜ meghatározásaival összhangban legyenek, valamint hogy a nyilvántartásba vételi eljárások össze legyenek hangolva. [Mód. 35]

7. cikk

A megfelelés biztosítása

(1)  Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e rendelet követelményeinek, a megfelelés hiányának feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az adott tagállam jogi keretrendszerén belül végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, ilyenek például a következők: írásbeli felszólítások felszólítást, képzési és oktatási intézkedések, a nyilvántartásba vétel felfüggesztése, visszavonása vagy elutasítása intézkedéseket alkalmaz, illetve büntetőeljárás, büntetőeljárást indít a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően.

A végrehajtási intézkedésekről azonnal értesítik az igazolást kibocsátó tagállamot. Az értesített tagállam legfeljebb négy héten belül módosítja, megújítja vagy visszavonja a nyilvántartásba vételt. A határozatot az ESCReg rendszeren keresztül kibocsátják valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. [Mód. 36]

(1a)  A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően felfüggesztheti a fuvarozó nyilvántartásba vételét.

A felfüggesztésről az igazolást kibocsátó tagállam azonnal értesítést kap. Az értesített tagállam legfeljebb négy héten belül módosítja, megújítja vagy visszavonja a nyilvántartásba vételt. A határozatot az ESCReg rendszeren keresztül kibocsátják valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. [Mód. 37]

(2)  A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási szándékának helye szerinti tagállamok valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információkat és az adott intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, a nyilvántartásba vételt visszavonja a fuvarozó központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, illetve ha a fuvarozó harmadik országban letelepedett, azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó először szándékozott belépni a Közösség területére. [Mód. 38]

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság közli a fuvarozóval és a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatósággal a visszavonást és egyúttal annak indokolását is. [Mód. 39]

(3a)  A megfelelés hiányát minden esetben jelentik a Bizottság és az ESCReg rendszer felé. [Mód. 40]

8. cikk

Hatáskörrel rendelkező hatóságok és nemzeti kapcsolattartó

(1)  A tagállamok kijelölik a radioaktív anyagok szállításáért radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartásba vételéért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságot és a nemzeti kapcsolattartót. A rájuk vonatkozó információt közzéteszik a kérelmezőknek szóló regisztrációs weboldalon. [Mód. 41]

A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül továbbítják a Bizottságnak a radioaktív anyagok szállításáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és nemzeti kapcsolattartóval folytatandó gyors kommunikációhoz a nev(ek)et, cím(ek)et és valamennyi szükséges információt, és a Bizottságot tájékoztatják ezen adatok esetleges későbbi változásairól.

A Bizottság ezekről az információkról és az azokban bekövetkezett bármely változásról az ESCReg rendszeren keresztül értesíti a Közösségen belüli valamennyi illetékes hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve ezeket az információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az interneten. [Mód. 42]

(2)  A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti sugárvédelmi szabályokról szóló információknak a kapcsolattartókon keresztül könnyen elérhetőknek kell lenniük a fuvarozók számára. [Mód. 43]

(3)  A fuvarozók kérésére az adott tagállam kapcsolattartója és hatáskörrel rendelkező hatósága teljes körű tájékoztatást nyújt azon követelményekről, amelyek a radioaktív anyagoknak a szóban forgó tagállam területén történő szállításával kapcsolatosak.

Az információknak könnyen, nagy távolságból és elektronikus úton kell elérhetőknek lenniük, valamint naprakészen kell tartani őket.

A kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak az információkra vonatkozó kérésre, és amennyiben a kérés hibás vagy megalapozatlan, haladéktalanul két héten belül tájékoztatják erről az ügyfelet. [Mód. 44]

9. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködés

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a nyilvántartásba vételi igazolás kiadásához kapcsolódó követelményeik összehangolása, valamint e rendelet harmonizált alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködést folytatnak.

Amennyiben valamely tagállamban több, hatáskörrel rendelkező hatóság van, azok a felelősségi köreikre kiterjedő, egymással kötött jogi vagy hivatalos megállapodásaik alapján szoros összeköttetésben állnak és szoros együttműködést folytatnak egymással. Kommunikálniuk kell egymással és tájékoztatniuk kell egymást, a nemzeti kapcsolattartót, valamint a kapcsolódó felelősségi körökkel rendelkező más kormányzati és nem kormányzati szervezeteket.

9a. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság a 9b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a 2. cikk ba) pontjában említett közös kritériumokat. [Mód. 58]

9b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól, 2014. január 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti bármely már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 9a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 59]

10. cikk

Végrehajtás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben létrehozza a 4. cikk szerinti elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (ESCReg rendszer).

E végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni.

11. cikk

Tanácsadó bizottság

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében bizottságnak minősül.

(2)  E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)  A bizottság szakvéleményt ad és segítséget nyújt a Bizottságnak az e rendeletben előírt feladatainak ellátása során.

(4)  A bizottság a tagállamok által kijelölt szakértőkből és a Bizottság által kijelölt szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

11a. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ...(11)-ig felülvizsgálja e rendeletet, hogy felmérje annak hatékonyságát, és szükség esetén a radioaktív anyagok Közösségen belüli és harmadik országból történő biztonságos fuvarozásának garantálására irányuló további intézkedéseket javasol. [Mód. 47]

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet ellenőrzött, működő nyilvántartási rendszer meglétének függvényében kell alkalmazni. [Mód. 49]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI FUVAROZÓI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA

KÉRJÜK, EZT A KÉRELMET KIZÁRÓLAG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZTONSÁGOS ELEKTRONIKUS FUVAROZÓ-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK (ESCReg RENDSZER) ALKALMAZÁSÁVAL NYÚJTSA BE.

AZ A. RÉSZ ADATAIBAN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN VÁLTOZÁS ESETÉN ÚJRA KELL KÉRELMEZNI A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT. A fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az ESCReg rendszer alkalmazásával benyújtott, a közösségi fuvarozói nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványában feltüntetett adatok mindenkor pontosak legyenek.

Az e kérelem-formanyomtatványban megadott információkat az Európai Bizottság a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően dolgozza fel.

 ÚJ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI IGAZOLÁS

 MEGLÉVŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL MÓDOSÍTÁSA

 MEGLÉVŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL MEGÚJÍTÁSA

Nyilvántartásba vételi igazolás száma/i:

Kérjük, részletezze, hogy miért kéri a meglévő nyilvántartásba vétel módosítását.

1.  A KÉRELMEZŐ AZONOSÍTÁSA

A.  RÉSZ

B.  RÉSZ

VÁLLALKOZÁS NEVE:

PONTOS CÍME:

NEMZETI CÉGJEGYZÉKSZÁMA:

1.  A fuvarozó szervezet felelős képviselőjének (a fuvarozó szervezet nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

2.  A hatóságok részéről műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős kapcsolattartó személy (a fuvarozó vállalkozás által folytatott tevékenységek tekintetében az előírások betartásáért felelős személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

3.  A biztonsági tanácsadó neve, beosztása és pontos címe (csak a szárazföldi szállítási módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

4.  A sugárvédelmi program végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása és pontos címe, (amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe: [Mód. 50]

2.  A SZÁLLÍTÁS JELLEGE

A.  RÉSZ

B.  RÉSZ

 KÖZÚTI

 VASÚTI

 BELVÍZI

1.  A szállításban érintett és arra képesített munkatársak (információ)

 1–5

 5–10

 10–20

 >20

2.  Szállítási tevékenységi ágazat: a folytatandó szállítási tevékenységek jellegének általános leírása (információ)

 gyógyászati felhasználás

 ipari felhasználás, roncsolásmentes kísérletekben való felhasználás, kutatás

 a nukleáris üzemanyagciklusban való felhasználás

 hulladék

 fokozottan veszélyes áruk – radioaktív anyagok

3.  FÖLDRAJZI LEFEDETTSÉG

Kérjük, az alábbi felsorolásban jelölje be azokat a tagállamokat, ahol radioaktív anyagok szállítását tervezi, és válassza ki a tevékenység jellegét.

Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban is folynak tevékenységek, kérjük, adjon meg minden ország esetében pontosabb részleteket (például: csak áthaladás, fontosabb berakodási/kirakodási helyek az adott országon belül, gyakoriság):

A.  RÉSZ

B.  RÉSZ

 Ausztria

 Belgium

 Bulgária

 Ciprus

 Cseh Köztársaság

 Dánia

 Észtország

 Finnország

 Franciaország

 Németország

 Görögország

 Magyarország

 Írország

 Olaszország

 Lettország

 Litvánia

 Luxemburg

 Málta

 Hollandia

 Lengyelország

 Portugália

 Románia

 Szlovákia

 Szlovénia

 Spanyolország

 Svédország

 Egyesült Királyság

 áthaladás

 kirakodás

 berakodás

fontosabb berakodási helyek:

fontosabb kirakodási helyek:

gyakoriság:

 naponta

 hetente

 havonta

 ritkábban

4.  A SZÁLLÍTMÁNYOK TÍPUSA

A kért nyilvántartásba vétel célja:

A.  RÉSZ

KÜLDEMÉNYDARAB TÍPUSA – A TS-R-1. számú előírás szerinti besorolás

B.  RÉSZ: A küldeménydarabok becsült éves száma

UN 2908: RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABBAN – ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ

UN 2909: RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABBAN – TERMÉSZETES URÁNBÓL vagy SZEGÉNYÍTETT URÁNBÓL vagy TERMÉSZETES TÓRIUMBÓL KÉSZÜLT GYÁRTMÁNYOK

UN 2910: RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABBAN – KORLÁTOZOTT ANYAGMENNYISÉG

UN 2911: RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABBAN – KÉSZÜLÉKEK vagy GYÁRTMÁNYOK

UN 2912: KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-I), nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2913: RADIOAKTÍV ANYAG, SZENNYEZETT FELÜLETŰ TÁRGYAK (SCO-I vagy SCO-II), nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2915: RADIOAKTÍV ANYAG, A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem különleges formában, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2916: RADIOAKTÍV ANYAG, B(U) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2917: RADIOAKTÍV ANYAG, B(M) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2919: RADIOAKTÍV ANYAG, KÜLÖN MEGEGYEZÉS ALAPJÁN SZÁLLÍTOTT, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 2977: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ URÁN-HEXAFLUORID

UN 2978: RADIOAKTÍV ANYAG, URÁN-HEXAFLUORID, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 3321 KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-II), nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 3322: KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-III), nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 3323: RADIOAKTÍV ANYAG, C TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 3324: KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-II), HASADÓ

UN 3325: KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-III), HASADÓ

UN 3326: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, SZENNYEZETT FELÜLETŰ TÁRGYAK (SCO-I vagy SCO-II)

UN 3327: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem különleges formában

UN 3328: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, B(U) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN

UN 3329: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, B(M) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN

UN 3330: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, C TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN

UN 3331: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, KÜLÖN MEGEGYEZÉS ALAPJÁN SZÁLLÍTOTT

UN 3332: RADIOAKTÍV ANYAG, A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, különleges formában, nem hasadó vagy hasadó-engedményes

UN 3333: RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, KÜLÖNLEGES FORMÁBAN

5.  SUGÁRVÉDELMI PROGRAM

A.  RÉSZ:

 E négyzet bejelölésével

kijelentem, hogy van teljes körűen végrehajtott és szigorúan alkalmazott sugárvédelmi programunk.

B.  RÉSZ:

A sugárvédelmi programot ismertető dokumentum hivatkozási száma és dátuma

A sugárvédelmi program feltöltése

6.  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI PROGRAM

E minőségbiztosítási programnak rendelkezésre kell állnia a hatáskörrel rendelkező hatóság általi ellenőrzés céljára (az ADR 1.7.3. pontja szerint).

A.  RÉSZ:

 E négyzet bejelölésével

kijelentem, hogy van teljes körűen végrehajtott és szigorúan alkalmazott minőségbiztosítási programunk.

B.  RÉSZ:

A dokumentum hivatkozási száma és dátuma

7.  Nyilatkozat

 Alulírott fuvarozó ezúton igazolom, hogy eleget teszek a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi, közösségi és nemzeti szabályozásoknak.

 Alulírott fuvarozó ezúton igazolom, hogy az e formanyomtatványon szereplő információk megfelelnek a valóságnak.

Dátum ……….. Név ………..…….. Aláírás………

II. MELLÉKLET

RADIOAKTÍV ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT, ELEKTRONIKUS FUVAROZÓI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI IGAZOLÁS

MEGJEGYZÉS:

E NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI IGAZOLÁS MÁSOLATÁNAK KÍSÉRNIE KELL AZ E RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VALAMENNYI SZÁLLÍTMÁNYT

E nyilvántartásba vételi igazolás kiállítása a(z) …/…/(Euratom) tanácsi rendelettel összhangban történik.

Ez az igazolás nem mentesíti a fuvarozót más alkalmazandó szállítási szabályozásnak való megfelelés alól.

1)  NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL HIVATKOZÁSI SZÁMA: BE/xxxx/éééé-hh-nn

2)  A HATÓSÁG/ORSZÁG MEGNEVEZÉSE:

3)  VÁLLALKOZÁS NEVE ÉS CÍME:

4)  SZÁLLÍTÁSI MÓD:

 KÖZÚTI

 VASÚTI

 BELVÍZI

7)  Azok a TAGÁLLAMOK, ahol az igazolás alkalmazandó

8)  KÜLDEMÉNYTÍPUS – UN-SZÁM (lásd az I. mellékletet – azonos formátum)

9)  DÁTUM

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: DÁTUM + 5 év

(1)HL C 143., 2012.5.22., 110. o.
(2)HL […]., […], […]. o.
(3) Az Európai Parlament 2013. december 11-i álláspontja.
(4)A Tanács 96/29/Euratom irányelve (1996. május 13.) a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (HL L 159., 1996.6.29., 1. o.).
(5)A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a légi és a tengeri fuvarozók esetében már léteznek ilyen nyilvántartási és tanúsítási rendszerek. A polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/59/EK irányelve (2002. június 27.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).
(7)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/59/EK irányelve (2008. szeptember 24.) veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).
(8)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).
(9)HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(10) E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(11) E rendelet hatályba lépését követően két évvel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat